Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vigtigt: Befolkningsprognosen er genberegnet

17. august 2022
Befolkningsprognose 2023 blev genberegnet i august 2022 fordi den faktiske udvikling i antal fødte og antal døde i de første 7 måneder i 2022 var forskellige fra fertilitets og mortalitets forudsætninger i Befolkningsprognose 2023. Tabellerne er tilrette den genberegnede Befolkningsprognose, men det er Cowis analyserapport ikke.

Befolkningsprognosen er et vigtigt værktøj i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over udvikling og alderssammensætning i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes i kommunens budgetlægning.

Befolkningsprognosen bruger oplandsmodellen som beregningsgrundlag. Oplandsmodellen tager udgangspunkt i, hvordan den demografiske udvikling har været i de kommuner i Danmark, som Aalborg Kommune normalt modtager tilflyttere fra. Derudover beregnes et forventet fødselsoverskud og nettoindvandring. Placering af nye boliger har stor betydning for, hvor i kommunen der kommer en højere tilflytning og befolkningsvækst. Fordrevne ukrainere indgår som et selvstændigt distrikt i prognosen, det skyldes stor usikkerhed vedrørende det antal fordrevne ukrainere, som Aalborg Kommune vil modtage i 2022.

I prognosen indgår 890 fordrevne ukrainere (udmeldt i marts). Alders- og kønsfordelingen af fordrevne ukrainere er beregnet på grundlag af statistisk materiale fra medio april.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Aalborg Kommune udarbejder befolkningsprognose sammen med Konsulentfirmaet COWI.

Se befolkningsprognose 2023-2034

Del indhold