Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nytorv til Nordkraft

Aalborg Kommune har gennemført en konkurrence og præsenterer nu en visionær og robust helhedsplan, for strækningen fra Nytorv til Nordkraft.

A1-plan 1-1000_COWI-COBE-ÅF

Forvandling - fra Nytorv til Nordkraft

Med den nye helhedsplan gennemtænkes byens mobilitet, hvor der skal sikres god tilgængelighed for alle mobilister. Samtidig skabes der rammer for en attraktiv og oplevelsesrig by, som skaber mere liv i byens rum. Samtidig skabes der mere plads til natur i byens rum og bæredygtig mobilitet. Områdets grønne præg og rekreative forløb skal styrkes. 

Konkurrence

Tre prækvalificerede teams har deltaget i konkurrencen om at omdanne strækningen. Et hold bestående af rådgivningsfirmaet COWI, arkitektfirmaet COBE og ÅF - Lightning er med deres bud på en ny helhedsplan udpeget som vinder af konkurrencen.

Tre udvalgte teams har deltaget i konkurrencen:

  • Rådgivningsfirmaet COWI, Arkitektfirmaet COBE og ÅF Infrastructure Planning.
  • Ingeniørfirmaet Niras, arkitektfirmaet WERK, Lightscapes og Bendixbruun.
  • Arkitektfirmaet Vandkunsten, Via Trafik, Kongshaug & Søn og Landskabsarkitekt Marianne Levinsen.

Konkurrenceområde

Nytorv _hele Etapen -lommer -01

Tidsplan

Omdannelsen af strækningen kommer til at ske i en række etaper; projektering af strækningen er allerede i gang.

Det forventes at ledningsarbejderne går i gang i starten af 2020 og at den første etape, som omfatter strækningen af Nytorv fra Østerågade til Braskensgade, står færdigt allerede i slutningen af 2021.

Vision

Visionen er at skabe et sammenhængende og attraktivt byrum, hvor der er gode forhold for gående og cyklister og hvor det fortættede og levende byliv og ophold prioriteres højt på dele af strækningen. Strækningen skal indgå som en del af Midtbyens handelsgader og flow mellem destinationer.

Omdannelsen af Nytorv til Nordkraft skal tage udgangspunkt i de visioner, der ligger i Midtbystrategien, ’Liv i centrum’ - en strategi for midtbyens udvikling frem til 2025. Visionen er overordnet set, at videreudvikle Aalborg som en mangfoldig, attraktiv og oplevelsesrig by, og strategien opsætter konkrete mål og indsatser – bl. a. om at skabe mere liv i byens rum, om at få mere natur i byen og om bæredygtig mobilitet. Herudover skal der satses på at skabe forskellige bykvarterer med stærke identiteter og en høj
grad af by- og bokvalitet.

Det er Midtbyens forskellige kvarterers identitet og tilbud, der tilsammen skal være med til at skabe en mangfoldig Midtby. Kvarteret, som strækningen ligger i, bliver i Midtbystrategien kaldt ”Middelalderkvarteret” under overskriften ”Strøgkvarter og historisk Midtby”. Det ligger mellem
middelalderbyen, havnen og den mere moderne by med både større kædebutikker, mindre specialbutikker og shoppingcentre og har en central rolle ift. Aalborgs rolle som handelsby. Denne rolle skal styrkes i en fremtidig omdannelse af strækningen ved at skabe en attraktiv destination
i byens centrum. 

Strækningen Nytorv til Nordkraft er en del af et større sammenhængende forløb i byen, der er under udvikling i årene 2018-25. Den er udpeget som et ’urbant hovedstrøg’ i Midtbystrategien - en betegnelse der dækker over særlige gågader og boulevarder med markant arkitektur og blandede byfunktioner, der er med til at understrege byens storbykarakter. Området spiller en vigtig rolle i byens cirkulære fodgængernetværk og for at understøtte ønsket om en levende by vil der være fokus på at skabe forskellige oplevelser og stedsspecifikke herlighedsværdier på strækningen.
Midtbystrategien anviser også grønne og rekreative forløb der skal styrkes frem mod år 2025. Den aktuelle strækning er udpeget med potentiale for mere grønt og det betyder konkret, at områdets grønne præg, sammenhænge og rekreative forløb skal styrkes. 

Sidstnævnt spiller området en central rolle ift. bæredygtig mobilitet. Midtbyen skal styrkes som cykelby og Nytorv-Nordkraft er udpeget som en del af en prioriteret cykelrute mellem universitetet og midtbyen. Specifikt er Nytorv udpeget som et vigtigt velkomst-/ankomststed for cyklister i byen. Dette indbefatter også, at der skal sikres plads til information, parkerings- og servicefaciliteter til cykler.

På samme måde har fodgængerne høj prioritet. Det skal være nemt, trygt og attraktivt at bevæge sig rundt i byen og oplevelsesværdien vil kunne styrkes ved at understøtte et cirkulære fodgængernetværk. En omdannelse af strækningen skal medvirke til at styrke en sammenhængende ’kerne’ i midtbyen, hvor gågadeforløbende opleves mere sammenhængende og oplevelsesrige end tilfældet er i dag. 

Det er også et mål at der er god tilgængelighed for biler, men på de bløde trafikanters præmisser. Det betyder at der ønskes en tydelig og mere enkel tilgængelighed til parkeringshusene for bilister, under stor hensyntagen til gående og cyklister.

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200