Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Puljen til sommeraktiviteter i landdistriktet 2021

Her kan du søge tilskud til aktiviteter som skaber gode ferieoplevelser i Aalborg Kommunes landdistrikt - for borgere i landdistriktet, besøgende og turister.

Retningslinjer for Puljen til sommeraktiviteter

Økonomisk ramme

Puljen til sommeraktiviteter er på i alt 500.000 kr. og kan støtte projekter med op til 50.000 kr.

Der er ikke krav om medfinansiering.

Tilskud udbetales når der er opnået tilsagn, og tilsagnsvilkårene er accepteret af arrangøren.

Kan initiativet ikke gennemføres grundet stramning af restriktioner i forhold til Covid19, vil kun ikkeforbrugte midler kræves tilbagebetalt.

Hvem kan søge puljen til sommeraktiviteter?

Samråd, Borgerforeninger, landsbylaug, beboerforeninger og grundejerforeninger med borgerforeningslignende formål, forsamlingshusforeninger, folkeoplysende foreninger (godkendt under Folkeoplysningsloven) og kulturinstitutioner, der virker i Aalborg kommunes landdistrikt, jf. landdistriktets afgrænsning i Landdistriktspolitik 2020.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges til aktivitets- og oplevelsesmuligheder af naturmæssig og kulturel karakter fx

 • nødvendigt udstyr og inventar til gennemførelse af en ny aktivitet
 • markering af stisystemer og sti-kort
 • honorar til kunstnere ved koncerter, teater o.lign.
 • midler til sikring af hygiejne
 • og andre ting, der kan øge oplevelsesmulighederne i landdistriktet og gøre det tilgængeligt for besøgende.

Det er en betingelse, at aktiviteten igangsættes/etableres i Aalborg Kommunes landdistrikt i perioden juni-medio oktober 2021.

Initiativerne skal overholde gældende lovgivning.

Hvad kan der ikke søges til?

 • Politiske, religiøse og samfundsnedbrydende initiativer
 • Allerede opstartede aktiviteter eller aktiviteter, der er planlagt (fremgår af årshjul, aktivitetskalender o. lign.
 • Forplejning (men der må opkræves et symbolsk beløb i deltagerbetaling)
 • Aktiviteter, der i forvejen støttes via folkelysningsloven
 • Faciliteter, der ikke er knyttet til en planlagt aktivitet eller oplevelse

Ansøgningsperiode og svar på ansøgning?

Sommerpuljen udbydes og kan søges fra medio april til 30. september 2021.

Der er løbende ansøgningsfrist.

Fra ansøgningstidspunkt til afgørelse, vil der som hovedregel kun gå max 10 hverdage, men det må forventes, at der i ferieperioder kan forekomme lidt længere sagsbehandlingstid.

Sundheds- og Kulturforvaltningen forbeholder sig ret til at prioritere mellem indkomne ansøgninger.

Hvad skal man være opmærksom på ved ansøgning af puljen?

 • Ansøger skal benytte ansøgningsskemaet til puljen. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedhæftes:
  • Vedtægter
  • Tilbud, der sandsynliggør udgiftsniveauet
  • Eventuelle tilladelser kan eftersendes pr. mail
 • Aktivitetsmuligheder skal kunne gennemføres/igangsættes i perioden maj – medio oktober 2021 (til og med efterårsferien, uge 42).
 • Aktiviteter må ikke være opstartet på ansøgningstidspunktet eller fx fremgå af et aktivitetskatalog, en årsplan eller lignende.
  Det er ansøgers ansvar at dokumentere dette i ansøgningen.
 • Aktiviteter og de nødvendige faciliteter skal være tilgængelig for en bred og åben målgruppe. Det betyder, at såfremt en folkeoplysende forening m.fl. ansøger om midler til at udbyde en aktivitet, skal aktiviteten være for en bred målgruppe, ikke kun for foreningens medlemmer, og ikke med henblik på, at deltagerne skal tegne medlemskab.
 • Der skal reklameres med aktivitetsmuligheder og faciliteter på tilgængelige oplevelsesinfosider fx EnjoyAalborg.dk, Kultunaut.dk eller Udinaturen.dk.
 • Der kan opkræves en symbolsk deltagerbetaling, således at der kan dækkes udgifter til fx forplejning, og det vil være tilladt at generere et beskedent overskud på aktiviteten.
 • Evt. anvendelse af tilmelding til aktiviteten, således at reglerne om det aktuelle forsamlingsforbud kan overholdes. Tilmelding til aktiviteter kan hjælpe jer med at sikre begrænsninger i deltagerantallet, hvis dette er nødvendigt.
 • Ansvaret for at der tages de fornødne hensyn til smittebegrænsning, og at Sundhedsstyrelsens aktuelle Covid19-regler overholdes, er arrangørens. Forvaltningen påtager sig ikke et rådgivnings- eller kontrolansvar.
  • Foreninger, der er medlem af et specialforbund, som har udsendt retningslinjer for deres medlemsforeningers aktiviteter, skal overholde disse.
  • Samråd, borgerforeninger og forsamlingshusforeninger skal forholde sig til de retningslinjer som løbende udmeldes fra Sundhedsstyrelsen.
 • Projektet skal afrapportes til Sundheds- og Kulturforvaltningen og afrapporteringen skal indeholde:
  • Beskrivelse af projektet – hvad har I lavet? - billeddokumentation
  • Hvor mange mener I, har benyttet sig af tilbuddet?
  • Kopi af faktura
  • Dokumentation for PR
 • Afrapportering skal sendes senest 1 måned efter aktiviteten er gennemført/etableret.

 

Del indhold