Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Økonomi, kort og data Kommunen i tal Introduktion til budgettet 2023-2026

Introduktion til budgettet 2023-2026

 • Titel: Introduktion til budgettet 2023-2026
 • Vedtaget: 29. september 2022

Budget med fokus på den nære velfærd og grønne investeringer

Jeg er enormt glad for og stolt over, at Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og Radikale Venstre har indgået et bredt budgetforlig for 2023-2026 i en svær tid med krig i Europa og store prisstigninger.

Budgettet prioriterer den nære velfærd med flere penge til det specialiserede børne- og familieområde, pædagoger og til specialundervisning på kommunens skoler.

Vi har trods et stramt anlægsbudget formået at prioritere penge til skoler, daginstitutioner, cykelstier og den nødvendige infrastruktur.

Budgettet tager også højde for de velfærdsudfordringer, som alle landets kommuner står overfor i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Vi har valgt at give et markant løft til fastholdelse og rekruttering indenfor velfærdsområderne. I budgettet afsættes i alt 36 mio. kr. til rekrutteringsindsatser, og vi vil blandt andet friholde nyansatte fra at indgå i vagtplanen i de første 14 dage for at sikre en bedre jobstart indenfor ældreområdet og voksenhandicapområdet.

Priserne indenfor anlæg er steget, men vi har trods stramme rammer prioriteret 100 mio. kroner til renovering og tilbygning af Sofiendalskolen. Jeg er enormt glad for, at vi fik renoveringen af Sofiendalskolen med, da det har været et stort ønske hos borgere og medarbejdere. Vi har også fået fremrykket etableringen af en ny hal i tilknytning til Klarup Hallen.
Det har været vigtigt for forligspartierne at sætte et grønt aftryk på budgettet. Vi prioriterer energirenoveringer, biodiversitet, bæredygtigt byggeri og understøtter yderligere den grønne omstilling med 3 mio. kroner i 2023 til el-ladestandere. Derudover vil vi bruge godt 80 mio. kroner i 2023-2026 til cykelstier, og vi etablerer en jordfond, der skal mindske CO2-udledningen.

Hele budgettet bærer tydeligt præg af Aalborg Kommunes stærke DNA, som bygger på fem konkrete pejlemærker, som vi arbejder og udvikler kommunen ud fra. De er alle blevet skabt på baggrund af samtaler og inputs fra borgerne. Pejlemærkerne er ”alle kan noget”, ”med gode forbindelser”, ”med store oplevelser”, ”i grøn balance” og ”i fællesskab”.

På de kommende sider kan I læse, hvordan Aalborgs DNA helt konkret bliver til virkelighed, når budgettet på 18,1 mia. kroner er fordelt ud på pejlemærkerne. Der er ingen tvivl om, at vi udvikler Aalborg sammen – selv i svære tider. Det skinner igennem i det brede budgetforlig og Aalborgs stærke DNA.

God læselyst!

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester


Introduktion til budgettet

Historisk høj inflation og krigen i Ukraine påvirker kommunernes økonomi i 2023 – også i Aalborg Kommune. Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen fastlægger hvert år de overordnede rammer for kommunernes økonomi, og KL betegner økonomiaftalen for 2023 som yderst stramt. Økonomiaftalen giver et begrænset løft af den kommunale serviceramme til 2023 svarende til 1,3 milliarder. kr. blandt andet til dækning af den demografiske udvikling. For Aalborg Kommune betyder det en stigning på cirka 49 millioner kroner Økonomiaftalen betyder også, at Aalborg Kommune får cirka 55 millioner kroner færre til anlæg i forhold til sidste år.


Indtægter og udgifter

Aalborg Kommune har i 2023 indtægter på 18.145,3 millioner kroner Størstedelen er skatteindtægter på 11.270,7 millioner kroner Den næststørste indtægtskilde er tilskud og udligning, der giver kommunerne mere ensartede økonomiske vilkår for opgaveløsningen.

Aalborg Kommune har overordnet set seks typer udgifter (se figur nedenfor). Aalborg Byråd har størst mulighed for politiske prioriteringer i relation til serviceudgifterne og anlægsudgifterne. Serviceudgifterne er udgifter til drift af kommunens serviceproduktion i forbindelse med folkeskole, ældrepleje, dagpleje, børnehaver med videre I Aalborg Kommune udgør de 11.731,6 millioner kroner i 2023 (bruttoserviceudgifter). De øvrige udgifter er stort set alle lovreguleret. Det er eksempelvis ydelser til borgerne såsom førtidspension og kontanthjælp.

Aalborg Kommune er i vækst

Aalborg er en kommune i vækst med over 222.000 indbyggere. De seneste 10 år er antallet af borgere i Aalborg Kommune vokset med 20.000 personer, og befolkningsvæksten fortsætter.


I Aalborg Kommune er der cirka 13.500 børn i alderen 0-6 år. Omkring et-årsalderen er stort set alle børn i pasningstilbud, og heraf er hovedparten i kommunal eller privat dagpleje. Når børnene bliver 3 år, så overgår de til kommunalt eller privat dagtilbud eller til en af kommunens landsbyordninger, og her fortsætter de, til de bliver 6 år og starter i skole. I alt er der over 11.500 børn i dagtilbud, og over 2.500 medarbejdere er ansat inden for området.

Folkeskolen er det største budgetområde

Folkeskolen er den største udgiftspost med 48 skoler og 4 specialskoler. Aalborg Kommune bruger 2.432,2 millioner kroner på folkeskoleområdet inklusiv skolefritidsordninger (DUS). Aalborg Kommune har to hovedopgaver på skoleområdet. Kommunen skal sikre læring, trivsel og spændende skoledage for alle børn og unge.

Voksende velfærdsydelser

Aalborg Kommune er ansvarlig for en lang række velfærdsydelser. Aalborg Kommune bruger 2.089,5 mio. kroner på tilbud til ældre, hvor der er fokus på rehabilitering. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt og sikre den bedst mulige omsorg og pleje for de borgere, der har det behov.

Aalborg Kommune har 1.951 plejehjemspladser fordelt på 36 plejehjem og 4 friplejehjem. Aalborg Kommune leverer også hjælp til borgere i eget hjem, hvor 5.800 får hjælp til rengøring og anden praktisk hjælp, og 3.300 får hjælp til personlig pleje. Der bliver leveret sygepleje til cirka 4.700 borgere om måneden enten i hjemmet eller i en af kommunens 20 klinikker. Aalborg Kommune har også forskellige træningstilbud og 36 aktivitetscentre.

På tilbud til voksne med særlige behov bruges 1.249,1 millioner kroner for at sikre, at borgere med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere. Aalborg Kommune har forskellige ydelser til voksne borgere med behov for tilbud, og cirka 1.000 borgere er i botilbud, cirka 700 i dagtilbud og cirka 1.350 modtager støttetilbud. Tilbuddene omfatter også behandlingsmæssige tilbud og indsatser på voksenhandicapområdet, misbrugsområdet og udsatteområdet.

 

Anlæg, der understøtter udviklingen

Anlægsbudgettet er blevet strammere på grund af prisstigninger og færre penge til anlæg. Det har nødvendiggjort en meget hård prioritering. Men budgettet fastholder de væsentligste projekter, der understøtter Aalborg Kommunes fortsatte udvikling og giver plads til kommunens nye borgere. Det er anlægsprojekter som Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Brygge, nye daginstitutioner og nye plejehjem. Der er også prioriteret de nødvendige infrastrukturprojekter blandt andet for at færdiggøre PlusBussen, og der er prioriteret midler til vedligeholdelse og energirenoveringer af bygningerne. De skattefinansierede anlægsudgifter vil i perioden fra 2023 til 2026 samlet udgøre 2.395,6 millioner kroner.

 


Et markant løft til fastholdelse og rekruttering

Antallet af ældre borgere stiger, og det samme gør manglen på hænder. Budgettet tager højde for de velfærdsudfordringer, som alle landets kommuner står overfor i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der er afsat 36 millioner kroner til rekrutteringsindsatser. På kernevelfærdsområderne i Danmark er der generelt udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. De kommende år vil opgaverne på ældreområdet blive større, da der bliver flere ældre, de lever længere, og de har generelt flere komplekse sygdomme og behov end tidligere.

Flere indsatser er på vej:

 • Rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer. Aalborg Kommune vil bl.a. friholde nyansatte fra vagtplanen de første 14 dage.
 • Fokus på seniorordninger.
 • Muligheder for videreuddannelse og opkvalificering af ufaglærte.
 • Digitalt understøttet og målrettet rehabilitering. Det skal øge menneskers livskvalitet gennem et så selvstændigt liv som muligt.
 • Velfærdsteknologiske løsninger som eksempelvis skærmbesøg og dosisdispenseret medicin.


Flere i job på velfærdsområder

Aalborg har det seneste år haft et stort fald i ledigheden, og det skal gerne fortsætte. Aktiveringsindsatsen bliver ændret, så der bliver flere virksomhedsrettede forløb. Indsatsen bliver forstærket overfor brancher, hvor der er rekrutteringsudfordringer eksempelvis indenfor sundheds-, ældre- og børneområdet. 

Flere borgere fra kanten af arbejdsmarkedet skal også hjælpes til at få et ordinært arbejde.

Fælles om iværksætteri

Aalborg Kommune ønsker at være en attraktiv iværksætterkommune, hvor fællesskaber spiller hinanden ekstra gode. Det sker blandt andet via Aalborg Kommunes spin-in koncept. Spin-in er et faciliteret samarbejde, forløb og samskabelse mellem iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder. Her handler det om at åbne op for ressourcer, viden og erfaring. I budgettet er der midler til at styrke kommunens spin-in indsats med 700.000 kroner årligt.

Den sociale ulighed

Aalborg Kommune styrker sundhedsindsatsen i virksomheder med mange korttidsuddannede i form af eksempelvis oplæg om sundhed og kommunens stressforebyggende tilbud og sundhedssamtaler med medarbejdere.

Aalborg Kommune vil gerne tilbyde en bredere vifte af tilbud indenfor dag- og beskæftigelsestilbud. Lokale initiativer og erfaringer under COVID-19 har vist, at der kan rykkes ved den enkelte borgers støttebehov, og nogle beboere har glæde af at blive i deres botilbud i dagtimerne. Der er også fokus på udvikling af blandt andet seniordagtilbud.

Flere hjerneskadekoordinatorer

I Aalborg Kommune er der i øjeblikket ansat to hjerneskadekoordinatorer på området. Antallet af hjerneskadekoordinatorer bliver nu opnormeret. Derfor udvides indsatsen til også at omfatte børn og unge med en erhvervet hjerneskade samt voksne med senfølger efter en hjernerystelse. På den måde vil der kunne tilbydes en mere målrettet indsats på området.

En ny skurby

En ny skurby er på vej og skal sikre tag over hovedet til nogle af de mest udsatte borgere. Det er et sted for borgere, der har svært ved at leve under de normer og rammer i eks. en boligforening. 

De gode erfaringer fra den eksisterende skurby på Stenosvej i Aalborg kommer til at danne grundlag for planlægningen af de nye rammer. Den nye skurby forventes klar inden udgangen af 2024.

Den borgernære service

Borgerservice kommer til at rykke mere ud i borgernes nærmiljø, da det har været et stort ønske blandt mange borgere i oplandsbyerne. 

Aalborg Kommune laver derfor borgerservicefunktion på lokalbibliotekerne i Hals, Vodskov, Storvorde, Svenstrup og Nibe. Medarbejdere fra Borgerservice vil på skift være til stede én dag om ugen på de enkelte lokalbiblioteker.

Vidste du, at Aalborg Kommune har...

 • 36 plejehjem
 • 4 friplejehjem
 • 1.951 plejehjemspladser
 • 9.100 borgere, der modtager hjemmepleje
 • 36 aktivitetscentre


Vidste du, at Aalborg Kommune har...

 • 9.764 virksomheder
 • Cirka 1.000 nye iværksættervirksomheder hvert år
 • Cirka 1.300 iværksættere og virksomheder, som vi vejleder årligt
 • 2.538 virksomheder inden for handel og transport (inklusiv restauration)
 • 1.525 virksomheder inden for offentlig administration, undervisning og sundhed

Aalborg Kommune vil være grønt kørende

Danmarks første Plusbusser kører næste år afsted fra Væddeløbsbanen i vest til det nye supersygehus i Øst. Der bliver opsat flere ladestandere til elbiler, en ny el-færge skal klare overfarten mellem Hals og Egense, og så er der afsat godt 80 millioner kroner til cykelstier. De grønne prioriteringer skal sætte mere fart på den grønne omstilling.

Aalborg er en kommune i vækst med over 222.000 indbyggere. Bybilledet forandrer sig konstant med nye boligområder, nye virksomheder, nye institutioner og ny infrastruktur. Det skaber behov for udvikling af den kollektive trafik.


Aalborg er i fuld gang med at anlægge Danmarks første Plusbusser, der giver kortere rejsetid og gør det lettere at komme bæredygtigt på tværs af byen fra væddeløbsbanen i vest til det nye supersygehus i øst. Væksten i Aalborg Kommune er i høj grad koncentreret langs den rute, som Plusbusserne skal følge. Plusbusserne vil gøre Aalborg mere tilgængelig for alle, da 50.000 af byens borgere vil have under 500 meter til et stoppested.


Anlægsarbejdet til Danmarks første Plusbusser begyndte i 2019 og har medført forstyrrelser i gadebilledet. Men nu begynder det at lysne, og passagererne kan glæde sig til at køre med de støjsvage busser, der har egen busbane, plads til 150-200 passagerer og kører med cirka 7,5 minutter mellemrum.

Tilbage i busserne

Passagertallet er faldet i den kollektive trafik under COVID-19, og der arbejdes på at få flere borgere tilbage. Der kommer et nyt rutenet i 2023, som skal sikre, at den kollektive trafik når ud til både eksisterende og nye områder. I 2022 blev de gamle diesel bybusser erstattet med nye og mere grønne el-bybusser. Efter sommerferien 2023 bliver der indført ”frit flow” i busserne. Det vil sige, at passagererne frit kan gå ind og ud ad alle døre, som giver hurtigere billettering, kortere rejsetid og sparer dyre køreplantimer.

Flere ladestandere

Når det handler om privatbilismen, så bakker forligspartierne også op om den grønne omstilling. Bestanden af elbiler i Danmark vokser markant – også i Aalborg Kommune. Byrådet ønsker derfor at understøtte, at et stort antal biler i den nærmeste fremtid kører på el. Ifølge den såkaldte Ladestanderbekendtgørelse er Aalborg Kommune forpligtet til at etablere 93 ladestandere inden udgangen af 2024. Herudover opsætter Aalborg Kommune yderligere 81 offentligt tilgængelige ladestandere.

Op på cyklen

Aalborg Kommune vil være en af Danmarks bedste cykelkommuner. Der er i budgettet samlet afsat over 80 millioner kroner i 2023-2026 til nye stiforbindelser, forbedringer på eksisterende forbindelser og til løsninger der generelt forbedrer trafiksikkerheden for cyklister, herunder børn på vej i skole. Der er også cykelstier på vej til områder, hvor der tidligere er afsat penge i budgettet, og hvor der er opnået støtte fra statens cykelpulje. Det gælder for eksempel Halsvej mellem Rærup og Stae og Tingvej mellem Vestbjerg og Vodskov. I Aalborg Kommune er målet, at 50 % af transporten foregår med cykel eller gang i 2040.

Nyt sygehus – nye veje

Byggeriet af det nye Aalborg Universitetshospital betyder, at der skal anlægges nye veje, cykelstier og fortove i området – blandt andet langs Selma Lagerløffs Vej. Krydset på Egnsplanvej bliver udbygget, og strækningen på Egnsplanvej hen til Hadsund Landevej får nyt signalanlæg og ekstra svingbaner til både det nye hospital og til busdepotet. Der kommer også en enkeltrettet cykelsti på østsiden af Hadsundvej, så der er cykelstier på hele strækningen fra Føtex i nord til Gistrup.

Fart på byggesager

Der skal mere fart på behandlingen af byggesager, lokalplaner, vandindvindingstilladelser, dispensationer, tilsyn og påbud. Væksten og udviklingen af Aalborg Kommune har øget efterspørgslen, og borgere og virksomheder oplever forlængede sagsbehandlingstider. Antallet af medarbejdere vil derfor blive øget næste år.

En grønnere sejltur

 • En ny og mere grøn el-færge erstatter to eksisterende dieselfærger mellem Hals og Egense.
 • Ny el-færge reducerer CO2 emissionen med 89%, hvilket svarer til 460 tons CO2 årligt.
 • El-færgen inkl. lade-infrastruktur og to nye færgelejer er budgetteret til 90.465.000 kroner Staten støtter færgen med 19.8 millioner kroner.
 • Der er i gennemsnit 140 overfarter per dag.

Med store oplevelser

Når borgerne i Aalborg Kommune bliver spurgt, hvad der gør Aalborg attraktiv og spændende at bo i, så er oplevelser og events højt på ønskesedlen hos mange. DM-ugen, Idrætsmødet og Aalborg Regatta vender tilbage. Budgetforligspartierne bakker op om at flytte Aalborg Ny Teater til nye moderne rammer på Spritten.

Længdespring, padel tennis og vægtløftning er tre af de sportsgrene, der kunne opleves på havnefronten i Aalborg under DM-ugen i sommers. Aalborg var sammen med Danmarks Idrætsforbund og de lokale foreninger vært for den første DM-uge i Danmark, hvor 52 forskellige sportsgrene i løbet af fire dage fandt sine danmarksmestre. 

Mange af sportsgrenene rykkede ud i nye kulisser, som højdespring fra Limfjordsbroen, dart på Skraaen i Nordkraft, vægtløftning på Honnørkajen, rally på Flyvestation Aalborg og SUP sprint på Limfjorden. Aalborg Kommune er værtsby igen fra 19-25 juni 2023. 

Idrætsmødet udvider 

Idræts- og foreningslivet er en vigtig del af Aalborgs DNA, og fra den 2. – 4. maj 2023 vender Idrætsmødet tilbage for fjerde gang. Idrætsmødet bliver tre dage med en stor konference i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Konferencen er en mødeplads for alle aktører i idrætslivet i Danmark fyldt med debatter, indlæg og talks.

Under Idrætsmødet bliver Kildeparken ramme for et væld af idrætsaktiviteter – både for institutioner og skoler og ikke mindst for borgere, der kan prøve nye aktiviteter og fællesskaber. 

Flytteplaner for Aalborg Ny Teater

Budgetforligspartierne er enige om, at en realisering af Aalborg Ny Teater på Spritten vil styrke teatrets muligheder for moderne teatervirksomhed betydeligt. Samtidig vil Sprittens position som en ny, attraktiv kultur- og hverdagsdestination øges betydeligt. Aalborg Kommune bakker derfor op om Aalborg Teaters ønske om at etablere sig på Spritten og er sindet at yde et årligt tilskud på 5,0 millioner kroner over 20 år fra og med 2025.

Oplevelser på havnen

Aalborg Havnefront lægger igen byrum til Aalborg Regatta fra den 23.-27. august 2023. Aalborg Regatta er en maritim familiebegivenhed, der i løbet af fire dage byder på musikalsk underholdning, et væld af vandaktiviteter, et legeland for børn og mange andre sjove oplevelser for store og små. Alt sammen foregår på Aalborg Havnefront. 

The Tall Ships Races er en international sejlskibskonkurrence, som kommunen arbejder på at få tilbage i 2026. Aalborg har været vært for The Tall Ships Races hele seks gange – senest i 2022 med 42 skibe og 685.000 besøgende. 

Brandmænd og brobyggere

Nye events er på vej. Aalborg er værtsby for Verdens Vildeste Brobyggere for første gang i 2023. Verdens Vildeste Brobyggere er en ny brobygningskonkurrence, der hylder Danmark som bronation og formålet er at åbne de lokale unges øjne for, hvad de kan med en erhvervsuddannelse.

I 2024 er Aalborg for første gang vært for World Firefighters Games, som er en international sportsbegivenhed for brandmænd, ansatte i luftfartsbrandtjenesten og militært beredskabspersonale. World Firefighters Games forventes at tiltrække cirka 5.000 deltagende brandmænd og cirka 1.500 ledsagere fra hele verden. The Toughest Firefighter Alive er arrangementets hovedevent, hvor deltagerne i fuldt brandslukningsudstyr bliver testet i discipliner som løb med brandslanger, forhindringsbaner, klatring på brandstiger op af høje bygninger og meget andet. 

Idrætsfaciliteter forbedres

Klarup er et område med stor befolkningstilvækst, blandt andet på grund af det nye Universitetshospital, og det medfører behov for investering i idrætsfaciliteter. I budget 2023-2026 er der afsat i alt 16 millioner kroner til en ny idrætshal i Klarup. Kunstgræsbaner kan forlænge fodboldsæsonen, da de kan anvendes året rundt, og så aflaster de brugen af græsbaner ved træning. I Budget 2023-2026 er der afsat 2,9 millioner kroner i kommunal medfinansiering til etablering af en kunstgræsbane til St. Restrup IF. Aalborg Tennisklub kan se frem til at få etableret et nyt helårsunderlag på to tennisbaner ved klubben, da der er afsat 0,5 millioner kroner i 2023 og 0,5 millioner kroner i 2024.

To bliver til én

Der bliver igangsat en proces med organisatorisk sammenlægning af de to selvejende kulturinstitutioner Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum og Springeren – Maritimt Oplevelsescenter.

Oplevelser forude

2023:

 • Idrætsmødet – 2-4 maj
 • Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne - 26-28 maj
 • Verdens vildeste brobyggere – 2. juni
 • DM-ugen - 19-25. juni
 • Aalborg Regatta – 23-27 august


2024:

 • UCI World Cycling Tour Finale - 28. august–1. september
 • World Firefighter Games - 7-14 september

Sammen om en grønnere fremtid

Aalborg Kommune har fået etableret Klimaalliancen Aalborg og er hovedsæde for Green Hub Denmark, der skaber grønne løsninger på tværs af virksomheder, kommuner, forskere og borgere. Nu er flere tiltag på vej. Solceller, energirenoveringer og en jordfond skal være med til at reducere CO2-udledningen i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har tilsluttet sig det nationale DK2020-initiativ, hvor målet er at reducere drivhusgasudledning med 70% i 2030 forhold til 1990. Aalborg Kommune arbejder målrettet med forebyggelse af klimaforandringer indenfor seks hovedtemaer:

 • Energiforsyning: Omstilling af fjernvarmeforsyningen, udfasning af olie, kul og naturgas, CO2-fangst, anvendelse og lagring, Power-to-X samt opstilling af vindmøller og solceller.
 • Transport: Opgradering af infrastrukturen bl.a. for cyklister og elbiler, begrænsninger for biltrafikken og omstilling til emissionsfrie drivmidler.
 • Landbrug og natur: Udtagning af kulstofrig lavbundsjord, skovrejsning, klimaoptimerede landbrugsbedrifter og landbrugets klimaanlæg.
 • Industri: Indsatser for både Aalborg Portland og den øvrige industri med henblik på emissionsreduktioner.
 • Byudvikling, byggeri og anlægsprojekter: Bæredygtig byudvikling og mobilitet, planlægning og omdannelse der kan påvirke livsformer og adfærd i en klimavenlig retning.
 • Kommunen som virksomhed: Indsatser for reduktioner med relation til kommunens bygninger, køretøjer og belysning mm. 


Klimaalliancen Aalborg

Aalborg har for alvor sat fokus på at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens virksomheder med Klimaalliancen Aalborg. Klimaalliancen laver forpligtende kontrakter med virksomheder og landbrug om at reducere deres klimaaftryk. Det er vigtigt for at kunne støtte op om den grønne omstilling og nå klimamålene. De første klimapartnerskabsaftaler er indgået blandt andet med Fibertex, LOXAM, BK NORD, Rokkedahl, KUNSTEN og Klovborg.

Aalborg får sin egen jordfond

Med en kommunal jordfond sætter Aalborg Byråd konkret handling bag hensigterne i DK 2020-klimaplanen om at reducere CO2-belastningen. Der er behov for midler til opkøb af jord til bl.a. udtagning af lavbundsarealer, skovrejsning og naturgenopretning. Det forventes, at en væsentlig del af udgifterne kan finansieres af eksterne midler (fra EU-midler, statslige puljer, fonde, private firmaer med videre), men også, at der vil være behov for en kommunal medfinansiering i et vist omfang.

Solceller på tagene

Aalborg Kommune vil gerne have etableret flere solceller på kommunens ejendomme. Første skridt er at få udarbejdet et oplæg til en model, der skal sikre, at der i langt højere grad bliver etableret solceller på kommunens ejendomme. Erfaringer fra et pilotprojekt i Aarhus Kommune bliver inddraget i processen.

Energivenlige renoveringer

Når Aalborg Kommune renoverer og vedligeholder, er det med udgangspunkt i at skabe mere energivenlige og bæredygtige byggerier med et godt indeklima. Derfor bliver facaderne på en række skoler i Aalborg Kommune nu skiftet ud, og der bliver sat energivenlige vinduer og døre i bygningerne. 

En række nye daginstitutioner og plejehjem er også prioriteret for at værne om velfærden for både børn og ældre. 

Alle anlægsprojekter bliver udført i henhold til DK2020 og Verdensmålsstrategien med fokus på grøn balance.

Affald genanvendes

Aalborg Kommune fortsætter arbejdet med at give borgerne mulighed for at sortere deres affald i 10 fraktioner, så mest muligt bliver genanvendt. Senest har enfamiliehuse og sommerhuse fået udleveret røde kasser til farligt affald - eksempelvis sprayflasker, rengøringsmidler og malingrester. I 2023 følger indsamling af tekstiler, og i 2024 bliver det muligt at sortere madaffald fra i grønne poser.

Renere spildevand

Separatkloakering er på vej for både kommunale ejendomme, virksomheder og ude hos borgerne for at mindske udledningen af urenset spildevand. De kommende år bliver 74 kommunale ejendomme separatkloakeret, og frem mod 2065 skal tusindvis af borgere og virksomheder også separatkloakere. Det betyder, at regnvandet ryger tilbage i naturen, mens spildevandet ender på rensningsanlæggene. Det har en vigtig rolle i forhold til borgernes sundhed, klimatilpasningen samt miljøtilstanden i vandløb og fjord.


Flere hænder og mere hjælp til sårbare

Flere børn og unge mistrives – det ses både på landsplan og i Aalborg Kommune. Derfor investerer Aalborg Kommune massivt i at styrke indsatsen overfor udsatte børn, unge og sårbare familier. Samtidig skabes der plads til de flere børn i kommunen, blandt andet åbner et nyt Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Brygge i 2025.

COVID-19 har ikke gjort den mentale trivsel bedre, og udviklingen går den forkerte vej. Derfor er der i budgettet investeret massivt i udsatte børn og familier over de kommende år. Med 52 millioner kroner næste år - stigende til 55,5 millioner kroner i 2025.

I Aalborg Kommune er udgangspunktet, at et godt børne- og ungeliv skal være forankret i stærke fællesskaber og gode læringsmiljøer, som møder børnene dér, hvor de er. Der er desværre flere børn og unge, som ikke trives i det almene skole- og dagtilbud, og flere har derfor behov for andre rammer og muligheder. Derfor er der prioriteret flere penge til det specialiserede område og til specialundervisning på kommunens skoler. Der etableres 10 ekstra pladser på børnehaveområdet fra 2023 samt 97 pladser på skoleområdet.

Der bliver ansat 16 nye rådgivere i 2023 og 11 nye rådgivere i 2024 for at styrke samarbejdet med børn, unge og familier i sårbare og udsatte positioner. Flere rådgivere betyder mere tid sammen med børn, unge og familier, så de kan afdække udfordringer og finde de holdbare løsninger. 

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere