Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grøn-blå Struktur

Grøn-blå Struktur er den overordnede plan i kommunen for udviklingen af en grøn og rekreativ sammenbinding af by og land samt en styrkelse af Aalborg Kommunes natur, landskaber og den rekreative tilgængelighed

Grøn-blå Struktur

Grøn-blå Struktur består af:

  • Vision, principper og mål, som sætter fokus på behovet for helhed, sammenhæng og tilgængelighed i det åbne land og sammenbindingen mellem by og land
  • Kiler, som består af 7 sammenhængende landskabsforløb, der strækker sig fra det åbne land og ind i en større by. Kilen karakteriseres af de særlige landskaber og elementer, der er dominerende i kilen som kysten, skove eller ådale.
  • Bånd, som udgør 5 sammenhængende landskabsforløb, men som ikke knytter sig til en større by.

Grøn-blå Struktur er indarbejdet i hovedstruktur og retningslinier i Kommuneplan 2009. Strukturen vil blive udviklet og suppleret gennem en mere detailleret planlægning i de kommende år. f. eks. ved en samlet behandling af et særligt tema (vådområder, skove, rekreative stier) eller for et geografisk område som f. eks. det bynære landskab til Aalborg.

Strukturen dækker hele det åbne land i Aalborg Kommune.

Vision, principper og mål i Grøn-blå Struktur

Aalborg Kommunes Grøn-blå Struktur skaber sammenhæng og tilgængelighed i de grønne og blå kiler, bånd og forbindelser. Grøn-blå Struktur indeholder de vigtigste landskaber og naturområder i Aalborg kommune og binder by og land sammen. Der er foretaget en afvejning af benyttelsen og beskyttelsen i de bynære landskaber, kystlandskabet og det øvrige åbne land.

Byrådets mål med Grøn-blå Struktur er:

  • At den skal være med til at fremme sammenhængen og tilgængeligheden for natur- og friluftsliv.
  • At den skal indgå som et grundlag for planlægningen og administrationen af det åbne land.
  • At den skal danne grundlaget for, at den biologiske mangfoldighed i kommunen øges.

Grøn-blå Struktur 2.0 - en strategi for landskabelige interesser i og omkring Aalborg by

"Grøn-blå Struktur 2.0" er udarbejdet på baggrund af en analyse af landskab og topografi i og omkring Aalborg by og supplerer dermed "Grøn-blå Struktur" fra 2010.

Mens den første rapport fra 2010 havde fokus på landskabet i hele kommunen samt forbindende grønne bånd uden for byen og grønne kiler ind til Aalborg by, er der med "Grøn-blå Struktur 2.0" udarbejdet et materiale med fokus på samspillet mellem byens bebyggede og ubebyggede arealer.

Særligt er der lagt vægt på bebyggelsens ydre afgrænsning med dannelsen af en grøn ring mod de lave enge. Det bliver stadigt mere tydeligt, at de hidtidige landskabelige principper for byens videre udvikling skal justeres og defineres endnu skarpere. Det gennemgående tema er landskabets grundelementer, der består af: Fjorden, Bakkerne og Fladen.

For de behandlede emner landskabelige principper, topografiske principper samt anvendelsesprincipper er der opsummeret anbefalinger til planlægningen fremover. Alle anbefalinger er givet med målet om at gøre Aalborg til en endnu grønnere by med en stærk egen identitet.

Principskitse"Grøn-blå Struktur 2.0" er status af et internt arbejdspapir og By- og landskabsudvalget har fået dokumentet til orientering. I de kommende 2 år vil det være ét af flere emner, der bliver revideret i Kommuneplanen. I denne proces vil der bl.a. indgå en afvejning med andre interesser.

Dokumentet er meget omfattende, og derfor anbefaler vi, at man danner sig et hurtigt overblik ved at læse læsevejledningen og resuméet. Derudover er vores kerneudtalelser opsummeret på 3 dobbeltsider (med pink baggrund), der beskriver principper og anbefalinger.

Skriv til os hvis vi skal sende dig 'Grøn-blå Struktur' eller 'Grøn-blå Struktur 2.0, eller hvis du ønsker tilsendt 'Kort over Grøn-blå  struktur'.
Husk at angive titlen 'Grøn-blå Struktur', 'Grøn-blå Struktur 2.0' eller 'Kort over grøn-blå struktur' i emnefeltet. Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2000.

Del indhold