Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hals

En ny byudviklingsplan for Hals skal skabe en fælles vision og en handlingsplan for byen. Hals er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Byudviklingsplan vedtaget af Byrådet

Den 10. december 2018 (punkt 3) godkendte Aalborg Byrådet Byudviklingsplanen for Hals.

Se referatet fra byrådsmødet.

Hals Byudviklingsplan Forside

Indholdet og retningen i byudviklingsplanen bygger på input fra de tidligere borgermøder på Hals Skole og dialog med lokale interessenter. Udvalgte elementer fra byudviklingsplanen:

 • Strategisk fokus på bosætning, især børnefamilier, udvikling af mødesteder og sikring af Hals’ historiske strukturer. Men der er også fokus på nærheden til Limfjorden og de grønne og rekreative kvaliteter i og omkring Hals, ikke mindst hvordan de 'kittes sammen' med stiforbindelser.
 • Ændring af byudviklingsretning fra 'nord-planen' til byudvikling mod øst og fortætning omkring bymidten.
 • Omdannelse af Hals Camping til boligområde.
 • Udlæg af ejendommen Nordmandshage 35 til boligområde.
 • Der er fortsat byggemuligheder i Lokalplan 5.43 (del af 'nord-planen') (Ved ophævelse af planen vil kommunen være erstatningspligtig.)
 • Omdannelse af dele af Østpieren. Det konkrete indhold og proces skal fastlægges i en kommende selvstændig planproces.
 • Den tidligere genbrugsstation og området umiddelbart nord for ved Ulstedvej omdannes til regulær erhvervsområde.
 • Bymidteafgrænsningen for butikker fastholdes med fokus på Midtergade, Havnegade og Vestpieren.
 • Mulighed for butikker, som sælger pladskrævende varer, i erhvervsområderne Bygmestervej og Bisnapkratvej.
 • Udpegning af nyt mødested i form af et aktivitetsområde i den østlige del af havnen (hænger sammen med de 15 mio. kr., som byrådet har afsat til fritid, sport og oplevelser i Hals-området.)
 • Udpegning af område langs Skriveren til skovrejsning i form af bynær skov.
 • Reservation af nye stiforbindelser, bl.a. forbindelse fra Golfstien over Hals Camping til bymidten.
 • Vejreservation til omfartsvej nord om Hals tages ud af planlægningen.
 • Revision af alle kommuneplanrammer (fra gl. Hals Kommune til Aalborg Kommuneplan-koncept).

Byudviklingsplanen skal følges op med konkrete lokalplaner og kommunale projekter, men også private byggeprojekter. Med hensyn til de private investeringer er formålet, at der udvikles og tydeliggøres potentielle investeringsmuligheder. Men også at der gives investeringssikkerhed ved, at kommunens planlægning er langsigtet og strategisk.

Byudviklingsprojekter

I processen med byudviklingsplanen er der fremkommet en række ideer til projekter, som kan understøtte byudviklingsplanen for Hals. Disse ideer er samlet i Katalog over byudviklingsprojekter i Hals.

Hals Katalog Over Byudviklingsprojekter Web Udgave Page 03 Page 06

Primo 2018 er følgende projekter udført:

 • Nye træer langs Havnegade og Midtergade for at skabe sammenhæng langs handelsstrøget og bedre sammenhæng mellem by og havn samt mere hensigtmæssig drift.
 • Design og indkøb af byinventar og bænke, der er sat op flere steder i byen.
 • Design og indkøb af henvisningsskilte m.m.
 • Udsætning af får på Skansen.
 • Nyt opholdsareal på Havnen.
 • Fornyelse af Torvet.

I budget 2017 afsatte Aalborg Byråd 15 mio. kr. specifikt til at understøtte fritidslivet og turismen i Halsområdet. By- og Landskabsforvaltningen samarbejder med Sundheds- og Kulturforvaltningen om udmøntning af pengene til projekter, der både er lokal opbakning til, og som kan understøtte byudviklingen.

Der er fokus på at lave et aktivitetsområde i den østlige del af havnen med fokus på fritid, sport og oplevelser. Hals er placeret helt unikt ved udmundingen af Limfjorden ved Kattegat. Desværre er der ved byen få muligheder for at 'mærke vandet'. Derudover er det en udpræget følelse, at der ikke er ret meget at give sig til på havnen – udover at købe en is eller øl. Specielt aktiviteter for børn har været et lokalt ønske.

Derudover arbejdes der med en sammenbindingen af havnen øst-vest langs Færgevej, der gør det oplagt for fodgændere at bevæge sig på tværs af havnen. Dette skal sammen med ovennævnte aktivitetsområde være med til at skabe liv i den østlige del af havnen omkring Jollehavnen.

Den 4. september 2017 var der borgermøde med udgangspunkt i projektskitser, som COWI har udarbejdet. Der arbejdes videre med projektet i 2018-19.

Om byudviklingsstrategien

I Fysisk Vision 2025 er Hals udpeget som en by med særlige byvækstpotentialer. Det betyder, at der er en aktuel efterspørgsel efter attraktive arealer, og at der er potentiale for byvækst. Hals har masser af kvaliteter:

 • Attraktivt by- og havnemiljø
 • Stærkt turistknudepunkt
 • Store natur- og landskabskvaliteter
 • Regionale kultur- og fritidsattraktioner (Kattegatområdet, Skansen)
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier
 • God trafikal tilgængelighed
 • Oplandsby til Aalborg

Udviklingen i Hals har dog ligget stille i en årrække. Det er Aalborg Kommunes mål, at Hals' særlige byudviklingspotentialer skal bringes i spil og udbyttes som et væsentligt bidrag til at styrke Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo.

Hals Byudvikling

Det er politisk besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Hals. Formålet er at definere identitet, struktur og sammenhængskraft i byen. Den ny byudviklingsplan skal sikre synergi og helhed for fremtidens initiativer i området. Det gælder både en målrettet og optimeret anvendelse af offentlige ressourcer, men også private investeringer.

Der findes i dag en række politiske mål, beskrivelser og delprojekter for Hals. Byudviklingsplanen skal bygge videre herpå. Målet er, at der laves et 'servicetjek' på eksisterende planlægning: Har vi arealer til byudvikling? Ligger arealerne de rigtige steder? Osv.

Processen indtil videre

Arbejdet med byudviklingsplanen startede i 2015, hvor der blev lavet en analyse af Hals' demografi, funktioner, struktur og karakter. Størstedelen af analysen er samlet i Ny byudviklingsplan for Hals. Debatoplæg 2015.

Derefter var første skridt et borgermøde på Hals Skole den 2. juni 2015. Formålet med borgermødet var at skabe åbenhed om planen og processen og give borgere og interessenter mulighed for at bidrage med ideer og nye perspektiver.

Størstedelen af borgermødet var tilrettelagt som en workshop, hvor ca. 150 lokale borgere og interessenter kom med deres ønsker og forslag til en ny byudviklingsplan. Der var en god og positiv stemning på mødet.
Du kan se kommunens oplæg fra borgermødet her, og en opsummering af de mange input her.

Borgermode Hals 020615 Word CloudNæste offentlige møde var den 7. januar 2016 i forbindelse med, at Thomas Kastrup-Larsen flyttede Borgmesterkontoret til Hals i en uge. Borgmesteren var sammen med rådmand for By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen vært for et borgermøde på skolen, hvor cirka 175 halsboere drøftede byudvikling og visioner for området.
Du kan se kommunens oplæg fra borgermødet her.

Siden har der været dialog med en række væsentlige interessenter om muligheder og løsninger i Hals, herunder: en række grundejere i og omkring Hals by, sommerhusejere, samråd, erhvervsforening, VisitAalborg, staten, potentielle bygherrer, virksomheder, golfklubben, boligselskab m.fl.

By- og Landskabsudvalget godkendte den 8. december 2016 (punkt 10) principperne for en ny byudviklingsplan for Hals.
By- og Landskabsudvalgets møde 8. december 2016 - referat
Hals Byudviklingsplan. Opsamling på fordebat og status

Yderligere informationer

Kontakt Alex Tolstrup, tlf. 9931 2085 eller mail

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200