Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Organisationsændringer på Familie- og Beskæftigelsesområdet

19. december 2017
Pr. 1. januar 2018 gennemfører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen en række organisationsændringer. I oversigten nedenfor kan du se, hvilke områder der bliver berørt.

Vi Flytter

Ydelsesområdet

På voksenområdet lægges de nuværende lokale enheder - Socialcenter Integration, Socialcenter Ung og Ydelses- og Socialcentret - sammen til et samlet Ydelsescenter.

Voksenserviceområdet

Voksenserviceområdet samles og lægges sammen med specialgruppen på børne- og ungeområdet i en nyoprettet enhed med navnet Specialgruppen

Integrationsområdet

Grundet omorganiseringen bliver tolkegruppen, boliggruppen og familiekonsulenterne på integrationsområdet frem over en del af Jobcenter Integration. 

Da Socialcenter Integration opdeles og ydelsesmedarbejderne flyttes til det centrale ydelsescenter i enheder på John F. Kennedys Pl., betyder det også, at Grønlænderenheden i den nuværende form som særlig enhed ophører, men indsatsen fortsætter. 

Træningshøjskolen

Træningshøjskolen, der i dag hører under i Børne- og Familieafdelingen (BFA) flyttes som følge af omorganiseringen fra Center for Sociale indsatser (tidligere Center for Voksne) til Jobcentret. Træningshøjskolen organiseres sammen med projekterne Vækst-Identitet-Arbejde (VIA) og Ressource Center Aalborg (RCA). 

Børn, unge og familier med særlige behov

Center for Børn, Unge og Familier opdeles og indsatser videreføres i andre organisatoriske rammer. Dagbehandlingsinstitutionen Barnets Hus omorganiseres ligeledes. Ved omorganiseringen flyttes Barnets Hus organisatorisk fra Center for Børn, Unge og Familier til Dagtilbud Seminariekvarteret. 

Center for Dag- og Døgntilbud – den nye udførerenhed

Der oprettes bl.a. en ny udførerenhed under Socialafdelingen. Således samles myndighed og udfører i samme afdeling. Her placeres bostøttekorpset til voksne og en række tilbud, der altovervejende benyttes af borgere fra Aalborg Kommune. Det er alle tilbuddene i Opvækst- og Udredningsspecialet, Dagbehandling Unge og Ungespecialet samt tilbuddene Familiehuset Bisgård og Rådgivnings- og Behandlerhuset. Ungerådgivningen fra Center for Sociale indsatser flyttes ligeledes til udførerenheden. 

Børnehus Nord

Børnehus Nord, der er et regionsdækkende tilbud, flyttes fra Børne- og Familieafdelingen til Socialafdelingen, idet indsatsen foregår i et meget tæt samarbejde med myndighed i Socialafdelingen. 

Skole- og dagbehandlingstilbud

Det skal drøftes med Skoleforvaltningen om skole og dagbehandlingstilbuddene kan flyttes til Skoleforvaltningen. Tilbuddene drives i dag i et samarbejde mellem de to forvaltninger. 

Rammeaftaletilbud samles

De såkaldte rammeaftaletilbud har brugere fra og forsyningsforpligtelse for de øvrige nordjyske kommuner. De samles fremover i Center for Sociale indsatser. Det betyder, at BørneBøgen, Stjernehusene og Danahus flyttes internt i BFA fra Center for Børn, Unge og Familier til Center for Sociale indsatser.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet for Børn og Unge forbliver også i BFA, men vil frem over være en del af Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Netværkskoordinatorerne

Netværkskoordinatorerne flyttes organisatorisk fra Socialsekretariatet til Center for Tværfaglig Forebyggelse i Børne- og Familieafdelingen. Derved samles det boligsociale arbejde et sted. 

Adresseændringer pr. 1. januar  

Ydelsescenter

Der oprettes ved omorganiseringen et samlet Ydelsescenter fra 1. januar 2018, der sammen med det nuværende Jobcenter indgår i en ny Job- og Ydelsesafdeling. Det nye Ydelsescenter vil dog fortsat have decentral borgerbetjening i henholdsvis Jobcenter Integration og Uddannelseshuset, hvor der er mulighed for råd og vejledning til borgerne.

Følgende kontaktinformationer er gældende for Ydelsescenteret fra 1. januar 2018:

Adresse:
John F. Kennedys Pl. 1B
9000 Aalborg.
Tlf.: 9931 3744

Specialgruppen

Myndighedsopgaven på servicelovområdet for voksne samles sammen i et centralt servicelovsafsnit under Specialgruppen i Socialafdelingen. Specialgruppen kommer til at varetage følgende opgaver vedrørende specialindsatsen for børn og unge, bostøtte, botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecenter. 

Følgende kontaktinformationer er gældende for Specialgruppen fra 1. januar: 

Adresse:
Østerbro 42
9000 Aalborg
Tlf.: 9931 2755

Del indhold