Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Økonomi, kort og data Kommunen i tal Nøgletal og statistik

Nøgletal og statistik

Få et billede af den aktuelle udvikling de sidste par år i Aalborg Kommune indenfor områder som befolkningsudvikling, arbejdsmarkedstal, boligstatistik.

Aalborg i tal

Er du interesseret i nøgletal og statistik om Aalborg Kommune, så har vi en god nyhed til dig.

Hvert år udgiver vi nemlig publikationen 'Aalborg i tal', som giver dig et overblik over alt fra stemmeprocent og antallet af kommunalt ansatte til fertilitet og fordelingen af elever i henholdsvis kommunale og private skoler.

Du kan blandt andet blive klogere på fakta om Aalborg Kommune såsom:

 • At der i 2022 var der i alt 16.557,68 kommunalt heltidsansatte
 • Til kommunalvalget i 2021 var stemmeprocent 64,61%
 • I 2021 var fertiliteten for en kvinde i alderen 15-49 år 1,60 barn
 • I undervisningsåret 2021/2022 gik 86,8% af eleverne i kommunale skoler mens 13,2% gik i private skole

Modtag 'Aalborg i tal' på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf

Vi udgiver også en trykt udgave af 'Aalborg i tal'. Den er gratis, og du kan blandt andet hente den her:

 • Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg
 • Borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg
 • Destination NORD, Nordkraft, Kjellerups Torv 5, niveau 13, 9000 Aalborg

Hvis du vil vide mere

 • I 2022 var gennemsnitsalderen 40,2 år

 • I 2022 var 18,21% af befolkningen over 65 år 

 • I 2022 var 31,2% af befolkningen under 25 år

 • I 2022 var 4 mænd og 32 kvinder 100 år eller derover

 • I 2022 var 86,9% af borgerne af dansk oprindelse, 8,6% var indvandrere og 2,6% var efterkommere 

 • I 2022 boede 49 % af borgerne i etageboliger, 33,9 % bor i parcelhus/stuehuse, 14 % bor i Række-, kæde og dobbelthuse og 3,1 % bor i andet

 • I 2020 var der i alt 113.735 arbejdspladser 

 • I 2020 var kvinders andel af arbejdsmarkedet 47,6% i Aalborg Kommune, hvor den tilsvarende i hele landet var 46,7%.

 • I 2022 var 4,5% af arbejdsstyrken fuldtidsledige

 • I december 2021 var der 43.596 folke- og førtidspensionister

 • i 2020 pendlede 80,3% til Aalborg fra andre nordjyske kommuner, 19,7% pendlede til Aalborg fra øvrige danmark og udland, 66,7% pendlede til andre nordjyske kommuner, 31,7% pendlede til øvrige danske kommuner og 1,6% pendlede ud af landet

Befolkningsprognose 2024-2035

Befolkningsprognoser er et vigtigt værktøj i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over udvikling og alderssammensætning i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes i kommunens budgetlægning.

Befolkningsprognosen bruger oplandsmodellen som beregningsgrundlag. Oplandsmodellen tager udgangspunkt i, hvordan den demografiske udvikling har været i de kommuner i Danmark, som Aalborg Kommune normalt modtager tilflyttere fra. Derudover beregnes et forventet fødselsoverskud og nettoindvandring.

Placering af nye boliger har stor betydning for, hvor i kommunen der kommer en højere tilflytning og befolkningsvækst.
Det forventes i de kommende år, at Aalborg Kommunes befolkningstilvækst vil være faldende i forhold til tidligere. Aalborg Kommune har de sidste 6 år haft en befolkningstilvækst cirka 1.700 til i en forventning om en befolkningstilvækst på cirka 800-1.000 personer per år i den kommende prognoseperiode, 
Det skyldes forudsætningerne i prognose, forudsætningerne er dannet på grund af af historiske demografiske data:

 • Lavere fertilitet i kommende prognose  
 • Dødelighed vil følge landsgennemsnittet.  
 • Netto-tilflytningen- antallet af personer i aldersgruppen 10-17-årige falder kraftigt i de næste ti år i de kommuner, hvorfra Aalborg får de fleste tilflyttere.
 • Netto-Indvandringen forventes faldende til et lavere niveau i kommende år.   

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Aalborg Kommune udarbejder befolkningsprognose sammen med Konsulentfirmaet COWI.

Modtag "Befolkningsprognose 2024-2025" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet til dig

Folketal

Folketal er opgjort i overensstemmelse med tilsvarende oplysninger i Danmarks Statistiks publikationer.

Modtag "Folketal 2023" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet til dig

Befolkningens tilvækst og befolkningsbevægelse

Befolkningstilvæksten i 2021 var på 1.598 personer, hvilke resulterede i, at kommunens befolkningstal sidst i 2021 udgjorde 221.107 personer.

Modtag "Befolkningens tilvækst og bevægelse for 2021" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet til dig

Flyttemønstre

I denne publikation beskrives forskellige forhold, som i de sidste mange år har indflydelse på Aalborg Kommunes befolkningstilvækst især med fokus på til-og fraflytninger fra andre kommuner, ind- og udvandring fra udlandet. Der er ligeledes fokus på de interne flytninger i Aalborg Kommune.

Bliv klogere på:

 • Hvilke Danmarks Kommuner, hvorfra personer til- og fraflytter Aalborg Kommune?
 • Hvor stor er ind-og udvandringen til Aalborg Kommune?
 • Hvilke lande kommer Aalborg Kommunes indvandre fra?
 • Hvordan flytter borgere rundt intern i Aalborg Kommune?
Modtag "Flyttemønstre" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet til dig

I Arbejdsstyrkestatistik opdeles befolkningen i 3 hovedgrupper:

 1. Beskæftigede (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
 2. Arbejdsløse (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
 3. Uden for arbejdsstyrken (ikke-erhvervsaktive befolkning)

Arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse og pendling udgives en gang om året på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik - Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgøres ultimo november året før.

Modtag "Arbejdsmarkedsstatus og beskæftigelse ultimo november 2021" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet til dig

Danmarks Statistisk opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november.

Registreret ledighed

Ledighedsstatistikken offentliggøres månedligt, kvartalsvist og årligt i Statistikbanken

Modtag "Arbejdsløshedsstatistik" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet til dig

Grundlaget for statistikken er Aalborg Kommunes befolkningsstatistikregistre, som bygger på oplysninger fra det centrale personregister (CPR) og Aalborg Kommunens boligregister (BBR).

Statistik om boliger præsenterer data  fordelt på delområder af kommunen dvs. på  kommuneplanområder, planområder, socialdistrikter, ældreområder, Byer og Bydele, Dagplejedistrikter, sogn, skoledistrikter, postnumre og planzoner.

Områdeafgrænsningen for de forskellige administrative inddelinger i Aalborg Kommunen kan ses på administrative inddelinger vist på kort. Områdestatistikken om boliger udgives af Økonomikontoret i Økonomi og Erhverv en gang om året.

Modtag "Statistik over boliger 2022" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet til dig

Statistik årbogen hjælper dig med at fået let og hurtigt overblik over udviklingen i Aalborg Kommune.

Årbogen indeholder en række oplysninger om Aalborg Kommune, samlet i 13 statistiske temaer. I et af disse sammenlignes Aalborg Kommune desuden i nøgletalsform med de 5 øvrige store kommuner i Danmark.

Modtag 'Statistisk årbog 2022' på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf

6-by nøgletal for Danmarks 6 største byer kan bruges til at vurdere forskelle og ligheder.

Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København - en nøgletalsrapport. Rapporten sammenligner kommunernes udgifter til de store serviceområder: Børnepasning, folkeskoler, ældreområdet samt en række øvrige områder. Udgifterne opgøres så vidt muligt pr. bruger eller pr. borger for at sikre sammenlignelighed.

Rapportens formål

Formålet med rapporten er at give læseren mulighed for at vurdere forskelle og ligheder mellem kommunernes udgifter og serviceniveau. Rapporten siger derfor noget om kommunernes overordnede prioriteringer mellem de forskelle serviceområder. Nøgletalsrapporten giver ingen uddybende forklaringer på forskellene, men kan bruges til at udpege serviceområder, hvor der kan være behov for en mere minutiøs analyse.

Kommunerne organiserer ikke opgavevaretagelsen ens, ligesom der også er forskelle i praksis for kontering og budgettering. Selvom der i rapporten, så vidt muligt, er taget hensyn til disse forskelle, kan det give forskydninger i opgørelsen af udgifter på de forskellige serviceområder.

Modtag "6-by nøgletalsrapport 2021" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf

Se resultatet af de seneste valg til Folketinget og byrådet, de opstillingsberettigede partier, deres stemmetal, de valgte kandidater og den samlede stemmeprocent.

Oplysningerne er tilgængelige for kommunen som helhed og på de geografiske underområder (Kredse ved folketingsvalg og afstemningssteder ved Byrådsvalg).

Modtag se seneste valgstatistikker på mail

Skriv til os, så sender vi materialet til dig

Kontakt

Økonomi kontoret

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje