Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byomdannelse - Nytorv til Nordkraft

Aalborg Kommune omdanner i tidsperioden 2020 – 2024 strækningen fra Nytorv til Nordkraft. Omdannelsen er opdelt i flere etaper, der starter ved Østerågade i vest og slutter ved Østerbro og Nordkraft i øst.

Det er visionen, at strækningen omdannes til en perlerække af nye attraktive byrum, der kan være med til at understøtte udviklingen af Midtbyen, med rammer for et spændende byliv, hvor der er plads til ophold og oplevelser. Der er stort fokus på det grønne, også når det gælder mobilitet. Derfor bliver der mere plads til de gående og cyklisterne på hele strækningen, og den nye +Plusbus får en ny flot station i Østerågade.

A1-plan 1-1000_COWI-COBE-ÅF

Figur 1 (områdeplan fra vores plancher)

Østerågade – én sammenhængende belægning

Pladsen ved krydset Østerågade og Nytorv vil blive ankomstpladsen til Midtbyen og et knudepunkt, hvor mange brugere af midtbyen vil have deres daglige gang, både gående, buspassagerer og cyklende. Her vil mange mødes og typisk gøre et kortere ophold, alt imens man betragter bylivet og mennesker, der passerer forbi. Pladsen er samtidig et vigtigt punkt på Østerågade, hvor både gågader, middelalderbyen og havnen mødes og forbindes.

14 (1)
Langs Østerågade etableres en station til +Plusbussen, som vil blive et centralt af- og påstigningssted for besøgende og beboere i Midtbyen.

20200626_BRT-station

Den eksisterende belægning i Østerågade reetableres og udvides, så det danner en ensartet og sammenhængende flot belægning i granit. Det er visionen at fastholde hele strækningen fra John F. Kennedys Plads til Toldbod Plads som et sammenhængende strøg og boulevard, med god plads til fodgængere, ophold, udeservering og grønne elementer, den sammenhængende belægning bidrager til denne oplevelse. Der lægges asfalt i selve kørebanearealet for Plusbussen.

På den Østlige side af Østerågade placeres tre store egetræer med bænke omkring, der skaber et naturligt opholds-og mødested. For at markere stedet om aftenen og gøre det trygt, skabes en særlig stemningsfuld belysning her. Der etableres yderligere to cirkulære plantebede i nord og syd, med opholdsmuligheder omkring.

Cykelparkering integreres i pladsens design langs Østerågade og bag Plusbussens holdeplads i øst. Pølsevognen fastholdes, men rykkes mod syd.

Fra Nytorv til bytorv

Det er visionen, at Nytorv omdannes til et nyt bytorv i Midtbyen. Det skal være et livligt og begrønnet byrum med handelspræg og med gode forbindelser til øvrige strøggader og kulturinstitutioner i den østlige del af Midtbyen.

På Nytorv kommer mange til at færdes for at gøre sine indkøb, mødes, sidde på café, på bænke i byrum-met, kigge på vinduer eller blot betragte livet på pladsen. Butikker og forretninger kan reklamere og udstille deres varer, ligesom, der er plads til ophold langs facaderne. Der bliver også plads til at kunne afholde større events.

Stedet foran porten til Aalborghus Slot vil fremstå som et særligt sted på torvet, der fx via belysning og indretning, skal være med til at synliggøre porten til slottet.

Busserne omlægges og fjernes fra Nytorv og de bløde trafikanter prioriteres. Der bliver god plads og gode flows for fodgængere både på langs og på tværs af pladsen og cyklister prioriteres med en dobbeltrettet cykelforbindelse og der placeres cykelparkering langs torvet.

16

Torvets belægning kommer til at spænde fra facade til facade i nuancer af grå granit, der har slægtskab med belægningerne på både Gabels Torv og Østerågade. Hele torvet beplantes, med eksisterende og nye træer, nogle steder med cirkulære plantebede i granit, der også kommer til at fungere som opholdssteder på pladsen.

Den nye belysning skal være med til at understrege og skabe de gode forhold til ophold og rekreation, ved fx. at bruge en iscenesættende belysning af de cirkulære bænke og anvendelse af stemningsskabende lygter i menneskelig skala i opholdszonerne. Herudover opsættes almindelig funktionsbelysning langs cykelstien.

Braskensgade

I forbindelse med renoveringen af Nytorv, får Braskensgade et løft. Belægningen i hele gaden fornyes, strækningen søges begrønnet og der etableres affaldscontainere i gaden.
Braskensgade vil fortsat fungere som indgang til va¬regård og parkeringhus, men med bedre og tryggere forhold for gående som skal til og fra Algade og Nytorv.

20

Braskensgade til Nordkraft

På strækningen fra Nytorv til Nordkraft ønsker man også at skabe en attraktiv og oplevelses rig by, hvor der skabes plads til natur i byens rum samt sikre god tilgængelighed for de bløde trafikanter. Områdets grønne præg og rekreative forløb skal styrkes.

Langs langs Friis´ facade skabes mulighed for ophold, hvor butikker og forretninger kan tage det udvidet fortov i brug.

Cykeltrafikken prioriteres på strækningen ved etablering af cykelbaner.

Langs Føtex’ nordside flyttes kantstenen mod nord, hvilket udvider fortovet til at være 4,3 m bredt og skaber plads til træbeplantning. Mellem Fjordgade og Medborgerhuset flyttes den nordlige kantsten ca. 2,9 meter mod nord for at skabe plads til cykelbaner. Kørebanen udføres i asfalt på hele strækningen, på nær mellem Braskensgade og Slotsgade, hvor den udføres i brosten.

Der plantes træer i træhulsriste i forbindelse med udvidelsen af fortovet nord for Føtex. Disse træer taler sammen med eksisterende træer på Gabels Torv, i placering og art.
Ved medborgerhuset omdannes den nuværende buspassage til en bredere cykel og gangpassage. Passagen skal belyses på en måde, der gøre, at den åbnes op og bliver mindre dyster.

22

Tidsplan

Omdannelsen af strækningen Nytorv til Nordkraft kommer til at foregå i en række etaper. Lige nu arbejdes der på område 1 og 2 – Østerågade og Nytorv til Braskensgade.

Område 1 forventes at stå fuldt omdannet ved udgangen af 2020, og område 2 forventes at stå færdigomdannet ved udgangen af 2021.

De resterende områder omdannes fra 2022 til 2023.

Del indhold