Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.

Ledelse

Rådmand Hans Henrik Henriksen, tlf. 9931 2100,
HHH-byraad@aalborg.dk
Direktør Anders Fokdal, tlf. 9931 2105, anders.fokdal@aalborg.dk

Forvaltningen er inddelt i de 4 forvaltningsgrene; Byggeri og Digital Service, Plan & Udvikling, Trafik & Veje og Park & Natur (med Entreprenør). Hertil kommer de 4 stabe Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling, Kommunikation og HR-staben.  

Organisationsdiagram Blf 20

Byggeri og Digital Service

Borgerservice og byggesagsbehandling i By- og Landskabsforvaltningen er forankret i Byggeri og Digital Service. Her ligger ansvaret for, at borgerservicen inden for forvaltningens kerneområder foregår via de bedste og billigste kanaler, og at byggesagsbehandlingen er effektiv og digitaliseret - med maksimal borgerfokus. 

Digitalisering, GIS og IT-service og drift er også forankret her.

Ledelse

Vicedirektør Frede Aagren, tlf. 9931 2120, frede.aagren@aalborg.dk

Organisationsdiagram

Plan & Udvikling

Den strategiske udvikling af Aalborg Kommunes byer og landskab ligger i Plan & Udvikling. Blandt kerneopgaverne er regionale og nationale byudviklingsplaner, planstrategier, kommuneplan, byomdannelse, lokalplaner, VVM og Miljøvurderinger, erhvervsservice og byggesager knyttet til byplanlægning.

Ledelse

Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, tlf. 9931 2200, peder.baltzer@aalborg.dk

Organisationsdiagram

Trafik & Veje

Trafikal planlægning, herunder mobilitet, trafiksikkerhed, parkering og trafikledelse er blandt kerneopgaverne i Trafik & Veje. Her ligger også ansvaret for asfalt, broer, bygværker, signalanlæg og andet vejudstyr.

Fælles ledelse 

Organisationsdiagram

Park & Natur

Natur og fritidsområder hører under Park & Natur. Her varetages drift og vedligehold, omlægninger og renovering af parker, grønne områder og idrætsanlæg. Naturbeskyttelse, naturgenopretning, drift og pleje af skov- og naturområder og fredede områder er også en del af Park & Naturs ansvar. 

Entreprenørenheden, der er Aalborg Kommunes udførende enhed, hører under Park & Natur. Entreprenørenheden løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker og grønne områder. 

Ledelse

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, tlf. 9931 2250, kirsten.andersen@aalborg.dk 

Organisationsdiagram

Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling, Kommunikation og HR-Staben 

Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling, Kommunikation samt HR-Staben er stabsfunktioner for hele By- og Landskabsforvaltningen. De 4 stabe varetager sekretariatsbetjeningen af rådmanden og direktøren og løser opgaver inden for personale, organisationsudvikling, kommunikation, økonomi og jura.

Ledelse

Økonomi & Personale: Økonomichef Per Laurits Bech, tlf. 9931 2105, per.bech@aalborg.dk

Juridisk Afdeling: Afdelingsleder Bettina Vitnes, tlf. 9931 2110, bettina.vitnes@aalborg.dk

Kommunikation: Direktør Anders Fokdal, tlf. 9931 2130, anders.fokdal@aalborg.dk

HR-Staben: Vicedirektør Frede Aagren, 
tlf. 9931 2120, frede.aagren@aalborg.dk

Organisationsdiagram

 

Del indhold

Driftsforstyrrelser (Trafik & Veje)

9931 2398 (i åbningstiden)
2091 7273 (uden for åbningstiden)

Pressehenvendelser

Kontakt 9931 2121 eller 9931 2111.

Uden for normal arbejdstid kontakt pressevagten