Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Tilsyn og kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning

Titel: Kvalitetsstandard 2023: Genoptræning og vedligeholdende træning - Servicelovens §86

Vedtaget: Kvalitetsstandarden er godkendt af Senior- og Omsorgsudvalget 14.12.2022.


Kvalitetsstandard 2023

Aalborg Kommune har ansvaret for den træning, der leveres til borgere i eget hjem og på plejehjem. Kvalitetsstandarden forklarer, hvilken træning du kan få. Den beskriver også det serviceniveau, som Aalborg Byråd har fastsat for borgere i Aalborg Kommune. Du kan også læse om, hvad du kan forvente af de medarbejdere, du møder i det daglige, og hvad de forventer af dig.

Som kommune ønsker vi at fremme din mulighed for at leve et selvstændigt liv. Vi ser det som vores opgave at skabe mulighed for, at du som borger kan tage ansvar for eget liv og dermed øger egen livskvalitet. Derfor tilbyder vi blandt andet rehabilitering og træning af dine færdigheder i tæt samarbejde mellem dig, eventuelt dit netværk og vores medarbejdere. Formålet er at gøre dig så selvhjulpen som muligt, så du fortsat kan leve et værdigt og meningsfuldt liv.

I Aalborg Kommune er velfærd noget, vi udvikler sammen. Sammen med dig og dine nære. Vores relationer er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt. De værdier hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig.

Vi håber, at du kan bruge kvalitetsstandarden som opslagsværk og som udgangspunkt for dialog med de medarbejdere, du kommer i kontakt med, når du modtager træning efter Servicelovens § 86 i Aalborg Kommune.

Venlig hilsen
Senior- og Omsorgsudvalget


Genoptræning - Servicelovens § 86, stk. 1

Hvem kan få bevilget genoptræning?

Målgruppen er borgere over 18 år, som er midlertidigt svækkede efter sygdom eller fald og ikke har været indlagt på sygehus i forbindelse hermed.

Vurderingen vil altid være individuel og konkret. Du vil eksempelvis blive tilbudt genoptræning, hvis du er svækket efter sygdom eller fald. Dette kun hvis ikke andre former for træningstilbud, herunder din egen træningsindsats, kan bringe dit funktionsniveau op igen.

Formål med genoptræning

Vi tilbyder genoptræning, for at du kan opnå samme eller bedst mulige grad af funktionsevne, som du havde inden din funktionsnedsættelse. Herved kan du forblive så selvhjulpen som muligt.

Genoptræning er et tilbud til dig, hvor du kan undgå vedvarende eller yderligere svækkelse. Dette skal styrke dine muligheder for at forbedre din livskvalitet. Genoptræning er samtidig forebyggende, så du kan udskyde et eventuelt behov for hjælp.

Hvordan tilrettelægges genoptræningen?

Din genoptræning bliver tilpasset dine behov og tager derfor udgangspunkt i de målsætninger, som er meningsfulde for dig. Genoptræningen kan derfor omfatte mange forskellige elementer som for eksempel træning i af-/påklædning, selv varetage personlig hygiejne, rengøring, træning i sociale færdigheder, balance-, styrke- eller gangtræning.

Du kan få genoptræning ved ergoterapeut og/eller fysioterapeut, som kan inddrage andre faggrupper, hvis det vurderes nødvendigt.

Genoptræningen kan, på baggrund af en individuel faglig vurdering, for eksempel foregå:

 • individuelt eller på et hold
 • i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Med udgangspunkt i de overordnede mål, vurderes dine behov i samarbejde med dig, og herefter sættes der konkrete mål med genoptræningen, så du igen bliver mest muligt selvhjulpen.

Længden af forløbet med genoptræning afhænger af det eller de mål, som du i samarbejde med visitationen har beskrevet. Når træningen afsluttes, vil det ofte være sådan, at du får en individuelt tilrettelagt plan eller anbefalinger til den videre selvtræning eksempelvis i hjemmet, et motionscenter eller et aktivitetscenter.

Fra du henvender dig til visitationen, til du er begyndt i genoptræning, kan der gå op til 8 hverdage.

Vedligeholdende træning - Servicelovens § 86, stk. 2

Hvem kan få bevilget vedligeholdende træning?

Målgruppen er borgere over 18 år, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har brug for en individuel tilrettelagt træningsindsats for at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Vurderingen vil altid være individuel og konkret. Hvis andre former for træning kan understøtte dine muligheder for at fastholde eller forbedre dine færdigheder i hverdagen, er du ikke omfattet af målgruppen. Andre former for træning kan for eksempel være egen træningsindsats, almindeligt udbudt træning eller kommunens øvrige forebyggelsestilbud.

Formål med vedligeholdende træning

Vi tilbyder vedligeholdende træning, for at du ved hjælp af en målrettet træningsindsats kan vedligeholde dit nuværende funktionsniveau og samtidig forebygge funktionstab. Dette skal styrke dine muligheder for at fastholde din livskvalitet og udskyde eventuelt behov for hjælp.

Hvordan tilrettelægges den vedligeholdende træning?

Din vedligeholdende træning tager udgangspunkt i de aktiviteter, du har svært ved at klare i hverdagen. Det kan være problemstillinger, som er af bevægelses- eller aktivitetsmæssig karakter. Træningen kan derfor omfatte mange forskellige elementer, som for eksempel træning i af-/påklædning, selv varetage personlig hygiejne, rengøring, træning i sociale færdigheder, balance-, styrke- eller gangtræning.

Du kan få vedligeholdende træning ved ergoterapeut og/eller fysioterapeut, som kan inddrage andre faggrupper, hvis det vurderes nødvendigt.

Den vedligeholdende træning kan, på baggrund af en individuel faglig vurdering, for eksempel foregå:

 • individuelt eller på et hold
 • i et træningslokale, i nærmiljøet eller i dit hjem

Med udgangspunkt i de overordnede mål, vurderes dine behov i samarbejde med dig. Herefter sættes der konkrete mål med træningen, så du igen bliver mest muligt selvhjulpen.

Længden af forløbet med vedligeholdende træning afhænger af det eller de mål, som du i samarbejde med visitationen har beskrevet. Når træningen afsluttes, vil det ofte være sådan, at du får en individuelt tilrettelagt plan eller anbefalinger til den videre selvtræning eksempelvis i hjemmet, et motionscenter eller et aktivitetscenter.

Du kan søge om et nyt træningsforløb, hvis der sker en væsentlig nedgang i dit funktionsniveau efter træningsforløbets afslutning. Inden da skal du have fulgt ergo- eller fysioterapeutens vejledninger fra tidligere træningsforløb.

Fra du henvender dig til visitationen, til du er begyndt i vedligeholdende træning, kan der gå op til 10 hverdage.

Værd at vide om genoptræning og vedligeholdende træning

Hvordan får du bevilget træning?

Ønsker du at søge om at få genoptræning eller vedligeholdende træning, skal du kontakte visitationen på tlf. 9982 5000. Visitationen vil herefter vurdere din ansøgning og eventuelt aflægge dig et besøg. Sammen med dig og eventuelt pårørende drøftes det, om du har behov for et træningsforløb.

Hvis der er behov for træning, beskriver du, dine eventuelle pårørende og terapeuten sammen de overordnede mål med forløbet og du vil modtage en bevilling inden for:

 • tre hverdage, hvis du har ansøgt om genoptræning
 • fem hverdage, hvis du har ansøgt om vedligeholdende træning

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du altid velkommen til at rette henvendelse til visitationen.
Er du fritaget fra digital post, må du påregne længere tid end de fem hverdage, før du modtager bevillingen.

Træningsenheden kontakter dig, for at I sammen kan planlægge træningsforløbet. Du tilbydes opstart inden for fem hverdage efter Træningsenheden har modtaget bevillingen.


Hvem leverer træningen?

Træningsenheden Aalborg Kommune varetager genoptræningen og den vedligeholdende træning. Du kan ikke vælge en anden leverandør.


Hvad kan du forvente af Træningsenheden Aalborg Kommune?

Ergo- og/eller fysioterapeuten, du er tilknyttet, vil under dit træningsforløb støtte og motivere dig, så du så vidt muligt når dine mål. Du vil blive mødt af en høj faglighed og medarbejderen står til rådighed med råd og vejledning.

Træningsenheden har pligt til at overholde de aftaler, der er indgået med dig. Det aftalte tidspunkt skal overholdes med højst en halv times forsinkelse. Ellers skal Træningsenheden give dig besked.

Hvis ergo- eller fysioterapeuten under særlige omstændigheder er nødt til at aflyse, skal du tilbydes en ny tid. Hvis ergo- eller fysioterapeuten udebliver, skal du kontakte Træningsenheden. Du har ret til en ny tid.

Ved træningsstart vil du få Træningsenhedens pjece, som bl.a. indeholder kontaktinformationer. Træningsenheden vil tilstræbe, at det så vidt muligt altid er den samme ergo- eller fysioterapeut, der varetager din træning.

Træningen er gratis.

Hvad forventes der af dig?

Vi forventer, at du er engageret og motiveret for den træning, som du deltager i. Du skal som aktiv part tage del i træningen. Endvidere skal du være bevidst om, at formålet med træningen er, at du genvinder eller vedligeholder din funktionsevne gennem meningsfuld hjælp til selvhjælp, så du kan leve dit liv så uafhængigt, som muligt.

Forhold du skal være opmærksom på:

 • Såfremt du gentagne gange melder afbud eller udebliver fra træningen, vil træningen blive afsluttet.
 • Hvis du er forhindret i at deltage i træning på det aftalte tidspunkt, skal du give Træningsenheden besked hurtigst muligt. Du kan ikke forvente at få en anden tid.
 • Såfremt træningen skal foregå i dit hjem og du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil medarbejderen af hensyn til din sikkerhed kontakte pårørende eller hjemmeplejen. Hvis det ikke er muligt at opnå kontakt, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere låsesmeden. Udgiften til låsesmeden påhviler dig.
 • Hvis en medarbejder beskadiger ting i dit hjem, skal Træningsenheden straks have besked med henblik på en eventuel erstatning. Det er alene et anliggende mellem dig og Træningsenheden.
Det er vigtigt, at du er motiveret for at deltage i træningsforløbet. Hvis du melder afbud eller udebliver fra træningen gentagne gange, afsluttes dit forløb.

Særlige forhold

Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår på et center, i træningslokaler, i nærmiljøet eller i dit eget hjem. Loven siger, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

I Aalborg Kommune er der røgfri arbejdstid, og der er samtidig et ønske om at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads. Ingen medarbejdere kan derfor pålægges at arbejde i lokaler, mens der ryges.

Vi vil gerne i fællesskab finde frem til frivillige og praktiske løsninger på de problemer, der kan opstå i forbindelse med rygning, hvis du som ryger deltager i et træningsforløb. Det kan f.eks. være en aftale om, at du lufter ud inden besøget ved eventuel hjemmetræning, at du undgår at ryge eller lignende.

I forhold til optimale adgangsforhold kan Træningsenheden Aalborg Kommune kræve, at husdyr lukkes inde under besøg i dit hjem.

Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt.

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af borgeren. Hvis de overtræder det, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.


Kørsel til træning

Hvis du undervejs i træningsforløbet bliver i stand til at transportere dig selv, bortfalder bevillingen af kørsel.

Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse er ude af stand til at transportere dig selv til træningen, kan kørsel bevilges i henhold til Servicelovens § 117.


Lovtekst - Servicelovens § 86, stk. 1 og § 86, stk. 2 

§ 86, stk. 1

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

§ 86, stk. 2

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.


Hvis du ønsker at klage

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage over den. Klagen skal du sende til:

Visitationen
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby

Du har også mulighed for at klage telefonisk til det direkte nummer, der fremgår af afgørelsen eller til Kontaktcentret tlf.: 9982 5000. 

Klagen skal være modtaget i visitationen senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan du oplyse, hvorfor du er uenig i med afgørelsen.

Når visitationen har modtaget din klage, vil din sag blive genvurderet. Der vil blive taget stilling til, om du kan gives helt eller delvis medhold i klagen. Du meddeles resultatet af genvurderingen senest 4 uger efter, visitationens modtagelse af din klage.

Hvis ikke afgørelsen ændres, sendes din klage til Ankestyrelsen, sammen med sagens øvrige akter senest 4 uger efter, at klagen er modtaget i visitationen. Du vil herefter høre fra Ankestyrelsen.

Klagen har ikke opsættende virkning. Det betyder, at den afgørelse du klager over, gælder imens Ankestyrelsen behandler din klage.

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje