Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Serviceniveauer Tabt arbejdsfortjeneste

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et handicappet barn

 • Titel: Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et handicappet barn
 • Vedtaget: Juni 2019
 • Opdateret: 3. april 2024

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Når du får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, betyder det, at du får dækket den del af din indtægt, som du taber, fordi du ikke kan passe dit arbejde som normalt. Grunden til dette skal naturligvis være dit barns handicap eller funktionsnedsættelse.

Formålet med at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er: 

 • at barnet kan blive i hjemmet og dermed undgå anbringelse, såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger dette
 • at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap eller funktionsnedsættelse
 • at hindre at barnets handicap eller funktionsnedsættelse blive værre eller får andre og mere alvorlige følger.

Der kan gives kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen til dækning af en fuldtidsindtægt, hvis det vurderes nødvendigt, at barnet som følge af sin funktionsnedsættelse / lidelse passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt at forældrene gør dette. Der kan endvidere gives kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for enkelte dage eller timer i situationer, hvor barnet skal til kontrol, skal indlægges eller til undersøgelse.

Aalborg Kommune finder det vigtigt, at forældre på trods af deres barns funktionsnedsættelse / lidelse fortsat fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. En tilknytning til arbejdsmarkedet undervejs i forløbet sikrer en nemmere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, når der ikke længere er behov / grundlag for at bevilge kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Aalborg Kommune vil derfor have fokus på – i samarbejde med familien – at finde alternativer til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Aalborg Kommune lægger endvidere til grund, at forældre har ansvaret for deres barn, indtil barnet fylder 18 år. Det er derfor som udgangspunkt forældres ansvar at hjælpe barnet med at opfylde barnets behov. Det skal derfor altid vurderes om det konkrete behov / opgave kan tilrettelægges uden for forældrenes arbejdstid, eller om forældrenes arbejdstid kan indrettes efter familiens behov.

Der kan dog være situationer, hvor barnets vanskeligheder som følge af funktionsnedsættelsen / lidelsen er så store, at forældrene har behov for ekstra hjælp / tid for at kunne opfylde barnets behov.

Ved den konkrete udmåling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste lægges en helhedsvurdering af familiens situation til grund med udgangspunkt i nedenstående serviceniveau. Ligeledes vil familiers forhold generelt indgå for eksempel, at andre forældre også i perioder kan vælge at gå ned i tid, benytte netværk eller betale sig fra pasning. Den samlede udmåling vil derfor kunne afvige fra de konkrete timetal. Øvrige bevillinger / ydelser til familien og barnet / den unge vil indgå i helhedsvurderingen.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste beregnes med udgangspunkt i forældrenes konkrete lønindtægt. Der kan dog maximalt tages udgangspunkt i en månedsindtægt på 35.247 kroner (2024-niveau). Der gælder særlige beregningsregler for forældre, der har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste uafbrudt siden 2010. For selvstændige tages der udgangspunkt i seneste afsluttede årsregnskab.


Generelt om konkrete behov for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Behandlinger, undersøgelser og kontroller

Børn og unge som skal deltage i mange ambulante behandlinger, undersøgelser og kontroller, hvor det er nødvendigt, at en forælder ledsager barnet.
Behandling, undersøgelse og kontroller forsøges så vidt muligt planlagt uden for forældrenes arbejdstid. Endvidere forventes, at forældrene udnytter de muligheder, der er i deres overenskomst.

Såfremt forældrene har benyttet sig af det frie sygehusvalg, er dette forældrenes eget valg og der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for det ekstra tidsforbrug, dette måtte medføre.
Såfremt forældrene selv har iværksat / valgt ekstra behandlinger, undersøgelser og kontroller gives der ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for dette.

Udgangspunktet for forbrug af tid er:

 • Den tid behandlingen varer
 • Transporttiden til og fra behandlinger, såfremt dette foregår i arbejdstiden.

Der skal være tale om et væsentligt fravær fra arbejde. Udgangspunktet er et fravær fra arbejde på mindst 3 timer per gang. Dette vurderes dog i sammenhæng med det samlede antal behandlinger, undersøgelser og kontroller. Det samlede fravær skal overstige 3 arbejdsdage, før kompensationen kan komme til udbetaling.

Indlæggelser

Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til den ene forælder under barnets indlæggelse, såfremt indlæggelsen er en direkte følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse og det er påkrævet, at en forælder er tilstede.

Sygehuset har jævnfør sektoransvarlighedsprincippet ansvaret for pasning og pleje af barnet mens det er indlagt.

Hvis det er lægeligt påkrævet og dokumenteret kan der undtagelsesvis ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til begge forældre samtidig. Dette kan for eksempel være, hvis lidelsen er så alvorlig, at begge forældres tilstedeværelse er påkrævet. 

Nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko

Børn og unge som på grund af nedsat immunforsvar eller stor sygdomsrisiko ikke kan være i et dagtilbud eller skole, eller hvor det hver dag er nødvendigt at vurdere om barnet kan komme af sted og i hvilket omfang.

Behovet for fravær fra dagtilbud / skole skal være lægeligt dokumenteret.

Det skal vurderes, hvorvidt opgaven hensigtsmæssigt kan løses af en aflastningsperson jævnfør barnets lov § 86 og SEL § 84.

Det samlede fravær skal overstige minimum 50 % og være præget af stor uforudsigelighed før det kan bevilges fuld kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Alternativt kan der tilbydes ad-hoc bevilling. Det skal altid vurderes om fraværet kan mindskes ved en anden tilrettelæggelse af hverdagen. 

Tilsyn / overvågning

Børn og unge som har et stort behov for tilsyn og/ eller overvågning fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre.

Behovet for overvågning vurderes konkret i forhold til barnets behov, barnets alder samt i hvilket omfang barnet kan være i dagtilbud / skole / DUS / klub

0 – 6 år: Der bevilges som udgangspunkt ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til overvågning, idet andre børn i alderen 0 – 6 år også skal overvåges / ikke kan være alene.

6 – 18 år: Hvis der er behov for egentlig overvågning, foretages en konkret individuel vurdering af i, hvilket omfang dette er nødvendigt i forhold til forældrenes arbejdstid. I vurderingen indgår barnets alder og børns generelle behov for tilgængelige voksne. 

Praktiske gøremål i hjemmet

Der bevilges ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til praktiske gøremål i hjemmet som for eksempel indkøb, tøjvask, rengøring med videre, da disse er almindelige i enhver familie og ikke affødt af barnets funktionsnedsættelse / lidelse. Der er tale om aktiviteter, som kan planlægges og udføres på forskellige tidspunkter. Endvidere er der i dag flere muligheder for at handle dagligvarer online eller udnytte butikkernes åbningstider.

I særlige tilfælde, hvor barnet / den unge i alderen 6 – 18 år kræver massiv overvågning i alle vågne timer og det ikke er muligt at tilrettelægge hverdagen sådan, at forældrene kan nå at forberede madlavningen inden barnet kommer hjem, kan der bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste som udgangspunkt op til 2½ time per uge, svarende til 30 minutter per dag. Børn under 6 år vurderes generelt at have behov for voksenopmærksomhed og behovet er således ikke affødt af funktionsnedsættelsen. 

Manglende eller urolig søvn

Børn eller unge som sover meget uroligt eller sparsomt, så forældrene hver nat skal tilse og hjælpe dem ofte.

Til børn under 3 år gives der som udgangspunkt ikke kompensation for manglende søvn, idet andre børn under 3 år også kan have behov for at blive tilset / hjulpet af forældrene i løbet af natten.

Behovet for søvn vurderes konkret ud fra de faktiske omstændigheder. Typisk vurderes et behov til som udgangspunkt op til 2 timer per arbejdsdag. Behovet kan også opstå, hvis barnet, grundet manglende nattesøvn, ikke er i stand til at komme af sted i dagtilbud / skole.

Der kompenseres ikke for det reelle antal timer forældrene er vågne, men i det omfang forældrene forhindres i at passe deres arbejde. Der tages højde for om forældrene har mulighed for at tilrettelægge således, at de på skift kan sove igennem eller kan sove på andre tidspunkter. 

Personlig pleje og omsorg

Børn og unge der har et stor behov for pleje, fordi de er fysisk svage eller ofte får sygdomsanfald

Der kompenseres ikke for det konkrete tidsforbrug eller merforbruget af tid, men for den tid forældrene forhindres i at passe deres arbejde.

Bevillingen skal ses i sammenhæng med eventuel bevilling af privatansat hjælper.

Der tages udgangspunkt i følgende generelle beskrivelser af funktionsnedsættelsens omfang

 • A:  Lettere problemer / begrænsninger i hverdagen
 • B:  Moderate til svære problemer / begrænsninger i hverdagen
 • C:  Omfattende og gennemgribende problemer / begrænsninger i hverdagen. Multihandicappede 

A: Barnet har en lettere funktionsnedsættelse / lidelse

Barnet har behov for støtte / guidning til de fleste dagligdags aktiviteter, døgnrytme og hygiejne

0 – 6 år: Børn i denne aldersgruppe har som udgangspunkt behov for voksenstøtte til de fleste aktiviteter. Der gives derfor ikke tabt arbejdsfortjeneste til denne gruppe.

6 – 12 år: Der er tale om et mindre behov for støtte, som ikke væsentligt afviger fra andre børn i denne aldersgruppe. Der gives derfor ikke tabt arbejdsfortjeneste til denne gruppe.

12 – 18 år: Der er tale om et mindre behov for støtte, som ikke væsentligt afviger fra andre børn i denne aldersgruppe. Der gives derfor ikke tabt arbejdsfortjeneste til denne gruppe. 

B: Barnet har moderate til svære problemer / begrænsninger

Barnet har behov for meget støtte til alle dagligdags aktiviteter, døgnrytme og hygiejne

0 – 6 år: Børn i denne aldersgruppe har som udgangspunkt behov for voksenstøtte til de fleste aktiviteter. Selv om barnet på nogle punkter kan have et større behov end jævnaldrende vurderes dette ikke i væsentlig grad at afvige fra andre børn i denne aldersgruppe. Der gives derfor ikke tabt arbejdsfortjeneste til denne gruppe.

6 – 12 år: Børn i denne aldersgruppe har som udgangspunkt behov for voksenstøtte til en del aktiviteter. Barnet har dog behov for støtte i et noget større omfang end andre i samme aldersgruppe. Der gives derfor som udgangspunkt op til 2½ timers tabt arbejdsfortjeneste per uge, svarende til ½ time per hverdag i gennemsnit.

12 – 18 år: Børn i denne aldersgruppe er som udgangspunkt selvhjulpne til de fleste aktiviteter. Barnet har dog behov for støtte i et noget større omfang end andre i samme aldersgruppe. Der gives derfor som udgangspunkt op til 5 timers tabt arbejdsfortjeneste per uge, svarende til 1 time per hverdag i gennemsnit. 

C: Barnet har omfattende / gennemgribende problemer / begrænsninger eller er multihandicappet

Barnet har behov for hjælp døgnet rundt til for eksempel bad, hygiejne, toiletbesøg, spise, aktiviteter, af- og påklædning, hjælp i forbindelse med søvn, medicin, sonde med videre. Formålet med hjælpen er at sikre, at barnet kan forblive i hjemmet længst muligt.

0 – 6 år: Børn i denne aldersgruppe har som udgangspunkt behov for voksenstøtte til de fleste aktiviteter. Barnet har dog som følge af sin funktionsnedsættelse i et markant større omfang behov for støtte end andre i samme aldersgruppe. Der gives derfor som udgangspunkt tabt arbejdsfortjeneste op til 10 timer per uge svarende til 2 timer per hverdag i gennemsnit.

6 – 12 år: Børn i denne aldersgruppe har som udgangspunkt behov for voksenstøtte til en del aktiviteter. Barnet har dog som følge af sin funktionsnedsættelse behov for støtte i et markant større omfang end andre i samme aldersgruppe. Der gives derfor som udgangspunkt tabt arbejdsfortjeneste op til 10 timer per uge svarende til 2 timer per hverdag i gennemsnit.

 12 – 18 år:  Børn i denne aldersgruppe er som udgangspunkt selvhjulpne til de fleste aktiviteter. Barnet har dog behov for støtte i et markant større omfang end andre i samme aldersgruppe. Der gives derfor som udgangspunkt op til 15 timers tabt arbejdsfortjeneste per uge, svarende til 3 time per hverdag i gennemsnit. 

Følge til fritidsaktiviteter

Der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til at følge et barn til fritidsaktiviteter, da dette anses for en almindelig forældreopgave. 

Kurser

Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til deltagelse i handicaprettede kurser, såfremt følgende betingelser er opfyldt

 • Kurset vurderes at være nødvendigt for at forældrene bliver i stand til at passe, pleje, opdrage og drage omsorg for barnet
 • Kurset medfører et betydeligt fravær fra arbejde - minimum 3 timer per gang
 • Kurset kan ikke tilrettelægges uden for forældrenes arbejdstid. 

Lukkedage / -uger i DUS / børnehave med videre

Der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre i forbindelse med lukkedage / -uger i dagtilbud / DUS med videre. Forældrene er henvist til at tilrettelægge deres ferie og fridage ud fra barnets ferier og fridage på linje med andre forældre.

Jævnfør sektoransvarlighedsprincippet er det skoleforvaltningens ansvar / kompetence at vurdere, om der skal gives tilbud om nødpasning og i givet fald hvilket tilbud. Herudover forventes forældre i et vist omfang at holde forskudt ferie ved behov på linje med andre børnefamilier. 

Indkøring ved skift i tilbud

Der ydes ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til indkøring i skoletilbud ved skift fra børnehave til skole. Det vurderes almindeligt, at forældre i et vist omfang planlægger ferie / fri i forbindelse med dette.

Såfremt der skiftes fra for eksempel et børnehavetilbud til et andet børnehavetilbud eller fra en skole til en anden skole, med udgangspunkt i barnets funktionsnedsættelse vurderes dette ikke at overstige, hvad andre familier kan være udsat for, hvis barnet af forskellige årsager skal skifte tilbud.

I særlige tilfælde hvor skiftet sker akut og forældrene således ikke har haft mulighed for at planlægge efter dette og hvor der er et særligt behov for indkøring med udgangspunkt i barnets funktionsnedsættelse kan der som udgangspunkt bevilges op til 14 dage til indkøring / overlevering. Herefter forventes det nye tilbud at være i stand til at håndtere problemstillingen, idet barnet specifikt er visiteret til dette tilbud. 

Manglende eller ikke tilstrækkeligt støttende skole- eller pasningstilbud / skolevægring:

Jævnfør sektoransvarlighedsprincippet er Børn og Unge (skole/dagtilbud) ansvarlig for at sikre, at der er de nødvendige undervisningstilbud til alle børn, uanset deres individuelle vanskeligheder.

Ligeledes er Børne- og Familieafdelingen ansvarlig for at sikre, at der er de nødvendige dagtilbud / pasningstilbud til alle børn under skolealderen, uanset deres individuelle vanskeligheder. 

Der gives som udgangspunkt ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på grund af manglende eller ikke tilstrækkeligt støttende skole- eller pasningstilbud. Kun i nedenstående særlige tilfælde kan der efter en konkret og individuel vurdering dispenseres fra dette:

 • Såfremt barnet ikke har et relevant skole- eller pasningstilbud, skal rådgiver i første omgang sikre sig, at familien har kontakt til henholdvis PPR / Udviklingsafsnittet med henblik på at finde et relevant tilbud. Har barnet et nuværende skole- eller pasningstilbud som er vurderet ikke at kunne rumme barnet, er tilbuddet fortsat ansvarlig for pasningen af barnet indtil der er givet et andet konkret tilbud. I særlige tilfælde hvor der er ventetid på at konkret tilbud og hvor der ikke er øvrige muligheder, kan der for en kortere afgrænset periode bevilges tabt arbejdsfortjeneste. Der skal foreligge en konkret plan for hvornår barnet kan starte

 • Såfremt et barn er helt eller delvist sygemeldt på grund af belastningsreaktioner kan der ved konkret vurdering af behov bevilges tabt arbejdsfortjeneste i en afgrænset periode på 1 måned, mens skole- eller pasningstilbud afklarer, hvordan de kan etablere / tilrettelægge et tilbud, der tager højde for barnets belastningsgrad

 • Såfremt et barn på grund af smerter eller udtrætning har behov for reduceret skema, laves konkret aftale mellem skole- eller pasningstilbud, forældrene og Specialgruppen

 • Såfremt et barn som følge af angst har behov for reduceret skema / fremmøde eller har behov for forælderens tilstedeværelse i skole- eller pasningstilbud, skal der foreligge en konkret individuel plan for angstbehandling, optrapning i fremmødetid samt udfasning af forælderens tilstedeværelse

 • Såfremt et barn er helt eller delvist sygemeldt af andre grunde end ovennævnte kræves som udgangspunkt en lægeerklæring før der kan gives kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til reduceret skema / fremmøde. Det skal altid konkret undersøges, hvorvidt barnets særlige behov kan imødekommes ved en anderledes tilrettelæggelse af skole- eller pasningstilbud

 • Der kan ud fra en konkret individuel plan bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i en kortere indkøringsperiode som udgangspunkt op til 1 måned hvorefter skole- eller pasningstilbud forventes at kunne varetage opgaven / iværksætte det nødvendige for at kunne varetage opgaven. I vurdering af periodens længde indgår hvor lang tid skole- eller pasningstilbud har haft til at forberede sig på opgaven inden opstart.

Aftaler mellem forældre og skole- eller pasningstilbud om reduceret skema / mødetid uden Specialgruppen har været involveret medfører ikke ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det forventes, at forældre og skole- eller pasningstilbud i samme ombæring har forhold sig til barnets eventulle behov for pasning.

Bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste som følge af skolevægring, manglende eller ikke tilstrækkeligt støttende skole- eller pasningstilbud, skal der altid foreligge en konkret individuel plan, hvor der tages stilling til konkret nedtrapningsplan. 

Skolemøder

Der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i almindelige skolemøder, forældremøder og andre aktiviteter i skoleregi.

Såfremt der etableres ekstraordinære skolemøder med videre som følge af barnets funktionsnedsættelse / lidelse har Ankestyrelsen vurderet, at dette som udgangspunkt ikke overstiger, hvad forældre til ikke-handicappede børn skal deltage i, hvis barnet for eksempel af sociale eller faglige årsager har problemer med skolegangen.

Hvis der er tale om ekstraordinært mange møder, kan disse møder indgå i den samlede beregning af nødvendigt fravær fra arbejde. Det samlede fravær skal overstige 3 arbejdsdage for at komme til udbetaling. Det vil sige, at det samlede fravær til de ekstraordinært mange møder i alt skal overstige 3 arbejdsdage inden for ét år for den pågældende borger. Det vil sige 1:1 afregning i forhold til mødernes varighed og konkret i forhold til den aktuelle borgers arbejdsdage.

Møderne skal som altid forsøges aftalt uden for forældrenes arbejdstid. 

Møder med Specialgruppen

Møder med Specialgruppen tilrettelægges som udgangspunkt ud fra forældrenes arbejdstid. Såfremt dette ikke er muligt og Specialgruppen anser mødet for nødvendigt kan forældrenes fravær fra arbejde i denne forbindelse indgå i den samlede beregning af nødvendigt fravær fra arbejde. Det samlede fravær skal overstige 3 arbejdsdage for at komme til udbetaling. Det vil sige, at det samlede fravær til de ekstraordinært mange møder i alt skal overstige 3 arbejdsdage inden for ét år for den pågældende borger. Det vil sige 1:1 afregning i forhold til mødernes varighed og konkret i forhold til den aktuelle borgers arbejdsdage. 

Lektielæsning

Der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til lektielæsning, da dette betragtes som en almindelig forældreopgave. Såfremt barnets behov for støtte overstiger forældrenes muligheder bør familien kontakte skolen med henblik på en anden tilrettelæggelse af undervisningen. 

Hjemmeundervisning

Man kan ikke modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for den tid man hjemmeunderviser et barn. 

Hjemmetræning

Såfremt der bevilges hjemmetræning jævnfør barnets lov § 85, gives kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i det omfang hjemmetræningsplanen fordrer det. 

Uddannelse: Deltagelse i uddannelse mens man modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

Hvis der er tale om en SU-berettiget uddannelse, er uddannelsen at betragte som en fuldtidsuddannelse. Der er derfor ikke tale om fravær fra arbejde, hvorfor der ikke kan bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Er der derimod tale om en deltidsuddannelse, vil der som udgangspunkt blive fratrukket et antal timer svarende til studieaktiviteten. I helt særlige tilfælde kan der efter en konkret vurdering fortsat udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste uden fratræk for studieaktivitet. I denne vurdering indgår blandt andet:

 • Formålet med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
 • Tidsrum for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
 • Hvilket studie er der tale om?
 • Omfanget af studiet (for eksempel timetal, ECTS-point med videre)
 • Tilrettelæggelse af studiet (undervisning, forberedelse, fjernstudie med videre)
 • Hvornår ligger undervisningen tidsmæssigt?

Studieaktiviteterne må aldrig være i strid med formålet med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 

Søskende

Der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til direkte tid med søskende, da ydelsen skal benyttes til pasning af barnet med funktionsnedsættelsen / lidelsen (eller aktiviteter der sætter forældrene i stand til at passe barnet).

Hensynet til søskende kan dog indgå som element i øvrige vurderinger.

 


Hvad er formålet med tabt arbejdsfortjeneste?

Formålet med at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er: 

 • at barnet kan blive i hjemmet og dermed undgå anbringelse, såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger dette
 • at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap eller funktionsnedsættelse
 • at hindre at barnets handicap eller funktionsnedsættelse blive værre eller får andre og mere alvorlige følger. 

Aalborg Kommune finder det vigtigt, at forældre på trods af deres barns funktionsnedsættelse / lidelse fortsat fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. En tilknytning til arbejdsmarkedet undervejs i forløbet sikrer en nemmere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, når der ikke længere er behov / grundlag for, at der bevilges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Aalborg Kommune vil derfor have fokus på – i samarbejde med familien – at finde alternativer til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.


Hvordan søger jeg om tabt arbejdsfortjeneste?

Ved den konkrete udmåling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste lægges en helhedsvurdering af familiens situation til grund med udgangspunkt i nedenstående serviceniveau. Ligeledes vil familiers forhold generelt indgå for eksempel, at andre forældre også i perioder kan vælge at gå ned i tid, benytte netværk eller betale sig fra pasning. Den samlede udmåling vil derfor kunne afvige fra de konkrete timetal. Øvrige bevillinger / ydelser til familien og barnet / den unge vil indgå i helhedsvurderingen.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste beregnes med udgangspunkt i forældrenes konkrete lønindtægt. Der kan dog maximalt tages udgangspunkt i en månedsindtægt på 35.247 kroner (2024-niveau). Der gælder særlige beregningsregler for forældre der har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste uafbrudt siden 2010. For selvstændige tages der udgangspunkt i seneste afsluttede årsregnskab.

 

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang