Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker og strategier Kultur, fritid og samfund Fritidspolitik

Fritidspolitik

 • Titel: Aalborg Kommunes Fritidspolitik
 • Vedtaget: 2016
 • Opdateres: 2023

 
Fritidspolitikken spiller tæt sammen med kommunens sundhedspolitik, kulturpolitik og mange flere om at skabe de bedste muligheder for børn, unge, voksne og ældres trivsel i Aalborg Kommune.

Fritidspolitikkens visioner handler om

 • Fælleskab.
 • Aktivitet.
 • Frivillige.
 • Partnerskaber.
 • Faciliteter.

Fritidspolitikken skal styrke vore fællesskaber

Vi har et boblende fritidsliv i Aalborg Kommune. Aktive medborgere med hjertet på rette sted organiserer en mangfoldighed af fritidstilbud for børn, unge, voksne og ældre. Det sker i foreninger, korps og aftenskoler – og det sker ind imellem også nærmest ud af det blå som enkeltstående aktiviteter.

Det aktive medborgerskab blomstrer. Dels fordi vi har kultur og tradition for, at man selv må tage et initiativ, hvis man vil have noget til at ske. Og dels fordi vi i kommunen prioriterer fritidslivet meget højt med tilskud, råd, vejledning og nye initiativer. Derfor fik vi i 2014 prisen som Årets Aftenskolekommune, og derfor kårede Danmarks Idrætsforbund os til Årets Idrætskommune i 2012.

Vi vil arbejde for, at flere borgere bliver mere aktive i deres fritid, og så vidt muligt i en organiseret sammenhæng. Vi vægter tilhørsforholdet til en forening, et korps eller en aftenskole højt. Her bliver deltagerne en del af en demokratisk tradition, og her foregår den folkelige samtale og de forpligtende fællesskaber, som udgør kernen i folkeoplysningen.

I de næste år vil vi gøre en ekstra indsats for at invitere borgere, som ikke er aktive, ind i foreninger, korps og aftenskoler. Vi vil gerne være med til at skabe relevante tilbud, som kan åbne dørene for denne gruppe. Både af demokratiske, sundhedsmæssige og sociale årsager er det vigtigt, at foreningslivet og aftenskolerne er for alle og bruges af alle, ikke kun de privilegerede. Vi vil i højere grad udnytte det potentiale, der er i menneskers lyst til at være aktive sammen med andre, så vi på en mere strategisk måde løfter nogle af de samfundsmæssige udfordringer.

Foreningslivet spiller en helt central rolle i forhold til talentudvikling og elitearbejde. Dette arbejde er med til at tegne Aalborg og skabe opmærksomhed såvel nationalt som internationalt og fastslå Aalborgs status som blandt andet Eliteidrætsby.

I Aalborg Kommune er det afgørende, at lokale og regionale talenter har mulighed for, med baggrund i en strategisk, struktureret og langsigtet ansvarlig udvikling, at kunne afprøve deres evner. Det betyder, at Aalborg Kommune laver en særlig indsats med arbejdet med talentudviklingen i form af at sikre rammer og udviklingsmuligheder, der bidrager til og understøtter en sammenhængende og meningsfuld hverdag for talenterne, hvor der er fokus på både idrætslig, personlig og social udvikling.

På gader og veje ser vi mange, der er fysisk aktive på egen hånd, for eksempel på cykel eller i løbesko. Aalborg Kommune deltager aktivt i udviklingen af idrætsevents, hvor alle kan deltage, for eksempel Aalborg Mountainbike-Marathon, hvor gæve mountainbikere kører 100 kilometer på en dag, og Aalborg Havkajak Race, hvor deltagerne ror kajak fra Nibe til Aalborg.

Disse events ville ikke blive til noget uden lokale værtsforeningers stærke engagement. Vores håb er, at disse events virker som døråbnere til de lokale foreninger, så flere melder sig ind og fortsætter med regelmæssig fysisk aktivitet i årene fremover. Store idrætsevents er med til at tegne Aalborg udadtil og er en vigtig brik i byens transformation fra arbejderby til videns- og industriby. Vi ser blandt andet frem til Landsstævne 2017, som vil præge hele kommunen med livsglæde og aktivitet.

Et aktivt og mangfoldigt fritidsliv udspiller sig bedst i velegnede rammer. Vi forbedrer og optimerer vore faciliteter, så de understøtter befolkningens fritidsinteresser og kan bruges mest muligt af så mange som muligt. Desuden prioriterer vi en bæredygtig anvendelse og drift.

Menneskers lyst til at være aktive og lære nyt sammen med andre giver gode vækstbetingelser for både fysisk og mental sundhed. Begejstring, glæde, gode oplevelser og stærke fællesskaber skal præge vores fritidsliv, og det vil vi styrke og udvikle.

Fritidspolitikken spiller tæt sammen med blandt andet kommunens Sundhedspolitik, Kulturpolitik, Børne- og Ungepolitik, Uddannelsesstrategi og Landdistriktspolitik om at skabe de bedste muligheder for børn, unge, voksne og ældres trivsel i Aalborg Kommune.

Mads Duedahl, rådmand og Keld Jensen, formand for Folkeoplysningsudvalget.

1. Vision 1: Fællesskab

I Aalborg Kommune vil vi understøtte aktivt medborgerskab og forpligtende fællesskaber.

Foreningslivet og aftenskolerne er en unik platform for aktivt medborgerskab, læring, demokratisk dannelse og forpligtende fællesskaber. Disse værdier er kernen i folkeoplysning, og de er årsagen til, at det offentlige er forpligtet til at yde støtte til foreninger og aftenskoler via Folkeoplysningsloven.

Vi vil gerne styrke vort fritidsliv, så vi bedst muligt understøtter folkeoplysningens kerneværdier:

 • At skabe mulighed for, at alle kan indgå i forpligtende fællesskaber.
 • At alle kan tage del i demokratisk læring og dannelse og indgå i moderne, aktivt medborgerskab.

Det vil vi:

 • Vi vil arbejde for, at folkeoplysningsbegrebet er rummeligt og giver den enkelte initiativtager gode muligheder for at udfolde sine aktiviteter i en godkendt forening.
 • Vi vil sikre, at forpligtende fællesskaber og demokratisk dannelse er centrale begreber i foreningernes virke.

Det gør vi:

 • Vi afsætter 50.000 kroner til udviklingen af en startmappe til nystartede foreninger. Startmappen indeholder materialer og rådgivning om alt, hvad der er relevant, når man etablerer en forening.
 • Vi yder støtte til nye foreninger i form af rådgivning og startmappe.
 • Vi holder opstartsmøder for nye foreninger 2 gange om året. Samtidig godkender vi nye foreninger.
 • Vi udarbejder en ny politik for foreningsbaserede motionscentre med fokus på forpligtende fællesskaber og demokratisk dannelse.
 • Vi yder støtte til projekter, der har fokus på inklusion i foreningslivet, så endnu flere kan blive en del af et forpligtende fællesskab.

2. Vision 2: Aktivitet

I Aalborg Kommune vil vi arbejde for, at flere bliver mere aktive i deres fritid.

Særligt vil vi prioritere de grupper, der ikke i forvejen er aktive, og som ikke har en tilknytning til aftenskoler og foreninger.

Foreninger og aftenskoler er i al deres mangfoldighed en ressource, som bør komme alle borgere til gode på tværs af alder, indkomst, kulturelle og sociale skel samt eventuelle handicap.

Borgernes brug af fritidstilbud har gennem de seneste år ændret sig. Flere dyrker idræt, men for en stor dels vedkommende uden for foreningslivet. De store idrætsorganisationer har en vision, som vi gerne vil spille med på: I 2025 er 50% af befolkningen medlem af en idrætsforening, og 75% af befolkningen er fysisk aktive.

Vi vil arbejde for, at alle generelt bliver mere aktive i deres fritid. Vi lægger især vægt på, at aktiviteterne foregår i foreninger, korps eller aftenskoler, hvor man som medlem bliver del af forpligtende fællesskaber og indgår i en demokratisk struktur.

Den gruppe, der i dag ikke er aktive i hverken foreningsliv, aftenskoler eller dyrker selvorganiserede aktiviteter, udgør en særlig udfordring, som kan være for ressourcekrævende for frivillige foreningsledere at håndtere. Både af sociale, demokratiske og sundhedsmæssige årsager er det afgørende vigtigt, at denne gruppe inviteres til at deltage på lige fod med resten af befolkningen.

Det vil vi:

 • Foreninger og aftenskoler skal belønnes, hvis de laver opsøgende arbejde for at få flere medlemmer fra de grupper, der i dag ikke deltager i organiserede aktiviteter.
 • Vi vil sikre, at der er et bredt udbud af forenings- og fritidsaktiviteter i rimelig nærhed af alle borgere.
 • Vi vil understøtte ideudvikling af nye aktiviteter og oplevelser for befolkningen i landdistrikterne og styrke det lokale fritidsliv.

 Det gør vi:

 • Vi prioriterer initiativer, projekter og events, der understøtter ikke-aktive borgere i at blive aktive. Initiativerne koordineres gennem samarbejde med relevante forvaltninger/afdelinger og organisationer.
 • Vi etablerer et nyt indsatsområde under Udviklingspuljen, så den fremover støtter nye initiativer, der har til formål at få flere, især unge, til at blive aktive i foreninger, korps og aftenskoler.
 • Vi styrker rådgivning omkring nye indsatser. Det sker i et samarbejde mellem Fritidsområdet og Landdistriktsområdet i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
 • Vi samarbejder med aftenskoler om at lægge flere kurser og aktiviteter i landdistrikterne.
 • Vi understøtter ideudvikling af nye aktiviteter og oplevelser inden for motionsområdet for lokalbefolkningen i landdistrikterne.
 • Vi er åbne overfor dialog med borgere, der dyrker selvorganiserede aktiviteter.

3. Vision 3: Frivillige

Aalborg Kommune vil arbejde for at gøre det endnu nemmere at være frivillig i foreningslivet.

Frivillige ledere og trænere er det brændstof, foreningslivet kører på. At de vil investere tid og kræfter i at skabe aktiviteter for andre, er en afgørende forudsætning for, at foreningslivet eksisterer og kan udvikle sig.

Samtidig er den demokratiske dannelse, der udspiller sig i foreningernes virke, helt uvurderlig for samfundet.  

I Aalborg Kommune vil vi bakke op om frivillige ledere, hjælpere og trænere ved blandt andet at gøre det så let som muligt for dem at udføre deres arbejde. Administration og indberetninger til kommunen skal holdes på et minimum, og der skal være gode muligheder for at få relevant uddannelse.

Det vil vi:

 • Lette foreningernes administrative byrder så meget som overhovedet muligt.
 • Gøre det mere attraktivt at være frivillig leder eller træner, for eksempel gennem et udbud af kurser og inspirationsarrangementer.

Det gør vi:

 • Vi holder et introduktionskursus for nye foreninger to gange årligt. Her gennemgår vi de administrative procedurer.
 • Vi styrker kommunikationsindsatsen, så den opleves endnu mere relevant for den enkelte modtager.
 • Vi understøtter initiativer, der kan gøre administrationen i foreningslivet nemmere, for eksempel ved at yde tilskud til et administrationssystem og til de første to års drift af systemet.
 • Vi arrangerer flere lokale kurser for foreningsledere og trænere. Det sker i samarbejde med landsorganisationerne.

4. Vision 4: Partnerskaber

I Aalborg Kommune vil vi etablere partnerskaber mellem det offentlige, det private erhvervsliv, paraplyorganisationer og foreningslivet, så vi i fællesskab kan arbejde for en løsning af samfundsmæssige udfordringer.

Foreninger og aftenskoler gør et stort stykke arbejde, der løfter en række samfundsmæssige problemstillinger som sundhed eller social ulighed. Der arrangeres for eksempel it-kurser for seniorer, vandgymnastik for gigtramte, rygtræning og madlavningshold for enlige mænd.

Interessebaserede fællesskaber, der bunder i individuel og kollektiv begejstring for en aktivitet, er en ressource, der – egentlig uden at ville det – kan være en del af svaret på mange af samfundets helt store udfordringer.

I Aalborg Kommune vil vi i højere grad udnytte det potentiale, der er i menneskers lyst til at være aktive sammen med andre, så vi på en mere strategisk måde løfter nogle af de samfundsmæssige udfordringer.

Det vil vi:

 • Vi vil skabe partnerskaber mellem det offentlige, det private erhvervsliv og fritidslivet med henblik på at løse velfærdsopgaver med respekt for foreningslivets egenværdi og de frivilliges arbejdsvilkår.

Det gør vi:

 • Vi opsøger foreninger, aftenskoler og andre samarbejdspartnere med henblik på at etablere relevante partnerskaber om velfærdsopgaver.
 • Vi arbejder for, at foreningerne bliver en integreret del af skolernes hverdag med fokus på læring, trivsel og sundhed.
 • Vi arbejder for, at aftenskolerne i endnu højere grad end i dag medvirker til at præge den offentlige debat og styrke befolkningens samlede kompetenceløft.
 • Vi støtter foreninger, der indgår i samarbejde om kulturaktiviteter og events.

5. Vision 5: Faciliteter 

I Aalborg Kommune vil vi arbejde for, at der udvikles faciliteter, som understøtter befolkningens fritidsinteresser, herunder rammer for talentudvikling og eliteidræt. Vi vil sikre bæredygtighed og optimal udnyttelse i alle typer fritidsfaciliteter.

Langt størstedelen af de penge, som Aalborg Kommune bruger på fritidslivet, går til driften af kommunale klubhuse, idrætshaller, svømmehaller, private lejemål og lignende.

For at sikre en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse vil vi arbejde for at forbedre og optimere vores faciliteter til fritidslivet, så de bruges mest muligt og af så mange som muligt.

Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Driften i vores bygninger skal foregå energieffektivt, og det samme gælder private faciliteter, der modtager kommunale tilskud.

Bæredygtighed kræver både langsigtet planlægning og handling nu og her. Derfor indarbejder vi nu incitamenter i Fritidspolitikken til at spare på energien og skabe bæredygtig drift og anvendelse.

Det vil vi:

 • Understøtte bæredygtig anvendelse og drift af både kommunalt ejede og private faciliteter, der modtager kommunale tilskud.
 • Sikre fritidslivet egnede rammer og skabe en fleksibel anvendelse, så fritidsfaciliteter udnyttes bedst muligt og af så mange som muligt.

Det gør vi:

 • Vi skærper de økonomiske incitamenter for at reducere forbrugsudgifter i foreningslokaler. Det sker med en ny model for lokaletilskud til foreninger: 74 % i tilskud til faste udgifter og 65 % i tilskud til forbrugsudgifter.
 • Vi yder tilskud til energirenovering på 90% af udgifterne. Projekterne kræver godkendelse af Fritidsområdet.
 • I samarbejde med Skoleforvaltningen arbejder vi på at udvikle fleksible modeller for optimal anvendelse af idrætsfaciliteter i tidsrummet kl. 8-15 på hverdage.
 • Vi ændrer aftenskolernes lokaletilskudsregler, så de bliver afhængige af aktivitet i stedet for facilitet. Fremover gives der tilskud per afholdt aktivitetstime. Den nye tilskudsordning indføres gradvist.
 • Vi analyserer på brugen af indendørs og udendørs faciliteter med henblik på at optimere udnyttelsen og få et bedre overblik over behov for renovering, udbygning og nybygning.
 • Vi understøtter også faciliteter til selvorganiserede aktiviteter.

Modtag Fritidspolitikken på mail

Skriv til os, så sender vi Fritidspolitikken til dig

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 41 62.

 

Kontakt

Fritid og Landdistrikt

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 62

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje