Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Godsbanearealet

Med baggrund i et initiativ om at etablere et uddannelsescampus på arealet mellem busterminalen og Dag Hammerskjølds Gade blev det i 2008 besluttet at igangsætte en gradvis omdannelse af hele Godsbanearealet

Planprocessen

Der blev gennemført en planproces med offentlig debat, arkitektkonkurrence og opfølgende lokalplanlægning. Plangrundlaget for Godsbanearealet blev vedtaget i december 2010.

Som bilag til lokalplanen er der udarbejdet et kvalitetsprogram, som beskriver koncepter for bebyggelser, opholdsarealer, vej og stier.

Lo­kal­plan 1-1-110 (pdf)

Kva­li­tets­pro­gram for God­s­ba­ne­a­realet (pdf)

Visionen

Det er visionen at skabe et grønt byområde, der bygger på sundhed og bæredygtige principper. Der skal sættes fokus på videnbyen og det aktive byliv, og der skal skabes et frugtbart samspil mellem Godsbanearealet, Østerådalen og de omkringliggende byområder. Herudover er det ønsket at eksperimenterende arkitektur og kreativ genbrug af kulturhistoriske spor skal være med til at skabe identitet i den nye bydel.

Seneste nyt

I den nordvestlige del af Godsbanearealet er det nye byområde ved at tage form. Studenterkursus og Fjordblinks familie- og ungdomsboliger er taget i brug og Sosu Nord og VUC's byggeri i tilknytning forventes ibrugtaget i sensommeren 2014. Herudover er der givet tilsagn om støttet boligbyggeri ovenpå butiksarealer, herunder en dagligvarebutik, på hjørnet af Jyllandsgade og Dag Hammarskjølds Gade.

Friarealer

Der er udarbejdet en vision for Godsbanearealets friarealer. Friarealerne tænkes omdannet til et rekreativt landskab, som kan mere end at være smukt - landskabet skal nemlig også kunne håndtere fremtidens nedbørsudfordringer.

Dette kommer fx til udtryk på byområdets centrale plads Campuspladsen, hvor den lave del udgør et forsinkelsesbassin, ved grønne tage på byggerierne, ved regnbede i byrummene (det første er etableret foran Studenterkurset) og ved kanaler langs nybyggeriernes facader.

Kort­film om hånd­te­ring af regn­vand (youtube)

Mellem Fjordblinks boligbyggeri og Dag Hammarskjølds Gade er arbejdet med at anlægge 'Jernbaneparken' - en del af områdets rekreative udearealer.

Plandokumenter og andre oplysninger om Godsbanearealet

Fol­der om God­s­ba­ne­a­re­a­let (pdf)

Åb­ning af Øste­raa (pdf)

Bæ­re­dyg­tighed, Godsbanearealet (pdf)

Oversigtsplan (august 2013) (pdf)

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200