Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arkitekturpolitik

Her finder du Aalborg Kommunes Arkitekturpolitik med tilhørende appendikser

Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken udgør den overordnede strategiske ramme for, hvordan vi i Aalborg Kommune ser og arbejder med arkitektur. Der er tale om et værdigrundlag, som sætter retning i forhold til særlige fokusområder. Politikken er bygget op omkring 3 temaer – large, medium og small. Under hvert tema findes nogle pejlemærker, som er vigtige at forholde sig til i alle former for projekter.

Arkitektur er et bredt begreb. Det omfatter alle fysiske steder, hvor vi lever, og handler både om form, funktion, og det vi sanser. Kunsten at skabe god arkitektur handler dermed både om at bygge kvalitetsfyldte fysiske rammer for livsudfoldelse samt om det gode samspil mellem de funktioner, som bygningerne skaber rammer for, inde og ude.

Appendikser

I tilknytning til arkitekturpolitikken er der udarbejdet en række bygherrevejledninger og appendikser med fokus på aktuelle tematikker og bebyggelser. Karakteren og omfanget af disse er ret varierende, og med tiden forventes det, at antallet vil vokse.

Som de første appendikser er der udarbejdet en ny højhuspolitik med tilhørende bygherrevejledning og en arkitekturscreening, særlig møntet de mange fortætningsprojekter.

Højhuspolitik

Aalborgs Højhuspolitik lægger en overordnet retning for, hvordan byens skyline skal udvikles samtidig med, at man i processen håndterer de udfordringer og muligheder et højhus bibringer.

Målet er at sikre byens helhed og samtidig skabe kvaliteter for den bydel og de byrum, højhuset påvirker.

Ligesom arkitekturpoltikken er Aalborgs højhuspolitik opbygget med udgangspunkt i tre temaer: LARGE/BYEN, MEDIUM/BYDELEN og SMALL/BYRUMMET og indeholder desuden en konkret anvisning til bygherren med proceduren for et højhusprojekt.

Arkitekturscreening

Som en del af Arkitekturpolitikken er der udarbejdet et screeningsværktøj, som kan anvendes både i forbindelse med udviklingen af projekter og i den dialogproces, som er en central del af kommunens myndighedsbehandling.

Screeningsværktøjet skal bidrage til at kvalificere projektets arkitektoniske kvalitet med udgangspunkt i stedet og dets særlige karaktertræk. Det er ikke en facitliste men en metode til at afdække projektets relationer til omgivelserne.

Værktøjet er, ligesom arkiektur- og højhuspolitikken, bygget op omkring de tre skalatrin - large, medium og small. Det har form som en slags checkliste med hjælpespørgsmål, som sikrer, at man kommer omkring alle elementer, der har betydning for projektet.

Altanvejledning

Aalborg Kommunes altanvejledning ”Din altan - Byens liv og udtryk” med undertitlen ”Retningslinjer for etablering af altaner og tagterrasser” beskriver, hvad der lægges vægt på i behandlingen af ansøgninger om opsætning eller renovering af altaner på eksisterende etageejendomme og enfamiliehuse. Ønsket er at rette ansøgernes opmærksomhed både på helhedsvirkningen, men også på de tekniske og lovgivningsmæssige forhold i altanprojekter. Den er udarbejdet, for at give borgere og professionelle letforståelige, ensartede spilleregler for altanprojekter og samtidig understøtte balancen mellem individuelle ønsker og helhedsvirkning.

Vejledningen er en del af Aalborg Kommunes arkitekturpolitik, og fokuserer på at understøtte den gode arkitektur og den enkelte bygnings samspil med omgivelserne. Det gør vi ved at lave en helhedsvurdering af det enkelte projekt ud fra tre skalatrin - large, medium og small - som svarer til kvarteret, bygningen og detaljen.

Retningslinjer for skilte

Aalborg Kommune har udarbejdet ”Retningslinjer for god skiltning”, som beskriver de principper og den lovgivning, der ligger til grund for sagsbehandlingen af ansøgninger om opsætning af skilte på bygninger såvel som fritstående. Disse retningslinjer er et appendiks til Aalborg Kommunes arkitekturpolitik og har derfor til formål at opstille kriterier for, hvordan der kan skiltes med respekt for omgivelserne.

Skilte i det offentlige rum spiller i dag en stigende rolle, og der udvikles til stadighed nye måder at arbejde med skilte på. Forretninger og erhverv skal selvfølgelig kunne synliggøre sig gennem skiltning, butiksudstillinger mm. Derved kan de være med til at skabe attraktive og aktive bymidter, handelscentre og erhvervsområder. Omvendt er det også vigtigt, at skiltning sker med omtanke og i respekt for de pågældende byrums anvendelse, bygningernes arkitektur, og bydelens eller landskabets karakter.

Vi sender det, du mangler

Der er udarbejdet følgende publikationer:

  • Arkitekturpolitik
  • Højhuspolitik
  • Arkitekturscreening
  • Altanvejledning
  • Retningslinjer for skilte

Skriv til os, så sender vi dig den ønskede publikation. Husk at angive titlen på publikationen i emnefeltet. Du kan også bestille publikationen ved at ringe til os på telefon 9931 2040.

Del indhold