Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forvaltningens arbejde spænder lige fra børnepasning, tandpleje, tilbud til børn og unge med sociale problemer og handicap, anbringelse til hele beskæftigelsesindsatsen.

Ledelse

Rådmand Mai-Britt Iversen, tlf. 9931 2500, mbi-byraad@aalborg.dk 
Direktør Arne Lund Kristensen, tlf. 9931 2503, alk-fb@aalborg.dk

Forvaltningen har desuden følgende afdelinger:

Børne- og Familieafdelingen
Jobcenter Aalborg
Socialafdelingen
Økonomi- og IT afdelingen
Juridisk Kontor, Kvalitetsenheden og Ledelsessekretariatet

Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen forvalter en række tilbud for de 0-18-årige, f.eks. daginstitutioner og specialinstitutioner for børn, der har særlige udfordringer. Derudover tilbud til voksne, f.eks. udsatte og misbrugere.

Børne- og Familieafdelingen består af:

 • Dagplejen
 • Børne- og Familieområderne - herunder daginstitutioner
 • Tandplejen
 • Center for Tværfaglig Forebyggelse - arbejder med de boligsociale projekter, samarbejder med frivillige organisationer, ligesom fritidscentrene er forankret her
 • Center for Voksne - målgruppen er unge og voksne over 18 år og deres familier. Centeret arbejder blandt andet med udsatte borgere samt borgere med alkohol- og misbrugsproblemer. Centret samarbejder med frivillige, sociale organisationer og har også tilbud til voksne med psykiske og sociale funktionsnedsættelser
 • Center for Børn, Unge og Familier
 • 2 sekretariater: Børne- og Familiesekretariatet og Udviklingsafsnittet for børn og unge

I Center for Børn, Unge og Familier tilbyder man rådgivning samt dag- og døgntilbud for børn og unge i alderen 0-18 år og deres familier. Centret hjælper også børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicaps.

Center for Voksnes målgruppe er unge og voksne over 18 år og deres familier. Centeret arbejder blandt andet med udsatte borgere samt borgere med alkohol- og misbrugsproblemer. Centret samarbejder med frivillige, sociale organisationer og har også tilbud til voksne med psykiske og sociale funktionsnedsættelser. 

Center for Tværfaglig Forebyggelse arbejder med de boligsociale projekter, samarbejder med frivillige organisationer, ligesom fritidscentrene er forankret her. 

Ledelse

Afdelingschef Hans Christian Mariegaard, tlf. 9931 2700, hcm-fb@aalborg.dk

Jobcenter Aalborg

Jobcenter Aalborg består af en række kommunedækkende enheder, hvor borgere kan henvende sig: Virksomhedscenter, Jobhuset, Job- og Aktivhuset, Sygedagpengehuset, Uddannelseshuset samt Jobcenter Integration. Derudover består Jobcenter Aalborg af et sekretariat samt  en række udførende enheder: Sprogcentret, Ressourcescenter Aalborg samt Projektafsnittet.

Jobcenteret hjælper ledige, sygemeldte og personer med særlige behov ind på arbejdsmarkedet.

Opgaverne består blandt andet i at vejlede ledige og sygemeldte, følge op på borgere, som modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse. Derudover iværksætter Jobcentret en aktiverings- og revalideringsindsats med henblik på at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet eller ind i uddannelsessystemet.

Jobcentret servicerer også kommunens virksomheder og kommunens jobformidling, ligesom Jobcentret afvikler sprogundervisning samt aktiverings- og revalideringsforløb.

Målene for jobcentrets indsats er beskrevet i den årlige beskæftigelsesplan.

Ledelse

Afdelingschef Jesper Dahlgaard, tlf. 9931 2530, jesd-jobcenter@aalborg.dk

Socialafdelingen

Socialafdelingen består af et sekretariat, socialcentre, familiegrupper, en specialgruppe, en central visitation, den sociale døgnvagt og familieplejen.

Socialafdelingen yder råd og vejledning samt foranstaltninger til børn, unge, voksne og familier med særlige behov. Afdelingen varetager desuden det boligsociale arbejde, ligesom den har ansvaret for bevilling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, førtidspension og lignende økonomiske ydelser.

Ledelse

Afdelingschef Hanne Husted Manata, tlf. 9931 2843, hhm-fb@aalborg.dk

Økonomi- og IT afdelingen

Afdelingen består af tre afdelinger:

 • Økonomiafsnittet laver budget og regnskab, ligesom afsnittet står for den overordnede opfølgning på budgettet. Afsnittet deltager i udarbejdelse og koordinering af den økonomiske planlægning og løser konsulentopgaver. Leder: Tina Brix, tlf. 9931 2618.
 • It-afsnittet laver teknologi og -uddannelsesplaner og står for implementering af nye IT-systemer samt undervisnings- og konsulentfunktioner. IT-afsnittet er ansvarlig for drift af forvaltningens netværk. Leder: Johnny Vad, tlf. 9931 2620.
 • Serviceafsnittet har ansvaret for implementering, drift og undervisning i brugen af eDoc samt rådgivning af korrekt journalisering i forvaltningens IT-systemer. Serviceafsnittet varetager også aflevering af personsager og administrative papirarkiver til Stadsarkivet herunder bevaring og kassation.  Desuden dækker Serviceafsnittet Informationen, fordeling af digital post, rengøring, kantiner og drift af bygningerne Sønderbro 12 og Hjulmagervej 22.
  Leder: Birgitte Brath, tlf. 9931 2653.

Ledelse

Økonomi- og IT-chef Arne Bilgram, tlf. 99312665, abi-fb@aalborg.dk 

Juridisk Kontor, Kvalitetsenheden og Ledelsessekretariatet

Juridisk Kontor beskæftiger sig med juridisk rådgivning af ledelsen og forvaltningen, herunder rådgivning i forhold til socialt bedrageri, familieret, politianmeldelse af vold og misbrug samt kontrakter. Ledelse: Kontorchef Allan Ramsgaard, tlf. 9931 2705, ar-fb@aalborg.dk

Kvalitetsenheden beskæftiger sig med at understøtte processer for udvikling og forankre et fælles værdigrundlag samt udvikle strategier for forvaltningen. Ledelse: Kvalitetschef Poul Erik Jensen, tlf. 9931 2704, pej-fb@aalborg.dk

Ledelsessekretariatet løser en række drifts- og udviklingsopgaver på tværs af forvaltningen, blandt andet sekretariatsfunktionen for udvalg, ledelsen samt Hovedsamarbejdsudvalget. Derudover har sekretariatet opgaver inden for HR og personale, uddannelse, udvikling og kommunikation. Ledelse: Kontorchef Birgitte Welling, tlf. 9931 2510, bw-fb@aalborg.dk

Del indhold