Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budget: Aalborg vil være i den grønne førertrøje

07. september 2020
Aalborg er blevet samlingspunkt for Green Hub Denmark, der skal skabe
endnu flere grønne jobs og bæredygtig udvikling.

Da COVID-19 lukkede Danmark ned i marts måned, blev Aalborg Kommune også ramt hårdt. Med fremrykning af anlægsinvesteringer for 499 mio. kr. har Aalborg taget markante initiativer for at sætte samfundet i gang igen. Men for virkelig at kickstarte økonomien, skal der fart på den grønne omstilling.

Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning er sammen med en lang række regionale erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner med i Green Hub Denmark. Et stærkt og grønt partnerskab, der netop arbejder med grøn innovation og bæredygtige forretningsmodeller for at understøtte og accelerere arbejdet med at tackle klimaudfordringerne.

Grøn omstilling kan være med til at øge væksten og eksporten fra nordjyske virksomheder samt at tiltrække flere investeringer og skabe flere grønne jobs i regionen. Men også til at nå den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Partnerskabet, som har base i Aalborg, udgør en platform for grøn vækst i verdensklasse og er klar med egne investeringer i grønne løsninger for over 7,5 mia. kr.

Kulørt affaldssortering
Ifølge klimaplanen for en grøn affaldssektor skal alle danskere i fremtiden sortere mere affald. På sigt skal borgerne i Aalborg Kommune altså også sortere madaffald, farligt affald, mad- og drikkekartoner samt tekstiler. I stedet for 10 skraldespande til de forskellige fraktioner arbejder Aalborg Kommune på en løsning, hvor det er muligt at lægge flere affaldstyper i den samme skraldespand - affaldet er blot sorteret i poser med forskellige farver alt efter indhold. Fx kan en grøn pose med madaffald og en sort pose med restaffald komme i den samme beholder. Herefter bliver poserne sorteret på et farvesepareringsanlæg hos affalds og energivirksomheden I/S Reno-Nord. Systemet er fleksibelt, da det er muligt at indføre poser i nye farver.

Genanvendeligt affald i kommunale institutioner
Fremover skal kommunale institutioner, som ikke allerede affalds-sorterer, være tilsluttet en ordning, der sikrer indsamling af affald til genanvendelse. Det vil sige, de skal sortere papir/pap og plast/metal senest i 2021. Kommunens børn og unge, som er vant til at sortere deres affald derhjemme, skal derfor fremover gør det samme, når de er i børnehave eller skole.

LIFE - Naturgenopretning i Limfjorden
Via Limfjordsrådet arbejder de 18 kommuner, som har opland til fjorden, på at gennemføre helhedsorienterede natur- og miljøprojekter. Formålet er at genskabe den naturlige balance i Limfjorden. I LIFE-projektet finder naturgenopretningen blandt andet sted ved Nørholm. Planen er at gen-etablere strandengene og stabilisere fjordbunden - samt at reetablere bælter med vegetation, ålegræs og tangbede.

Klimasikring mod oversvømmelser
Skybrud og stigende grundvand. Oversvømmede huse og veje. Marker med afgrøder, der går tabt. Vand skaber allerede udfordringer i dag, og forskere forventer flere oversvømmelser og mere ’vand de forkerte steder’ i fremtiden. Desværre er det ikke nok at forebygge yderligere udslip af CO2. Det handler i høj grad også om at behandle de eksisterende klima-udfordringer. Ved at separere regnvand fra spildevand og henholdsvis lede det gennem vandløb og kloakker mindsker vi presset på kommunens rensningsanlæg. Samtidig kan vi etablere større søer, som forsinker regnvandet, før det bliver ledt ud i åer og bække. Vi kan nedsive vand fra overflader og tilpasse vores vandløb. Dermed ender vandet ’de rigtige steder’ og begrænser antallet af oversvømmelser.

Som eksempel bliver regnvand fra tage og veje ’parkeret’ i en sø i Sofiendal Enge. Åbningen af Østerå er et andet eksempel på lokal afledning af regn-vand. Det er planen, at flere lignende vandprojekter i fx Gistrup og Nibe kan være med til at styre og drage fordel af vandet, så både naturinteresser og rekreative ønsker bliver tilgodeset. Det giver plads til vilde blomster, insekter og fugle. Dermed forbereder vi os på klimaforandringer ved at bringe naturen tættere på byen. Fx er storken vendt tilbage til Sofiendal Enge efter etablering af søer i området.


Green Hub Denmark i Aalborg

  • 400 energiforskere på AAU
  • Grønne investeringer for 7,5 mia. kr.
  • Udsigt til 5.000 jobs over 10 år
Del indhold