Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skalborg

Aalborg Kommune har lavet en byudviklingsplan for Skalborg for at skabe en fælles vision og en retning for bydelens udvikling. I løbet af processen har en lang række borgere og interessenter været med til at give deres bidrag til planen. Formålet med byudviklingsplanen er at skabe rammerne for en strategisk byomdannelse, styrke bydelens sammenhængskraft og identitet samt opgradere det eksisterende plangrundlag.

Ved årsskiftet 2017 godkendte Aalborg Kommune byudviklingsplanen for Skalborg, og der arbejdes nu med flere lokalplaner til en realisering af byudviklingsplanens visioner.

Med afsæt i byudviklingsplanen er der nu fokus på at lave lokalplaner for omdannelsen af de udpegede omdannelses og fortætningsområder.

Byudvikling

Se byudviklingsplanen her.

Aktuelt arbejdes der med lokalplanerne 3-6-109 Digtervejen og 3-6-110 Nibevej/Hobrovej. Planerne omfatter begge erhverv og boliger i form af etagebyggeri og relaterer sig til temaet ”omdannelse og fortætning, markering af Skalborg, placering ved store infrastrukturanlæg, randbebyggelse som skærm mod vejstøj, grønne indfaldsveje og flere grønne områder i Skalborg samt interne stier for bløde trafikanter”.

Efterfølgende vil vi bl.a. tage hul på udviklingen af Skalborg ’bycenter’ med inddragelse af relevante aktører.

Bag om byudviklingen i Skalborg

I 2014 blev det politisk besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Skalborg for at skabe en fælles vision og en handlingsplan for bydelen. Projektet er forankret i By- og Landskabsforvaltningen hvor en tværgående projektgruppe arbejder med at afklare de planlægningsmæssige problemstillinger.

I 2015-2017 gennemførte Aalborg Kommune en byudviklingsproces, der involverede en række repræsentanter for bydelen med interesse for bydelens udvikling. I slutningen af marts 2016 gennemførte vi bl.a. en visionsworkshop, hvor vi fik kvalificeret og konkretiseret nogle af vores tanker – det endte ud med et debatkatalog og efterfølgende en byudviklingsplan.

Skalborgs udvikling

Skalborg har udviklet sig eksplosivt, nedenfor ses hvordan små spredte bebyggelser har bredt sig, først med boliger og siden med erhverv og detailhandel.

Skalborgs Udvikling
Ortofotos fra hhv. 1945 1975 1992 og 2012 (klik på årstal for at se ortofoto)

Landsbyen Skalborg opstod omkring en samling udflyttergårde ved krydset Nibevej-Hobrovej. Andre historisk vigtige strukturer har været jernbanen, hvor der opstod en bydannelse i tilknytning til Skalborg station, og Hobrovejs forløb ned af Skalborg Bakke. Denne sydvendte skråning blev sammen med landevejen udgangspunktet for en ny boligbebyggelse i 1930'erne. I 60'erne og 70'erne sker en eksplosiv udbygning af boligmarkedet, der også sætter sit præg på Skalborg. I starten primært i form af parcelhusbebyggelse på Skalborg bakke, Dall Villaby, Herregårdskvarteret og Drastrup. Denne udvikling med fokus på boligudbygning på tværs af området fortsætter frem til 1985, blandt andet med opførelsen af Grønnegården, etablering af fodboldbaner på dyrskuepladsen.

Fra midten af 70'erne etableres den nordlige del af det vi i dag kender som City Syd, samt bydelscentret ved Hobrovej/Indkildevej og en mindre udbygning øst for stationen. Fra midten af 80'erne skifter fokus fra boligudvikling til erhverv og detailhandelsudvikling og siden 1992 har der været massiv fokus på Detailhandel og erhverv i Skalborg. Det viser sig ved en fordobling af City Syds areal, samt erhverv langs Indkildevej/Hobrovej.

Yderligere oplysninger

Kontakt Iben Andersen, tlf. 9931 2087 eller email.

Skalborg èn bydel, èn indgang

Skalborg Samråd på facebook

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200