Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Økonomi, kort og data Kommunen i tal Budget 2023-2026

Budget 2023-2026

Få indblik i Aalborg Kommunes budget for 2023-2026.

Budgetforlig 

Den 29. september indgik Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og Radikale Venstre budgetforlig for 2023-2026. 

Se Budget 2023-2026, første del (pdf)

Se Budget 2023-2026, anden del (pdf)

Aalborg Kommunes DNA

Hele budgettet bærer tydeligt præg af Aalborg Kommunes stærke DNA, som vi arbejder og udvikler kommunen ud fra - selv i en svær tid med krig i Europa og store prisstigninger. De 5 pejlemærker er blevet skabt på baggrund af samtaler og inputs fra borgerne. 

 • alle kan noget
 • med gode forbindelser
 • med store oplevelser
 • i grøn balance
 • i fællesskab

Fokus på den nære velfærd og grønne investeringer

Budgettet prioriterer den nære velfærd med penge til de flere børn og ældre og det stigende behov for specialiserede tilbud.

Det har ligeledes været vigtigt for forligspartierne at sætte et grønt aftryk på budgettet. I budgettet understøttes den grønne omstilling ved at prioritere energirenoveringer, biodiversitet, bæredygtigt byggeri, el-ladestandere og cykelstier. 

Budgettet tager også højde for de velfærdsudfordringer, som alle landets kommuner står overfor i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Budgettet prioriterer penge til de flere børn og ældre og det stigende behov for specialiserede tilbud. Det har været nødvendigt med en reduktion i anlægsprojekter, men daginstitutioner, plejehjem, Plusbussen og Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Brygge fortsætter som planlagt. Der skal mere fart på byggesager og lokalplaner med flere medarbejdere.

Aalborg Byråd

Hvis du vil vide mere

Referat fra budgetforligsforhandlingerne den 29. september 2022

Der er i dag indgået forlig om Aalborg Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024 – 2026. 

I budgetforliget deltager følgende af byrådets partier – Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, mensSocialistisk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Kristoffer Hjort Storm står udenfor forliget.

Med budgetforliget er det lykkedes at skabe rum for et løft på serviceudgiftsområdet udover stigningen, der allerede var indeholdt i Det udvidede Økonomiudvalgs budgetforslag til byrådets 1. behandling. 

Aalborg Kommune har fortsat en kraftig vækst i folketallet. I 2023 forventes en stigning på henimod 
2000 borgere og Aalborg har nu mere end 222.000 indbyggere.

I budgetforliget er der tilført midler til blandt andet biodiversitet, bæredygtighed i byggeri, mental sundhed, landdistrikts-konsulenter, rekruttering og fastholdelse, kontaktpersoner, vedligeholdelse af fortove, justering af forslag om Landsbyordninger, nedsættelse af foreslået takstreduktion på specialundervisningsområdet, Nordjysk Fødevareoverskud, SIND-klub og -daghøjskole, Sundbysamlingerne, forbedring af erhvervsparkering, SPIN-IN indsats, Mind My Mind, Ungerådgivningen, pædagoger i skolen, voksen-handicapområdet, Garnisonsmuseet, aftenskoler i landdistrikter, analyse international daginstitution og Klimaalliance.

Derudover indeholder forliget en række aftaler og hensigtserklæringer på diverse større initiativer, som fremgår af referatet.

På anlægsområdet er der skabt plads til bl.a. fremrykninger af vigtige projekter. Konkret fremrykkes renovering af Sofiendalskolen, Klaruphallen og elladestandere. Yderligere afsættes midler til cykelstipulje og sikre skoleveje i 2024-2026, fordelingsvej i Vodskov påbegyndes i 2026 og endelig er der afsat midler til etablering af helårstennisbane i 2023/2024 og hertil et anlægstilskud til Nibe Festival mhp. forbedring af bl.a. de logistiske forhold.

Med forliget overholder Aalborg Kommune sin andel af den indgåede aftale mellem regeringen og 
KL om kommunernes økonomi for 2023.

Servicerammen udnyttes fuldt ud.

Skatteudskrivningsprocenter og –promiller er uændrede i forhold til 2022. 

De økonomiske konsekvenser af budgetforliget og beskrivelser af de væsentligste ændringer 
fremgår af vedlagte oversigter.

Statsgaranti kontra selvbudgettering

Forligspartierne foreslår, at byrådet ved valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skatter,
generelle tilskud og udligning vælger statsgaranti.

Tværgående emner

Rekruttering og fastholdelse

Aalborg Kommune oplever, lige som landets øvrige kommuner, i stigende grad udfordringer med at fastholde og rekruttere faguddannede medarbejdere på velfærdsområderne. Dette kalder på politisk handling ikke kun i forhold til særligt udfordrede arbejdspladser som for eksempel i Senior og Omsorg, Børn og Unge samt i Job og Velfærd, men også på kommunens øvrige arbejdspladser med henblik på rettidig forebyggende indsats. I budgetforslaget 2023 er der afsat 2,2 mio. kroner til at fokusere på styrket rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Aalborg Kommune.Med budgetforliget er der fra 2024 og frem afsat yderligere 5 mio. kroner årligt til at styrke indsatsen for rekruttering og fastholdelse.

Direktørgruppen har ansvaret for opgaven. Der skal således udarbejdes kommissorium for nedsættelse af en arbejdsgruppe, der på tværs af alle 7 forvaltninger – men med et særligt fokus på de tre store velfærdsforvaltninger – udarbejder konkrete forslag til iværksættelse af indsatser. Forslaget skal dels bygge på analyse af problemets omfang og forventet udvikling, dels på analyse af erfaringer med nuværende indsatser og potentiale ved nye indsatser. Som en del af arbejdet skal arbejdsgruppen indhente erfaringer fra andre kommuner samt andre relevante virksomheder eller organisationer. 

Analysen bør således blandt andet omhandle muligheder i forhold til:

 1. Indsats for at få flere til at søge ind på en velfærdsuddannelse
 2. Tiltrækning af ny arbejdskraft, herunder bl.a. branding og onboarding
 3. Kompetenceudvikling, herunder muligheder for videreuddannelse samt opkvalificering af
  ufaglærte
 4. Arbejdsmiljø og trivsel, herunder ledelse
 5. Arbejdstid og lønforhold, herunder seniorordninger
 6. Påvirkning af udbud af arbejdskraft
 7. Påvirkning af efterspørgsel på arbejdskraft, herunder fx brug af velfærdsteknologi og
  digitale løsninger


Arbejdsgruppens forslag til indsatser skal sikre et blik for mangfoldig rekruttering for så vidt angår 
både alder, etnicitet, køn med mere.

Kommissoriet skal behandles i budgetforligskredsen inden udgangen af 2022 med forventning om, 
at gruppens forslag til iværksættelse af indsatser kan drøftes inden udgangen af 1. kvartal 2023  med henblik på udmøntning af de afsatte midler.

Friholde nyansatte fra vagtplanen i 14 dage 

Der afsættes 2 mio. kroner årligt i Senior og Omsorg og 1 mio. kroner årligt i Job og Velfærd til at friholde nyuddannede medarbejdere fra vagtplanen de første to uger af deres ansættelse.

Når helt nyuddannede medarbejdere ansættes i deres første job, er der brug for en god introduktion til faget og arbejdspladsen. Med Indsatsen gives mulighed for at den nyuddannede i de første 14 dage indgår som ekstra medarbejder i vagtplanen og dermed ikke tæller med i normeringen. På den måde er der tid til en god introduktion og sidemandsoplæring fra erfarne kolleger, så medarbejderen får kendskab til kultur, arbejdsmetoder og sagsgange på arbejdspladsen, inden de selv står for opgavevaretagelsen.

Kommunal Jordfond

I den vedtagne DK2020‐klimaplan er reduktionsmåltallet for udtagning af kulstofrig lavbundsjord 230.000 tons om året. Ifølge klimaplanens indsatskatalog er der behov for betydelige midler til opkøb af jord til bl.a. udtagning af lavbundsarealer, skovrejsning og naturgenopretning.
Det forventes, at en væsentlig del af udgifterne vil kunne finansieres af eksterne midler – det vil sige EU‐
midler, statslige puljer, fonde mv. Det forventes også, at der vil være behov for en kommunal 
medfinansiering i et vist omfang, og også at kommunen kan komme til at stå i forskud, inden den 
eksterne medfinansiering er indgået.

Strukturudviklingen i landbruget er gående mod større og færre ejendomme, hvor en god arrondering er altafgørende for ejendomsudvikling. Opkøb af disse ejendomme bliver tiltagende kapitalkrævende, hvorfor en supplerende finansieringsmulighed ved opkøb er nødvendig.

Aalborg Kommune går nu aktivt til værks, og opretter en kommunal ”Jordfond” med en årlig reservation på 15 mio. Byrådet godkender bevillingen i hvert enkelt tilfælde, på baggrund af konkrete mæglervurderinger og opstilling af businesscase.

Ejendomsanalyse

Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 3 mio. kroner i 2023 
stigende til 6 mio. kroner i 2024 og 9 mio. kroner fra 2025 og frem. Besparelsen i 2023 skal blandt andet udmøntes ved fuld udnyttelse af administrationsbygningen på Stigsborg Brygge.

Solceller på kommunens ejendomme

Der udarbejdes et oplæg til en model, der sikrer at der i langt højere grad etableres solceller på 
kommunens ejendomme til forelæggelse for budgetforligspartierne.

Økonomi og Erhverv

Øget iværksætterindsats - SPIN-IN

Der afsættes midler til styrkelse af SPIN-IN indsatsen som et led i iværksætterindsatsen. Der afsættes 700.000 kr. årligt, hvoraf de 400.000 i 2023 findes via uforbrugte midler på iværksætterområdet i 2022.

By og Land

El-ladestandere

Der tilføres yderligere 3 mio. kroner i 2023 til opsætning af el-ladestandere. De samlede afsatte midler dækker således over opstilling af 93 ladestandere som Aalborg Kommune er forpligtiget jævnfør 
ladestanderbekendtgørelsen til at sætte op inden 1.1. 2025. Yderligere, er der identificeret behov i Aalborg Kommunes ’Politik og Handlingsplan for ladeinfrastruktur’ for opsætning af 81 ekstra ladestandere, som Aalborg Kommune nu kan yde medfinansiering til opsætning af.

Fordelingsvej Vodskov

I budgetforliget er der skabt råderum til anlæg af en fordelingsvej ved nyt område syd for Vodskov 
med opstart i 2026. Der er afsat 4 mio. kroner i 2026, med den resterende del af finansieringen i 2027.

Cykelpulje

Der er i budgetforliget afsat 6 mio. kr. årligt i årene 2024 til 2026. Midlerne skal anvendes til anlæg 
af nye stiforbindelser, til mere effektiv udnyttelse og forbedringer på eksisterende forbindelser, samt løsninger der generelt forbedrer trafiksikkerheden for cyklister. Der arbejdes med fysiske tiltag, der kan sikre tryggere skoleveje for børn på cykel samt adfærdstiltag, der skal bidrage til at gøre børn fortrolige med at cykle.

Sikre skoleveje

Der er i budgetforliget afsat 1,25 mio. kroner i alle år. Midlerne anvendes til projekter på to udvalgte skoler i kommunen, hvor der arbejdes med at gøre skolevejen mere tryg og sætte fokus på at elever bevæger sig aktivt til skole. Der er her tale om et samarbejdsprojekt mellem By og land og Børn og unge.

Erhvervsparkering

Mulighederne for indførelse af bedre parkeringsforhold for erhvervsdrivende med erhvervskøretøjer undersøges nærmere og der trækkes på erfaringer fra København og Århus. Det kan være licensordninger, konvertering af eksisterende parkeringspladser til dedikerede pladser med mere.
Der afsættes 0,250 mio. kroner i 2023 til implementering af ordningen.

Udlejning til jagt

Mulighederne for at udleje egnede kommunale arealer til jagt undersøges nærmere, idet der tages 
afsæt i, at udlejning sker til jagtklubber. For nuværende er lejen ca. 279 kr pr. hektar og udlejning vil  ofte være på skovrejsningsområder hvor vildttryk med fordel kan nedbringes. Arealer hvor jagt/regulering er foreneligt med rekreative interesser vil være få arealer – i dag er der cirka. 50-60 hektar der udlejes i Hals

Biodiversitet

For at understøtte udbredelse og implementering af Aalborg Kommunes politik for biodiversitet afsættes der 600.000 kroner årligt til en stilling.

Forundersøgelse – sikker skolevej, Gudumholm

Der udarbejdes en forundersøgelse for sikker skolevej ved Gudumholm Skole.

Nibe Festival

Der afsættes 700.000 kroner til etablering af grøn strøm. Forligspartierne er endvidere sindede at  optage dialog med festivalen om udvikling af Nibe Festivalens festivalplads. 

Job og Velfærd

Løbende tilpasning og udvikling af dagtilbud på voksenområdet

På voksenområdet afsættes 2 mio. kroner til løbende tilpasning og udvikling af dagtilbudsområdet - 
dette blandt andet gennem etablering af fleksible dagtilbud og seniordagtilbud i døgntilbuddene.

Forøgelse af driftstilskuddet til Sindklubben (NGO)

Sindklubbens driftstilskud forøges grundet stor søgning med 0,2 mio. kroner årligt

Sind Daghøjskole 

Der afsættes i Job og Velfærd et driftstilskud på kr. 0,365 mio. til Sind Daghøjskole.


Flere borgere fra kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes i job

Ledigheden i Aalborg Kommune er faldet meget siden 2021, men det er især kommet de jobparate 
ledige til gode. Samtidig er fortsat mange ledige, som har andre problemer end ledighed. 

Med den høje beskæftigelse og lave ledighed i kommunen er der en historisk chance for, at få flere 
borgere fra kanten af arbejdsmarkedet hjulpet til at få et ordinært arbejde og tjene sin egen løn.

Det foreslås, at jobcentret udarbejder forslag til iværksættelse af en rentabel investeringsmodel, som har til formål at hjælpe ekstra 50-100 borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i job. Forslaget præsenteres for forligspartierne på deres første møde i 2023.

Omlægninger på kontaktpersonsområdet

Der afsættes 3,0 mio. kroner til at omlægge kontaktpersonsområdet, således at tilgangen flugter med 
den omlægning, der ligger i byrådets planer for et mere bæredygtigt børne- og familieområde. 
En ændring i retningen af, at rådgivere i højere grad selv er ”foranstaltningen”.  Samtidig med, at de i dialog med de unge samarbejder med kontaktpersoner, om tilbud i civilsamfundet og almenområdet til mere bæredygtige løsninger for den barnet/den unge.

Børn og Unge

Tilskud til pasning af eget barn

Budgetforligspartierne ønsker at gøre det mulig for forældre i Aalborg Kommune at få tilskud til pasning af eget barn i 0-2 års alderen. Derfor etableres en 2-årig forsøgsordning med tilskud til pasning af egne børn som træder i kraft fra august 2023. I henhold til dagtilbudsloven er det Byrådet, som skal fastsætte rammerne for blandt andet tilskuddets størrelse samt administration og tilsyn med ordningen. 

Det er en budgetforudsætning, at muligheden for pasning af eget barn vil reducere behovet tilsvarende for pladser i vuggestue, dagpleje og private pasningsordninger. Da tilskuddet til pasning af eget barn samtidig forudsættes fastsat lavere end taksten til vuggestue, dagpleje og private pasningsordninger beslutter budgetforligspartierne derfor at reducere bevillingen til dagtilbudsområdet med 1,0 mio. kroner årligt i 2023-2024. 

Forebyggende hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

Der er afsat 1,5 mio. kroner årligt fra 2023 til Mind my Mind, der tilbydes af Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR) i Aalborg Kommune. Mind My Mind er et tilbud med forebyggende hjælp om individuel psykologbehandling til børn og unge, der viser tegn på angst, depression og/eller 
adfærdsvanskeligheder.
Forløbene i Mind my Mind er målrettet børn og unge mellem 6 og 16 år, som går fra 
børnehaveklasse til 9. klasse.

Analyse af behov for internationalt dagtilbud

Der er i 2023 gennemføres en analyse af behovet for et internationalt dagtilbud som følge af en 
forventning om et stigende antal internationale medarbejdere bosat i Aalborg Kommune og Nordjylland generelt. Analysen skal fungere som et beslutningsoplæg, der både belyser behovet for en internationalt dagtilbud samt mulige modeller for etablering af et internationalt dagtilbud i Aalborg Kommune.


Pædagoger i skolen (udskolingen)

Der er afsat 0,8 mio. kroner i 2023 og 2,0 mio. kroner årligt fra 2024 til fastholdelse af pædagoger i 
udskolingen med henblik på det pædagogiske arbejde omkring relationsdannelse, livsduelighed og 
konflikthåndtering, der skal understøtte elevernes læring og trivsel i skoledagen.

Ændring i takster til specialundervisning

Der er afsat 2,5 mio. kroner i 2023 og 6,0 mio. kroner årligt fra 2024 til specialundervisning med henblik på at den generelle takstreduktion i budgetforslaget ændres fra 3,2 % til 1,3 %.

Styrket lokalt samarbejde (erstatning for landsbyordninger)

Budgetforligspartierne har besluttet at ændre det oprindelige forslag om etablering af nye landsbyordninger, så lokalområderne selv skal indgå i og komme med forslag til, hvordan der kan 
sikres et stærkt lokalt samarbejde mellem skoler og daginstitutioner. Dette kan fortsat tænkes i form af for eksempel landsbyordninger. 

Der er fortsat i budgettet en bevillingsmæssige reduktion på 0,45 mio. kroner i 2023 og 0,9 mio. kroner
årligt fra 2024. 

Udvidelse af Sofiendalskolen

Der bliver bygget mange nye boliger og boligområder i Sofiendalskolens distrikt. Dette medfører mange nye elever på skolen. Faktisk forventes en stigning fra 629 elever i 2022 til cirka 800 elever i 2030. Derfor blev det i budget 2021 besluttet, at der skulle igangsættes en omfattende visionsproces med skolens medarbejdere, elever, forældre, Skalborg Samråd og lokale interessenter. Denne proces har udgjort forberedelsen til den egentlige etableringsproces, der starter med valg af arkitektfirma.

Der er afsat 3,0 mio. kroner i 2023 og samlet set 102,3 mio. kroner fra 2022-2026 til udvidelse af 
Sofiendalskolen, samt etablering af nye opdaterede læringsmiljøer.

Sundhed og Kultur

Mental trivsel i folkeskolens ældste klasser

Mental mistrivsel er i kraftig stigning, særligt blandt unge. Der er derfor behov for at arbejde med at  fremme mental trivsel og forebygge mistrivsel allerede i barneårene. Sundhed og Kultur og Børn og Unge vil i fællesskab udvikle og udbrede et tilbud om mental trivsel til de ældste klasser i Aalborg Kommunes folkeskoler. Tilbuddet skal have fokus på at styrke elevernes ressourcer og de faktorer, som beskytter mod mistrivsel og vil dermed basere sig på erfaringer med effektive virkemidler til at styrke mulighederne for at mestre udfordrende livssituationer, som ingen mennesker undgår at møde deres andel af. De to forvaltninger vil i fællesskab søge ekstern finansiering, fx fra fonde, til at udvikle og drive tilbuddet.

Budgettilførsel til Center for Mental Sundhed

Med budgettet for 2023 tilføres Center for Mental Sundhed 4,0 mio. kroner årligt fra 2023 og frem. Med 
tilførslen øges kapaciteten på stresskurset Åben og Rolig, ligesom der etableres videncenterfunktion og gennemføres indsatser til at fremme den generelle mentale trivsel. 

Bevarelse af driftstilskud til Sundby-samlingerne

Driftstilskuddet på 0,145 mio. kr.oner til Sundby-samlingerne bevares.

Sammenlægning af Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum og Springeren – Maritimt Oplevelsescenter

Der igangsættes en proces med organisatorisk sammenlægning af de to selvejende kulturinstitutioner Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum og Springeren – Maritimt Oplevelsescenter. Der afsættes 0,5 mio. kroner årligt i driftstilskud til den sammenlagte institution ud over det nuværende driftstilskud til Springeren.

Aftenskoletilbud i landdistriktet

Der afsættes 0,1 mio. kroner årligt til at understøtte aftenskoletilbud i landdistriktet. Udover det afsatte 
beløb skal Landdistriktspuljen bidrage med 0,1 mio. kroner, så der i alt afsættes 0,2 mio. kroner Formålet med indsatsen er at styrke udbuddet af aktiviteter i forsamlingshuse og andre eksisterende faciliteter i landdistriktet. Midlerne anvendes til at permanentgøre tidligere tidsbegrænsede ordninger.

Støtte til Nordjysk Fødevareoverskud

Nordjysk Fødevareoverskud uddeler sunde overskudsfødevarer til trængte familier. Til at sikre dette arbejde afsættes 0,5 mio. kroner i årligt driftstilskud.

Fastansættelse af landdistriktskonsulent

Fra 2024 afsættes 0,6 mio. kroner årligt til fastansættelse af landdistriktskonsulent. Formålet med  ansættelsen er at videreføre og styrke proaktiv udmøntning af landdistriktspolitikken, herunder særligt rådgivning af foreninger og lokale projekter. Midlerne er en videreførelse af projektansættelse i 2022 og 2023.

Klaruphallen – hal 2

Der afsættes 3,0 mio. kroner i 2023 og fremrykkes 13,0 mio. kroner til 2024, i alt 16,0 mio. kroner til etablering af hal 2, i tilknytning til Klaruphallen.

Helårs tennisbaner

Til at sikre etablering af nyt helårsunderlag på to tennisbaner ved Aalborg Tennisklub afsættes der 
0,5 mio. kroner i 2023 og 0,5 mio. kroner i 2024.

Klima og Miljø

Bæredygtigt byggeri

For at understøtte udviklingen af bæredygtigt byggeri og klimaindsatsen afsættes der 600.000 kroner
årligt til en stilling. Udmøntningen sker via samarbejde med erhvervslivet.

Støtte til Klimaalliancen

Der afsættes 1 mio. kroner årligt til understøttelse af Klimaalliancen

Modtag budgetforlig 2023-2026 på mail

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.
Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 16 66

Det kommunale budget kan virke uoverskueligt. Der er tale om utroligt store beløb, og præcis hvor pengene kommer fra, og hvad pengene går til er heller ikke altid overskueligt.

Du kan her læse lidt grundlæggende om kommunens budget, så du ved, hvor pengene kommer fra, hvad Aalborg Kommune bruger pengene på, og hvilke penge der kan flyttes på.

Som et hvilket som helst andet budget består det kommunale budget grundlæggende set af to ting: Indtægter og udgifter.

Indtægter

Indtægter kan deles op i fem typer:

 • Skatter
 • Tilskud og udligning mv.
 • Drifts- og anlægsindtægter
 • Refusioner samt lånoptag
 • Renter, frigivelse af deponeringer med videre


Skatter er den største indtægtskilde for kommunen og står for over halvdelen af kommunens indtægter. Den andenstørste indtægtskilde er tilskud og udligning, som står for ca. en femtedel.

Udgifter

Udgifter opdeles overordnet set i seks typer. Men i denne sammenhæng, vil vi fokusere på de to punkter, som Aalborg Byråd har særlig indflydelse på, nemlig:

 • Serviceudgifter
 • Anlægsudgifter

De andre poster er i høj grad lovreguleret - det vil sige, at det er folketinget, der beslutter, hvordan de penge skal bruges. Er du nysgerrig, kan du se de andre poster under fold ud menuen "Andre udgifter i budgettet" her på siden.

Serviceudgifter

Udgifter til drift af kommunens serviceproduktion. Dette omfatter blandt andet: Løn til lærere og pædagoger i folkeskolerne, tilbud til ældre, til borgere med særlige behov (både børn, unge og voksne), til børn og unge, til kollektiv trafik, sundhedsudgifter og kulturelle tilbud.

Anlægsudgifter

Store anlægsinvesteringer i kommunen. Bl.a. oprettelse og vedligehold af veje, cykelstier og fortov, vedligehold og renoveringer af skoler og andre kommunale bygninger samt anlægning af parker, skov og grønne områder mv.

Budgetgaranterede udgifter

Udgifter, som kommunerne under ét får kompenseret fra staten. Såsom kontakt- og uddannelseshjælp og førtidspension. 

Ikke rammebelagte udgifter

Servideudgifter, som ikke kan styres, og derfor ikke kan holdes under udgiftsloftet (hvor meget kommunen må bruge på drift). dette inkluderer b.la. aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse. 

Brugerfinansierede udgifter

Udgifter som finansieres igennem brugerbetaling, f.eks. dagrenovation mv. 

Moms, afdrag, renter mv.

Renter og afdrag på lån optaget af kommunen

Har du brug for et tilgængeligt alternativ til indholdet på denne side, så kontakt os.

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 99 31 16 19

Kontakt

Borgmesterkontoret

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 66

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere