Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Sådan bliver den fremtidige trafikafvikling i krydset Hasserisgade / Vesterbro

Sådan bliver den fremtidige trafikafvikling i krydset Hasserisgade / Vesterbro

Efter en 6 måneders forsøgsperiode med trafikafviklingen på Hasserisgade, har By- og Land-skabsudvalget torsdag 20. april besluttet, hvordan den fremtidige trafikafvikling i krydset Hasserisgade / Vesterbro skal være. Fremover vil trafikken på Hasserisgade være åben for alle trafikformer.

Det står allerede nu klart, at det på den lange bane er nødvendigt at holde Hasserisgade åben for alle trafikformer for at sikre en tilstrækkelig trafikafvikling ved omdannelse af Sygehus Nord grunden. Og blandt andet dette langsigtede hensyn har været medvirkende til valget af den løsning, som nu er valgt. 

Beslutningen om den fremtidige trafikafvikling på Hasserisgade har været baseret på to forskellige tidshorisonter, nemlig på hensynet til de trafikale forhold før og efter omdannelsen af Sygehus Nord grunden

Jan Nymark Rose Thaysen

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen uddyber baggrunden for beslutningen:

- "Når omdannelsen af Sygehus Nord er realiseret, er det planen, at Hasserisgade skal være åben for alle trafikformer for at kunne håndtere den mer-trafik, der genereres fra den nye anvendelse af Sygehus Nord grunden. Vi har derfor vurderet, at vi allerede nu genåbner Hasserisgade for alle trafik-former; bil, cykel og kollektiv trafik i begge retninger. 
Alternativet havde været, at vi i den mellemliggende periode enten lukker Hasserisgade helt for biltrafik (undtaget kollektiv trafik og cykeltrafik), eller lukker Hasserisgade for biltrafik dog med tilladelse til højresvingende trafik fra Vesterbro (og med en åbning for kollektiv trafik og cykeltrafik). 

Vores evaluering af forsøget viser, at ulemperne ved en lukning - med fokus på bl.a. omvejskørsel, kapacitet på vejnettet og forholdene for bløde trafikanter på de øvrige veje - simpelthen vurderes at være for store, sammenlignet med de gevinster, der er ved lukningen, ift. bedre flow på Vesterbro og bedre forhold for bløde trafikanter på Hasserisgade.
For at fastholde det bedre trafikflow, som har været resultatet af forsøget, ønsker vi at opgradere krydset med en fuld trafikstyring, hvilket vil kunne tilpasse signalet til den aktuelle mængde trafik på Vesterbro" – fortæller rådmanden.

Krydset ved Hasserisgade forventes at være genåbnet for alle trafikformer omkring 1. maj 2023, når der er ændret på skiltning og afmærkning omkring krydset, mens en opgradering til fuld trafikstyring vil tage yderligere 6 uger.  

Konklusioner fra forsøgsperioden 

Centrale konklusioner fra forsøget er:

  • Lukningen af Hasserisgade har givet et målbart bedre flow for biltrafikken på Vesterbro, men der er ikke opnået en forbedret rejsetid på den samlede strækning.
  • En lukning af Hasserisgade prioriterer flowet, og de trafikanter som kører på Vesterbro, fremfor biltrafikken fra Hasseris.
  • Bilister, der før brugte Hasserisgade, er flyttet til alternative ruter såsom Kong Christians Al-le/Strandvejen, Kong Christians Alle/Vesterbro og Kong Christians Alle/Reberbansgade, hvilket har medført en forøget rejsetid på disse ruter på mellem 13 sekunder til 2 minutter og 20 sekunder, afhængigt af hvilken rute bilisten tager.
  • Undersøgelserne viser, at trafikafviklingen, under forsøget, på Kong Christians Alle er presset på grund af den ekstra trafik fra lukningen af Kastetvej og flytning af trafik fra Hasserisgade.
  • Der er ikke tilgængeligt rejsetidsdata, der måler på de bløde trafikanters vilkår, eller brugbart data om de bløde trafikanters trafiksikkerhed og oplevede tryghed. Fra spørgeundersøgelsen (der, som en del af evalueringen af forsøget, dels har været udsendt til borgere, der i kraft af deres bopæl har været direkte berørt af forsøget - dels er blevet delt på Face-book) opleves både positive og negative tilbagemeldinger fra de bløde trafikanter, som færdes på Hasserisgade og nogle af de omkringliggende veje.
  • Generelt var holdningen på tværs af transportformer i spørgeundersøgelsen, at 561 af kommentarerne udtrykte, at Hasserisgade skal åbnes helt som før, 155 af kommentarerne udtrykte, at den fulde lukning skal være permanent, mens 300 af kommentarerne udtrykte, at del 2 af forsøget skal være permanent.

Baggrund

I materialet til By- og Landskabsudvalgets møde den 20. april er der i indstillingen til punktet (punkt 7) en udførlig beskrivelse af tidslinjen for forsøget med trafikafviklingen i krydset Hasserisgade / Vesterbro. Der er også en beskrivelse af det analysearbejde, der ligger til grund for evalueringen af forsøgsperioden på de 6 måneder. 

 

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje