Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker og strategier Skole og uddannelse Uddannelsesstrategi

Uddannelsesstrategi

 • Titel: Uddannelsesstrategi 2019-2022
 • Vedtaget: 16. december 2019

Aalborg Kommunes uddannelsestrategi skal sætte fokus på initiativer og projekter til fremme af Aalborg som attraktiv uddannelsesby. Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby. Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt for de studerende i studietiden og motivere til en erhvervskarriere efter endt uddannelse. 

Forord

Gennem de seneste år har Aalborg kommune sat fokus på målet om at blive Danmarks bedste uddannelsesby. Det har betydet, at de knap 50.000 elever, lærlinge og studerende (i det følgende benævnt studerende) har fyldt meget - ikke kun i bybilledet, hvor de repræsenterer 1/5 af borgerne i kommunen - men også i forhold til den rivende uvikling Aalborg har gennemgået i de seneste 10 år. det er en udvikling, vi sætter meget pris på, og som vi ønsker skal fortsætte.

Aalborg skal være en attraktiv uddannelsesby, som tiltrækker alle kategorier af studerende såvel fra den nordjyske region, resten af landet som fra udlandet. Et højt antal studerende i Aalborg er dog ikke målet i sig selv. 

De studerende skal vælge Aalborg, fordi Aalborg kan tilbyde netop den uddannelse, de drømmer om. I Aalborg Kommune har vi endvidere forpligtet os til i samspil med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet at give de studerende de kvalittaivt bedste rammer for et inspirerende og inkluderende uddannelsesmiljø med reel mulighed for job efter endt uddannelse. 

Vi vil medvirke aktivt til, at der etableres alliancer mellem erhvervs- og uddannelseslivet, der sikrer, at de studerende får en god uddannelse, men også en tilknytning til kommunen.


Baggrund

Uddannelsesstrategien har en dobbeltrolle. Den skal medvirke til at tiltrække de studerende til kommunen men også til at fastholde de studerende i regionen efter endt uddannelse.

Strategien skal desuden være med til at fastlægge rammerne for et godt uddannelsesliv for de studerende i Aalborg med udvikling af det unikke uddannelsesmiljø, som kommunen i de seneste år har bygget op sammen med de studerende. 
 
Aalborg har mange små og mellemstore virksomheder med tætte bånd til globale markeder, og det er vigtigt at uddannelsesstrategien sikrer, at også disse virksomheder har adgang til de rette kompetencer. Uddannelsesstrategien skal derfor sætte fokus på alle uddannelsesretninger såvel erhvervsuddannelserne som de korte og de lange videregående uddannelser. Ligesom efter- og videreuddannelse af virksomhedernes medarbejderne også spiller en rolle i uddannelsesstrategien.
 
På nogle områder vil det derfor være differentierede indsatser, der skal sættes i spil for forskellige målgrupper eksempelvis for elever på erhvervsuddannelserne, studerende på korte- eller lange videregående uddannelser eller for studerende på efter- og videreuddannelse. Dette vil fremgå af målene indenfor de enkelte indsatsområder. 
 
Strategien fokuserer ikke alene på, hvordan de studerende i Aalborg kan opnå kompetencer til gavn for Aalborg, men også på hvordan Aalborg kan fungere som lokomotiv for den nordjyske region på det uddannelsespolitiske område.
 
Uddannelsesstrategien skal ses i sammenhæng med andre strategier i Aalborg Kommune, som uddannelsesstrategien har snitflader og afgrænsninger til. Det gælder primært erhvervsstrategien, kulturpolitikken, fritidspolitikken og ungestrategien. Uddannelsesstrategiske tiltag skal således koordineres og afpasses med de aktiviteter for studerende, der iværksættes indenfor de øvrige strategiske områder i Aalborg Kommune. 
 
Aalborg Kommune gennemførte i efteråret 2018 en visionsproces - Aalborgs DNA. Resultaterne fra denne proces er også medtaget som grundlag for uddannelsesstrategien.
 
I den årrække, hvor Aalborg Kommune har arbejdet med at udvikle uddannelsesbyen2), har der været en enestående vækst i antallet af studerende i Aalborg (jf. bilag 1). Der er etableret mange samarbejdsrelationer mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne, ligesom samarbejdet med erhvervslivet er intensiveret og målrettet. Aalborg Alliancen er et godt eksempel på dette. 
 
Væksten i antal studerende i Aalborg forventes ikke at fortsætte på samme niveau i den kommende periode, hvor faldende ungdomsårgange og dimensionering af mange videregående uddannelser er faktorer, der spiller ind på denne udvikling. Niveauet for de studerendes andel af befolkningen i kommunen forventes dog fastholdt og aktiviteterne tilpasset, således at de studerende kan indgå på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse – enten i eller uden for Nordjylland. 
 
Aalborg skal fortsat være en uddannelsesby med mange unge studerende, og rammerne for et godt liv som studerende skal være i konstant udvikling i tæt dialog mellem kommunen, uddannelsesinstitutionerne, de studerende, Business Region Nordjylland (BRN) og Region Nordjylland. I det omfang det er relevant og muligt, relateres der i uddannelsesstrategien til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Vision og målsætning

Med udgangspunkt i de erfaringer der er gjort med udmøntningen af uddannelsesstrategien for 2015 - 18, er Aalborg Kommunes vision og målsætning for det uddannelsesstrategiske arbejde følgende: 

Vision
Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby. Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt for de studerende i studietiden og motivere til en erhvervskarriere efter endt uddannelse. 
 
Målsætning
Kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet samarbejder på tværs om at skabe det kvalitativt bedste uddannelsestilbud til alle studerende i byen, herunder også en god brobygning til arbejdsmarkedet med efterfølgende job.
 
For at indfri visionen og nå målsætningen om en markant profil som uddannelsesby med et højt kvalitativt niveau for de studerende opstilles seks delmål, som er milepæle i udmøntningen af uddannelsesstrategien. 
 
Delmålene forventes indfriet med udgangen af uddannelsesstrategiens funktionsperiode 2019 - 22. 
 
Der vil dog fortsat være langsigtede mål, som ikke nødvendigvis kan indfries i perioden. Det gælder f.eks. nordjyske virksomheders sikkerhed for, at der altid vil være de kompetencer til stede, som de efterspørger; jobgaranti for de studerende efter endt uddannelse; alle skal indgå i fællesskaber (Aalborgs DNA). Disse langsigtede mål tjener som pejlemærker for den fortsatte indsats. 
 
Ved indgangen af uddannelsesstrategiens funktionsperiode foretages en statusmåling for niveauet indenfor de enkelte delmål, og der foretages en statusmåling ved udgangen af uddannelsesstrategiens funktionsperiode med henblik på vurdering af udviklingen i målopfyldelsen i strategiperioden.

Delmål 1: De studerende skal indgå i relationer på arbejdsmarkedet

Aalborg Kommune støtter op omkring de videregående uddannelsesinstitutionernes mål for andel af studerende, som i løbet af deres uddannelsestid indgår i praktik eller projektsamarbejde med en offentlig eller privat virksomhed i regionen.
 
I 2022 skal 500 studerende fra de videregående uddannelser have været i studiejob med Aalborg Kommune, mens de var under uddannelse.
 
I 2022 skal antallet af praktikpladser til lærlinge på en offentlig eller privat virksomhed i regionen være øget med 20% i forhold til 2019 niveauet. Det langsigtede mål er, at der tilbydes praktikpladsgaranti til alle lærlinge. 
 
I 2020 forventes 25% af de studerende på gymnasiale- og akademiuddannelser at indgå i fritids-/studiejob i en virksomhed (offentlig eller privat) og/eller frivilligt arbejde.
 
I 2022 forventes studerende med nedsat funktionsniveau at indgår i studiejob eller praktik i en virksomhed på lige fod med alle andre studerende evt. med særlig støtte.

Delmål 2: Innovation og Iværksætteri skal skabe udvikling af det nordjyske arbejdsmarked 

I 2022 skal virksomheder og studerende opleve en forbedret mulighed for samarbejde omkring innovative tiltag. De nordjyske virksomheder skal opleve, at de har fået løst konkrete udfordringer gennem samarbejde med studerende via projektsamarbejde, praktik eller studiejob – problemstillinger der ellers ikke var blevet løst med de eksisterende personaleressourcer i virksomheden. 
 
I 2022 er målet at 15 % af de studerende, der uddanner sig i Aalborg, påbegynder en karriere som iværksætter med base i Nordjylland - enten mens de uddanner sig eller efter de har afsluttet uddannelse.

Delmål 3: Uddannelsesmiljøet skal udvikles inkluderende

I 2022 tilbydes alle studerende på uddannelsesinstitutionerne aktiviteter udenfor den normale undervisning for at opnå det bedst mulige uddannelsesmiljø. Aktiviteterne udbydes/tilrettelægges i samarbejde mellem de studerende, uddannelsesinstitutionerne og Aalborg Kommune. Dermed sikres at de studerendes mentale- såvel som fysiske sundhed højnes.

50 % af de studerende skal være brugere af/aktive deltagere i udviklingen af kommunens forenings-, kultur- og fritidsliv, mens de er under uddannelse i Aalborg.

Delmål 4: By- og boliglivet skal udvikles med fokus på de studerende

I 2022 skal alle nye studerende, der påbegynder en erhvervs- eller videregående uddannelse fortsat have ”tag over hovedet garanti” fra studiestart, men også boliggaranti senest 2 mdr. efter påbegyndt uddannelse. 

By- og boligmiljøerne udvikles fortsat med fokus på fællesskaber og bæredygtighed. 
 
I 2022 skal by- og boligområderne rumme fora for et aktivt liv, og der skal skabes fællesskaber også på tværs af fjorden.

Delmål 5: Studerende skal være ambassadører for byen

I 2022 skal mindst 80 % af de studerende, som forlader Aalborg efter endt erhvervs- eller videregående uddannelse tilkendegive, at de vil anbefale andre unge at flytte til Aalborg for at uddanne sig.


Delmål 6: Studerende skal kende uddannelsesbyen Aalborg

I 2022 skal de nye studerende kende ”StudyAalborg” brandet. 30% skal tilkendegive, at de før uddannelsesstart har fået viden om uddannelsesbyen Aalborg, herunder uddannelsesmuligheder, boligtilbud, sports-, fritids-, kulturaktiviteter og events med mere.


Uddannelsesstrategiens indsatsområder

Målsætning og delmål nås kun gennem et fælles tværgående samarbejde mellem Aalborg Kommune, uddannelsesinstitutionerne, de studerende, erhvervs-, kultur- og fritidslivet i Aalborg. Uddannelsesstrategiens syv indsatsområder er identificeret i dialog med samarbejdspartnerne. 

De syv indsatsområder vil danne grundlaget for de aktiviteter, der igangsættes i Uddannelsesrådets regi for perioden 2019-22.
 
Idekatalog for konkrete initiativer indenfor de enkelte indsatsområder fremgår af bilag 2: Handlingsplan uddannelsesstrategi 2019-22. 
 
De 7 indsatsområder er:
 1. Samarbejde og gode uddannelser med efterfølgende job
 2. Innovativt samarbejde mellem studerende og erhverv
 3. Udvikling af uddannelsesmiljø
 4. Bolig- og byudvikling med fokus på de studerende
 5. Kultur- og fritidstilbud med fokus på de studerende
 6. Globalisering og internationalisering
 7. Markedsføring af uddannelsesbyen Aalborg

Indenfor de syv indsatsområder gøres der status på, hvor langt vi er nået ved indgangen til uddannelsesstrategiens funktionsperiode, og hvilke mål der sættes for perioden 2019-22.


1- Samarbejde og gode uddannelser med efterfølgende job

Status 

En bred vifte af uddannelsesmuligheder og et tværgående samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i Aalborg karakteriserer uddannelsesbyen Aalborg.
 
Et forpligtende samarbejde mellem alle uddannelsesinstitutioner og Aalborg Kommune er en forudsætning for, at Aalborg kan tilbyde alle de studerende et fleksibelt og udviklende uddannelsesforløb. Derfor har Aalborg kommune indgået strategiske samarbejdsaftaler med henholdsvis Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) og Aalborg Universitet (AAU).
 
Igennem strategiske samarbejdsaftaler mellem Aalborg Kommune og de videregående uddannelser AAU og UCN inddrages uddannelsesinstitutionerne og de studerende i kommunens udviklingsprojekter som en del af deres uddannelsesforløb. Her kan eksempelvis nævnes det femårige projekt ”Stigsborg Havnefront – et levende laboratorium for samskabelse mellem kommune, uddannelsesinstitution og borgere”, hvor de studerende sammen med andre aktører i form af praksisnære problemstillinger kan afprøve færdigheder og indsigter, mens de er under uddannelse. 
 
Aalborg kommune har en facilitatorrolle i udbygningen af samarbejdet mellem parterne i kommunens uddannelsespolitiske univers, herunder at sammenbinde ungestrategiens mål og aktiviteter med de tværgående samarbejder ungdomsuddannelsesinstitutionerne imellem. Denne rolle har bragt uddannelsesinstitutionerne tættere sammen og har konkret udmøntet sig i gennemførelse af ”StudyAalborg-messerne” for de unge, som er på vej ind i ungdomsuddannelserne.
 
Messerne har været gennemført de sidste fem år. På trods af disse initiativer oplever Aalborg Kommune en stor dimittendledighed for studerende på nogle uddannelser. Denne situation løses i et tæt samarbejde mellem kommune, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforeninger, a-kasser og de studerendes organisationer. De studerende skal ”klædes bedre på” til at indgå på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.
 
I indeværende periode 2015-18 er samarbejdet derfor udvidet til at sætte fokus på de studerendes karriere efter endt uddannelse her i tæt samarbejde med erhvervslivet. I samarbejde mellem de 10 nordjyske kommuner Business Region North Denmark (BRN), er der etableret en studiejobportal, hvor de nordjyske virksomheder - offentlige som private – opslår studiejobs og målet har været 1000 nye studiejobs i Nordjylland. 
 
BRN-samarbejdet og studiejob-portalen er første skridt på vejen til i et udbygget samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og kommunerne for at give de studerende muligheder for under uddannelsen at opnå erfaringer med at indgå i relationer på arbejdsmarkedet – og dermed komme tættere på job efter endt uddannelse. Dette er især væsentligt for de studerende, hvor praktik ikke indgår som en obligatorisk del af uddannelsen.
 
Dette samarbejde skaber en unik platform for de studerende til at opnå beskæftigelse på det nordjyske arbejdsmarked efter endt uddannelse.

Mål

I Aalborg er målet: Uddannelse med høj faglighed til alle – det gælder såvel ungdoms- og erhvervsuddannelser som de videregående uddannelser. En bred vifte af uddannelsesmuligheder gør byen attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til andre uddannelsesbyer. 

 
Kun gennem tæt tværgående samarbejde/partnerskab mellem erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, professionsbachelorer, kandidatuddannelser samt efter- og videreuddannelser kan der udbydes en bred vifte, som kan udbygges ved kombination af forskellige uddannelsestyper. 
 
Arbejdsmarkedets behov for konstant udvikling af medarbejderstabens kompetencer betyder, at livslang uddannelse er mere aktuel end nogensinde. Den uddannelse, som de studerende tager i de unge år i Aalborg, må efterfølgende forventes at skulle ajourføres og i en række tilfælde blive brugt som grundlag for senere kompetenceløft Derfor skal der arbejdes målrettet med kompetencegivende efter- og videreuddannelse eventuelt i regi af Lov om Åben Uddannelse.
 
Aalborg vil være ”verdens største projektgruppe”. Vi skal udnytte hinandens kompetencer – både indenfor den enkelte uddannelse og på tværs af uddannelsesinstitutioner og niveauer. Aalborg Kommune vil støtte op om de tværfaglige samarbejder. Gennemførelse af projekter i kommunen, hvor studerende fra AAU, UCN og erhvervsuddannelserne arbejder sammen, er et af målene for det tværfaglige samarbejde. Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning tilbyder eksempelvis mulighed for at deltage i Det Grønne Rejsehold for studerende, hvor der gives mulighed for at arbejde med bæredygtig forretningsudvikling i virksomheder i regionen. 
 
Høj kvalitet i uddannelserne og tværfagligt samarbejde gør det ikke alene – målet er også, at uddannelse fører til job. Dimittendledighedsproblemet skal løses proaktivt. Aalborg Kommune vil derfor i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, fagforeninger, a-kasser, og de studerendes organisationer arbejde for at give de studerende muligheder for, allerede inden de forlader uddannelsen at prøve kræfter med relationer til arbejdsmarkedet. Dette skal ske gennem praktik, projektsamarbejde og studiejob.
 
Det er nødvendigt at styrke kommunikationskanalerne mellem virksomhederne og de studerende. Virksomhederne skal kunne melde deres udfordringer ud i et forum, hvor de studerende kan tage ”handsken op” og indgå i konkret samarbejde med virksomheden for derved at betragte udfordringen ud fra en innovativ vinkel, som virksomheden måske ikke umiddelbart har tænkt på. Dette skal ske i samspil med de studiejob- og projektsamarbejdsportaler, der allerede findes i tilknytning til uddannelsesinstitutionerne.
 
Aalborg Kommune deltager som projektpartner i det regionale projekt ”Vækst Via Viden 2.0”, hvor de nordjyske kommuner og regionen arbejder målrettet på at sikre det nordjyske arbejdsmarked kvalificeret arbejdskraft og stærke virksomheder. Målene i projektet er at sikre og understøtte virksomhedernes vækstmuligheder gennem tilførsel af højtuddannet arbejdskraft – både gennem studentersamarbejde og jobmatch.
 
Dette sikres gennem en lang række initiativer, herunder bl.a. aktiviteter, der bringer virksomheder og studerende/dimittender sammen i fysiske møder, samt bidrag, der skal understøtte oversættelse af kompetencer og kompetencebehov mellem virksomheder og højtuddannede.
 
Aalborg Kommunes deltagelse i ”Vækst Via Viden 2.0” vil være med til at bidrage til opfyldelse af målet om at give de studerende erfaringer med arbejdsmarkedet, før de afslutter deres uddannelse - og at give virksomhederne mulighed for at få ”nye øjne” med andre kompetencer i spil i opgaveløsningen.
 
I tæt samspil med og som supplement til ”Vækst Via Viden 2.0” vil Aalborg Kommune tage initiativ til - gennem partnerskaber - at udvikle et forum/en platform for mødet mellem studerende og virksomheder, hvor virksomhederne udbyder projekter/udfordringer, hvor studerende fra alle de forskellige uddannelser kan byde ind på at løse i samarbejde med virksomhederne. Dette giver de studerende erfaringer med at være på arbejdsmarkedet, også inden de formelt afslutter deres uddannelse.
 
Arbejdsmarkedet i Aalborg/Nordjylland får brug for faglærte i den kommende periode, hvis vi skal leve op til Aalborg Kommunes erhvervsstrategi 2019-2022 ”Aalborg bygger bro”, hvor målene er 20.000 flere jobs og en samlet virksomhedsmasse på 12.000 virksomheder i Aalborg Kommune i 2030. I ”Aalborg bygger bro” er bæredygtighed og digitalisering vægtet i særlig grad, hvilket lægger op til, at der også rettes fokus fra de studerendes side i forhold til disse områder. 
 
For de erhvervsfaglige uddannelser vil Aalborg Kommune derfor i samarbejde med erhvervslivet arbejde for, at udbuddet af praktikpladser til lærlinge øges i uddannelsesstrategiens funktionsperiode, dette kan evt. gennemføres ved brug af delelærlingeordning. Det langsigtede mål er, at der tilbydes praktikpladsgaranti til alle lærlinge. 

2 - Innovativ samarbejde mellem studerende og virksomheder

Status

 
I Aalborg er innovation og iværksætteri sat på dagsordenen. Nye virksomheder står bag hvert tredje job i Danmark, og betydningen er stigende. Iværksætteri er nytænkning, livsstil og kultur. Iværksættere bidrager med både innovation og dynamik. Aalborg kommune vil fortsat understøtte, at studerende bliver vækstiværksættere - såvel håndværkeren som den højtspecialiserede iværksætter. Dette sker gennem Business Aalborgs iværksættervejledning, start-up cafe virksomhed og i det konkrete samarbejde med de forskellige uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitutionerne i Aalborg - fra erhvervsskolerne til de videregående uddannelser - prioriterer innovation og samarbejde med erhvervslivet højt som en del af deres udviklingspotentiale. 
 
Flere forskellige incubatormiljøer er etableret. Her kan eksempelvis nævnes: ”Business Lift-Off” på Aalborg Handelsgymnasium, ”Supporting Entrepreneurship at Aalborg University” (SEA) og ”Next Step” på UCN, som tilbyder de studerende hjælp til at afprøve en forretningsidé, og hvordan ideen bliver til virkelighed. 
 
Erhvervslivet ønsker at inddrage de studerende i løsningen af forskellige udfordringer, som opstår i den daglige produktion. Det giver nye øjne på opgaven og de nyeste opdaterede kompetencer hos de studerende kommer i spil. Mødet mellem de studerende og virksomhederne kan dog være vanskeligt at etablere, idet der mangler oplagte brugbare kanaler for denne kommunikation/dette møde, som sikrer kontakt til alle uddannelsesinstitutioner og uddannelsesretninger. 
 
Employability indsatserne på AAU og UCN er et springbræt til at skabe sammenhængen mellem de studerendes erhvervede kompetencer og virksomhedernes behov for beskæftigelse, men disse indsatser sikrer ikke det tværinstitutionelle perspektiv, som efterspørges fra virksomhedernes side. 

Mål

I Aalborg får du brugt det, du lærer. Gennem et tæt samar - bejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kommunen, sikres de studerende et virkelighedsnært forhold til det arbejdsliv, de efter endt uddannelse skal blive en del af.

Gennem hele uddannelsesforløbet skal de studerende op - leve, at de får en tilknytning til erhvervslivet ved praktik, studiejob, projektsamarbejde eller evt. frivilligt arbejde. 
 
Undervisning i innovative processer og gennemførelse af innovative projekter igennem uddannelsesforløbet skal ruste de unge til at starte som iværksættere i regionen efter endt uddannelse. 
 
Aalborg Kommune vil skabe rammerne for udvikling af et endnu stærkere incubatormiljø, hvor de studerende gen - nem uddannelsen sikres mulighed for at afprøve projek - ter og ideer i virkeligheden.
 
Etableringen af GRØN TESTCENTER i Aalborg Kommu - ne indebærer, at der fremover vil være ekstraordinært fokus på innovation og ”living labs”, hvor de studerende kan indgå i projektbaserede samarbejder som en del af deres uddannelse.
 
For at sikre virksomhederne kendskab til de studerendes kompetencer og de studerende indsigt i erhvervslivets forventninger, bør virksomhederne fortsat inddrages som en naturlig del af undervisningen på uddannelsesin - stitutionerne. Aalborg Kommune vil i samarbejdet mellem kommunen, virksomheder og uddannelsesinstitutionerne være katalysator for denne proces.

3- Udvikling af uddannelsesmiljø

Status 

Aalborg Kommune har i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne gennem planstrategien og lokalplaner lagt rammerne for udvikling af CAMPUS-områderne. Det gælder eksempelvis CAMPUS-øst området, hvor UCN og AAU dominerer, men også lokalplanen for CAMPUS-området ved Tech College i Rørdal/Øster Uttrup og ikke mindst udviklingen af CAMPUS centrum ved havnefronten. Uddannelsesinstitutionerne har nu bolden til at udfylde rammerne for det fysiske uddannelsesmiljø.
 
Infrastrukturen i Aalborg Kommune er udviklet med udbygning af den kollektive trafik til CAMPUS-områderne. Sidst men ikke mindst med den snarlige etablering af ”+ Bus” mellem midtbyen og det nye universitetshospital som også betjener CAMPUS-øst området. Der er ligeledes planer om at forbedre infrastrukturen omkring CAMPUS ved Tech College. 
 
Byggeri af ungdomsboliger omkring CAMPUS-områderne har været i vækst. Indenfor de senest 5 år er der gennemført boligbyggeri, således at der pr. 1. juli 2019 er 7.745 ungdomsboliger i udbud gennem AKU- Aalborg. 
 
Studenterhuset med etableringen af læsesalen bidrager i høj grad til det gode uddannelsesmiljø for de studerende i kommunen. Studenterhusets mange aktiviteter giver mulighed for at mødes på tværs af uddannelsesretninger. 
 
Udviklingen af det mentale uddannelsesmiljø på uddannelserne er under pres. Mange studerende giver udtryk for, at de bliver ramt af stress, og en del har vanskeligt ved at finde ind i fællesskaber og at identificere sig med de krav og forventninger, der stilles til dem under uddannelsen. Der er tale om en generel tendens i samfundet, som langt fra kan henføres til udviklingen i uddannelsesmiljøet alene.
 
Uddannelsesinstitutionerne er meget opmærksomme på disse forhold og giver tilbud om specialpædagogisk støtte (SPS) til de studerende, som har behov for det. Herudover prioriterer uddannelsesinstitutionerne studievejledningen og studiestarts aktiviteter for de studerende højt. Der arbejdes målrettet på uddannelsesinstitutionerne og i samarbejde med Aalborg Kommune på at dæmme op for disse problematikker bl.a. ved at udvikle det sociale og fysiske miljø på uddannelserne til gavn for de studerende.

Mål

Aalborg Kommune vil arbejde for at infrastrukturen til og fra uddannelsesinstitutionerne forbedres, så de studerende kan færdes trygt på vejen til uddannelsen. Den kollektive trafik skal tilpasses de unges behov for transport til og fra uddannelsesinstitutionerne i det omfang, det er muligt indenfor den økonomiske ramme. Der arbejdes på særligt at tilgodese studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Alle uddannelsesinstitutioner skal indgå i en ligeværdig prioritering.

 
Rammerne for det fysiske miljø skal styrkes. Dette er forudsætningen for, at det sociale aspekt for undervisningen kan optimeres og føre til etablering af fællesskaber. Aalborg Kommune vil gerne i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne tilbyde de studerende gode rammer og aktiviteter i uddannelsesmiljøet efter undervisningens ophør, som hjælper de studerende til at indgå i fællesskaber med andre studerende for derved at forhindre ensomhed og sociale udfordringer.
 
Det er vigtigt at alle studerende føler sig godt tilpas i uddannelsesmiljøet, og at de bliver opmærksomme på de tilbud, der findes i Aalborg. For at fremme de studerendes viden om de kulturtilbud der findes i Aalborg Kommune, gennemføres målrettede events, hvor de studerende præsenteres for forskellige kulturtilbud i et miljø, herunder tilbud hvor indtagelse af alkohol ikke er en naturlig og integreret del.
 
Aalborg Kommune vil i samarbejde med skolerne/uddannelsesinstitutionerne tilbyde de unge hjælp til at opbygge deres mentale sundhed for eksempel gennem at tilbyde kurset ”Åben og Rolig” på Center for Mental Sundhed - et tilbud som forebygger stress.
 
Det sociale miljø på uddannelserne og dermed etablering af fællesskaber kan fremmes gennem sports-, café-, teater-, musikaktiviteter, fitness og brætspil m.m. Aalborg Kommune vil tilbyde uddannelsesinstitutionerne hjælp og inspiration til at igangsætte aktiviteter efter undervisningstid blandt andet på idræts- og kulturområdet. Dette gælder også i et samarbejde på tværs mellem studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner.

4 - Bolig- og byudvikling med fokus på de studerende

Status

I Aalborg kan de studerende få et sted at bo. ”Tag over hovedet- garanti” ved studiestart kendetegner Aalborg som uddannelsesby.

Aalborg Kommune har i samarbejde med boligselskaberne prioriteret højt at bygge ungdomsboliger, som udbydes til de studerende gennem den fælles kommunale ”Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger” (AKU-Aalborg). Der er i juli 2019 7.745 boliger i udbud. Dette er udtryk for at Aalborg gennem en årrække har ønsket at bruge boliganvisning som redskab til at tiltrække de studerende.
 
I byudviklingen er der arbejdet målrettet på at skabe grønne kiler til gavn for borgernes udeliv. Miljøet omkring havnefronten er udviklet til et frilufts- og aktivitetsområde, og Vestre Fjordpark har erstattet det gamle friluftsbad. 
 
Mange nye aktiviteter er blevet tilgængelige for de studerende i den forgangne periode. Her kan f.eks. nævnes Streetmekka. Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg Kommune, som gennemføres i samarbejde med UNYA (FN Ungdom Aalborg) og en række virksomheder, har i 2019 sat særlig fokus på de unge fra ungdomsuddannelserne gennem casen ”Det Grønne Uddannelsesrum”, hvor FN’s 17 verdensmål gøres til hverdagsmål, og bæredygtighed bliver nærværende og relatèrbar. 

Mål

Der tilbydes fortsat ”tag over hovedet garanti” ved studie - start. Dette udvides i den kommende periode til boligga - ranti for alle studerende senest 2 måneder efter, at de er begyndt på en uddannelse. Alle studerende skal tilbydes gode rammer, også de studerende som kun er her kort tid, eksempelvis de lærlinge på erhvervsuddannelserne som kun er i Aalborg 2-3 måneder på et skoleophold. I samarbejde med erhvervsuddannelserne skal der tilbydes rammer på skolehjemmet, som svarer til de unges behov. 

Viften af boligtilbud til de studerende skal udvikles. I sam - arbejde med de studerende vil Aalborg Kommune afdæk - ke behovet for forskellige boligtyper f.eks. boliger, hvor der kan bo flere sammen, boliger uden for centrum, bo - liger som er særligt velegnede til studerende med funk - tionsnedsættelse samt hvilke ønsker og behov de stude - rende har, når de afslutter uddannelse i Aalborg særligt med henblik på at fastholde de studerende i regionen efter endt uddannelse. 
 
Cykelstinettet skal fortsat udbygges. Cyklisterne priorite - res højt såvel i områderne ude i kommunen som i byen. De studerende skal kunne færdes sikkert mellem bolig og uddannelsesinstitution. De grønne områder i kommunen skal summe af aktivitet. Derfor vil Aalborg Kommune i samarbejde med de stude - rende tilbyde at facilitere aktiviteter i områder omkring kollegier/ungdomsboliger og i områder, som ligger i til - knytning til disse. De grønne oaser skal bevares og udvik - les til gavn for etablering af fællesskaber, som sikrer, at de studerende føler, at de er en del af det store fællesskab. 

5 - Kultur- og fritidstilbud med fokus på de studerende

Status

Kulturpolitikken og fritidspolititikken i Aalborg Kommune er omdrejningspunkter for kommunes indsatser på fritids- og kulturområdet. Uddannelsesstrategien bygger videre på de to politikkers udmøntning med særlig fokus på de studerendes inddragelse i kultur- og fritidslivet. 

Aalborg har været inde i en rivende udvikling på det kulturelle område. Nordkraft er ikke kun centrum for kulturelle events men også for idrætstilbud, mens flere musiksteder, koncertarrangører og teatre giver mulighed for deltagelse i kulturtilbud. Aalborg har et blomstrende foreningsliv med en bred vifte af tilbud til alle målgrupper. I den forgangne periode har Aalborg Kommune tilbudt de studerende at få en introduktion til de mange tilbud gennem ”kultur crawl”. Der er gennemført sports- og kulturmesse for nye studerende med særlig fokus på de internationale studerende, hvor sportsklubber og kulturforeninger har præsenteret deres tilbud til de studerende.
 
Karneval, koncerter i Karolinelund og Streetmekka Aalborg er markante aktiviteter, som appellerer til de unge studerende i Aalborg. Etablering af Vestre Fjordpark i 2018 har givet de studerende nye muligheder for udfoldelse. 
 
”Bevæg dig for livet” et partnerskab mellem DIF/DGI og Aalborg Kommune har igangsat mange nye aktiviteter, der supplerer de tilbud, som foreningslivet tilbyder.

Mål

Forenings-, kultur- og fritidstilbud er en vigtig del af miljøet for alle studerende. Aalborg skal opleves som en ”fed uddannelsesby” med et differentieret og mangfoldigt kultur- og fritidsliv. 

Aalborg Kommune vil derfor inddrage de studerende i udviklingen af kultur- og fritidstilbuddene bl.a. som aktive udøvere og som frivillige i at udvikle nye kulturevents. Deltagelse som frivillig giver engagement og sikrer, at aktiviteterne også appellerer til andre og nye studerende. 
 
Fastholdelse af sammenhængen mellem de studerende og byens øvrige borgere i fritids- og kulturtilbud er vigtig. De studerende skal indgå som en naturlig del af fællesskabet, men Aalborg Kommune vil gøre en særlig indsats for at invitere de studerende indenfor med fokus på involvering. Det gælder også muligheden for at blive frivillig i kommunens forskellige korps og idebetonede foreninger. Der skal arbejdes målrettet med at tilbyde kulturelle events og koncerter, hvor der ikke serveres alkohol for at fremme en kultur hvor alle, herunder også de yngste studerende skal føle sig som en del af fællesskabet.
 
Kulturelle events, aftenskole- og foreningsaktiviteter som sætter fokus på begivenheder ude i verden, herunder klimadebatten, skal indgå i tilbudsviften. Det sikrer engagement og deltagelse også fra de internationale studerende. 
 
Nye former for sports- og fritidstilbud, der passer til de studerende behov og ønsker, skal udvikles i tæt samarbejde med målgruppen.

6 - Globalisering og internationalisering

Status

Det globale perspektiv er en af de prioriterede indsatser i Aalborg. Etablering af International House i Aalborg, som er et tilbud til udenlandske studerende og arbejdstagere, er sammen med Aalborg Kommunes ”internationale principper” vigtige retningsgivere for prioriteringen af det globale og internationale perspektiv i Aalborg. International House sikrer, at udenlandske studerende og forskere samt udenlandske medarbejdere i virksomhederne får én indgang til kommunen og dermed et samlet tilbud om de services og den rådgivning, de har brug for.

For at de internationale studerende skal integreres bedst muligt samarbejder Aalborg Kommune med uddannelsesinstitutionerne om at højne de internationale studerendes kvalifikationer i dansk, hvilket er en forudsætning for, at de internationale studerende kan begå sig på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.
 
Jobcenteret i Aalborg Kommune har placeret medarbejdere på AAU og UCN, som vejleder de studerende i forhold til jobsøgning og muligheder på arbejdsmarkedet, inden de dimitterer. Dette initiativ gælder også de internationale studerende på udvalgte uddannelser, hvor de dimitterende er særligt truet af ledighed. Målet er at forbedre de studerendes muligheder for hurtigt at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse.

Mål

Aalborg vil være en international uddannelsesby. De internationale studerende skal opleve, at de integreres bedst muligt. Det gælder såvel i studiemiljøet som i kommunens kultur- og fritidsliv.

På boligområdet har mange internationale studerende en udfordring. En god start i Aalborg for en international studerende kræver, at de studerende tilbydes en bolig, de er i stand til at betale for. Først, når disse forudsætninger er opfyldt, kan de internationale studerende indgå i studiemiljøet på lige fod med de danske studerende. Aalborg Kommune vil arbejde på at give det samme tilbud til internationale studerende som til danske studerende - ”tag over hovedet garanti” og et tilbud om bolig indenfor de første 2 måneder efter start på uddannelse.
 
Engagement i kultur- og fritidsaktiviteter kan ofte være nøglen til at internationale studerende finder fodfæste i kommunen og senere på arbejdsmarkedet. Aalborg Kommune vil i samarbejde med kultur- og fritidslivet sikre, at der vises åbenhed og imødekommenhed overfor de internationale studerende - også selvom der kan være sprogbarrierer. Eksempelvis ved fortsat gennemførelse at Sports- og Culture Club Fair-messer i forbindelse med studiestart. 
 
De internationale studerende har ressourcer og kompetencer, som erhvervslivet kan gøre brug af. Virksomhederne skal opleve fordelene ved at ansætte internationale og ved at have en mangfoldig medarbejder sammensætning. Eksportvirksomhederne skal opfordres til at bruge internationale studerende som sparringspartnere og døråbnere i de studerendes hjemlande, idet de studerende har ”insiderviden”. Aalborg Kommune vil fremme dialogen med virksomhederne, som en del af erhvervsstrategien 2019 - 22, ”Aalborg bygger bro”, gennem internationale alliancer og samarbejder, hvor Aalborg tænkes ud i verden, og hvordan vi får verden til Aalborg. 
 
Internationalisering og globalisering er et vigtigt perspektiv også i forhold til ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Aalborg Kommune vil, som en del af Aalborg Kommunes ”internationale principper”, opfordre ungdomsuddannelserne til fortsat at vægte og indgå i internationale samarbejder, udveksling o. lign. med henblik på at opbygge en international forståelse hos de studerende allerede på et tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet. De danske studerende skal have mulighed for gennem deres uddannelsesforløb at vælge et semester i praktik i udlandet eller samarbejde med internationale virksomheder, allerede mens de er under uddannelse. Aalborg Kommune vil i samarbejde med bl.a. AAU og UCN arbejde for, at de studerende tilbydes disse muligheder.
 
Den bedst mulige integration af de internationale studerende sikres gennem tilbud om målrettet danskundervisning, mens den studerende er i uddannelsesforløbet. Aalborg Kommune vil i samarbejde med uddannelsesin - stitutionerne arbejde på at tilbyde alle internationale studerende danskundervisning og forventer, at de studerende gør brug af dette tilbud.

7 - Markedsføring af uddannelsesbyen Aalborg

Status

Aalborg Kommune har markedsført uddannelsesbyen via forskellige kanaler. Dels gennem StudyAalborgs hjemmeside og facebookside og dels ved at støtte op om eller facilitere arrangementer i byen, som præsenterer Aalborgs uddannelsesmuligheder. 

I forbindelse med ”studiepraktik” på UCN og AAU har Aalborg Kommune arrangeret ”afterstudy” med byvandring i det centrale Aalborg til Studenterhuset, Biblioteket, Musikkens Hus mm. og med fremvisning af en af de mange studieboliger, som tilbydes gennem AKU-Aalborg. 
 
Hvert år i marts har Aalborg Kommune i samarbejde med de videregående uddannelser arrangeret ”åbent hus” for potentielle studerende på de videregående uddannelser. Aalborg Kommune har i forbindelse med arrangementet stået for fremvisning af ungdomsboliger til deltagerne, hvor studerende, der allerede bor i Aalborg, har fremvist deres bolig.
 
Uddannelsesrådet sekretariat i Aalborg Kommune deltager i introduktionsarrangementer for nye internationale studerende ved studiestart. 
 
På ungdomsuddannelsesområdet har Aalborg Kommune hvert år i november faciliteret gennemførelsen af ”StudyAalborg-messen”, hvor kommunens folkeskoleelever og deres forældre introduceres til valg af ungdomsuddannelse. Messen arrangeres sammen med ungdomsuddannelserne og Ungdommens uddannelsesvejledning med det formål at udbrede viften af ungdomsuddannelser for målgruppen, således at de kan foretage et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. 

Mål

Aalborg Kommune vil gennemføre en undersøgelse af niveau og kvalitet for at bo og leve i uddannelsesbyen Aalborg sammenlignet med de øvrige uddannelsesbyer. Undersøgelsen bruges i forbindelse med markedsføring af uddannelsesbyen Aalborg i andre landsdele. 

Vi vil udvikle og optimere markedsføringen af hjemmeside og facebook, samt arbejde med henvisninger til andre sociale medier, der beskriver tilbud for nye studerende i Aalborg. Herunder videoer om Aalborg som uddannelsesby. 
 
For at sætte fokus på hvad Aalborg kan tilbyde, vil vi arbejde for at nye borgere i aldersgruppen 15 til 25 år ved ankomst til byen modtager en elektronisk velkomst til byen med information om de mange mulige aktiviteter og tilbud, der kan gøres brug af i kommunen, herunder events, kultur-, fritidsmuligheder, samt information om Aalborg Kommunes indsats for grøn omstilling med fokus på bæredygtighed og miljørigtig adfærd bl.a. sortering af affald.
 
Aalborg Kommune vil fortsat udbyde konkrete målrettede arrangementer til de studerende i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, og vi vil fortsat deltage i og evt. facilitere arrangementer for at tiltrække nye studerende til kommunen i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder eksempelvis ”åbent hus”. Dette gælder også for de internationale studerende, hvor der skal gøres en særlig indsats for at informere om tilbud og aktiviteter.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere