Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Sundhed og omsorg Voksne med handicap eller funktionsnedsættelse Hjælpemidler, bil og bolig Søg støtte til køb af handicapbil

Søg støtte til køb af handicapbil

Søg om støtte til en handicapbil, hvis du har et varigt handicap.

Ring 70 20 00 00 for at få hjælp til at bruge selvbetjeningen.
Har du ikke MitID, skal du kontakte Kontaktcentret. Se info nedenunder.

Støtte til handicapbil ved varigt handicap

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

 • opnå eller fastholde et arbejde
 • gennemføre en uddannelse
 • deltage i aktiviteter

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, eksempelvis din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, eksempelvis med individuel handicapkørsel.

Hvis du vil vide mere

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få et rentefrit lån til den billigst egnede bil op til 206.000 kr. (2023).

Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Uanset om du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du søge om støtte til særlig indretning af din bil: håndspeeder, håndbremser, drejesæde, bremseforstærker, automatgear eller andet. Tilskuddet til automatgear udgør den faktiske udgift til automatgearet, dog højest op til 28.571,14 kr. (2023)

Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan du også søge om tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Hvis du bliver godkendt som chauffør for en person under 18 år, kan du også søge om tilskud til køreundervisning.

Dine eller familiens økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.

Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Udskiftning af en bil med støtte kan som udgangspunkt tidligst ske efter otte år. Kun i særlige tilfælde kan kommunen give støtte til udskiftning tidligere.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

I visse situationer får du 14 uger til at forberede dig på, at kommunen standser eller nedsætter den hjælp, du hidtil har fået.

Varslingsordningen gælder kun for udvalgte bestemmelser, hvor kommunen fratager eller nedsætter hjælpen.

Ordningen gælder for:

 • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med kontant tilskud (servicelovens § 95)
 • frakendelse eller nedsættelse af hjælpen i en ordning med borgerstyret personlig assistance (servicelovens § 96)
 • frakendelse eller nedsættelse af hjælp i form af kontaktperson til døvblinde (servicelovens § 98)
 • frakendelse af en plads på særlige dag- og klubtilbud (servicelovens §§ 32 og 36)
 • ophør af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af servicelovens § 42, stk. 4 (§ 42)
 • frakendelse af handicapbil, hvis frakendelsen sker i løbet af bevillingsperioden (servicelovens § 114)
Afgørelser omfattet af varslingsordningen

Kommunen skal give et varsel på minimum 14 uger, inden en afgørelse kan iværksættes, hvis kommunen træffer afgørelse om at nedsætte eller standse hjælp til en borger. De 14 uger gælder fra den dag kommunen har afgjort sagen. Kommunen skal vejlede borgeren om, hvad det betyder, at sagen er omfattet af varslingsordningen. 

Hvis man som borger ikke klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse, betyder varslingsordningen, at man får en periode på 14 uger, hvor den hidtidige hjælp fortsætter, og hvor man kan indrette sig på den nye situation. Kommunen kan dog godt forberede iværksættelsen af afgørelsen, mens varslingsperioden løber. 

Hvis man derimod klager til Ankestyrelsen, kan kommunens forberedelser på at iværksætte afgørelsen først begynde, når de 14 uger er gået.  Klagesagen skal som udgangspunkt være afsluttet inden for de 14 uger. Det betyder, at man som borger har fire uger til at klage, kommunen har to uger til at genvurdere på baggrund af klagen, og at Ankestyrelsen har otte uger til at behandle klagen.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Du kan læse mere om støtte til bil hos blandt andre Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

Kontakt

Kontaktcentret

Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 50 00

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen m.v.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Sagsbehandlingstiden fra vi modtager din ansøgning om:

 • tilskud til køb af bil, er 6 måneder. 
 • hjælp til reparation af nødvendig indretning af bil, er 2 uger.
 • udskiftning som følge af slitage og afmontering af nødvendig indretning i bil, er 2 uger.
 • tilskud til nødvendig indretning af en bil, herunder til aggregater, i de situationer, hvor der ikke samtidig søges støtte til anskaffelse af bil, er 3 måneder.
 • udskiftning af udstyr vedrørende handicapbiler, når udskiftningen sker som følge af helbredsmæssige problemstillinger, er 3 måneder.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere