Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Hele 80% af Aalborg Kommunes værdifulde kystnatur er i fare for at forsvinde, når havene stiger

Hele 80% af Aalborg Kommunes værdifulde kystnatur er i fare for at forsvinde, når havene stiger

Aalborg Kommune ruster sig til klimaforandringerne, også når det gælder natur. Ny rapport viser, at en stor del af kommunens nuværende kystnatur er i risiko for at forsvinde som konsekvens af havstigninger inden for de kommende 100 år. Derfor er det vigtigt, at kommunen også har fokus på beskyttelse af de mange naturværdier, som en del af den fremtidige klimasikring.

En ny rapport fra COWI udarbejdet for Aalborg Kommune slår fast, at op mod 80% af kommunens samlede areal med kystnatur vil forsvinde frem mod år 2120, som konsekvens af fremtidens havstigninger.

Konklusionen er, at en stor del af kystnaturen vil forsvinde, men at udvikling af ny 'erstatningsnatur' kan bidrage til at sikre, at særligt den natur og biodiversitet, der findes på kommunens strandenge, kan bevares.

For at kompensere for tabet af kystnatur udpeger rapporten forslag til 7 potentielle projektområder langs kommunens kyster, hvor der er de bedste betingelser og muligheder for at sikre den fremtidige kystnatur for eksempel via 'erstatningsstrandenge' længere inde i landet. Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen understreger i den forbindelse, at der alene er tale om projektforslag, og at kommunen ruster sig til fremtidens klimaudfordringer, også når det gælder natur:

"Analysen gør os klogere, og resultaterne skal nu indgå i et samlet katalog over potentielle projekter, som vi internt arbejder med. Forslagene omfatter privat ejede arealer, og kan kun gennemføres i takt med, at lodsejerne har lyst til at være med, og at der samtidig er økonomi til at gennemføre projekterne," fortæller rådmanden.

Aalborg Kommune bliver hårdere ramt end landsgennemsnittet

I 2022 præsenterede COWI en national analyse, som beskrev et tab på 45% af strandengene på landsplan. Aalborg Kommune har bestilt en tilsvarende rapport med udgangspunkt i den nordjyske kommune, og overordnet set viser analysen, at der vil forsvinde meget mere natur i Aalborg Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet.

Hovedårsagen til, at det forventede tab af kystnatur er langt større i Aalborg Kommune sammenlignet med den nationale tendens, skyldes, at kommunen har mange lavtliggende naturområder langs kysten.

Hvis den natur forsvinder, betyder det blandt andet, at en stor del af levestederne for mange sjældne og internationalt truede og beskyttede arter af planter, fugle og andre dyr vil forsvinde.

Samtidig viser analyserne indtil videre, at tabet af dyrket landbrugsjord vil være af minimalt omfang.

COWI rapportens hovedkonklusioner

  • Cirka 10% af kommunens samlede §3 beskyttede natur vil forsvinde frem mod 2120 som følge af havstigninger.
  • Cirka 80% af kommunens samlede areal med beskyttet strandeng vil forsvinde.
  • Cirka 22% af kommunens samlede areal med beskyttet særlig værdifuld habitatnatur i Natura 2000-områderne vil forsvinde.

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang