Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presse og kommunikation Nyheder Gravenshoved Kostskole: Aalborg Kommune søger tidligere elever

Gravenshoved Kostskole: Aalborg Kommune søger tidligere elever

Aalborg Kommune ejede og drev i samarbejde med daværende Nordjyllands Amt fra 1964-1991 Gravenshoved Kostskole beliggende øst for Christiansfeld i Sønderjylland. Gravenshoved Kostskole overgik i 1991 til at være selvejende, hvorefter den lukkede i 1993.

I oktober 2021 modtog Aalborg Kommune en officiel klage fra 31 tidligere elever på Gravenshoved Kostskole over den behandling, de oplyste i sin tid at have været udsat for på kostskolen.

Aalborg Kommune foretog på baggrund af indholdet af klagen en anmeldelse til Syd- og Sønderjyllands Politi, som efterfølgende fastslog, at der ikke var grundlag for et strafferetligt opgør i sagen, idet politiet på baggrund af kommunens anmeldelse konkluderede, at forholdene i givet fald ville være forældede.

Aalborg Kommune iværksatte herudover en advokatundersøgelse, hvis konklusioner forelå den 10. januar 2023.

På baggrund af konklusionerne i rapporten blev det af byrådet i Aalborg Kommune besluttet at give en officiel og uforbeholden undskyldning til de tidligere elever, der måtte have haft oplevelser på Gravenshoved Kostskole, som de ikke skulle have haft. Undskyldningen blev meddelt den 7. februar 2023 af borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S).

Samtidig blev det af Aalborg Kommune besluttet at antage en advokat med henblik på at vurdere, i hvilket omfang der kan udbetales godtgørelse og/eller erstatning til nogen af de tidligere elever på kostskolen.

En sådan advokatundersøgelse er i overensstemmelse hermed blevet iværksat og forestås af Advokatfirmaet Poul Schmith.

Aalborg Kommune ønsker i denne forbindelse i videst muligt omfang at få afdækket, hvorvidt nogen af de tidligere elever måtte have krav på godtgørelse og/eller erstatning.

Advokatfirmaet Poul Schmith har i denne forbindelse modtaget samtlige akter fra Aalborg Kommune relatereret til Gravenshoved Kostskole og er i dialog med Ehmer Pramming Advokater samt Moesgaard Advokatfirma om indhentelse og udveksling af yderligere oplysninger om de personer, der er repræsenteret af disse to advokatfirmaer i sagen.

På baggrund af sagsakterne har Advokatfirmaet Poul Schmith desuden identificeret en række yderligere personer, der ud fra de foreliggende oplysninger må antages at have haft ophold på Gravens-hoved Kostskole, og som ikke er repræsenteret ved advokat. Disse personer er blevet personligt kontaktet.

Ud fra de foreliggende oplysninger i sagen kan der være flere personer, der tidligere har været elever på kostskolen, men ikke er repræsenteret ved advokat, og som det desuden ikke har været muligt at identificere i et sådant omfang, at det har været muligt at rette personlig kontakt til de pågældende. 

Dette opslag retter sig mod disse personer. Såfremt nogen, som ikke er repræsenteret af hverken Ehmer Pramming Advokater eller Moesgaard Advokatfirma, og som desuden ikke er blevet kontak-tet personligt af advokatfirmaet Poul Schmith, måtte mene at have et krav i anledning af at have haft ophold på Gravenshoved Kostskole, opfordres de til at rette henvendelse til Advokatfirmaet Poul Schmith.

Vurderingen af, om nogen af de tidligere elever måtte have krav i anledning af at have haft ophold på Gravenshoved Kostskole, består i første omgang af en bevisvurdering. Denne bevisvurdering vanskeliggøres af, at de påståede forhold har fundet sted i perioden 1964-1993.

Vedlagt henvendelsen skal derfor også være alle oplysninger, dokumenter mv., der kan være med til at belyse opholdet på Gravenshoved Kostskole og de forhold, der konkret måtte begrunde et krav. Se nedenstående bilag for en uddybende beskrivelse af, hvilke akter der forventes indhentet og fremsendt.

Bilag - anmodning om yderligere oplysninger

Indhentelse og fremsendelse af oplysninger til brug for en vurdering af Aalborg Kommunes eventuelle ansvar i relation til dit ophold på Gravenshoved Kostskole:

Dette er kun relevant, såfremt du ønsker dit ophold på Gravenshoved Kostskole vurderet og du ikke er repræsenteret af advokat eller har været kontaktet af advokatfirmaet Poul Schmith om eventuelle krav efter dit ophold. For at kunne foretage en vurdering af din sag, vil det være en forudsætning, at de faktiske omstændigheder er tilstrækkeligt oplyst. 

Vi indhenter, i det omfang det er muligt, materiale vedrørende Gravenshoved Kostskole. 

Der er dog visse oplysninger, vi ikke er og/eller ikke kan komme i besiddelse af uden din inddragelse, og som må antages at kunne belyse forholdene under dit ophold nærmere.

Nedenfor er oplistet, hvilke oplysninger det forventes, at du indhenter og fremsender, og som må anses at være en forudsætning for at kunne foretage en vurdering af din sag.

Oplysninger du er i besiddelse af:

Vi skal først og fremmest bede dig om at fremsende alle dokumenter og oplysninger, du selv måtte være i besiddelse af, og som har en tilknytning til dit ophold på Gravenshoved Kostskole. I den forbindelse efterspørger vi navnlig dokumenter, som er udarbejdet under og umiddelbart efter dit op-hold på Gravenshoved Kostskole. 

Lægelige oplysninger:

Vil skal ligeledes bede dig om at indhente og fremsende kopi af journalmateriale fra egen læge, psy-kolog, psykiater eller lignende, som måtte indeholde oplysninger om de faktiske forhold under op-holdet, og/eller hvori de eventuelle oplevelser under eller psykiske gener som følge af opholdet er beskrevet.  

Oplysninger fra Rigsarkivet:

Vi skal derudover bede dig om at indhente materiale via Rigsarkivet vedrørende din sag. 

Dette gøres ved at tilgå Rigsarkivets hjemmeside (www.rigsarkivet.dk) og herunder udfylde formularen ”Bestil oplysninger om dig selv”, hvorunder du skal vælge ”Børne- og anbringelsessag”, og hvorefter du skal udfylde en række nærmere angivne personoplysninger.

Oplysninger fra kommune:

Vi skal også bede dig om at rette henvendelse til den kommune, der i sin tid iværksatte et ophold på Gravenshoved Kostskole for dig (handlekommunen), og anmode om aktindsigt i oplysninger om dig selv, herunder oplysninger relateret til dit ophold på Gravenshoved Kostskole.

Kommunen vil i et vist omfang have overdraget materiale til det stedlige stadsarkiv. Vi skal derfor bede dig om, at du i din henvendelse til handlekommunen anfører, at det forventes, at kommunen ved besvarelsen af aktindsigten også afdækker tilstedeværelsen af eventuelt materiale ved stadsarkivet.

Kontakt

Henvendelse og herunder eventuelle spørgsmål kan rettes til advokatfuldmægtig Cecilie Mørch Vinther på mail cevi@kammeradvokaten.dk eller telefon 5048 9862.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje