Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingen varetager kommunens opgaver vedrørende bevilling af ydelser som personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, træning, genoptræning, hjælpemidler, plejeboligtilbud til ældre samt hjælp til voksne handicappede.

Myndighedsafdelingen består af:

Visitationsenhed Afklaring og Forebyggelse

Visitationsenhed Støtte og Omsorg

Visitationsenhed Voksen-Handicap

Udskrivningsenheden

 

Ledelse

Myndighedschef Ove G. Jensen

 

Visitationsenhed Afklaring og Forebyggelse

I Visitationen Afklaring og Forebyggelse arbejdes der med kortvarige intensive indsatser. Her handler det om at motivere og styrke borgerne, så de kan genoptage et meningsfyldt og uafhængigt hverdagsliv evt. med hjælpemidler og/eller praktisk hjælp.

Ledelse 

Visitationschef Lone Starbæk Schmidt

 

Visitationsenhed Støtte og Omsorg

I Visitationen Støtte & Omsorg arbejdes der med længerevarende og permanente indsatser. Borgerne her vurderes ikke at kunne klare sig selv efter en 3 måneders indsats. De får derfor en mere langvarig og kontinuerlig rehabiliteringsindsats, der gør dem i stand til, på en styrket måde, at leve et delvist uafhængigt og meningsfyldt hverdagsliv med hjælp fra flere kompenserende ydelsestyper og hjælpemidler

Ledelse

Visitationschef Camilla Fibiger Smed

 

Visitationsenhed Voksen-Handicap

I Visitationsenheden Voksen-Handicap bevilges ydelser til borgere med Handicap i Aalborg Kommune. Det kan være tilbud eller ydelser, som kommunen selv er leverandør af. Men det kan også være tilbud som drives af andre kommuner, regioner eller private leverandører.

Visitationsenhedens rådgivere tilbyder rådgivning og vejledning til borgere med handicap. Det er også visitationsenheden der har ansvaret for at følge op på de tilbud borgeren med handicap modtager.

Teams i Visitationsenheden Voksen-Handicap

Visitationsenheden er organiseret i tre teams, der har specialviden indenfor forskellige handicapgrupper og ydelsestyper.

  • Team botilbud
  • Team Bostøtte
  • Team Hjælpeordning

Ledelse

Visitationschef Lene Kalstrup
   

Udskrivningsenheden

Udskrivningsenheden er placeret i tilknytning til Aalborg Sygehus og varetager udskrivelser, genoptræningsplaner osv. i forbindelse med borgere, der har været indlagt på sygehus. 


Ledelse

Leder af Udskrivningsenheden Michael Andersen

Del indhold