Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Befolkningsprognose 2023

24. juni 2022
Så er befolkningsprognosen for 2023-2034 ude.

Befolkningsprognoser er et vigtigt værktøj i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over udvikling og alderssammensætning i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også anvendes i kommunens budgetlægning.

Befolkningsprognosen bruger oplandsmodellen som beregningsgrundlag. Oplandsmodellen tager udgangspunkt i, hvordan den demografiske udvikling har været i de kommuner i Danmark, som Aalborg Kommune normalt modtager tilflyttere fra. Derudover beregnes et forventet fødselsoverskud og nettoindvandring. Placering af nye boliger har stor betydning for, hvor i kommunen der kommer en højere tilflytning og befolkningsvækst.

Fordrevne ukrainere indgår som et selvstændigt distrikt i prognosen, det skyldes stor usikkerhed vedrørende det antal fordrevne ukrainere, som Aalborg Kommune vil modtage i 2022. I prognosen indgår 890 fordrevne ukrainere (udmeldt i marts). Alders- og kønsfordelingen af fordrevne ukrainere er beregnet på grundlag af statistisk materiale fra medio april.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning om, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Aalborg Kommune udarbejder befolkningsprognose sammen med Konsulentfirmaet COWI.

Læs befolkningsprognosen 2023-2034

Del indhold