Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Politikker og strategier Erhverv og beskæftigelse Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan

 • Titel: Beskæftigelsesplan 2023
 • Vedtaget: 12. december 2022
 • Opdateret: 12. december 2022

Beskæftigelsesplanen giver retning på indsatsen for ledige, sygemeldte og personer med nedsat arbejdsevne. Planen dækker også jobcentres samarbejde med virksomhederne om at få og fastholde arbejdskraft. Planen gælder for 1 år af gangen og godkendes af byrådet.


Forord

Den aktive beskæftigelsesindsats er et af de vigtigste redskaber til at sikre, at flest muligt er en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Samtidig er adgangen til kvalificeret arbejdskraft en forudsætning for lokal vækst i Aalborg Kommune, tiltrækning af virksomheder og en nødvendighed for i det hele taget at kunne sikre den offentlige velfærd.

Her har Job- og Uddannelsesafdelingen en central rolle. Beskæftigelsesplanen for 2023 er udgangspunktet for at byrådet sammen med det Lokale Beskæftigelsesråd kan sætte retningen for Job- og Uddannelsesafdelingens arbejde i 2023.

Når I læser beskæftigelsesplanen for 2023 fremgår det, at Job- og Uddannelsesafdelingen spiller en vigtig rolle i mange menneskers liv igennem de mange opgaver og samarbejder de indgår i: At sikre en god overgang fra grundskolen til uddannelse. Nyuddannede får vigtig viden om og understøttes i at komme fra uddannelse og videre i det første job. Ufaglærte får det uddannelsesløft, der gør, at de kan bestride nye opgaver i virksomheden. Borgere, der ikke umiddelbart kan få varig tilknytning til arbejdsmarkedet, understøttes, for eksempel i samarbejde med psykiatrien i at komme ind på arbejdsmarkedet, fastholdelse af syge medarbejdere og rekruttering af arbejdskraft, hvor virksomheden ikke altid selv lykkes hermed. Kort sagt sikres, at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft, og at ledige borgere kommer hurtigere i job. Det gælder også mennesker, der af forskellige årsager har mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet.

Selv om vi lige nu er i den heldige situation, at beskæftigelsen her i efteråret 2022 aldrig har været bedre i Aalborg Kommune, så kigger vi ind i et usikkert 2023 på grund af inflation og stigende energipriser.

Samtidig betyder ny lovgivning, at jobcentret skal indstille sig på en virkelighed med færre ressourcer og mere snævre rammer for de redskaber, som kan bruges. Det kræver at vi retænker dele af indsatsen i samarbejde med vores partnere i a-kasserne, fagbevægelsen, uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst erhvervslivet.

Vi ved at ”virkeligheden virker” og jeg håber på, at vi i vores gode samarbejde med virksomhederne kan videreudvikle på muligheder til gavn for både virksomheder og borgere. Vi vil også tage flere initiativer til at række ud til de offentlige arbejdsgivere med henblik på at fastholde og rekruttere ind på særligt velfærdsområderne, hvor der i dag ses udfordringer som vi skal samarbejde om at håndtere sådan, at vi fortsat kan sikre velfærd til borgerne.

Uanset hvad skal vi holde fast i, at mødet med den enkelte borger er helt afgørende for at få succes. Medarbejdernes engagement gør en forskel. Vi skal derfor forsat møde alle i øjenhøjde, med respekt, med ny inspiration og med konkrete jobmuligheder. 

Nuuradiin S. Hussein
Rådmand for Job og Velfærd


Indledning

I løbet af det seneste år (per 1. kvartal 2022) er der kommet 6.677 flere i job i Aalborg Kommune og ved udgangen af 1. kvartal 2022 var der det højeste antal beskæftigede lønmodtagere, der er målt i Aalborg Kommune. Ledigheden er faldet markant, og umiddelbart før tilgangen af dimittender begyndte primo juni 2022, var der 4.700 jobparate ledige i Aalborg Kommune. Det er en historisk lav ledighed og 25,6 % lavere end gennemsnittet for samme tidspunkt i 2015 til 2019.

Som konsekvens af det seneste halve år med krig i Europa, forsyningsvanskeligheder og stigende inflation er der dog stor usikkerhed om, hvordan konjunkturerne vil udvikle sig i de kommende år.

Der er fortsat mange borgere i Aalborg Kommune, som ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og mange har andre udfordringer end ledighed. Ultimo maj 2022 var der cirka 13.000 borgere tilknyttet Jobcenter Aalborg med uafklaret forsørgelsesgrundlag. Hertil kommer knap 3.000 borgere i fleksjob og cirka 8.200 på førtids- og seniorpension.

Primo august 2022 havde 879 fordrevne ukrainere fået opholdstilladelse i Aalborg Kommune. Job- og Uddannelsesafdelingen varetager indkvartering, ydelser med videre for de fordrevne ukrainerne. Per august 2022 modtog 429 voksne ukrainere selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og fik derfor en indsats i Job- og Integrationshuset.

En effektiv beskæftigelsesindsats bidrager til en god udvikling i Aalborg Kommune ved at sikre arbejdskraft til virksomheder og den offentlige sektor og give ledige borgere en meningsfyldt hverdag med job eller uddannelse. Job- og Uddannelsesafdelingen kan ikke alene opfylde målene i beskæftigelsesplanen. Skal målene nås, kræver det, at der er efterspørgsel efter arbejdskraft, at virksomhederne i Aalborg bidrager med småjobs, fleksjob og rekrutterer via jobcentret samt at der samarbejdes med a-kasserne om jobformidling.

Per 1. januar 2022 blev forvaltningsstrukturen i Aalborg Kommune ændret. I den nye forvaltning – Job og Velfærd – er beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, børne- og familieområdet og voksenområdet samlet. Det styrker samarbejdet og sammenhænge i indsatserne til gavn for borgerne. Også i 2023 vil der være fokus på at udnytte synergien herved.

Med den anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2022, er der indgået aftale om finansiering af aftalen om tidlig tilbagetrækning (Arne-pensionen) fra 2023 og frem. Et element heri er en reduktion af den økonomiske ramme og at vejlednings- og opkvalificeringstilbud fremover ikke skal tælle med som ret og pligt tilbud eller til opfyldelse af fokusmålet for indsatsen som led i skærpet tilsyn.

Jobcentrene skal derfor i endnu højere grad bruge virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer og ordinær uddannelse. Samtidigt gives der mulighed for udvidet brug af digitale samtaler. Denne retning arbejdes der allerede med i jobcentret, da det har effekt for borgerne at komme ”ud i virkeligheden”. Aftalen er endnu ikke omsat i lovgivning.

Et centralt tema i 2023 er arbejdskraft med de rette faglige kvalifikationer og rekruttering til velfærdsområderne og det faglærte område. Job- og Uddannelsesafdelingen vil tage initiativ til et styrket samarbejde med arbejdsgiverne på området samt uddannelsesinstitutionerne med henblik på, hvordan udfordringerne med mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer kan håndteres.

Jobcentrets indsats tager udgangspunkt i den enkelte ledige, og der lægges vægt på at medarbejderne anvender og udvikler deres beskæftigelsesfaglighed. Alle medarbejdere med borgerkontakt anvender en ressourceorienteret tilgang, arbejder med tro på borgeren og at ”virkeligheden virker” som væsentlige motivationsfaktorer. Desuden arbejdes der med en 3-sporet jobstrategi med udgangspunkt i det regionale arbejdsmarkeds behov for arbejdskraft.

Beskæftigelsesplanen tager afsæt KLs aftale med regeringen om de økonomiske rammer for 2023, som vurderes at være meget optimistiske.


Rammer for indsatsen

Jobvækst i Aalborg Kommune

Antallet af lønmodtagere i Aalborg Kommune er historisk højt, og i det seneste år har der været en jobvækst på 6,2 %, hvor resultatet for hele landet var en jobvækst på 6,1 %. Jobvæksten i Aalborg var dog lavere end i de øvrige store uddannelsesbyer, hvor den i samme periode var fra 7,4 % til 8,4 %.

Alle brancher bortset fra offentlig administration, forsvar og politi har haft fremgang i beskæftigelsen, jævnfør figur 1. Størst har fremgangen været for hotel og restauranter, hvilket hænger sammen med, at det er en af de brancher, der blev hårdest ramt af covid-19 pandemien. 

Hotel og restauration har sammen med andre brancher i 2022 oplevet markante udfordringer med at rekruttere den arbejdskraft, som der er behov for. Det hænger sammen med, at mange af de tilbageværende ledige ikke har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

Figur 1 viser udvikling i antal lønmodtagere på virksomheder i Aalborg Kommune:

Antal borgere på offentlig forsørgelse

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Aalborg Kommune har været faldende siden covid-19 pandemien toppede, og der var i maj 2022 i alt 22.841 fuldtidspersoner tilknyttet Jobcenter Aalborg, hvilket er cirka 1.700 færre end i maj 2021.

Det er især antallet af forsikrede ledige, der er faldet, men der er også færre på kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløb og ledighedsydelse. Den sæsonkorrigerede ledighed er dog faldet mere i resten af landet, og Aalborg Kommune havde per juli 2022 landets 4. højeste ledighedsprocent på 3,9 % (landsgennemsnittet er 2,7 %).

Samlet set er 20,8 % af befolkningen i Aalborg Kommune på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn), hvilket er på niveau med hele landet og noget lavere end i hele Nordjylland (23,7 %). Blandt 6-byerne er det kun København, der har en lavere andel, mens Aalborg ligger på niveau med Aarhus.

Tabel 1 viser antal fuldtidspersoner på ydelse og andel af arbejdsstyrken, maj 2022:

 

Antal fuldtidspersoner

% af arbejdsstyrken

Ydelsesgrupper i alt

22.841

20,8 %

A-dagpenge

2.967

2,7 %

Kontanthjælp

2.819

2,6 %

Uddannelseshjælp

1.547

1,4 %

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.

567

0,5 %

Sygedagpenge

2.556

2,3 %

Jobafklaringsforløb

473

0,4 %

Revalidering

58

0,1 %

Ressourceforløb

681

0,6 %

Ledighedsydelse

568

0,5 %

Fleksjob

2.884

2,6 %

Førtidspension

7.719

7,0 %

Samarbejde med virksomhederne

At virksomhederne kan få den arbejdskraft de har behov for, er en af forudsætningerne for fortsat vækst, og at der kan skabes flere arbejdspladser. Det er vigtigt, at jobcentret har et tæt og godt samarbejde med virksomhederne i Aalborg Kommune, da det giver indblik i deres behov for arbejdskraft her og nu og i fremtiden. Jobcentret skal sikre, at virksomhederne har viden om, hvordan jobcentret kan understøtte dem gennem rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Tilsvarende skal de præsenteres for viden om mulighederne inden for det rummelige arbejdsmarked og potentialet ved at ansætte højtuddannet arbejdskraft.

De seneste år har vist, at der både for Jobcenter Aalborg og for virksomhederne er et stort potentiale i et tættere samarbejde. Mange virksomheder har fået blik for, at jobcentret i mange tilfælde hurtigt og effektivt kan levere arbejdskraft, og at der også er gode muligheder for at samarbejde med jobcentret og a-kasser om for eksempel opkvalificering af arbejdskraft eller fastholdelse af medarbejdere. Disse erfaringer vil blive søgt udbredt til endnu flere virksomheder.

Udgangspunktet for at udvikle samarbejdet med virksomhederne er gunstigt, da størstedelen af virksomhederne har en høj grad af tilfredshed med den service, de får fra Jobcenter Aalborg.

I en tid hvor virksomhederne oplever forgæves rekrutteringer og udfordringer med at besætte stillinger, vil Jobcenter Aalborg fortsat prioritere en tæt dialog med virksomhederne. Brancher med stor efterspørgsel efter arbejdskraft vil blive prioriteret, for eksempel rengøring, hotel, restauration og byg og anlæg. Tilsvarende skal samarbejdet med Aalborg Kommune som arbejdsgiver og Region Nordjylland øges på især velfærdsområdet, hvor der er eller forventes fremtidige rekrutteringsudfordringer. Samtidigt vil jobcentret gå i tættere dialog med de kommunale enheder, hvor det vurderes muligt at reducere sygefraværet.

Aalborg Alliancen bliver i efteråret 2022 revitaliseret med et nyt fokus på opkvalificering og indsats for at sikre flere faglærte. Dermed adresseres også på længere sigt en af udfordringerne med mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer. Det bemærkes, at jobcentrets tilbud gælder alle virksomheder, uanset om de er medlem af Aalborg Alliancen eller ej.

Samarbejdet med de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune er blevet styrket i 2022, blandt andet via rekrutteringer til vikariater, så endnu flere ledige finder vej til job. Aalborg Kommune er kommunens største arbejdsplads og potentialet i rekrutteringssamarbejdet vil i 2023 søges udnyttet yderligere. De strategiske samarbejder med forvaltningerne skal styrkes, så flere ledige får mulighed for at afklare kompetencer og muligheder inden for kommunens mange områder. Et særligt fokus vil være at få skabt et strategisk samarbejde med velfærdsområderne i kommunen.

Bredt samarbejde

Beskæftigelsesindsatsen kan ikke i sig selv skabe nye job. Derfor er der behov for at fastholde og styrke det brede samarbejde med alle relevante parter i Aalborg Kommune og Nordjylland. Det drejer sig blandt andet om arbejdsmarkedets parter, faglige organisationer, a-kasser, det Lokale Beskæftigelsesråd, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, de øvrige nordjyske jobcentre, praksislæger, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, KKR Nordjylland med flere
Job- og Uddannelsesafdelingen arbejder tæt sammen med Business Aalborg for at skabe sammenhæng mellem beskæftigelsesindsats og erhvervsfremme. Der afholdes månedlige møder ligesom der er løbende dialog mellem medarbejdere fra Jobhuset og Business Aalborg.

Der vil fortsat være fokus på at styrke partnerskaber med henblik på at styrke resultatskabelsen.

Den økonomiske ramme

Aalborg Kommunes budget for 2023 sætter rammerne for beskæftigelsesindsatsen. Et element heri er den økonomiaftale, der blev indgået mellem regeringen og KL, som medfører en besparelse ved Job- og Uddannelsesafdelingen på 15,8 millioner kroner 
I forbindelse med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (finansiering af Arne-pensionen) er der lagt op til besparelser på jobcentrene. For Jobcenter Aalborg vil det betyde en besparelse på 13 millioner kr. i 2023 og 28,4 millioner kroner i 2024. Aftalen er endnu ikke implementeret i lovgivning.
Samlet reduceres beskæftigelsesområdet med cirka 36 millioner kroner i 2023. Baggrunden er primært fald i ledigheden samt konsekvenserne af Arne-pensionen.

Beskæftigelsesministerens mål:

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt mål for jobcentrenes indsats i det kommende år. For 2023 er udmeldt følgende mål (i parentes angivet hvor de indgår i denne beskæftigelsesplan):

 1. alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (afsnit 3.2)
 2. flere ledige skal opkvalificeres (afsnit 3.5 & 3.6.1)
 3. flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (afsnit 4.5)
 4. flere personer med handicap skal i beskæftigelse (afsnit 3.6.4)
 5. virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (afsnit 3.3).

Retning og mål for indsatsen i Job- og Uddannelsesafdelingen

Vision og kerneopgave:

Job- og Uddannelsesafdelingens vision 2025 er: 
Vi vil være Danmarks mest værdiskabende beskæftigelsesindsats for virksomheder og borgere i Aalborg Kommune.

Visionen angiver retningen i løsningen af kerneopgaven: 
At hjælpe virksomheder med at få kvalificeret arbejdskraft, at unge, ledige og sygemeldte kommer i job eller uddannelse og at borgerne får rette penge til rette tid.

Indledning

Den primære indsats i Job- og Uddannelsesafdelingen er samtaler med borgerne, digital jobhjælp, opkvalificering, omskoling, uddannelse og virksomhedsrettede tilbud (ordinære timer, småjob (ordinære timer på mindre end fuld tid) og praktikker med videre).

For alle borgere er målet, at de kommer i beskæftigelse, enten direkte eller gennem et forløb, uddannelse eller ordinære timer. Derfor er en stor del af den indsats, der ydes i Jobcenter Aalborg rettet mod at understøtte, at ledige, unge, sygemeldte, med videre opnår kompetencer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet, samt formidles til konkrete job. Der arbejdes med individuelt tilpassede forløb, der er målrettet progression, ressourcer, udvikling og mulighederne for uddannelse, beskæftigelse eller alternativt afklaring til anden forsørgelse.

Med økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der afsat færre midler til uddannelse og opkvalificering i 2023, jævnfør afsnit 2.5. Endvidere er der med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen lagt op til yderligere reduktion af rammen til uddannelse og vejledning og opkvalificering og i stedet et større fokus på anvendelse af virksomhedsvendte indsatser.

Nedenfor er beskrevet de indsatser, der er fælles for alle enheder i jobcentret, mens de væsentligste lokale indsatser i de lokale jobcentre fremgår af afsnit 4.

Jobsamtalerne skal være mere målrettede og tage udgangspunkt i konkrete job

Borgerne skal opleve, at de får en god og værdig behandling i Job- og Uddannelsesafdelingen, og at samtalerne giver mening og har effekt i forhold til deres situation. Samtaler er en af grundpillerne i indsatsen og skal have et klart jobfokus. Derfor implementeres i efteråret 2022 et IT-værktøj, der understøtter at der i alle samtaler er fokus på job, og at alle borgere løbende præsenteres for relevante job.

I en tid med høj aktivitet på arbejdsmarkedet og udfordringer med at skaffe den nødvendige arbejdskraft skal ledige tilskyndes til at fokusere på områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Derfor skal der i samtalerne arbejdes med de lediges forestillingsevner i forhold til hvilke brancher de søger beskæftigelse i, hvordan deres kompetencer kan komme i spil og om det vil være relevant at tage en uddannelse.

Digital Jobhjælp:

Som supplement til jobsamtalerne tilbydes adgang til Digital Jobhjælp, hvor der er adgang til et omfat-tende online-vejledningsforløb, som kan tilgås døgnet rundt og kan genbesøges ved behov i hele ledighedsperioden. De ledige tilbydes hjælp til alle aspekter af det at være ledig, for eksempel information og vejledning om at lave ansøgninger og cv, brug af LinkedIn, opbygning af netværk og jobsamtaler. Digital Jobhjælp medvirker til at styrke de ledige, og medarbejderne oplever, at kvaliteten af de lediges CV forbedres, samt at deres motivation er øget, efter implementeringen af Digital Jobhjælp.

Medarbejderne skal være nysgerrige på borgernes udfordringer og ønsker for at kunne understøtte borgerne i at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette kræver blandt andet et styrket samarbejde med de øvrige parter borgeren er i kontakt med. Tilsvarende skal der være en tidlig inddragelse af Ydelsescentret, så borgerne oplever tryghed i forhold til deres økonomi.

Afgivelse af flere virksomhedsrettede tilbud

I 2023 vil der være særligt opmærksomhed på at samarbejde med flere virksomheder i Aalborg Kommune. Det skal skabe grobund for, at flere får en virksomhedsvendt indsats. Det er målet, at alle borgere, hvor det er relevant, tilbydes en virksomhedsvendt indsats inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Hovedlinjen i den virksomhedsrettede indsats er, at alle medarbejdere skal sikre, at virksomhedernes behov og ønsker afdækkes, og at viden om virksomhederne formidles til medarbejdere med borgerkontakt. I dialogen med virksomhederne er medarbejderne nysgerrige, undersøgende og møder virksomhederne på deres værdiskabelse og behov og afdækker muligheder for samarbejde med virksomheden.

Opfølgning på borgere, der er kommet i beskæftigelse, vil være et strategisk fokus. Formålet er at understøtte matchet mellem arbejdsgiver og den ledige, som jobcentret har rekrutteret til stillingen, eller som et virksomhedsvendt tilbud har ført til. Her bliver kendskab, vejledning og brug af kompenserende ordninger centralt, da Jobcenter Aalborg ved at styrke den efterfølgende kontakt til virksomhederne får mulighed for at afhjælpe opståede udfordringer og understøtte virksomhederne og den ledige i en fortsat ansættelse.

I 2023 er målene, at:

 • der gennemsnitligt skal etableres 20 forløb med ordinære timer per uge i 2023 (en stigning på 14 % i forhold til de første 37 uger af 2022)
 • der gennemsnitligt skal etableres 146 virksomhedsplaceringer (praktikker og løntilskud) per uge i 2023 (en stigning på 93 % i forhold til de første 37 uger af 2022).

Rekruttering

Rekrutteringsenheden er virksomhedernes indgang til jobcentret, når de mangler arbejdskraft. Matchning af ledige med virksomhedernes behov for arbejdskraft prioriteres højt. Kan der ikke umiddelbart findes arbejdskraft, går jobcentret i tæt dialog med virksomheden om mulighederne for substitution og om stillingen kan brydes ned i konkrete arbejdsopgaver, som kan løses af en eller flere borgere, der ikke matcher jobbet 100 %. Tilsvarende har jobcentret fokus på, at der etableres lærepladser til elever på erhvervsuddannelser, da det kan bidrage til at mindske manglen på faglært arbejdskraft.

Rekrutteringsenheden er opdelt i fire brancher/fagområder og på tværs af husene i jobcentret er der nedsat rekrutteringsgrupper. Rekrutteringsgrupperne er omdrejningspunkt for rekruttering og opkvalificeringstiltag på tværs af Jobcenter Aalborg og har fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på kort, mellemlangt og langt sigt. Rekrutteringsgrupperne afdækker og spotter tendenser på arbejdsmarkedet, der kræver iværksættelse af indsatser lokalt og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

I 2023 er målet, at der skal laves mindst 2.000 formidlinger til virksomheder (inklusiv ordinære timer/-småjob og fleksjob) (en stigning på 43 % i forhold til de første 8 måneder af 2022).

Opkvalificering og uddannelse

Mangel på arbejdskraft er i høj grad et spørgsmål om mangel på kompetenceudvikling og ikke et spørgsmål om mangel på hænder. Uddannelse og opkvalificering skal skabe kobling mellem virksomhedens behov og borgerens ressourcer og ønsker. Til at understøtte denne indsats på tværs i Jobcenter Aalborg og i samarbejdet med eksterne aktører er kompetencerne samlet i et Uddannelsesteam i Jobhuset. Uddannelsesteamet er etableret i regi af Dialogforum for aalborgensisk arbejdskraft, og er forbindelsesled til Center for VoksenVejledning (CFVV).

Omskoling og uddannelsesløft

For borgere, hvor det er vanskeligt at finde beskæftigelse inden for deres hidtidige erhverv, skal der være fokus på omskoling i retning af områder med gode beskæftigelsesmuligheder, for eksempel i retning af det faglærte område eller velfærdsområdet.
Uddannelsesløft og den midlertidige ordning til uddannelsesløft er gode beskæftigelsesordninger for ledige, der ønsker at blive faglærte. Jobcenter Aalborg har et stærkt fokus på, at der vejledes mod erhvervsuddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder og med gode muligheder for at opnå uddannelsesaftaler.

Voksenlærlingeordningen er et godt redskab for ledige, der ønsker at blive faglærte. Jobcenter Aalborg har i en årrække prioriteret voksenlærlingeordningen, og har i forhold til hele landet og 6-byerne en større andel voksenlærlingeforløb. Der er dog fortsat mange, både ledige og beskæftigede, hvor det er relevant at etablere voksenlærlingeforløb. 

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt skal etableres 50 nye voksenlærlingeaftaler per måned (svarende til niveauet i de første 8 måneder af 2022). 

Når en borger henvender sig i jobcentret, vurderes behovet for en læse-, skrive- og regnetest. Hvis der er behov for undervisning tilbydes dette.

Brobygning

Jobcenter Aalborg har gode erfaringer med at anvende brobygningsforløb for unge med forskellige grader af sociale, faglige og helbredsmæssige udfordringer. Et brobygningsforløb er en korterevarende uddannelsesrettet indsats typisk på en erhvervsskole, som også indeholder snusepraktik og opkvalificering i dansk og matematik. Der er som hovedregel tilknyttet en uddannelsesmentor, og efter brobygningsforløbet er der tilknyttet en fastholdelsesmentor indtil ordinær praktikplads eller skolepraktikplads er opnået.

Flere borgere skal i beskæftigelse i mange eller få timer

Manglen på arbejdskraft har medført en historisk høj interesse for at ansætte den fleksible arbejdskraft, som ledige, der ikke umiddelbart vil kunne arbejde på fuld tid eller løse alle opgaver i en stilling, udgør. Ansættelse af medarbejdere i fleksjob eller i småjob giver den enkelte virksomhed mulighed for at ansætte medarbejdere til en eller flere specifikke arbejdsopgaver. Dette supplerer medarbejdere ansat på fuld tid, så disse kan koncentrere sig om deres primære opgave. Den fleksible arbejdskraft kan således understøtte både serviceopgaver som for eksempel klargøring af frokost på en kontorarbejdsplads, basisopgaver som at skrælle grøntsager i et gourmetkøkken eller nicheopgaver, der ikke kan bære en fuldtidsansættelse.

Den fleksible arbejdskraft udgøres af aktivitetsparate ledige på kontanthjælp/uddannelseshjælp, ledige i ressourceforløb og ledighedsydelsesmodtagere. For den fleksible arbejdskraft, er der ofte brug for yderligere understøttende indsatser, før der kan ske ansættelse enten på fuld tid, deltid eller i et fleksjob.

De understøttende indsatser kan være tæt sparring med en medarbejder fra jobcentret, tilbud om virk-somhedspraktik eller vejledning, opkvalificering forud for ansættelsen, mentorindsats og efterværn. Tilsvarende kan det være brug af de kompenserende ordninger som for eksempel personlig assistance eller et forløb i psykiatrien.

Mange udsatte kan komme sig og beskæftigelse er en væsentlig faktor i forhold til både at forebygge og overkomme sociale problemer. Der er derfor et stort potentiale i at styrke den fælles indsats på tværs af social- og beskæftigelsesområdet, for at få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Det er vigtigt af hensyn til borgernes trivsel, men også et vigtigt bidrag til det danske arbejdsmarked. For at indfri potentialet, kræver det tæt samarbejde mellem de sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser for at flytte den fleksible arbejdskraft over mod et mere selvhjulpent liv.

Det er afgørende, at nyledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen hurtigt identificeres, så der kan tilbydes ansættelse i fleksjob inden den enkeltes arbejdsmarkedskompetencer forældes. Tilsvarende er det også væsentligt at arbejde med progression i antallet af arbejdstimer borgere ansat i fleksjob.

For de fleste ledige vil selv et minifleksjob på 1 til 5 timer om ugen være en økonomisk fordel set i forhold til en førtids- eller seniorpension.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt skal være en tilgang til fleksjobordningen på mindst 46 personer per måned (550 om året) (svarende til 21 % flere end i de første 8 måneder af 2022). 

Partnerskaber om den fleksible arbejdskraft

Jobcenter Aalborg samarbejder med en række forskellige aktører for at understøtte, at særlige grupper af ledige med problemer ud over ledighed, får en tilknytning til arbejdsmarkedet:

 • tæt samarbejde med virksomheder om jobskabelse og udvikling af rummelige arbejdspladser
 • samarbejde med socialøkonomiske virksomheder om både nye og etablerede indsatser
 • samarbejde på tværs af aktører for at understøtte hjemløse kommer i bolig og job
 • samarbejde med boligforeninger og øvrige aktører omkring særligt udsatte boligområder.

Opkvalificering via uddannelse

Opkvalificering via ordinær uddannelse anvendes både i form af kortere opkvalificeringsforløb på eksisterende ydelse og revalideringsforløb på revalideringsydelse eller med løntilskud. De kortere opkvalificeringsforløb tilrettelægges ud fra arbejdsmarkedets behov og kompetencerne hos de ledige.

Revalidering er en mulighed for at understøtte ledige, der ikke umiddelbart kan træde ind på arbejdsmarkedet. Revalidering giver mulighed for en opkvalificerende indsats, så den ledige kan genindtræde på arbejdsmarkedet primært på ordinære vilkår på trods af deres varige begrænsninger.

For de unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, er der som noget nyt i maj 2022 oprettet en ny enhed Team Special som skal varetage sagsbehandlingen for unge i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Team Special varetager både jobcenterindsatsen og vejledning/indsats i UU. Derved opnås en enhed der skal sikre, at de unge får én indgang og at de får en helhedsorienteret sagsbehandling.

I Team Special er der fokus på at de unge i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) afklares i løbet af uddannelsen, således deres forsørgelsesgrundlag, så vidt muligt, er afklaret ved uddannelsens ophør.  

Særlig indsats for den fleksible arbejdskraft

Der blev i budgettet for 2021 iværksat to investeringsmodeller målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilsvarende har Jobcenter Aalborg været en del af to puljeindsatser under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) målrettet primært aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Selv om den ene af disse puljer (Afklaringspuljen) ophører med udgangen af 2022, arbejdes der videre med de gode erfaringer herfra. Jobcenter Aalborg deltager også i Flere Skal Med 3, hvor der er et særligt fokus på at den fleksible arbejdskraft opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Puljemidlerne har sammen med de to investeringsmodeller givet mulighed for at afprøve nye metoder, og forstærke de mest effektfulde indsatser. Et eksempel på dette er IPS (Individuelt planlagt job eller uddannelse med støtte), hvor ledige med psykisk sårbarhed eller sygdom opnår fodfæste på arbejdsmarkedet. 

FN’s definition på handicap:

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Ny forvaltningsstruktur giver nye muligheder for øget samarbejde:

Etableringen af Job og Velfærd har givet mulighed for et øget samarbejde til gavn for nogle af de ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.
Der er i første omgang fokus på STU-området, løntilskud til førtidspensionister samt beskyttet beskæftigelse. Her arbejdes der på at etablere smidigere arbejdsgange, reducere dobbeltarbejde og opstarte prøvehandlinger, hvor man bruger kompetencer på tværs af afdelingerne.

De kompenserende ordninger

Flere ledige med handicap skal i beskæftigelse og de kompenserende ordninger er vigtige redskaber hertil. Ordningerne omfatter personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen og fortrinsadgang. Desuden yder jobcentret råd og vejledning til borgere (ledige og beskæftigede) og virksomheder, der henvender sig med spørgsmål om, hvordan de bedst kan indrette en arbejdsplads, så skånehensyn tilgodeses.
Den nye forvaltningsstruktur bidrager aktivt til en mere effektiv indsats på området. For eksempel er nærmeste samarbejdspartner for løntilskud til førtidspensionister (Aalborg Aktiv) nu blevet en del af Job- og Velfærd og det vil i 2023 være et fokus at etablere flere offentlige løntilskud til førtidspensionister. På området samarbejdes endvidere med Klap-job (Landsforeningen LEV) i forbindelse med etableringen af job.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt skal være mindst 140 borgere med bevilget personlig assistent (svarende til niveauet i de først 8 måneder af 2022).

Vikarordninger til den fleksible arbejdskraft

I samarbejde med Business Aalborg og en række virksomheder og aktører i Aalborg Kommune, er indsatsen Små job med mening udviklet som et tilbud og en mulighed for efterfølgende vikaransættelse hos FOKUS Folkeoplysning. Det går ud på, at den fleksible arbejdskraft kan blive ansat i et småjob ved en specifik virksomhed, men med en vikaransættelse gennem FOKUS. En tilsvarende ordning tilbyder den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture ved ansættelse i fleksjob. Disse ansættelsesformer imødekommer virksomheder, der af forskellige årsager foretrækker at ansætte medarbejdere via vikarordninger.

I 2023 vil der også blive sat fokus på at etablere småjob i idrætsforeningerne.

Udnyttelse af potentialet ved digitalisering

Gennem de seneste år er der investeret i nye digitale løsninger, der skal hæve serviceniveauet for ledige. De to primære investeringer er en videoplatform, hvor ledige kan få vejledning i forhold til deres jobsøgning uafhængigt af tid og sted (Digital Jobhjælp), samt en udvidelse til fagsystemet Momentum, med henblik på at gøre det nemmere for jobrådgivere at finde og forberede flere, konkrete jobs til samtalerne med borgerne.

Begge løsninger lægger op til forandringer i, hvordan kerneydelsen leveres. De nye digitale værktøjer er derfor kun det første skridt på vejen, det næste skridt vil være et fokuseret arbejde på, at få de nye værktøjer integreret som en naturlig del af jobcentermedarbejdernes faglige værktøjskasse. Dette med henblik på at få den optimale udnyttelse af systemerne, så de skaber den største værdi for borgerne. Dagsordenen for 2023 vil derfor være udnyttelse af eksisterende IT-løsninger frem for udvikling af nye løsninger, jævnfør tidligere beskrivelse vedrørende flere konkrete job i samtalen.

Flere effektanalyser

Job- og Uddannelsesafdelingen udarbejder løbende analyser af udslusning til job og uddannelse med videre fra både interne og eksterne forløb. En række tilbud skal ophøre eller justeres og der skal på baggrund af effektopgørelser foretages en prioritering blandt tilbuddene, hvor der tages udgangspunkt i de tilbud, der peger mest hen imod arbejdsmarkedet. Der er tæt dialog mellem jobcentrets huse og Ressourcecenter Aalborg/eksterne udbydere af forløb om resultaterne.

Job- og Uddannelsesafdelingen har fokus på at borgere og virksomheder oplever god service. Derfor gennemføres brugerundersøgelser af Job- og Uddannelsesafdelingens indsats.  


Konkrete mål og indsatser i 2023

Indledning

I det følgende beskrives mål og indsatser i 2023 i de enkelte jobcenterhuse.

Ydelsescentret udfører understøttende funktioner i forhold til de øvrige huse i Job- og Uddannelsesafdelingen i forhold til, at borgerne får rette ydelser til rette tid.

Job- og Uddannelsesafdelingen varetager sekretariatsbetjening af det Lokale Beskæftigelsesråd, Uddannelsesrådet, Integrationsrådet og Ungestrategiens ledergruppe.

Job- og Uddannelsesafdelingen har cirka 850 medarbejdere og består af 5 jobcenterhuse, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ressourcecenter Aalborg (RCA), Ydelsescentret og Job- og Uddannelsessekretariatet.

Se organisationsdiagram for Job- og Uddannelsesafdelingen på aalborg.dk

Jobhuset

Mål for 2023

Ledigheden for forsikrede ledige har stort set været faldende siden covid-19 restriktionerne blev ophævet i foråret 2021. I første halvår af 2021 var der gennemsnitligt 5.153 forsikrede ledige (fuldtidspersoner), mens der i 1. halvår af 2022 gennemsnitligt var 3.330 forsikrede ledige (fuldtidspersoner), svarende til et fald på 35,4 %. Der er traditionelt en stigning i juli grundet tilgang af forsikrede ledige, mens antallet igen falder frem mod vinteren. 

I 2023 er målet er, at der gennemsnitligt højst må være 3.360 forsikrede ledige (fuldtidspersoner).

Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er også faldet markant siden covid-19 pandemien. I de første 7 måneder af 2021 var der gennemsnitligt 638 jobparate kontanthjælpsmodtagere, mens der i samme periode i 2022 gennemsnitligt var 478 jobparate kontanthjælpsmodtagere svarende til et fald på 25,1 %.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt højest må være 450 jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Indsatser

Forsikrede ledige 

Det intensive kontaktforløb med kontakt til de ledige hver måned sikrer, at de ledige fastholdes i en konstruktiv og målrettet jobsøgningsstrategi med geografisk og faglig mobilitet. Kontaktforløbet tilbydes ved personligt fremmøde, telefonisk, webinarer, workshop eller som videomøde. Der differentieres i forhold til målgrupper, således at ledige, der kan selvbetjene sig via digitale medier, i højere grad får denne mulighed.

Jobhuset vil fortsætte det stærke og tætte samarbejde med a-kasser og uddannelsesinstitutioner, hvor en del af jobsamtalerne og indsatserne afvikles hos a-kasserne. Tilsvarende vil samarbejdet med Sygedagpengehuset blive udbygget til gavn for de ledige, som sygemeldes fra ledighed samt de sygemeldte, som raskmeldes for at overgå til kontaktforløb i Jobhuset. Dette gøres blandt andet via sygedagpengeambassadører i Jobhuset, Sygedagpengehuset og i a-kasserne. Der afholdes fællessamtaler i forbindelse med overgangene fra sygdom til ledighed og omvendt, hvor den ledige, en jobcenterrådgiver fra Jobhuset, en sygedagpengerådgiver og eventuelt a-kassen deltager.

Dimittender

For dimittender er de første 13 uger af kontaktforløbet et intensivt forløb med ugentlige informationsmøder, Digital Jobhjælp, webinarer, workshops og individuelle samtaler. Der er opmærksomhed på at skabe viden om, hvad virksomhederne efterspørger hos dimittenderne, så de kan oversætte deres kompetencer til virksomhedernes behov. Dette understøttes gennem den digitale jobformidling.

De ledige dimittender forventes at have fundet en virksomhedspraktik inden 13. ledighedsuge. De dimittender, som efter 13 uger ikke har fundet en virksomhedspraktik, henvises til et intensivt forløb for at styrke den lediges fokus og redskaber til selv at finde virksomhedspraktikker. Efter 6 måneders ledighed, vil de blive tilbudt både private og offentlige løntilskud.

Samarbejdsprojektet Vækst Via Viden 2.0 skal skabe vækst i nordjyske virksomheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft, blandt andet ledige dimittender, der er bosiddende i Aalborg Kommune. I 2023 vil der, i samarbejde med det lokale jobcenter, fortsat blive sat lys på virksomheder, som ligger uden for kommunen med fokus på værdiskabelse igennem højtuddannet arbejdskraft.

Langtidsledighed

Indsatsen for ledige med mere end 1 års ledighed vil være intensiveret og individuelt tilpasset. Der afholdes løbende jobklubber, hvor de lediges søgestrategier genvurderes og revitaliseres. Hvor det er relevant tilbydes langtidsledige en personlig jobformidler i jobcentret eller ved ekstern aktør samt en fællessamtale med en kontanthjælpsrådgiver, hvor der informeres om ret og pligt på kontanthjælp.

Jobhuset har i samarbejde med 3F, Metal, og HK søgt puljemidler til en særlig indsats for seniorer i risiko for langtidsledighed. Indsatsen har blandt andet fokus på afklaring til nye jobområder, brancheskift til mangelområder, virksomhedsvendte indsatser, hyppige individuelle samtaler samt uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder.

Højtuddannede (KVU, MVU, LVU) dagpengemodtagere henvises senest ved fællessamtalen med a-kassen ved 16 måneders ledighed til et særligt intensivt forløb, hvor de får ny rådgiver og et intensiveret kontaktforløb med kontakt hver 14. dag. Kontakten er en vekselvirkning mellem handlingsskabende workshops, hvor hver enkelt deltager arbejder med sin konkrete jobsøgning og får sparring og individuelle samtaler. Herudover indledes forløbet med et informationsmøde, hvor deltagerne præsenteres for rettigheder og pligter på kontanthjælp, konkrete opkvalificeringsforløb til mangelområder og konkrete tilgængelige jobs, særligt inden for brancher med ufaglærte rekrutteringsudfordringer.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Jobparate kontanthjælpsmodtagere gives en tidlig og jobfokuseret indsats fra første ledighedsdag. De ledige vil for eksempel blive mødt med konkrete job, som de forventes at søge parallelt med deres ansøgningsproces i forhold til kontanthjælp. Det stærke jobfokus understøttes i 2023 ved, at der i alle jobsamtaler vil indgå konkrete job som omdrejningspunkt for samtalen.

Screeningen af de ledige ved ansøgning om kontanthjælp styrkes med henblik på at kunne give den rette indsats fra starten, og dermed understøtte kortere vej til selvforsørgelse. Målet er, at et styrket jobfokus samt brug af de jobrettede og virksomhedsvendte indsatser øger graden af tilknytning til arbejdsmarkedet og særligt ved gentagen ledighed. 

Interne analyser viser, at cirka 50 % af de jobparate kontanthjælpsmodtagere er ufaglærte. Der vil derfor fortsat være fokus på indsatsen fra ufaglært til faglært gennem uddannelse og opkvalificering. Via indsatsen hjælpes de ledige mod mangelområderne. Det betyder også, at det tætte samarbejde med Virksomhedsservice og rekrutteringsgrupperne i forhold til både kort- og langsigtet rekruttering af særlige målgrupper og substitutionsarbejdskraft fortsætter, hvor det vurderes, at de lediges kompetencer kan om-sættes til job direkte eller via uddannelse og opkvalificering. Ydermere styrkes fokus på ordinære timer og tilknytningen til arbejdsmarkedet via små jobs og timer.

Det intensiverede kontaktforløb understøtter jobsøgningen og fastholder retning mod en realistisk jobsøgningsstrategi med fokus på job inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. De ledige knyttes fra starten af deres kontaktforløb til Digital Jobhjælp. Der arbejdes ligeledes fortsat med at styrke de lediges cv og øvrige jobsøgningsmateriale gennem hyppige jobsamtaler og tilbud, der understøtter dette.

Særligt for de jobparate kontanthjælpsmodtagere er der fokus på de aftalte krav og at aftaler i jobsamtalerne holdes, og hvis dette ikke sker, er der et stærkt og ensartet brug af rådighedsvurderinger og sanktioner. Ligeledes, i forhold til det skærpede fokus omkring rådighed via jobloggen, sker der en systematisk og fokuseret indsats for, at de ledige efterlever dette.

Job- og Aktivhuset

Mål for 2023

Udviklingen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er mindre konjunkturafhængigt end for de jobparate ledige. I de første 7 måneder af 2021 var der gennemsnitligt 2.060 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, mens der i samme periode i 2022 gennemsnitligt var 1.934 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere svarende til et fald på 6,1 %.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt højest må være 1.870 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilknyttet Job- og Aktivhuset.

Antallet af borgere i ressourceforløb tilknyttet Job- og Aktivhuset har også været faldende. I de første 7 måneder af 2021 var der gennemsnitligt 508 borgere i ressourceforløb tilknyttet Job- og Aktivhuset, mens der i samme periode i 2022 gennemsnitligt var 479 borgere i ressourceforløb tilknyttet Job- og Aktivhuset svarende til et fald på 5,7 %.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt højest må være 420 borgere i ressourceforløb tilknyttet Job- og Aktivhuset.

Antallet af borgere på ledighedsydelse har været faldende siden covid-19 pandemien. I de første 7 måneder af 2021 var der gennemsnitligt 681 borgere på ledighedsydelse, mens antallet i samme periode i 2022 var faldet til gennemsnitligt 626 svarende til et fald på 8,1 %.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt højest mål være 540 borgere på ledighedsydelse.

Indsatsen for at få flere borgere ansat i et fleksjob er i de seneste år blevet opprioriteret og antallet har været støt stigende. Aalborg har dog fortsat en lavere andel af arbejdsstyrken ansat i fleksjob, hvorfor det fortsat er et prioriteret indsatsområde at oprette fleksjob. I de først 7 måneder af 2021 var der gennemsnitligt 2.582 borgere i fleksjob, mens antallet i samme periode i 2022 var steget til gennemsnitligt 2.848 borgere i fleksjob svarende til en stigning på 10,3 %.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt skal være mindst 3.090 borgere i fleksjob.

Indsatser

I Job- og Aktivhuset er formålet med alle indsatser at støtte de ledige, der kan betegnes som den fleksible arbejdskraft med at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet i det omfang, det er muligt for den enkelte.

Afdelingen varetager indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ledige i ressourceforløb over 30 år, ledighedsydelsesmodtagere og ansatte i fleksjob. Hertil kommer indsatsen inden for de kompenserende ordninger samt løntilskudsansættelse for førtidspensionister.

Virksomhedssamarbejde

Et tværgående rekrutteringsteam arbejder med at servicere virksomhederne med fleksibel arbejdskraft. For at kunne matche den enkelte borger til de relevante job, er det afgørende med en høj grad af virksomhedskontakt. Særligt virksomheder med arbejdskraftmangel, der er motiverede for at ansætte fleksibel arbejdskraft, har brug for sparring og inspiration i processen.

På tværs af målgrupper er der høj effekt af de praktikforløb, der etableres, når de ledige ikke kan gå direkte i job. Der vil i 2023 være fokus på at etablere endnu flere virksomhedspraktikker, men samtidig fastholde den høje effekt, så praktikkerne etableres, hvor der er et perspektiv, og de efterfølgende fører til ansættelse enten ordinært, i fleksjob eller småjob.

Overgange

Tiden, hvor den ledige skifter fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse eller fra sygedagpenge til fleksjob, er en sårbar periode for den enkelte, hvor der ofte er brug for ekstra støtte for at undgå, at de positive resultater, der er opnået, ikke forsvinder grundet de mange formaliteter omkring skiftet.

Sammen med de nærmeste samarbejdspartnere i Job- og Uddannelsesafdelingen arbejdes der på at sikre, at disse overgange forløber så gnidningsfrit som muligt for både den ledige og virksomheden. I forbindelse med ansættelse er der tilbud om efterværn i form af en opfølgende kontakt til borger og virksomhed. Tilsvarende tilbydes online informationsmøder for alle arbejdsgivere, hvor der sker etablering af et fleksjob.

Minifleksjob

I Aalborg er ca. 20 % af de fleksjob, der etableres, på 1 til 5 timer. I forhold til landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner, er dette en lav andel. For nogle sammenlignelige kommuner visiteres mere end 1/3 til minifleksjob. Det vil derfor være et fokusområde at sikre, at også fleksjobansættelse på meget få timer afprøves som en mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Uddannelseshuset

Mål for 2023

Antallet af borgere på uddannelseshjælp har været støt faldende gennem en længere årrække. I de første 7 måneder af 2021 var der gennemsnitligt 1.739 på uddannelseshjælp, mens der i samme periode i 2022 gennemsnitligt var 1.624 på uddannelseshjælp svarende til et fald på 6,6 %. Cirka 600 heraf er uddannelsesparate eller åbenlyst uddannelsesparate, mens resten er aktivitetsparate.

I 2023 er målet at, der gennemsnitligt højest mål være 1.500 borgere på uddannelseshjælp.

Også antallet af unge i ressourceforløb falder. I de første 7 måneder af 2021 var der gennemsnitligt 220 unge i ressourceforløb, mens der i samme periode i 2022 var gennemsnitligt 184 unge i ressourceforløb svarende til et fald på 16,4 %.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt højest må være 150 borgere i ressourceforløb tilknyttet Uddannelseshuset.

Indsatser

Fokus på tidlig indsats

I vejledningscaféen i Uddannelseshuset mødes de unge af en medarbejder fra jobcentret og hvis det vurderes relevant, deltager en UU-vejleder. Der er tilknyttet en virksomhedskonsulent til indgangen i Uddannelseshuset, således at de unge allerede fra første henvendelse vejledes i at søge arbejde og kan få den hjælp og støtte som der eventuelt er behov for i forhold til at få udarbejdet et kvalificeret cv og ansøgning.

I indgangen præsenteres jobopslag, så de unge kan se, hvilke muligheder der aktuelt er på jobmarkedet.

Der er etableret en fremskudt indsats på kommunens ikke-gymnasiale ungdomsuddannelser. Jobcentret er således tilstede på både AMU, Aalborg Handelsskole, TAMU, SOSU Nord, VUC og Tech College 1 gang hver 14. dag. 
Uddannelseshuset har siden 2020 haft en IPS-indsats (Individuelt planlagt job eller uddannelse med støtte), som har vist sig meget effektfuld. Denne indsats udvides i 2023 med en indsats for de 15 til 17 årige. Der arbejdes aktuelt med at få udarbejdet samarbejdsaftaler med videre i samarbejde med psykiatrien.

Tro på de unge og målrettede indsatser efter de unges behov

Uddannelseshuset møder alle unge som uddannelsesparate, hvilket betyder, at de unge får en grundig vejledning om den korteste vej til selvforsørgelse. På ungeområdet handler det om at fastholde de unge i et ungemiljø og derfor er der primært fokus på brobygningsforløb, som kan føre de unge retur til uddannelsessystemet.

Uddannelseshuset har indgået en lang række samarbejdsaftaler om brobygningsforløb med forskellige uddannelsesinstitutioner som Tech College, Aalborg Handelsskole, AMU, TAMU og SOSU Nord. Brobygningsforløbene har vist gode resultater i forhold til at få de unge videre og herunder i uddannelse. Derfor vil dette også i 2023 være en prioriteret indsats. Brobygningsforløbene udvikles løbende og målrettes de brancher, hvor der er gode jobmuligheder.

For de unge, hvor brobygningsforløb ikke er velegnede, samarbejdes der med enkelte andre aktører, som støtter den unge gennem praksisnær læring. Uddannelseshuset har flere forskellige interne forløb, som er målrettet forskellige ungegrupper, og hvor der følges tæt med i forhold til effekt og varighed.

Uddannelseshuset vil i 2023 fastholde og styrke den virksomhedsvendte indsats. Målet er, at alle der kommer til en samtale i Uddannelseshuset får et konkret jobopslag med i hånden inden de går fra samtalen. Der er i Uddannelseshuset et stort fokus på, at vejen til uddannelse for nogle unge vil være gennem en jobrettet indsats.

En forholdsvis stor gruppe af unge har fået uddannelseshjælp i en længere periode. Der er i 2021 i samarbejde med Væksthuset gennemført et uddannelsesforløb for medarbejdere i Uddannelseshuset. Her har de involverede medarbejdere fået viden og læring om, hvordan de bedst kan understøtte disse unge. Medarbejderen i Uddannelseshuset uddannes til at være både rådgiver, virksomhedskonsulent og mentor for den unge, således at den unge kun har én kontaktperson. Derudover er der ansat psykologer, der skal arbejde med de unge, der har for eksempel aspergers, autisme eller lignende. Der er i 2022 gennemført opfølgningsaktiviteter for at fastholde og sikre den fortsatte udvikling.

For indsatte i fængsler fra Aalborg Kommune er der et tæt samarbejde i forbindelse med løsladelsen. En del løslades således i dag direkte fra fængslet til en aktiv indsats enten via arbejde, uddannelse eller aktivering. Derudover er der igangsat en særlig indsats i forhold til SSP+ samarbejdet. Begge disse indsatser fastholdes og udbygges i 2023.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Vejledningen i grundskolen skal give eleverne alsidig viden om forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder og introduktion til ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Kollektiv vejledning skal forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag ved udgangen af 9. eller 10. klasse.

Individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Grundskolen, UU, eleven og forældre udarbejder en plan for at blive klar til at varetage job og/eller påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. I planen kan elementer som erhvervspraktik, §-praktik (alternativ og erhvervsrettet opfyldelse af undervisningspligten), fritidsjob, brobygning, samtaler med mere indgå.

Sammen med Børn og Unge er målet for 2023 at have fokus på samarbejdet om at implementere de første elementer af det nye vurderingssystem, så det giver mening i forhold til den unges videre vej til uddannelse og job. Det skal samtidig sikre, at skolernes og UUs ressourcer anvendes til de elever, der har krav på en individuel vejledningsindsats. Desuden skal der samarbejdes om at kvalificere samtalen for de elever, som har krav på en individuel vejledningsindsats.

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse (EUD). I vejledningen indgår mulighederne på EUD og det tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne fortsætter, for eksempel:

 • uddannelsesmessen Study Aalborg
 • særligt tilrettelagte brobygningsuger til EUD for elever i 8. klasse, der lovgivningsmæssigt har krav på en individuel vejledningsindsats
 • ekstra brobygning for uafklarede unge i 9. klasse.

Andel på erhvervsuddannelse:

Der er på landsplan og i Aalborg kommune et måltal i forhold til at 30 % skal søge en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2025. I Aalborg var der i 2022 19,6 %, der søgte en erhvervsuddannelse.

UU har ansvaret for, at de 15 til17-årige unge, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller forberedende tilbud, gives de tilbud, som kan afdække og udvikle den unges interesser og kompetencer. I UU er der således et skærpet fokus på blandt andet at etablere relevante praktikker, fritidsjobs eller forløb, som kan virke afklarende i forhold til fremtidig uddannelse eller beskæftigelse (eksempelvis læreplads) for denne gruppe. Det skal føre til, at de starter i uddannelse eller job.  

Frem til udgangen af 2024 medvirker UU i Projekt Uddannelse For Alle (PUFA) – Styrket vejledning til og gennemførsel af ungdomsuddannelse for unge med handicap. Projektet er målrettet unge i alderen 14 til 25 år med handicap, som har de intellektuelle og kognitive forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er, at flere unge med handicap kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

I forlængelse af ændringen i forvaltningsstruktur er STU-området blevet samlet i UU, således at den unge i vides mulig udstrækning kan have samme vejleder fra 7. klasse til afslutning af STU. Det følges fortsat tæt, om målene for den enkelte unge nås, og om STU-institutionerne har fokus på, at den unge bliver klar til uddannelse eller job. For de unge, som ikke er i målgruppen for uddannelse og job, er det vigtigt, at der arbejdes på, at de bliver så selvhjulpne som muligt.

UU har et tæt samarbejde med FGU-Aalborg. Den forberedende grunduddannelse er et tilbud til unge i alderen 15-25 år, som mangler forudsætninger til at blive klar til uddannelse eller job. UU målgruppevurderer unge til FGU og har løbende opfølgning i forhold til at de unge når deres mål.

Der er i budget 2023 afsat midler til en styrkelse af fritidsjobindsatsen i 2023 og en mere målrettet vejledning af de unge forud for valg af ungdomsuddannelse. Målet er at sikre en øget tilgang til erhvervsuddannelserne samt et mindre frafald fra ungdomsuddannelserne, når flere vælger rigtigt første gang.

Job- og Integrationshuset

Mål for 2023

Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (flygtninge, der er efter integrationsperioden og grønlændere) tilknyttet Job- og Integrationshuset er svagt stigende. I de første 7 måneder af 2021 var der gennemsnitligt 503 borgere, mens der i samme periode i 2022 gennemsnitligt var 517 svarende til en stigning på 2,8 %.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt højest må være 530 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilknyttet Job- og Integrationshuset.

Antallet af nye flygtninge, der kommer til Aalborg i 2023 forventes at være lavere end i 2022, men dog højere end i de foregående år. Før tilgangen af fordrevne ukrainere var der godt 100 nye flygtninge, mens der medio 2022 er knap 500 nye flygtninge. 

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt højest må være 300 nye flygtninge på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse under integrationsloven.

Indsatser

I Job- og Integrationshuset er størstedelen af de borgere, som skal hjælpes til selvforsørgelse i gang med at tilegne sig det danske sprog og viden om dansk arbejdsmarkedskultur. Mange har problemer ud over ledighed. Der er fokus på, at borgerne har forståelse for deres plan for at opnå selvforsørgelse. Det er vigtigt, at medarbejderne formår at hjælpe borgerne med at sikre en rød tråd i deres forløb.

Borgerne skal mødes i øjenhøjde og med respekt for deres forskellige livssituationer. Interkulturel kommunikation og ordentlighed er i fokus. Det tværfaglige samarbejde mellem rådgiver, virksomhedskonsulent, mentor, sproglærer og borger er essentielt for at lykkes med kerneopgaven. Det er de parallelle forløb, der har effekt og sikrer borgeren kortest mulig vej til selvforsørgelse. Der skal i 2023 være større fokus på en helhedsorienteret indsats, hvor borgerne har gang i flere jobrettede indsatser samtidigt i et helhedsorienteret forløb.

I 2023 forventes indsatsen for de ukrainske flygtninge med tilknytning til huset at være fuld normaliseret. Således vil alle i målgruppen indgå i det lovbestemte program og modtage danskuddannelse og deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med mål om selvforsørgelse. Der vil også være fokus på at støtte selvforsørgede ukrainske flygtninge, som ikke er i arbejde, til at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, ligesom der vil være fokus på at understøtte de selvforsørgede i arbejde til fastholdelse på arbejdsmarkedet.

I samarbejdet med virksomhederne er der tydelige formål og forventningsafstemning samt jævnlig opfølgning på forløbene. De virksomhedsvendte redskaber bringes i spil, så de genererer mest mulig værdi for borger og virksomhed. Der er har fokus på opkvalificering, efterværn og fastholdelse.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

De traumereducerende forløb omfatter alle målgrupper i Job- og Integrationshuset, og skal fortsat være et tema for huset i 2023. Job- og Integrationshuset vil i løbet af efteråret 2022 og begyndelsen af 2023 opkvalificeret yderligere seks medarbejdere til at kunne udbyde traumereducerende forløb for borgerne.

De traumereducerende forløb vil løbende blive videreudviklet til gavn for flere borgerne, herunder også borgere med grønlandsk og ukrainsk baggrund. Erfaringen er, at mange grønlændere har traumer, som kan besværliggøre den beskæftigelsesrettede indsats, ligesom det formodes at en større del af de fordrevne ukrainere vil kunne profitere af traumereducerende forløb.

Kvindeforløbet Flere kvinder i beskæftigelse er et tværfagligt samarbejde med mål om at bringe målgruppen i uddannelse og job. I 2023 fortsætter indsatsen med at hjælpe kvinderne til at få øje på deres eget potentiale og få dem ind på arbejdsmarkedet via kontinuerlig, målrettet og vedholdende indsats. Et fokus er reducerede sagsstammer hos medarbejdere, som arbejder med aktivitetsparate kvinder i målgruppen.

Flere ledige skal opkvalificeres

Tilegnelse af det danske sprog er en afgørende for at kunne fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Som supplement til danskuddannelse på sprogcenteret er der i 2022 udbudt forløb med branchedansk til de borgere, der har vanskeligt ved at opnå ordinær beskæftigelse på grund af sproget. Formålet med forløbet er, at sikre borgerne kender sproget på arbejdspladserne. De brancherettede sprogforløb er et fint eksempel på, hvor meningsbærende det er at sprogcenteret og beskæftigelsesdelen er samlet og dermed øger muligheden for et tæt samarbejde på tværs af faglighederne. Forløbene vil fortsætte i 2023.

Danskundervisning af de ukrainske borgere vil endvidere være et stort fokuspunkt i 2023, for at give målgruppen de bedste forudsætninger for at kunne begå sig og opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked. 
Integrationsgrunduddannelse (IGU) er et vigtigt værktøj i Job- og Integrationshuset. Fokus for IGU i 2023 er på det private arbejdsmarked. Målgruppen for IGU er udvidet, og IGU skal også bringes i anvendelse for ukrainerne. Brugen af IGU til unge, som ikke er i gang med en uddannelse efter folkeskolen, skal undersøges, da IGU kan være et relevant værktøj til at hjælpe de unge til at blive uddannelsesparate.

Sygedagpengehuset

Mål for 2023

Antallet af borgere på sygedagpenge i Aalborg Kommune toppede i foråret 2021, og der var i de første 7 måneder af 2021 gennemsnitligt 2.793 borgere på sygedagpenge. I de første 7 måneder af 2022 er antallet faldet til gennemsnitligt 2.388 borgere på sygedagpenge svarende til et fald på 14,5 %.

I 2023 er målet at, at der gennemsnitligt højest må være 2.040 borgere på sygedagpenge.

Efter covid-19 pandemien er der igen tilgang til jobafklaring. I de første 7 måneder af 2022 var der gennemsnitligt 595 borgere i jobafklaring.

I 2023 er målet, at der gennemsnitligt højest må være 530 borgere i jobafklaring.

Indsatser

Et godt samarbejde mellem kommune, borger og virksomhed understøtter fastholdelse på arbejdspladserne. Derfor arbejdes der i stigende grad med formidling af reglerne, samt med vejledning i de digitale platforme, og med at påvirke udviklingen af de digitale løsninger. Der er en målsætning om, at Aalborg Kommune skal være det letteste sted i Danmark at anmelde fravær, søge om sygedagpenge og refusion.

Allerede fra første kontakt med borgerne lægges der et beskæftigelsesrettet perspektiv på samtalen, hvor der sættes et klart mål om at borgeren skal i job, med mindre det er åbenbart usandsynligt på grund af den helbredsmæssige situation. Dette sker uanset om der er tale om en sygemeldt ledig, en sygemeldt fra beskæftigelse eller en sygemeldt selvstændig.

I samarbejde med virksomhederne udarbejdes konkrete planer for sygemeldtes vej tilbage i arbejde. Der arbejdes målrettet med at synliggøre og udvikle de sygemeldtes kompetencer, og med at bygge bro til virksomhedernes behov for arbejdskraft. Indsatsen i Sygedagpengehuset bygger på tværfagligt samarbejde med alle relevante parter.

Fastholdelse i job og på arbejdsmarkedet

Forebyggelse af sygemeldinger sker typisk via råd- og vejledningssamtaler; enten som rundbordssamtaler hvor både medarbejder og arbejdsgiver deltager, eller via vejledning om muligheder til én af parterne. På relevante private og offentlige arbejdspladser er der udpeget faste kontaktpersoner, da det giver en dybere indsigt i disse områder.

Fastholdelsesindsatsen er central for at skabe gode resultater på sygedagpengeområdet. Det har stor betydning for både sygemeldte og virksomheder, at planerne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet lykkes, herunder at relevante understøttende indsatser igangsættes. Delvis raskmelding, individuelle optrapningsplaner og rådgivernes tætte samarbejde med intern psykolog er nogle af de mest virksomme redskaber.

I forebyggelsen anvendes ligeledes fællessamtaler med Jobhuset og a-kasserne for de ledige, der vurderes i risiko for sygemelding. Her er der et fælles opmærksomhedspunkt vedrørende information om de kompenserende ordninger, der kan understøtte, at flere borgere med handicap kommer i job, frem for at være nødsaget til at sygemelde sig.

Sygedagpengehuset vil i 2023 prioritere et tættere samarbejde med behandlingsinstanserne, for eksempel de praktiserende læger, da dialogen er vigtig i forhold til at sikre, at sygemeldingers varighed bliver så kort som mulig.

Sygedagpengehuset har en klar målsætning om arbejdsfastholdelse i de tilfælde, hvor ansættelse på ordinære vilkår viser sig ikke at være mulig. Aftaler om fastholdelsesfleksjobs eller fleksjob efter virksomhedspraktikker prioriteres højt. Målsætningen er, at der i mindst 50 % af de tilfælde, hvor en borger visiteres til et fleksjob, skal være med et job, enten fordi der kan etableres et fastholdelsesfleksjob, eller fordi borgeren kan ansættes på den arbejdsplads, hvor der har været en forudgående praktik. Perspektivet er, at borgernes kompetencer skal kunne komme virksomhederne til gode, selv hvis borgeren kun kan arbejde meget få timer ugentligt.

Opkvalificering

I relevant omfang tænkes opkvalificering ind ved afslutning af en sygemelding og overgangen til ledighed. For borgerne betyder det, at de hurtigt kan komme i gang med at tilegne sig de kompetencer der skal til, for at finde et job.

Sygedagpengehuset arbejder med den digitale vejledningsplatform Digital Jobhjælp, når overgangen fra sygemeldt til ledig skal sikres. Ved at give sygemeldte adgang til platformen som inspirationsværktøj eller som et tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan sygemeldingsperioden udnyttes til at de kan arbejde med for eksempel beskrivelse af egne kompetencer. På den måde er materialet i højere grad klar, når den enkelte igen kan gå i gang med jobsøgning efter afslutning af sygemeldingen. Videoerne kan også understøtte arbejdet med opkvalificering under sygemeldingen, blandt andet når borgerne skal i virksomhedspraktik. De færdigheder som opnås i virksomhedspraktikker er vigtige for borgerne i den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. I samtalerne med rådgiver og virksomhedskonsulent sættes der fokus på, hvordan de nye færdigheder kan synliggøres i borgerens cv, så det bliver let for en kommende arbejdsgiver at få øje på dem.  

RessourceCenter Aalborg

RessourceCenter Aalborg er resultatorienteret og arbejder ud fra en beskæftigelsesfaglig tilgang og et respektfuldt samarbejde med borgerne.

På RCA er udgangspunktet, at ingen kan alt, men alle kan noget og alle kan udvikle kompetencer ved at handle og blive understøttet. Der er ambitiøse mål for arbejdet og dermed for borgernes mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller få en uddannelse.

RCA afklarer og udvikler borgernes kompetencer med henblik på job og uddannelse, og skaber værdi for borgere og virksomheder gennem aktiviteter koblet op på stærke partnerskaber og forpligtende samarbejder. På RCA er det altafgørende at borgerne får attraktive kompetencer med på sit cv.

Med udgangspunkt i en arbejdspladslignende praksis arbejdes der systematisk med læring og udvikling af borgerens faglige, personlige og sociale kompetencer med henblik på at skabe det rette match til uddannelse og beskæftigelse uanset om det er på fuld tid, deltid, fleksjob eller småjob.

RCA's praksis bygger på konkrete samarbejder på markedsvilkår med en række virksomheder. Det stiller krav til kvalitet, præcision og leveringssikkerhed. Produktionen afspejler til enhver tid de tendenser, opgaver og forventninger, der er på arbejdsmarkedet i øvrigt.

Alle jobsøgningsaktiviteter på RCA er understøttet af Digital Jobhjælp. Derved oplever borgerne synergi i aktiviteter omkring jobsøgning på tværs af Job og uddannelsesafdelingen.

Antallet af pladser på de enkelte forløb aftales i Job- og Uddannelsesafdelingens chefgruppe og justeres løbende. 

Tilbud ved RessourceCenter Aalborg:

 • specialiserede indsatser, hvor der kræves en helhedsorienteret indsats for borgere. Det er for eksempel forløb med inddragelse af sundhedsindsatser, indsats fra socialmedicinsk enhed, virksomhedspraktikker frem mod overgang til fleksjob, ergoterapeutisk vejledning, brug af kompenserende ordninger, Sprogcenter, samarbejde med Dansk Blindesamfund, Syns- og Høreinstituttet med videre. 
 • ITV-forløb (Individuelt tilrettelagt virksomhedsvendt forløb) for borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • jobsøgnings- og brancheafprøvende forløb af op til 4-8 ugers varighed efterfulgt af virksomhedspraktik
 • jobperspektiv – jobrettede og motiverende samtaler
 • særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-college)
 • nytteaktivering
 • ungeindsats
 • brobygning – kompetenceudvikling for unge aktivitetsparate
 • intensivt og Jobrettet dansk – sprogforløb i en virksomhedslignende praksis
 • beskyttet beskæftigelse for førtidspensionister.

Ydelsescentret

Ydelsescentret primære opgave er ”rette penge til rette tid”, da det er afgørende for at borgerne kan koncentrere sig om de indsatser, som jobcentret iværksætter.

I 2022 er der arbejdet videre med implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY) samt Kommunernes Pensionssystem (KP-basis). KY har ændret måden at sagsbehandle på og er en lettelse på nogle områder, mens sagsbehandlingen er mere kompliceret på andre.

I 2022 har der været fokus på at modtage fordrevne ukrainere, hvor der for tiden er 879 fordrevne ukrainere i Aalborg Kommune.

Repatriering

Som en del af integrationsindsatsen afholdes der samtaler med borgere, der er i målgruppen herfor. Samtalerne er lovbestemt og afholdes i Ydelsescentret. Formålet er at gøre borgerne opmærksom på de muligheder, der ligger i ordningen. 

Kontrolteam

Fokus vil fortsat være på at få bremset misbrug af sociale ydelser. Samarbejdet internt i kommunen er altafgørende for at opgaven kan løses. Derfor skal kendskabet til kontrollen udbredes, herunder hvad man skal være opmærksomhed på i den løbende sagsbehandling. Det vil øge chancen for at fange yderligere snyd på et tidligt tidspunkt.

Samtidig vil kontrollen af selvstændige, der sygemelder sig på fuld tid fortsætte, da erfaringen viser at det er et område, der kræver fokus. Arbejdet med registersamkøringer fra Den Fælles Dataenhed fortsætter. Ydelsescentret bistår Sygedagpengehuset og Fleksjobenheden i deres sager.

Nordjyllands Politi er sammen med blandt andet Aalborg Kommune med i et pilotprojekt omkring socialt bedrageri, og der er i 2021 og 2022 anmeldt markant flere sager end de tidligere år. 

I 2023 er målene at: 

 • ansøgninger om forsørgelsesydelser sagsbehandles inden for maksimalt 15 hverdage og udbetales rettidigt
 • ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde sagsbehandles inden for maksimalt 10 hverdage
 • borgere tilbydes i forbindelse med overgang til beskæftigelse samtale om økonomisk rådgivning
 • det vil ligeledes være en prioritering at yde økonomisk rådgivning til borgere, så borgerne har klarhed over, hvad muligheden for ordinære timer i eksempelvis et småjob har af betydning for borgers ydelse og økonomi.

Kontakt

Job- og Uddannelsessekretariatet

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 37 00

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje