Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Mit barn Børnepasning Pædagogisk læreplan for dagplejen

Pædagogisk læreplan for dagplejen

 • Titel: Pædagogisk læreplan for dagplejen
 • Opdateret: 2022

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler på vores daglige pædagogiske arbejde.

Hvem er vi?

Vi er Dagplejen i Aalborg Kommune, som er en del af de kommunale dagtilbud, der er til 0-2-årige børn.

Den kommunale dagpleje er en stor organisation, hvor der per januar 2023 er ansat 620 dagplejere, som hver dag tager imod 2200 børn i deres eget hjem. Derudover er der dagplejepædagoger, administrativt personale og ledere ansat.

Det er et vigtigt formål med den nye styrkede pædagogiske læreplan, at det pædagogiske grundlag, der bruges i hverdagen, er retningsgivende og inspirerende for vores arbejde med børn i dagplejen.

Den pædagogiske læreplan skal ses som et dynamisk redskab til brug for vores tilrettelæggelse i hverdagen, - hverdagen og den pædagogiske læreplan vil altid skulle ses i sammenhæng med hinanden og som noget der er i bevægelse sammen.

Med denne nedskrevne læreplan er det primære formål, at vi alle i dagplejen har en fælles retning vores hverdag tager afsæt i.

Vi har et ønske om, at invitere forældre, samarbejdspartnere m.fl. indenfor i de planer vi har nedskrevet om, hvordan vi lige nu ønsker at arbejde i dagplejen.

Pædagogisk grundlag

Denne pædagogiske læreplan er udarbejdet med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnede for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.

De centrale elementer i det fælles pædagogisk grundlag er følgende:

 • Børnesyn: Det at være børn har en værdi i sig selv
 • Børnefællesskaber: Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som vi i dagplejen sætter rammerne for
 • Dannelse og børneperspektiv: Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse
 • Leg: Har en værdi i sig selv og skal være gennemgående del af vores dagpleje
 • Læring: Skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret
 • Pædagogisk læringsmiljø: Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunkt for arbejdet med børns læring
 • Børn i udsatte positioner: Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter
 • Forældresamarbejde: Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både børns trivsel og børns læring
 • Den gode overgang: Den gode overgang til og fra dagplejen handler blandt andet om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed med mere.

Loven fastsætter, at alle elementer i det pædagogiske grundlag skal være udgangspunktet for arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i dagtilbud.

Børnesyn

Dagplejen skal, som en del af de danske dagtilbud, være med til at understøtte det gode børneliv og at det at være børn har en værdi i sig selv. Derfor skal dagplejen værne om børns ret til at være forskellige og til at udvikle sig i forskellige tempoer. Det betyder, at der skal være plads, tid og ro til at være børn. Nære og tillidsskabende voksne skal give børn nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig som individ og som en del af et fællesskab.

Det børnesyn børn skal møde i dagplejen er:

 • Børn opleves grundlæggende som kompetente og selvstændige
 • Børn har brug for omsorg, udfordringer, forventninger og tillid fra voksne. Børn ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling i rammer, de voksne er ansvarlige for
 • Børns bidrag er væsentlige og vigtige elementer i det pædagogiske arbejde
 • Børn skal føle sig set, forstået og opleve, at de har en demokratisk stemme
 • Legen og legende nysgerrige tilgange er udgangspunkt for de aktiviteter, børn indgår i

Børnefællesskaber

Sociale færdigheder er en forudsætning for at kunne trives i relationer med andre. I dagplejen er der mulighed for, at børn kan gøre sig sociale erfaringer, først som små, der får hjælp af de store børn og til sidst som stor, de små spejler sig i. Dagplejen har en overskuelig børnegruppe, hvor der er mulighed for, at børn kan udvikle tætte relationer. I legestuen, på legepladsen, biblioteket og så videre, møder børn en større børnegruppe og har blandt andet mulighed for at lege med flere jævnaldrende børn.

Dagplejens opgave med børnefællesskaber er:

 • Hjælpe og støtte børn i at mestre balancen mellem at varetage egne behov og tage hensyn til andres behov
 • Støtte børns initiativer til samspil med andre børn, så alle børn får erfaringer i fællesskabet
 • Bidrage til, at alle børn leger med andre børn, oplever at have venner og være en del af et børnefællesskab
 • Planlægge og improvisere hverdagen (læringsmiljøet) så børn får fælles erfaringer, der giver dem fælles oplevelser
 • Veksle mellem at tage initiativ og sætte i gang og at afvente og være støttende.

Dannelse og børneperspektiv

Dannelse, ligestilling og demokrati skal medtænkes i det pædagogiske arbejde. Dannelse er en erfarings- og læreproces, der ikke er bundet op på at skulle lære noget bestemt, men handler om, at værdier og viden forankres i børns personligheder. Viden og værdier, der bliver en rettesnor, som børn bruger, når de skal begå sig i verden. Dagplejen skal arbejde med børns dannelse ved at støtte børn i at forholde sig prøvende og nysgerrigt til verden omkring sig. Det er samtidig vigtigt at give børn erfaringer med at være en del af et demokratisk, velfungerende og mangfoldigt fællesskab.

Dagplejens opgave med børns dannelse er:

 • Invitere børn til at være aktivt deltagende i dagplejens fællesskab
 • Synliggøre og bekræfte forskellige perspektiver og behov i fællesskabet
 • Vise børn, at mangfoldighed er en styrke
 • Anerkende og følge op på børns perspektiver og handlinger
 • Give alle børn erfaringer med, at de er værdifulde i fællesskabet og at de har krav på at blive hørt og respekteret, ligesom de skal aflæse og respektere andres holdninger.

Leg

I den nye dagtilbudslov er legen som noget nyt skrevet ind i formålet med de danske dagtilbud. Børns sociale og sproglige udvikling og læring sker i legen, hvor dagplejere skal give plads til og inspirere til forskellige typer af lege ude som inde. Dagplejen skal bidrage til, at alle børn kan opleve glæde, spænding og engagement gennem leg, både alene og sammen med andre. Uanset om legen er igangsat af børn eller dagplejer selv, er det dagplejerens opgave at være nærværende, observerende og støttende.

Dagplejers opgave i forbindelse med børns leg er:

 • Organisere tid, rum og forskellige materialer, der inspirerer til forskellige typer af leg
 • Fremme et inkluderende miljø, så alle børn har mulighed for at deltage i lege og opleve glæde i leg
 • Observere, evaluere, støtte, deltage i og udvikle legen med afsæt i det enkelte barn og hele børnegruppen
 • Vejlede børnene, hvis legen medfører samspilsmønstre mellem børnene, der kræver pædagogiske opmærksomhed
 • Være bevidst omkring egen rolle og deltagelse i børns leg. 

Læring

Børn lærer gennem kommunikation og samspil. Børnene lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt med spørgsmål og ved at eksperimentere med f.eks. materiale og gøre opdagelser. Ved at sanse deres omverden, udvikler børnene deres forståelse af verden, og hvordan den hænger sammen. Børnenes lege er pejlemærker for, hvad der optager dem, hvad der kan være en udfordring og hvad der derfor er oplagt, at dagplejeren arbejder videre med i planlagte aktiviteter.

Dagplejens opgave med børns læring:

 • Tage udgangspunkt i børns engagement og interesser, så børnenes læreprocesser opleves som meningsfulde og sjove af børnene
 • Sørge for, at alle børn kan få rige og mangfoldige erfarings- og mestringsoplevelser
 • Understøtte, at alle børn udvikler sig på en måde, der passer til det enkelte barns behov og muligheder
 • Sørge for, at børn kan bidrage til egne og andres læring
 • Støtte børns nysgerrighed og tiltro til egne evner
 • Rammesætte læringsprocesser, der bygger på at børn undersøger, opdager og forstår læringens indhold.

Pædagogisk læringsmiljø

Læringsmiljø er et nøgleord i det pædagogiske grundlag – hele dagen i dagplejen ses som et læringsmiljø. Fra overvejende at have fokus på børnegruppens trivsel og læring, er der zoomet ud og vi skal også se på de voksnes rolle i børns trivsel, læring og dannelse. Læring sker i en veksel mellem de lege, børn selv tager initiativ til, voksenplanlagte aktiviteter og rutinesituationer som eksempelvis frokosten. Det er dagplejer, der skaber de gode miljøer for børn at lege og lære i.

Dagplejen skaber læringsmiljøet ved:

 • At have fokus på eget nærvær og samspil, som er afgørende for børns udbytte af læringsmiljøet
 • Tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer, hvor børn kan gøre sig forskellige erfaringer
 • Veksle mellem planlagte og spontane aktiviteter
 • Tage udgangspunkt i børns engagement og interesse
 • Give børn ro og tid til leg, de selv tager initiativ til
 • Arbejde med at give de enkelte børn erfaringer i børnefællesskabet.

Børn i udsatte positioner

Arbejdet med børn i udsatte positioner er en del af det pædagogiske grundlag. Med udgangspunkt i børns udfordringer, rettes det pædagogiske fokus på at give børn mestringsoplevelser i lege eller aktiviteter, hvor dagplejer har positive forventninger til børnene. Dagplejer skal reagere tidligt og drøfte både bekymringer for børn eller tvivl om børns trivsel med pædagog og forældre. Dagplejer har i samarbejde med forældrene en afgørende betydning for, at børnene trives og lærer at blive klar til børnehave og skole.

Dagplejens opgaver med børn i udsatte positioner:

 • Støtte alle børn i positive mestringsoplevelser
 • Understøtte at alle børn, uanset forudsætninger og baggrund, oplever at være en del af børnefællesskabet
 • Tilrettelægge pædagogiske indsatser målrettet de enkelte børn så vidt muligt ved, at andre børn også deltager i aktiviteten. 

Forældresamarbejde

Forældre er de primære voksne i børns liv og hjemmet er den arena, der har størst indflydelse på børns læring og trivsel. Derfor skal forældre inddrages aktivt og det er dagplejeren, der skal invitere til og tage ansvar for samarbejdet. Dagplejeren skal være i dialog med forældre om, hvordan man i fællesskab kan fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Jo bedre forældre og dagpleje samarbejder, jo mere viden deles om børnene og det øger børns oplevelse af sammenhæng mellem hjem og dagpleje. I det gode forældresamarbejde oplever forældre og dagpleje, at hinandens viden er værdifuld, relevant og nyttig. Når samarbejdet fungerer godt, kommer det børnene til gode.

Dagplejens opgaver i et involverende og aktivt forældresamarbejde er:

 • Ansvarlig for at det daglige samarbejde er tillidsfuldt og konstruktivt
 • Byde forældrenes input velkomne
 • Selv om du ikke er enig med forældrene, så forsøger du at forstå dem og deres udgangspunkt
 • Tage initiativ til og følge op på snakke om børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Den gode overgang

Overgangen til og fra dagpleje er en af flere livsovergange, der indebærer væsentlige forandringer i børnenes liv, fordi identitet, relationer og roller ændres. Overgangen er en stor begivenhed for både børnene og forældrene, hvorfor tryghed og tillid fra de professionelle er særligt vigtigt. En god overgang skabes ved at have dialog med forældre og professionelle om børnenes ressourcer, trivsel, familiens historie, forældres viden samt børns nærmeste udviklingszone.

Dagplejens opgave i forbindelse med den gode overgang:

 • Tage ansvar for at inddrage nye professionelle så tidligt som muligt i et ligevægtigt og gensidigt samarbejde, der bygger bro for børnene
 • Være opsøgende og nysgerrige i forhold til forældres forestillinger
 • Tilrettelægge den gode overgang med vægt på en individuel opstart, hvor roller og ansvar er præciseret og afklaret i processen
 • Skabe forudsigelighed over for børnene og sætte rammer, hvor børn kan vokse med de nye muligheder i eget tempo

Inddragelse af lokalsamfundet

Dagplejen skal inddrage lokalsamfundet som supplement til det læringsmiljø der tilbydes i dagplejehjemmet. Lokalsamfundet rummer mange forskellige interessenter som eksempelvis biblioteker, museer, idrætsforeninger, plejehjem, som kan inddrages i forhold til at understøtte de læringsmiljøer børn stifter bekendtskab med i forbindelse med deres ophold i dagplejen.

Dagplejens opgaver med inddragelse af lokalsamfundet:

 • Være opsøgende i forhold til etablering af kontakt til foreningslivet og andre relevante samarbejdspartnere i lokalområdet
 • Deltage i arrangementer i lokalområdet når det vurderes, at det vil være til gavn for børns udvikling og læring
 • Inddrage foreningslivet og andre relevante samarbejdspartnere i de arrangementer, som dagplejere selv afholder i lokalområderne.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagplejen skal integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børns alder og modenhed.

Dagplejens opgaver med arbejdet med at integrere det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø:

 • Understøtte at det fysiske børnemiljø giver plads til såvel fysisk udfoldelse som til stille aktiviteter
 • Understøtte et fysisk børnemiljø, hvor der er fokus på et godt indeklima, støjniveau, lysforhold, pladsforhold, hygiejne, med mere.
 • Understøtte det psykiske børnemiljø ved at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter der styrker børns indbyrdes samspil
 • Understøtte det psykiske børnemiljø ved at lære børn at respektere hinanden, og at børns forskellighed kan bruges konstruktivt i etablering af det pædagogiske læringsmiljø
 • Understøtte det æstetiske børnemiljø sammen med børn så indretningen og udsmykningen virker stimulerende og inspirerende
 • Understøtte det æstetiske børnemiljø så det er udformet på en måde, som fremmer børns lyst til at bevæge og udfolde sig, fordybe sig, have stille lege med videre. 

De 6 læreplanstemaer

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes læring. Af denne pædagogiske læreplan fremgår det, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer. Læreplanstemaerne skal ses i sammenhæng og i samspil med hinanden i hverdagens praksis og ikke som adskilte temaer.

De seks læreplanstemaer er følgende:

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Social udvikling
 3. Kommunikation og sprog
 4. Krop, sanser og bevægelse
 5. Natur, udeliv og science
 6. Kultur, æstetik og fællesskab

Under hvert af de seks læreplanstemaer er der fastsat to pædagogiske mål, som har til formål at udtrykke sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø på den ene side og børnenes læring på den anden side. Målene skal samtidig sætte retning for det pædagogiske arbejde i dagplejen.

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af børns erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børnene og det pædagogiske personale og børnene imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børns alsidige personlige udvikling?

I dagplejen tager det daglige pædagogiske arbejde udgangspunkt i ICDP (International Child Development Program). Vi anvender ICDP som en guideline og som et analytisk redskab i forhold til relationsarbejdet, og med udgangspunkt i at påtage os ansvaret for at alle børn i dagplejen indgår i udviklingsstøttende relationer som en forudsætning for udvikling af personlig alsidig udvikling.

I forhold til personlig alsidig udvikling, og at det 0-2-årige dagplejebarn skal erfare sig selv, har vi stort fokus på den følelsesmæssige dialog (ICDP samspilstema 1-4). Vi viser glæde for børn og det enkelte barn, vi justerer os og forholder os til det individuelle barn samt gruppen. Vi arbejder med empatisk spejling som er essensen af samspilstema 1-4, hvor vi har fokus på at sætte ord på de følelser børnene giver udtryk for. Vi arbejder med at sætte ord på flere følelser så det enkelt barn på sigt erfarer sig selv og andre.

I det pædagogiske arbejde i dagplejen med den meningsskabende dialog (samspilstema 5-7) skaber dagplejeren betingelse for børns oplevelse af fokus, fordybelse og mening. Det vigtige i samspilstema 5-7 er at skabe en fælles opmærksomhed på sagen, hvorefter denne udvides og nuanceres. Det er afgørende at tage udgangspunkt i børns nærmeste udviklingszone.

Den guidende/vejledende dialog (samspilstema 8) omhandler trin for trin, gradueret støtte, situationsregulering og positiv grænsesætning. I arbejdet med den guidende og vejledende dialog stilladserer man og medierer børns sociale læring gennem trin for trin, gradueret støtte, situationsregulering og positiv grænsesætning. I den guidende og vejledende dialog praktiserer man lederskab. Den følelsesmæssige dialog med følgeskab er en forudsætning for den meningsskabende og den guidende og vejledende dialog.

Social udvikling

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed. Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj med mere.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber og at alle børn udvikler empati og relationer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børns sociale udvikling?

I dagplejen møder vi alle børn med positive forventninger og har fokus på børns ressourcer hvilket også er udgangspunktet i ICDP’en. Vi laver faglige overvejelser omkring tilrettelæggelse og strukturering af dagen så alle børn får mulighed for at være sammen med andre børn. Med ICDP samspilstema 8 guider og vejleder vi børnene i at være at være sammen med hinanden. Lige fra at guide og vejlede når der skal ventes på tur ved rutsjebanen samt når et andet barn for eksempel er ked af det når en forælder går. Her kan et andet barn måske finde en sut og trøste som en begyndende udvikling af empati.

Kommunikation og sprog

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børn, og at børn guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børn kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børn kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børns kommunikation og sprog?

I dagplejen understøtter vi den før sproglige udvikling i arbejdet med turtagning og eksempelvis imitation. Konkret arbejder vi med udgangspunkt i læringsbidderne fra Sprogklar, hvilket blandt andet handler om at have bøger tilgængelige for børn i dagplejealderen. Vi bruger børns nysgerrighed til at præsentere dem for bogstaver i hverdagen, det kan eksempelvis være ved navneskilte i børnehøjde, stoppe op ved skilte på gåturen, skrive på tegninger med videre.

I dagplejen inddrager vi børnene ved for eksempel at lade dem pege på skriften, bruge rekvisitter og andre genstande til at underbygge indholdet i bogen. For at børnene bliver opmærksomme på den lydelige side af sproget og får erfaring med at manipulere og lege med sporglyde, inddrager vi rim og remser.

Krop, sanser og bevægelse

Børn oplever verden gennem kroppen og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår fra kroppen.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børn bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børns udvikling af krop, sanser og bevægelse?

I dagplejen er vi bevidste om at lade børn bruge deres krop og give dem glæde ved at bevæge sig. Vi planlægger vores aktiviteter så de stimulerer børns sanser på alle mulige måder. Nogle børn reagerer med gråd og utryghed når de begynder i dagpleje. Dette kan betyde de bliver urolige og stressede i deres nervesystem. Her er det ifølge nervepsykologer afgørende at omsorgspersonen, som i dette tilfælde er dagplejeren har evne til at skabe en stabil rytme, ro nærvær, vitalitet og engagement. I dagplejen arbejder vi med at hverdagen er struktureret og forudsigelig.

Neuropsykologisk viden beskriver at hjernen er treenig og udvikler sig nedefra og op. Nederst er sansehjernen og denne er afhængig af stimuli for at udvikle sig optimalt. Denne stimuli handler om en udviklingsstøttende relation, hvor man med ICDP’en viser glæde for børnene, justerer sig i forhold til dem. Der er behov for fysisk kontakt som knus og kram og aktiviteter med rytme. Dette kan være sange med fagter og bevægelse.

Natur, udeliv og science

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børn mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen og som giver børn en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børn får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhæng, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø natur, udeliv og science?

I dagplejen bruger vi naturen som et ekstra rum til læring og leg. Vi har fokus på både at bruge naturen i eksempelvis egen have og/eller på gåture til lokale områder. Vi bruger den viden vi har fået via Kroppen på Toppen, hvor vi blandt andet inspirerer børn til at eksperimentere med både kroppen og sanserne.

Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børns engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børn får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børns udvikling af kultur, æstetik og fællesskab?

I dagplejen tilbyder vi børn, at få kendskab til traditioner og højtider og inspirerer til fællesskab på tværs af børnegrupperne. Vi bruger legen til at skabe børns kendskab til eksempelvis sanglege.

Etablering af evalueringskultur

Ledelsen i dagplejen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet. Hermed forstås, at det pædagogiske personale og ledelse løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Omsætningen af en evalueringskultur i dagplejen sikres ved at:

 • Dagplejere og dagplejepædagoger løbende er i dialog/refleksion om det pædagogiske læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse Dette indgår som et fast tema i forbindelse med dagplejepædagogernes råd og vejledning i dagplejehjemmene
 • Systematisk trivselsevaluering af alle børn – herunder hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter de enkelte børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • Ledelse og dagplejepædagoger på tværs af de 5 dagplejeteam systematisk afholder refleksionssparringsmøder, der understøtter den faglige ledelse af understøttelsen af læringsmiljøerne i dagplejehjemmene
 • Dagplejere har kendskab- og metodefrihed til forskellige dokumentationsmetoder, som understøtter den efterfølgende faglige refleksion, der blandt andet ligger til grund for evalueringen af læringsmiljøet
 • Den pædagogiske læreplan skal betragtes som et dynamisk redskab der evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet.

Evaluering af den pædagogiske læreplan

I publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold fremgår det, at den skriftlige pædagogiske læreplan skal evalueres minimum hvert 2. år.

Baggrund for evalueringen

Den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli 2018, hvilket ville betyde, at den skriftlige pædagogiske læreplan skulle evalueres første gang senest den 1. juli 2020. På grund af COVID-19 blev evalueringen udsat. Læreplanen er derfor evalueret den 1. juli 2021.

Arbejdet med indholdet i den skriftlige læreplan

Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi har i perioden 1. juli 2018 og frem til dags dato primært arbejdet med elementerne i det pædagogiske grundlag.

Den 12. marts 2019 afholdte vi kick-off arrangement for alle medarbejdere i Dagplejen Aalborg. Vores formål med det store kick off arrangement var at skabe et fælles fundament og markerer starten til den nye indgang til arbejdet med Styrket læreplan.

Forud for kick off arrangementet var der nedsat arbejdsgruppe og afholdt temadag for alle med repræsentanterne og dagplejepædagogerne. Med afsæt i det arbejde der foregik på temadagen blev der udviklet en nøglering, som skulle ses som et praktisk støtte redskab til hverdagen med læreplans arbejdet. Nøgleringen er udleveret til alle medarbejdere.

I efteråret 2019 startede vi et forløb med fokus på den sproglige udvikling. Projektet rummer aftenmøder og temadage med viden om den sproglige udvikling og kommunikationens betydning. Projektet har været fokuseret på praksis nær læring og indtil nu været med til at flytte perspektiv på børnenes læring.

I slutningen af 2019 blev alle præsenteret for evalueringens betydning for hverdagen. Alle er introduceret til evalueringsmodeller der er anvendelige i praksis hvor der både er fokus på barnets individuelle læring og det læringsmiljø der er hos den enkelte dagplejer.

Eksempler på formål med evalueringen

Giv et eksempel på et formål med en evaluering af et pædagogiske læringsmiljø med henblik på at understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse

Vi har i vores arbejde haft særlig fokus på den sproglige udvikling via projektet Sprog og kommunikation, hvor formålet var et kompetenceløft, som vil får betydning for børns sproglige udvikling og som kan bidrage til større social mobilitet og inddragelse af forældrene. Samtidig vil vi tilføre viden til dagplejere og dagplejepædagoger, som får indflydelse på børns sproglige udvikling og de pædagogiske læringsmiljøer.

 Vi har oplevet at det konkrete kompetenceløft er omsat til ny praksis, f.eks. er der mange steder justeret i det fysiske læringsmiljø så for eksempel, at bøger er tilgængelige i børnehøjde. Ligeledes er der mange dagplejere der oplever at børnene på et langt tidligere tidspunkt viser interesse for det skrevne sprog. I forbindelse Covid-19 perioden hvor der har været meget fokus på anvendelse af uderummet har vi oplevet at uderummet er gået fra at være et ”opholdsrum” til et læringsrum. Generelt er de fysiske rammer blevet anvendt på nye måder under Covid-19 perioden.

Arbejdet med trivselsevalueringerne hjælper med at give øget fokus på læringsmiljøet.

Dokumentationsform

Hvilken dokumentationsform anvendte I? (billeder af aktiviteten, praksisfortællinger, observationer eller andet)

Der er blevet og bliver forsat anvendt mange former for dokumentation i hverdagen. For eksempel evalueringsmodellerne herunder smittemodellen og diamanten. Flere arbejder også med billeddokumentation, praksis fortællinger og små film til blandt brug for ICDP.

Ændringer og justeringer

Betød det ændringer og/eller justeringer af det pædagogiske læringsmiljø – ja/nej?

Vores arbejde med den sproglige udvikling har givet flere ændringer både i den fysiske indretning af læringsmiljøer og det verbale læringsmiljø i relationen mellem børn og dagplejer.

Næste skridt

Hvad er vores næste skridt i forhold til denskriftlige pædagogiske læreplan?

Vores næste skridt er at være mere fokuseret på læreplanstemaerne. Vi ønsker blandt andet at udvikle en nøglering 2.0 version, som blandt andet indeholder praksisnær viden / læring om temaerne.

På baggrund af de omstændigheder der har fulgt med Covid-19 perioden, har vi ikke haft mulighed for fysisk fremmøde til aftenmøderne, hvilket vi ser frem til i håb om at vi kan skabe endnu bedre vilkår for øget implementering og ejerskab.

Fortsætte med at introducerer til læreplans arbejdet med ansættelse af nye medarbejdere eksempelvis via uddannelse og intro møder.

Inddragelse af forældrebestyrelse

Hvordan har I inddraget Forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Forældrebestyrelsen var i forbindelse med udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan inddraget i processen omkring rammerne for den pædagogiske praksis i dagplejen. Forældrebestyrelsen har været deltagende fra start og var også deltagende på det kick off arrangement der skulle sætte ramme for det fælles fundament for indhold i læreplanen.

Forældrebestyrelsen er løbende blevet orienteret med dagplejens erfaringer og oplevelser i forhold til arbejdet med den pædagogiske læreplan.

I forbindelse med prioritering af den børnerelaterede del af dagplejens budget har forældrebestyrelsen, ud fra de rammer der sættes i læreplanen, været med til at udpege diverse indkøb der understøtter den praksis der beskrives i læreplanen.

Evaluerings- og dokumentationstiltag for dagtilbudsområdet generelt

På dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune har man valgt at understøtte intentionerne i Den styrkede pædagogiske Læreplan med to indsatser: Sociale fællesskaber, der rykker (august 2020) og Opsporingsmodellen (november 2019). De to indsatser har en særlig fokus i Målstyringsaftalen både i 2020 og 2021.

Ligesom der i 2021 vil være et særligt fokus på styrkelse af en systematisk evalueringskultur, som skal være med til at kvalificere, at man som dagplejer, dagplejepædagog, pædagogisk personale og ledelse løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I forbindelse med Sociale Fællesskaber, der rykker, er der blandt andet udarbejdet fælles principper for inklusion, som skal være gældende i alle dagtilbud indenfor 0 – 6 års området.

De fælles faglige principper for inklusion skal være med til at sikre alle børns mulighed for deltagelse i børnefællesskaber. Opsporingsmodellens 4 metoder: Trivselsevalueringer, Dialogmøder, Den gode Overgang og Faglig sparring, er med til at understøtte elementer i det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan – eksempelvis evalueringskultur, børn i udsatte positioner, forældresamarbejde, den gode overgang og hvordan man etablerer pædagogiske læringsmiljøer, som tilgodeser alle børns deltagelse.

Kontakt

Dagplejen

Kayerødsgade 46 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 31 00

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere