Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljø- og Energiforvaltningen

Bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse, energi og affald er kerneopgaverne i Miljø- og Energiforvaltningen.

Miljø- og Energiforvaltningen består af 3 afdelinger:

Desuden indgår forvaltningen i koncernstruktur med en række selskaber i Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern:

Aalborg Vandkoncern

Aalborg Energikoncern

Læs Aalborg Vandkoncernen og Aalborg Energikoncernen.

Ledelse

Rådmand Lasse P. N. Olsen og direktør Søren Gais Kjeldsen udgør ledelsen i Miljø- og Energiforvaltningen.

Selskaberne i koncernerne har egen ledelse.

Miljø- og Plan

Strategisk planlægning og myndighedsopgaver udføres af Miljø- & Plan inden for områderne:

 • Miljø
 • Varme
 • Vandforsyning
 • Spildevand
 • Affald

Godkendelse af og tilsyn med virksomheder, landbrug og dambrug er en af Miljøs primære opgaver. Hertil varetager Miljø myndighedsfunktionen på vandløb, vedligeholdelse af de offentlige vandløb og gennemførelse af projekter med vandløbsrestaurering.

Ledelse

Jane Stampe
jane.stampe@aalborg.dk  

Bæredygtighed og Udvikling

Miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling af kommunen er højt på dagsordenen hos Bæredygtighed og Udvikling.

Vi samarbejder med en række eksterne parter med henblik på at øge den fælles indsats for bæredygtighed. Der er blandt andet etableret et netværkssamarbejde for virksomhederne i kommunen, og herudover samarbejder vi med handelslivet om grønne butikker.

Bæredygtighed og Udvikling består af:

 • Limfjordsrådets sekretariat
  Tager sig af det udadvendte samarbejde, i samarbejde med de øvrige limfjordskommuner.
 • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark
  Et privat-offentligt samarbejde, hvor virksomheder kan styrke deres konkurrenceevne ved at kombinere erhvervsudvikling og miljøforbedringer.
 • Center for grøn omstilling
  Aalborg Kommunes platform for alle de projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed. Fælles for alle projekterne er partnerskab med borgerne, industrien, detailhandlen og vidensinstitutioner. Desuden planlægger og afvikler vi Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Læs mere om Bæredygtighed og Udvikling

Ledelse

Michael Damm
michael.damm@aalborg.dk

Aalborg Renovation

Indsamling og modtagelse af forskellige typer affald fra husholdninger og virksomheder er Aalborg Renovations kerneaktivitet. Desuden driver Aalborg Renovation 6 genbrugspladser med ca. 900.000 besøgende om året og Affald- og Genbrugscenter Rørdal, hvor jord og byggeaffald deponeres og haveaffald komposteres.

Læs om Aalborg Renovation

Ledelse

Jens Boye
jens.boye@aalborg.dk

Administration og Service

For Miljø- og Energiudvalget, rådmanden og direktionen varetager Administration & Service en række opgaver - herunder økonomi, budget og regnskab samt journalføring, systemadministration og kommunikation. Samtidig varetager Administration og Service fælles administrative opgaver for det skattefinansierede område i forvaltningen.

AK Indkøb varetager desuden på vegne af hele Aalborg Kommune EU-udbud og øvrige udbud.

Ledelse

Nils Ove
nils.ove@aalborg.dk

Aalborg Vandkoncern

Flere kommunalt ejede forsyningsselskaber er samlet i Aalborg Vandkoncern. Aalborg Vand Holding A/S yder på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår administrativ, faglig og driftsmæssig bistand til de 3 selskaber:

 • Aalborg Kloak A/S
 • Aalborg Vand A/S
 • Aalborg Vand Entreprise A/S

Læs om selskaberne i Aalborg Vandkoncern

Ledelse

Selskaberne i Aalborg Vandkoncern har egen ledelse.

Lasse Frimand Jensen og Søren Gais Kjeldsen er henholdsvis formand og direktør for Aalborg Vand Holding A/S.

Aalborg Vand A/S

50 % af indbyggerne i Aalborg Kommune får vand fra Aalborg Vand A/S. Øvrige får vand fra et af de knap 100 private, almene vandværker eller har egen boring.

Aalborg Vand A/S er et driftsselskab, som ejes af Aalborg Vand Holding A/S, og er dermed en 100 % kommunalt ejet virksomhed. Driftsselskabet ejer selv Aalborg Vand Entreprise A/S, som udfører de entrepriseopgaver, som lovgivningsmæssigt ikke kan udføres af moderselskabet.

Læs om Aalborg Vand A/S

Ledelse

Bo Laden 

Aalborg Kloak A/S

Anlæggelse, drift og vedligeholdelse af kloaksystemet i Aalborg Kommune er Aalborg Kloak A/S ansvar. Desuden renser Aalborg Kloak A/S spildevandet fra hele kommunen og fra store dele af Rebild Kommune.

Aalborg Kloak A/S er et driftsselskab, som ejes af Aalborg Vand Holding A/S, og som er dermed en 100 % kommunalt ejet virksomhed.

Læs om Aalborg Kloak A/S

Ledelse

Bo Laden

Aalborg Service A/S

Fælles administrative opgaver for alle virksomheder og selskaber i Miljø- og Energikoncernen samt Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern varetages af Aalborg Service A/S. Kundeservice foretager fx aflæsning og afregning af kundernes forbrug på vegne af

 • Aalborg Gas
 • Aalborg Varme A/S
 • Aalborg Renovation
 • Aalborg Vand A/S
 • Aalborg Kloak A/S

Kunderne har gode muligheder for at betjene sig selv uden for åbningstid via selvbetjeningsmulighederne på Aalborg Forsynings hjemmeside.

Desuden varetager afdelingen opgaver omkring personale, it, økonomi og kommunikation for koncernerne.

Læs om Kundeservice og selvbetjeningsmulighederne

Ledelse

Søren Gais Kjeldsen
soeren.gais.kjeldsen@aalborg.dk

Aalborg Energikoncern

Flere kommunalt ejede forsyningsselskaber er samlet i Aalborg Energikoncern. Aalborg Energi Holding A/S ejer og driver datterselskaberne i koncernen og yder på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår administrativ, faglig og driftsmæssig bistand til de 4 selskaber:

 • Nordjyllandsværket A/S
 • Aalborg Varme A/S
 • Aalborg Decentrale Værker A/S
 • Aalborg Energicenter A/S

Læs om selskaberne i Aalborg Energikoncern

Ledelse

Selskaberne i Aalborg Energikoncern har egen ledelse.

Lasse P.N. Olsen og Søren Gais Kjeldsen er henholdsvis formand og direktør for Aalborg Energi Holding A/S.

Nordjyllandsværket A/S

Nordjyllandsværkets produktion af el og varme sker med fokus på miljø og effektiv kulfyring - og foregår på 2 blokanlæg. Værket råder desuden over et dieseloliefyret gasturbineanlæg, der kan producere 24 MW el. Fyret kan blandt andet anvendes til at genstarte kulfyrede produktionsanlæg ved landsdækkende strømsvigt. Fjernvarmen leveres dels til Aalborg og dels til mindre byer i omegnen. Det meste af fjernvarmen bliver leveret til Aalborg i store rør under Limfjorden.

Læs om Nordjyllandsværket A/S

Ledelse

Jesper Høstgaard-Jensen

Aalborg Varme A/S

Effektiv og sikker fjernvarme leverer Aalborg Varme A/S til kunderne i Aalborg Kommune. Fjernvarmen i Aalborg er en af Danmarks billigste, idet leverancen bygger på effektiv brug af overskudsvarme fra Nordjyllandsværket, Aalborg Portland, RenoNord og mindre centraler bl.a. spildevandsrenseanlæg. Næsten alle i forsyningsområdet har sagt ja tak til fjernvarme.

Læs om Aalborg Varme A/S

Ledelse

Jesper Høstgaard-Jensen

Aalborg Gas

Sikker og billig levering af bygas sørger Aalborg Gas for til kunderne i Aalborg og Nørresundby. Bygas er en meget miljøvenlig energiform, idet det blandes af lige dele naturgas og atmosfærisk luft. Det samlede antal målere er ca. 9.000.

Læs om Aalborg Gas

Ledelse

Henrik Andersen

Aalborg Energicenter A/S

Gratis rådgivning om besparelser på energi og ressourcer tilbyder Aalborg Energicenter A/S - uanset om det gælder gas, el, varme, vand, kloak eller affald. Et energitjek er dermed for private og erhverv, der vil spare penge på energien og vil bidrage positivt til klimaet ved at udnytte energien rigtigt.

Læs mere om Aalborg Energicenter A/S

Ledelse

Jesper Høstgaard-Jensen

Aalborg Decentrale Værker A/S

Opdateres…

Ledelse

Jesper Høstgaard-Jensen

Del indhold

Åbningstider

Mandag-onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Om Miljø- og Energiforvaltningen