Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommissorium for advokatundersøgelse af udbygningsaftaler

By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune har den 9. september 2021 anmodet Horten om at forestå en uvildig undersøgelse af By- og Landskabsforvaltningens praksis i forbindelse med drøftelser om og indgåelse af udbygningsaftaler med private aktører.

Baggrund

By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune har den 9. september 2021 anmodet Horten om at forestå en uvildig undersøgelse af By- og Landskabsforvaltningens praksis i forbindelse med drøftelser om og indgåelse af udbygningsaftaler med private aktører.

En udbygningsaftale er, jf. planlovens §§ 21 b og c, en aftale mellem en grundejer og en kommune, der indgås på grundejerens opfordring. Ved aftalen opnår grundejeren øgede lokalplanmæssige muligheder mod at forpligte sig til at afholde udgifter til etablering af offentlig infrastruktur. Udviklingsaftaler indgås typisk i forbindelse med større eller mindre byudviklingsprojekter.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der i nogle sager er rejst tvivl om, hvorvidt betingelsen om, at en udbygningsaftale skal indgås "på opfordring af en grundejer", dvs. frivilligt, er iagttaget af forvaltningen.

Sager omfattet af undersøgelsen

Undersøgelsen skal omfatte perioden 1. januar 2011 – 1. september 2021.

Der udvælges med bistand fra Horten stikprøver af følgende kategorier:

  1. Afsluttede sager, hvor der er indgået udbygningsaftaler
  2. Afsluttede sager, hvor spørgsmålet om udbygningsaftaler har været rejst, men hvor der ikke er indgået en sådan aftale
  3. Verserende sager, hvor spørgsmålet om udbygningsaftaler er rejst, hvad end dette er blevet afvist eller fortsat er en mulighed i det konkrete projekt.

Stikprøverne udvælges med fokus på variation ift. undersøgelsens tidsmæssige udstrækning, beløbet afholdt af grundejeren til infrastrukturudgifter, og om aftaleparten er en virksomhed eller private personer.

Derudover omfatter undersøgelsen de konkrete sager, som har givet anledning til iværksættelse af advokatundersøgelsen.

Endelig etableres en indberetningsordning, hvor eksterne aktører, der måtte have oplysninger af relevans for undersøgelsen, kan henvende sig til Horten.

Der orienteres om indberetningsordningen på kommunens hjemmeside. Derudover sendes breve til samtlige eksterne aktører, der har eller har haft sager omfattet af pkt. 1-3 ovenfor, hvori de orienteres om advokatundersøgelsens kommissorium og muligheden for at kontakte Horten, hvis de har oplysninger af relevans for undersøgelsen.

Indberetningsordningen er tilgængelig fra den 14. september 2021 til den 1. oktober 2021.

Antallet af sager, der indgår i undersøgelsen, kan til enhver tid udvides af Horten.

Metode

Advokatundersøgelsen vil som udgangspunkt blive foretaget på grundlag af skriftligt materiale. Horten har adgang til at rekvirere alt materiale om sagerne omfattet af undersøgelsen, og der kan efter aftale med forvaltningen antages it-teknisk bistand til at fremsøge relevante dokumenter.

Herudover vil Horten kunne indhente udtalelser og gennemføre interviews med eksterne aktører, der henvender sig gennem indberetningsordningen, og efter behov også med andre eksterne aktører.

Endelig kan Horten – hvis det på baggrund af det skriftlige materiale er relevant – indhente udtalelser fra eller gennemføre interviews med nuværende eller tidligere medarbejdere i forvaltningen. De nærmere rammer herfor fastlægges med forvaltningen.

Undersøgelsen gennemføres som en almindelig advokatundersøgelse, idet det dog bemærkes, at Horten ikke er fast rådgiver for Aalborg Kommune.

Afrapportering

Horten skal aflevere en skriftlig afrapportering til udvalget.

I afrapporteringen skal Horten redegøre for de retlige rammer for frivilligheds-betingelsen i planlovens § 21 b (og efter behov § 21 c) og beskrive de faktiske omstændigheder i forbindelse med de udvalgte sager. På den baggrund skal Horten vurdere, om forvaltningen ved administrationen af reglerne har iagttaget kravet om, at udbygningsaftaler skal indgås "på opfordring fra grundejeren". Endelig bedes Horten afgive de anbefalinger til opfølgning, som undersøgelsen måtte give anledning til. Un-dersøgelsen omfatter ikke en stillingtagen til eventuelt disciplinært ansvar.

Offentliggørelse

Advokatundersøgelsen vil blive offentliggjort, efter behov med anonymisering af konkrete oplysninger om personer og virksomheder.

Advokatundersøgelsen forventes afsluttet inden udgangen af oktober 2021.

Del indhold