Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Magistratens budgetforslag for 2019 - 2022

31. august 2018
Magistraten fremlægger i dag sit forslag til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Voksenhandicapområdet styrkes markant, Klarup Skole udvides, Gigantium udbygges, og en ny børnehave opføres i centrum. Magistraten vil bl.a. løse de trafikale udfordringer med penge til +BUS og en 3. Limfjordsforbindelse.

Budgetprocessen har involveret hele Aalborg Byråd under budgetdrøftelserne 28.-31. august. Generelt fastholdes Aalborg Kommunes gode serviceniveau, og der er bl.a. afsat betragtelige midler - samlet 38 mio. kr. i 2019 - til at håndtere udfordringerne på voksenhandicapområdet. Budgetforslaget omfavner på mange områder de udfordringer, der følger af, at Aalborg Kommune er en kommune i hastig vækst. 

Penge til +BUS og 3. Limfjordforbindelse

I den kommende fire-års-periode forventes der investeret 510 mio. kr. i den kommende +Bus-løsning. Kommunens andel af projektet udgør 245 mio. kr. Anlægget af +Bus-løsningen indgår i budgetterne for årene 2019-2022.

Der er tale om en investering på 510 mio. kr., hvoraf Aalborg Kommunes andel udgør 245 mio. kr. Næsten hele beløbet er sparet op i en særlig kassebeholdning til formålet. Desuden afsættes der 1. mio. kr. til undersøgelse af de trafikale, tekniske og økonomiske forudsætninger for etablering af en +BUS 2 mellem Svenstrup og Bouet.

Fra og med 2019 vil der årligt i 20 år blive henlagt 30 mio. kr. til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse, der er Aalborg Kommunes bidrag til Aalborg Alliancen, hvor erhvervslivet samtidig bidrager aktivt til nedbringelse af ledigheden. Dermed er finansieringen af Aalborg Kommunes tilskud til en 3. Limfjords-forbindelse indarbejdet i budgetforslaget.

 

Et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog

Aalborg Kommune skal leve op til den aftale om omstilling og effektivisering, der i 2016 blev indgået mellem Regeringen og KL - og med det formål at skabe et økonomisk råderum forud for forhandlingerne om 2019-budgettet.

Derfor har Byrådets udvalg i foråret 2018 udarbejdet et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog med mulige driftseffektiviseringer på 1,5 % af serviceudgifterne svarende til 130,5 mio. kr. Kataloget er ikke fuldt indarbejdet i budgetforslaget, og en stor del af katalogets midler er benyttet inden for de enkelte udvalgsområder til at opprioritere andre serviceområder.

Budgetforslaget fastholder de nuværende skatteudskrivningsprocenter, og der er i budgetforslaget anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2019.

Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.862,8 mio. kr. og bruttoanlægsudgifter på 661,3 mio. kr. overholder Aalborg Kommune den aftale, der er indgået mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 vedrørende service og anlæg. Serviceudgifterne er 51,2 mio. kr. under kommunens beregnede serviceramme.

Budgetforslagets samlede personalemæssige konsekvenser svarer til en reduktion på ca. 29 stillinger.

Hovedpunkter fra budgetforslaget

Stigsborg Havnefront

Udbygningen af Stigsborg går for alvor i gang i 2019. Derfor anmoder Byrådet Stigsborg Arealudviklingsselskabet om at udarbejde et beslutningsgrundlag for en mulig etablering af en cykel- og gangbro mellem Musikkens Hus og Stigsborg-området.


Der afsættes 26 mio. kr. til etablering af Stigsparken i 2019 til 2021.
Det planlagte skolebyggeri vil blive suppleret af en børnehave med tilhørende vuggestue med plads til ca. 120 børn i alderen 0-5 år.
Desuden planlægges et nyt plejehjem med 75 pladser på Stigsborg - til erstatning for Elmely.

Nye institutioner i centrum
Pasningsgarantien er under pres i Vesterkæret og Sønderbros skoledistrikter. Derfor afsættes der 21 mio. kr. til en ny børnehave med plads til 100 børn og en ny vuggestue til 50 børn.

Udvidelse af Klarup Skole
Elevtallet har været stærkt stigende på Klarup Skole, og tendensen fortsætter. Derfor er der i alt afsat 40 mio. kr. til udvidelse af Klarup Skole og udvikling af læringsmiljøer.

Voksenhandicapområdet
Der er stigende pres på voksenhandicapområdet - de seneste fem år er antallet af sager til eksempelvis bostøtte, botilbud og personlig assistance steget markant. Der er i 2019 tilført betragtelige midler til at håndtere udfordringerne.

Cykelsti til Dall-Ferslev
Etablering af en cykelsti til Dall-Ferslev - der afsættes 7 mio. kr. i 2019.

Ghettoplan og sikring af pasningsgaranti
Højst 30 % af børnene i en institution må komme fra Ghettoplanens udpegede boligområder. Derfor ombygges to institutioner, og der etableres en børnehave i tidligere DUS lokaler i Nørresundby. Der afsættes 22 mio. kr. Kommunen vil søge penge til det fra låne- og ansøgningspuljen, som regeringen har afsat med ghettoplanen.

Læreraftalen
Til aftalen om arbejdstid mellem Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening afsættes der 2,9 mio. kr. i 2019. Derudover afsættes der 7 mio. kr. årligt fra 2020 for at øge fleksibilitet af bl.a. undervisningsforberedelse, og der lægges loft på undervisningstimetal.

Kollektiv trafik
Busdriften tilføres 5,81 mio. kr. for at opretholde det nuværende serviceniveau og 0,59 mio. kr. til etablering af knudepunkter.

Gigantium
Der afsættes 45 mio. kr. til at udbygge Gigantium med blandt andet to nye idrætshaller. Gigantium afholder mangeartede arrangementer, og der er behov for en udvidelse af faciliteterne.​​​​

Vejgaard Bibliotek
Der er afsat 3 mio. kr. til ombygning af Vejgaard Bibliotek. Det skal forud afklares, om der med ekstern bygherre kan skabes et nybyggeri af et multihus, der kan rumme bibliotek, sygeplejeklinik, aktivitetscenter for ældre, seniorboliger, de Frivilliges hus og de frivillige, der allerede bruger huset.

Myndighedsproduktion
Væksten i Aalborg betyder stor aktivitet i byggeri og et behov for planlægning. Det betyder pres på byggesagsbehandlingen og lokalplanlægningen. Der afsættes derfor ekstra 4 mio. kr. årligt.

Binderup Å
Der skal ske en forbedring af Binderup Å, da der findes en kunstig opstemning i vandløbet, der hindrer, at fisk kan bevæge sig frit i vandløbet. Der påtænkes fjernelse af den og restaurering af vandløbsstrækningen. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2019.

Ny Materielgård
Over de næste 4 år er der afsat midler til at realisere planerne om en ny Materielgård.

En mere detaljeret beskrivelse af budgetforslagets konsekvenser for de enkelte udvalgsområder kan læses i referatet.

Se referat

 

Del indhold