Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Et bredt forlig med fokus på velfærden

27. september 2018
Et bredt flertal i Aalborg Byråd har torsdag eftermiddag indgået budgetforlig for 2019-2022 med vægt på velfærd.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået et bredt budgetforlig - med 29 ud af de 31 byrådsmedlemmer. Enhedslisten er ikke med i budgetforliget.

Aalborg Byråd har indgået et velfærdsforlig med fokus på de ældre, mennesker med handicap, børn og de udsatte.

Magistratens oprindelige budgetforslag er ambitiøst, både hvad angår service og investeringsomfang. Derfor indeholder dagens budgetforslag ikke de store armbevægelser, men er et forlig med fokus på at sikre de mest nødvendige velfærdsydelser i Aalborg Kommune. Forligspartierne er enige om, at det er godt for Aalborgs fremtid, udvikling og investeringer.

Med budgetforliget er der foretaget justeringer på højtprioriterede områder samtidig med, at der opretholdes en tilstrækkelig balance i kommunens økonomi - både på kort og på langt sigt.

Budgettet understøtter væksten

Aalborg Kommune står foran store anlægsinvesteringer. Det er nødvendigt for at sikre udvikling og fremdrift i en kommune i vækst. Befolkningsudviklingen er positiv og antallet af arbejdspladser stiger. Budgettet skal understøtte væksten.

Der vil over de fire budgetår være et kasseforbrug. Men der er her tale om allerede opsparede midler til investeringerne i +Bus-løsningen, som for alvor tager fart fra 2019.
I forhold til det oprindelige forslag er serviceudgifterne forøget med 46,7 mio. kr. Dermed er det oprindelige budgets ledige serviceramme på 51,2 mio. kr. stort set udnyttet.

Skatteudskrivningsprocenter og -promiller er uændrede i forhold til 2018.
Forliget medfører en kasseforbrug på 7,1 mio. kr. i 2019 før henlæggelse af 30 mio. kr. til den 3. Limfjordsforbindelse, jævnfør aftalen i Aalborg Alliancen.

Aalborg Alliancen

Budgetforligspartierne står alle bag den indgåede aftale i Aalborg Alliancen, som har tre hovelementer:

• Erhvervslivet tilvejebringer nye jobs til borgere i Aalborg

• Aalborg Kommune hensætter 30 mio. kr. om året i 20 år til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse

• Erhvervsdækningsafgiften forudsættes fastholdt på nuværende niveau i perioden

Byrådet følger årligt op på elementerne i Aalborg Alliancen og tager om nødvendigt initiativer i forhold til erhvervslivets andel for at sikre, at det aftalte provenu opnås.

Ændringer i budgettet

Nedenfor kan ses en række udvalgte ændringer i forhold til Magistratens Budgetforslag. I referatet fra budgetforligsforhandlingerne kan alle ændringerne findes.

• Ældreområdet har fået tilført midler til plejehjemsområdet, til klippekort på plejehjem og til opkvalificering af medarbejdere.

• På folkeskoleområdet er der tilført ekstra midler til PPR, idræt i undervisningen, indsatser for tosprogede børn og pædagoger i skoledelen.

• På social- dagpasning- og beskæftigelsesområdet styrkes bl.a. udsatte området, dagplejeområdet, Parasollen, voksenlærlingeforløb og indsatsen for at få flere flygtningekvinder i arbejde.

• På kultur- og fritidsområdet bliver der tilført midler til Bevæg Dig For Livet og til en tilbagevendende idrætsfestival. Der sker et økonomisk løft af Aalborg Symfoniorkester, Ordkraft og Kunsten.

Se budgetforliget

Del indhold