Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vestbyen

Høringsperioden for Vestbyens byudviklingsplan er afsluttet. Der arbejdes nu videre på et forslag til en byudviklingsplan for området.

Høringsperioden er afsluttet

Fra den 16. januar til den 13. februar 2023 blev der afholdt fordebat for udvikling af Vestbyen og en del af Mølholm. 

Læs fordebatsmatriale og se borgerkommentarer på Aalborg Kommunes lokalplansite.

Høringssvarene vil blive behandlet politisk i løbet af foråret 2023. Herefter vil byudviklingsplanen for Vestbyen blive revideret. 

Temaer i debatten

Limfjordsværftet

På Limfjordsværftets arealer skal der ske noget nyt. Der lægges op til en kombination af boliger og erhverv, gerne med tilknytning til det maritime miljø. Hvad er vigtigt for dig, at området indeholder i fremtiden?

Fjordparkerne

Vestbyen skal sikres mod den stigende vandstand ved klimatilpasning af området mellem byen og fjorden. Der er også tanker om at etablere fjordklubhus og mødesteder samt nedlægge en del af gadeparkeringen og bygge et p-hus til bydelen. Hvad synes du om den idé?

Mølholmparken

Der er ønske om at bygge butikker på erhvervsområdet ved Nordens arealer. Der kan ikke bygges for eksempel boliger eller kontorer i området på grund af lugten fra renseanlægget. Hvad synes du, området skal bruges til i fremtiden?

Annebergvej

Væddeløbsbanen og rideklubben ønsker at flytte sammen og samle deres stalde med videre, så der kan bygges for eksempel boliger og et parkeringshus til Vestbyen langs nordsiden af Annebergvej. Hvad synes du der skal være langs Annebergvej?

Skydebanevej

Skydebanevej er i dag præget af offentlige institutioner og rekreative fritidsfaciliteter, men bliver tættere forbundet til centrum med Plusbus forbindelsen. Det giver mulighed for også at planlægge for blandet byfunktioner i området. Skal nye funktioner som boliger og butikker være med til at tegne Skydebanevej?

Haraldslund

Efter lukningen af biblioteket og etableringen af den nye forplads, er der behov for at styrke hele området som mødested. Der er ønsker om flere aktiviteter og en tennishal – måske endda et parkeringshus. Hvilke aktiviteter vil du gerne have her i fremtiden?

Limfjorden ved byen

De rekreative områder langs fjorden spiller en stor rolle for Vestbyen. De forbinder bydelen med fjorden, og udgør en vigtig rekreativ forbindelse. Her kommer mange af bydelens beboere for at slappe af, men det helt særlige miljø tiltrækker også mange andre, der kommer her for for eksempel at gå tur, spise eller dyrke forskellige fritidsaktiviteter på og ved fjorden. Samtidigt udgør den stigende vandstand i fjorden en udfordring visse steder i området.

I takt med at områderne langs fjorden er blevet mere populære og at vandstanden stiger, skal områdernes rekreative kvaliteter, adgangen til fjorden og kystsikring styrkes. Senest er der afholdt en arkitektkonkurrence for klimatilpasning af området ved Skudehavnen og Vestre Bådehavn.

Gaderne i Vestbyen

Vestbyens gader bruges i dag primært til bilparkering. Bynaturen og de grønne områder er under pres og i takt med flere skybrud og stigende grundvand, vil der blive behov for større arealer, hvor regnvandet i perioder kan opsamles for eksempel i plantebede ude i gaderne eller i gårdrummene. Mere beplantning i gaderne kan også gøre gaderne mere grønne og hyggelige at færdes og opholde sig i.
For at det kan lade sig gøre, skal mange af bilerne parkere et andet sted. Det kunne være i centrale p-huse i kanten af bydelen ved Annebergvej, Haraldslund, Fjordmarken, Skydebanevej eller andre steder. Det vil ikke være gratis at parkere, men til gengæld kan gaderne bruges til andre ting.

Baggrund

Områderne ved Vestbyen og Mølholm er tæt forbundet af de rekreative fjordarealer, og byudviklingen skal derfor ses i en sammenhæng.

Bydelen står overfor en række forandringer, og derfor vil vi gerne høre jeres ideer til bydelens udvikling.

Der har tidligere været afholdt en fordebat for en del af området, men da Aalborg Kommune ønsker planlægning for et større sammenhængende område afholdes denne fordebat.

Plusbus kommer til at køre gennem Kastetvej og Skydebanevej, hvilket skaber en ny korridor for byudvikling med mulighed for både byudvikling og byfortætning.

Der hvor Vestbyen møder Mølholm er der nye områder i spil til byudvikling, hvor tidligere funktioner viger pladsen for nye muligheder. I den bebyggede by er der udfordringer med at finde plads til parkering, nødvendig klimatilpasning og ønskede grønne områder.

Den kommende byudviklingsplan sætter retningen for den overordnet byudvikling og sikrer sammenhænge på tværs af forskellige områder. Der foregår planlægning for andre projekter i området, som byudviklingsplanen vil tage højde for, men som har deres egne udvikling- og planproces.

Del indhold