Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi, kort og data Kommunen i tal Nøgletal og stati

Nøgletal og stati

Få et indblik i statistik og nøgletal for Aalborg Kommune. Se mere om befolkningsudvikling, arbejdsmarkedstal, boligstatistik og meget mere.

Print tabeller

Det er muligt at printe alle statistiske temaer eller enkelte tabeller. Hvis du har brug for at arbejde videre med tallene, kan disse let åbnes og gemmes i EXCEL direkte fra den webbaserede udgave af statistikkerne.


Aalborg i tal

Formålet med "Aalborg i tal" er at give en let tilgængelig oversigt over
nogle væsentlige statistiske oplysninger om Aalborg Kommune. Du kan bl.a. dykke ned i tallene om aldersfordeling, pendling, boliger og meget mere.

Læs publikationen "Aalborg i tal"


Befolkning

Befolkningsprognose 2023-2024

Befolkningsprognose 2023 blev genberegnet i august 2022 fordi den faktiske udvikling i antal fødte og antal døde i de første 7 måneder i 2022 var forskellige fra fertilitets og mortalitets forudsætninger i Befolkningsprognose 2023. Tabellerne er tilrette den genberegnede Befolkningsprognose, men det er Cowis analyserapport ikke.  

Befolkningsprognoser er et vigtigt værktøj i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over udvikling og alderssammensætning i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes i kommunens budgetlægning.

Befolkningsprognosen bruger oplandsmodellen som beregningsgrundlag. Oplandsmodellen tager udgangspunkt i, hvordan den demografiske udvikling har været i de kommuner i Danmark, som Aalborg Kommune normalt modtager tilflyttere fra. Derudover beregnes et forventet fødselsoverskud og nettoindvandring. Placering af nye boliger har stor betydning for, hvor i kommunen der kommer en højere tilflytning og befolkningsvækst. Fordrevne ukrainere indgår som et selvstændigt distrikt i prognosen, det skyldes stor usikkerhed vedrørende det antal fordrevne ukrainere, som Aalborg Kommune vil modtage i 2022.

I prognosen indgår 890 fordrevne ukrainere (udmeldt i marts). Alders- og kønsfordelingen af fordrevne ukrainere er beregnet på grundlag af statistisk materiale fra medio april.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Aalborg Kommune udarbejder befolkningsprognose sammen med Konsulentfirmaet COWI.

Læs publikationen Befolkningsprognose 2023-2024

Folketal

Folketal er opgjort i overensstemmelse med tilsvarende oplysninger i Danmarks Statistiks publikationer.

Se folketal 2022

Befolkningens tilvækst og befolkningsbevægelse

Befolkningstilvæksten i 2021 var på 1.598 personer, hvilke resulterede i, at kommunens befolkningstal sidst i 2021 udgjorde 221.107 personer.

Se mere om befolkningens tilvækst og bevægelse for 2021

Flyttemønstre

I denne publikation beskrives forskellige forhold, som i de sidste mange år har indflydelse på Aalborg Kommunes befolkningstilvækst især med fokus på til-og fraflytninger fra andre kommuner, ind- og udvandring fra udlandet. Der er ligeledes fokus på de interne flytninger i Aalborg Kommune.
Bliv klogere på:

  • Hvilke Danmarks Kommuner, hvorfra personer til- og fraflytter Aalborg Kommune?
  • Hvor stor er ind-og udvandringen til Aalborg Kommune?
  • Hvilke lande kommer Aalborg Kommunes indvandre fra?
  • Hvordan flytter borgere rundt intern i Aalborg Kommune?

Se flyttemønstre

 


Arbejdsstyrkestatistik og arbejdsløshed

I Arbejdsstyrkestatistik opdeles befolkningen i 3 hovedgrupper:

  1. Beskæftigede (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
  2. Arbejdsløse (erhvervsaktive befolkning er arbejdsstyrken)
  3. Uden for arbejdsstyrken (ikke-erhvervsaktive befolkning)

Arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse og pendling udgives en gang om året på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik - Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgøres ultimo november året før.

Arbejdsmarkedsstatus og beskæftigelse ultimo november 2021

Danmarks Statistisk opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november.

Registreret ledighed

Ledighedsstatistikken offentliggøres månedligt, kvartalsvist og årligt i Statistikbanken

Se arbejdsløshedsstatistik

 


Statistik over boliger

Grundlaget for statistikken er Aalborg Kommunes befolkningsstatistikregistre, som bygger på oplysninger fra det centrale personregister (CPR) og Aalborg Kommunens boligregister (BBR).

Statistik om boliger præsenterer data  fordelt på delområder af kommunen dvs. på  kommuneplanområder, planområder, socialdistrikter, ældreområder, Byer og Bydele, Dagplejedistrikter, sogn, skoledistrikter, postnumre og planzoner.

Områdeafgrænsningen for de forskellige administrative inddelinger i Aalborg Kommunen kan ses på administrative inddelinger vist på kort. Områdestatistikken om boliger udgives af Økonomikontoret i Økonomi og Erhverv en gang om året.

Se statistik over boliger 2022


Statistik årbog over udviklingen i Aalborg Kommune

Statistik årbogen hjælper dig med at fået let og hurtigt overblik over udviklingen i Aalborg Kommune.

Årbogen indeholder en række oplysninger om Aalborg Kommune, samlet i 13 statistiske temaer. I et af disse sammenlignes Aalborg Kommune desuden i nøgletalsform med de 5 øvrige store kommuner i Danmark.

Statistisk årbog 2022


Nøgletal om 6-byerne

6-by nøgletal for Danmarks 6 største byer kan bruges til at vurdere forskelle og ligheder.

Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København - en nøgletalsrapport. Rapporten sammenligner kommunernes udgifter til de store serviceområder: Børnepasning, folkeskoler, ældreområdet samt en række øvrige områder. Udgifterne opgøres så vidt muligt pr. bruger eller pr. borger for at sikre sammenlignelighed.

Rapportens formål

Formålet med rapporten er at give læseren mulighed for at vurdere forskelle og ligheder mellem kommunernes udgifter og serviceniveau. Rapporten siger derfor noget om kommunernes overordnede prioriteringer mellem de forskelle serviceområder. Nøgletalsrapporten giver ingen uddybende forklaringer på forskellene, men kan bruges til at udpege serviceområder, hvor der kan være behov for en mere minutiøs analyse.

Kommunerne organiserer ikke opgavevaretagelsen ens, ligesom der også er forskelle i praksis for kontering og budgettering. Selvom der i rapporten, så vidt muligt, er taget hensyn til disse forskelle, kan det give forskydninger i opgørelsen af udgifter på de forskellige serviceområder.

Modtag "6-by nøgletalsrapport 2021" på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf

 


Seneste valg i Aalborg

Se resultatet af de seneste valg til Folketinget og byrådet, de opstillingsberettigede partier, deres stemmetal, de valgte kandidater og den samlede stemmeprocent.

Oplysningerne er tilgængelige for kommunen som helhed og på de geografiske underområder (Kredse ved folketingsvalg og afstemningssteder ved Byrådsvalg).

Se de seneste valgstatistikker

 

Kontakt

Økonomikontoret

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Skriv til os

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje