Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Min bolig Ejerbolig Kloak og spildevand Håndter regnvand på din grund

Håndter regnvand på din grund

Se fordele ved nedsivning af regnvand. Regnvand kan håndteres ved nedsivning. Brug faskiner eller regnvandsbede som alternativ og/eller supplement til kloakering. Læs, hvordan du håndterer regnvandet på din grund. Anmeld arbejde og færdigmeld kloak.

Sådan anmelder du

Hvis du ønsker at nedsive regnvand via faskine eller regnbed på din grund, skal du først undersøge, om din grund er egnet til nedsivning. 

Indsend skema

Modtag skemaet "Anmeldelse af nedsivning for tagvand og/eller overfladevand" på mail.

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Anmeld nedsivning af tagvand og/eller overfladevand ved at udfylde og indsende skemaet til Aalborg Kommune, Klima og Miljø.

Indsend skema

Modtag skemaet "Anmeldelse af nedsivning for tagvand og/eller overfladevand" på mail.

Skriv til os, så sender vi materialet som pdf.

Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 99 31 20 50.

Anmeld nedsivning af tagvand og/eller overfladevand ved at udfylde og indsende skemaet til Aalborg Kommune, Klima og Miljø.

Husk at oplyse

I skemaet skal du bekræfte, at arbejdet vil blive udført efter Aalborg Kommunes vejledning for nedsivning for tagvand og/eller 
overfladevand. Hvis der er fravigelser fra vejledningen, skal du beskrive det.

Du skal vedlægge en situationsplan, som viser anlæggets placering og afstande til bygninger, skel med mere.

Vedlæg også dokumentation for dimensionering af faskine eller regnbed. Du kan anvende Spildevandskomiteens regneark.

Find regneark til dimensionering af LAR-anlæg på hjemmesiden LAR i Danmark

Husk at oplyse

I skemaet skal du bekræfte, at arbejdet vil blive udført efter Aalborg Kommunes vejledning for nedsivning for tagvand og/eller 
overfladevand. Hvis der er fravigelser fra vejledningen, skal du beskrive det.

Du skal vedlægge en situationsplan, som viser anlæggets placering og afstande til bygninger, skel med mere.

Vedlæg også dokumentation for dimensionering af faskine eller regnbed. Du kan anvende Spildevandskomiteens regneark.

Find regneark til dimensionering af LAR-anlæg på hjemmesiden LAR i Danmark

Godkendelse

Hvis kommunen ikke har reageret inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen, kan arbejdet igangsættes.

Accept af anmeldte anlæg kan til enhver tid tilbagekaldes uden erstatning. Af hensyn til fare for forurening af 
vandforsyningsanlæg eller hensyn til miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Godkendelse

Hvis kommunen ikke har reageret inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen, kan arbejdet igangsættes.

Accept af anmeldte anlæg kan til enhver tid tilbagekaldes uden erstatning. Af hensyn til fare for forurening af 
vandforsyningsanlæg eller hensyn til miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Færdigmeld

Du skal færdigmelde udført arbejde til kommunen. Det gør du nemt digitalt i systemet til færdigmelding. 

Færdigmeld

Du skal færdigmelde udført arbejde til kommunen. Det gør du nemt digitalt i systemet til færdigmelding. 

Fordele ved nedsivning

Miljømæssigt er det fordelagtigt at nedsive tag- og overfladevand, hvis jorden er egnet. Det øger dannelse af grundvand, og reducerer belastning på kloakker.

Hvis du vil vide mere

Faskiner

En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand fra taget og hårde overflader (for eksempel flisebelagte arealer) i haven opsamles og langsomt siver ud i jorden. Faskinens hulrum kan opbygges med faskinekassetter i plast, letklinker (leca) eller sten. Da faskinen er under jorden, er den ikke synlig i haven.

Regnbed

Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven. Hvor regnvand fra tage og hårde overflader (for eksempel flisebelagte arealer) i haven opsamles og siver ned i jorden. I et regnvandsbed kan du plante buske, stauder og prydplanter, som både kan tåle at stå tørt og i vand.

På grunde, der ligger i en lavning eller i områder, hvor grundvandet står meget højt, er nedsivning af regnvand ikke en god løsning. Et tegn på dette kan være, at der står vand på din plæne, specielt i vintermånederne. Hvis du er i tvivl om, om grundvandet står højt, kan du grave et 1 meter dybt hul og se, om der samler sig vand i det.

Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Her er særligt sand og grus meget velegnet. Morænejord med ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ud af faskinen.

Når det drejer sig om tagarealer og befæstede arealer større end 500 m2 og dermed større mængder regnvand, skal du udarbejde et konkret projekt, som skal sendes til godkendelse ved Aalborg Kommune.

Nedsivningsanlægget skal overholde afstandskravene for eksempel til skel/bygning. Regnvandet må ikke nedsives i nærheden af vandboringer, hvor der indvindes drikkevand eller i nærheden af søer eller vandløb.

Jorden må ikke være forurenet, da det kan transporteres med regnvandet og forurene grundvandet. Regnvand til nedsivning må ikke være forurenet med for eksempel olie, vejsalt, pesticider og midler til bekæmpelse af mos på tage.

 

1. Jorden skal være så porøs, at vandet kan nedsives. Nedsivningen må ikke medføre, at egen grund eller naboers grunde bliver fugtige eller at bortledning, nedsivning eller vandansamling medfører risiko for skader eller andre ulemper.

2. Jordens ledningsevne bestemmes ved at lave en nedsivningstest og ud fra resultatet beregnes faskinens nødvendige størrelse.

Se vejledning til simpel nedsivningstest (bilag 1) på hjemmesiden LAR i Danmark

Eller Aalborg Kommunens vejledning om dimensionering af faskiner.

3. Bunden af faskiner/regnvandsbede skal etableres mindst 1 meter over grundvandsspejlet.

4.Der må kun ledes tagvand og/eller overfladevand til faskinen. Vandet skal først passere en sandfangsbrønd, hvor sand og blade med mere kan bundfældes.

5. Der må kun nedsives uforurenet vand fra tage, terrasser, gårdmiljøer og indkørsler. Det vil sige, at der for eksempel ikke må nedsives regnvand fra områder, hvor der bruges sprøjtemidler, algefjerner, vaskes bil. Det må heller ikke ske fra steder, hvor der er saltet eller holder oliedryppende biler.

6. Tagvand fra tage af zink, kobber eller tagpap med pesticider må ikke nedsives.

7. Jorden, hvor der skal nedsives regnvand, må ikke være forurenet.

På Danmarks Miljøportal kan du se, om der er registeret en kendt forurening på din grund.

8. Samlet areal der skal nedsives tag- og overfladevand er under 500 m2

9. Faskinen skal overholde afstandskrav:

  • Bygning med beboelse eller kælder: 5 meter
  • Øvrige bygninger: 2 meter
  • Skel: 2 meter
  • Vandløb: 25 meter
  • Private vandboringer: 25 meter
  • Almene vandforsyningsboringer: 300 meter i indsatsområder

10. Der skal anvendes godkendte kloakrør og brønde.

Du må selv udføre arbejdet med faskinen til tagvand.

Øvrigt kloakarbejde, såsom frakobling fra eksisterende kloaknet, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Som grundejer må du selv udføre arbejdet med faskine til tagvand.

Du må dog ikke selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde skal en autoriseret kloakmester udføre.

De arbejdsopgaver, som bliver udført af en autoriseret kloakmester, skal færdigmeldes til Aalborg Kommune.

Det er dig som grundejer, der har det fulde ansvar for, at etableringen af anlægget udføres efter gældende regler. Som grundejer har du også ansvar for vedligeholdelse af faskinen.

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Det med småt

Se spildevandsplan 2021-2032

Du skal se nedsivning af regnvand som et alternativ og supplement til den traditionelle kloak. Du kan håndtere regnvandet ved hjælp af en faskine eller et regnbed.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere