Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed varetager Aalborg Kommunes tilbud indenfor ældre- og sundhedsområdet med særligt fokus på sundhed og rehabilitering af borgeren.

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed er bygget op omkring 4 funktionsenheder:

Udover de 4 funktionsenheder består Ældre og Sundhed også af

 • Ældre- og Sundhedssekretariatet

Ledelse

Ældre- og Sundhedschef Annette Secher

Plejebolig

Plejeboligfunktionen består af kommunens 39 plejehjem.

Fem af plejehjemmene er specialplejehjem. Der er specialplejehjem for gerontopsykiatriske borgere, demente borgere og borgere med misbrugsproblematikker og hjerneskader som følge af misbrug.

Videnscenter for demens

er ansvarlig for at udvikle tilbud til Aalborg Kommunes borgere med demens.

Ledelse

Plejeboligchef Carsten Lindgaard Johansen

Sygepleje

Sygeplejefunktionen består af

 • Sygeplejen
 • Vagtcentralen
 • Akuttilbud Aalborg

Sygeplejen

Sygeplejen betjener alle borgere i Aalborg Kommune, der har behov for sygepleje.

Hjemmesygeplejen udfører sygepleje, koordinerer patientforløb i forbindelse med indlæggelse, udskrivning, rehabilitering og palliation. Sygeplejen arbejder tæt sammen med lægerne omkring den enkelte borgers behandling og pleje.

Ledelse

Sygeplejechef Helen Kæstel
  

Vagtcentralen

Vagtcentralen modtager nødkald døgnet rundt. Det er også Vagtcentralen, der koordinerer kommunikation mellem vagtlæge, sygehus, pårørende og hjemmepleje udenfor normal arbejdstid.

Vagtcentralen - åben når andre går hjem


Akuttilbud Aalborg

Akuttilbud Aalborg er et tilbud til akut syge pensionister og borgere over 65 år, der har behov for kompleks sygepleje, men ikke behøver at være indlagt på sygehuset.

Læs mere om Akuttilbud Aalborg


Træning og Aktivitet 

Træning og aktivitetsfunktionen består af

 • Træning Nord, Øst og Vest
 • Aktivitet Nord, Øst og Vest
 • Koordinator for frivillighedsområdet

Træning og Aktivitet

tilrettelægger forebyggende og rehabiliterende forløb i samspil med den enkelte borger i eget hjem eller på plejehjem.

Ledelse

Trænings- og Aktivitetschef Gitte Hørslev Knudsen


Frit Valg

Borgeren har mulighed for frit at vælge mellem kommunal eller privat leverandør af ydelser indenfor hjemmepleje, rengøring og madservice.

Fritvalgsfunktionen består af

 • Hjemmeplejen
 • Rengøringsenheden
 • Madservice Aalborg
 • AK Vikar

Hjemmeplejen

tilbyder personlig pleje og omsorg til borgere i eget hjem døgnet rundt.

Rengøringsenheden

tilbyder rengøring for borgere i eget hjem, rengøring af fællesarealer på plejehjem, trapper, kontorer, aktivitetscentre m.m., rengøringsopmåling internt i Aalborg Kommune og service ved arrangementer som hjælp til servering, afrydning, opvask eller lignende.

Madservice Aalborg

består af 4 produktionskøkkener, der leverer mad til både Aalborg Kommunes plejehjem og til borgere i eget hjem.

AK Vikar

er Aalborg Kommunes interne vikarkorps, der formidler vikarer til alle kommunens hjemmeplejegrupper og plejehjem.

Ledelse

Fritvalgschef Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen

Del indhold