Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Arbejde og uddannelse Ledig Økonomisk hjælp ved ledighed Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er ledig

For at få arbejdsløshedsdagpenge skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt i dit lokale jobcenter.

Din a-kasse kan oplyse dig om reglerne om arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du vil vide mere om reglerne, og om du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, skal du kontakte din a-kasse.

Find kontaktoplysningerne til din a-kasse på star.dk

Hvis du vil vide mere

Dine dagpenge kan højst svare til 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs.  A-kassen beregner dine dagpenge på grundlag af de 12 måneder, hvor du havde den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Din indtægt opgøres som al din A- og B-indkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, som er indberettet til indkomstregistret i beregningsperioden, samt overskud i selvstændig virksomhed. Dit eget pensionsbidrag og dit eget ATP-bidrag bliver regnet med i indtægten, hvis du er lønmodtager.

Hvis du har opfyldt indkomstkravet på baggrund af selvstændig virksomhed i de seneste fem år, bliver din dagpengesats beregnet som et gennemsnit af de to år med det højeste skattemæssige overskud inden for de seneste fem afsluttede regnskabsår. Du kan dog højst modtage dagpenge med 19.728 kr. (2023) om måneden som fuldtidsforsikret og 13.152 kr. (2023) om måneden som deltidsforsikret.

Du kan få forhøjet din dagpengesats til 118,86 pct. af dagpengenes højeste beløb. Det er 23.449 kr. (2023) pr. måned for fuldtidsforsikrede og 15.632 kr. (2023) pr. måned for deltidsforsikrede. For at få ret til en forhøjet dagpengesats skal du:

 • have været uafbrudt medlem af en a-kasse i mindst fire år forud for, at du blev indplaceret i en dagpengeperiode.
 • have fået indberettet mindst 508.656 kr. (2023) som fuldtidsforsikret, dog højst 21.194 kr. pr. måned, og 339.096 kr. (2023) som deltidsforsikret, dog højst 14.129 kr. pr. måned, til indkomstregistret inden for de sidste tre år, hvis du er indplaceret i en dagpengeperiode på baggrund af indkomst.
 • have fået indberettet mindst 3.848 løntimer som fuldtidsforsikret og 3.120 timer som deltidsforsikret til indkomstregisteret, hvis du er indplaceret i en dagpengeperiode på baggrund af løntimer.
 • have fået beregnet en dagpengesats, der overstiger 100 pct. af dagpengenes højeste beløb.

Du kan få udbetalt den forhøjede sats i op til 481 timer som fuldtidsforsikret og 390 timer som deltidsforsikret.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig.

Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig med forsørgelsespligt kan du få dagpenge på 82 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 16.177 kr. (2023) pr. måned. Som deltidsforsikret er det 10.785 kr. (2023) pr. måned.

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig uden forsørgelsespligt kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 14.106 kr. (2023) pr. måned. Som deltidsforsikret er det 9.404 kr. (2023) pr. måned. 

Når du som dimittend har fået udbetalt dagpenge i 481 timer som fuldtidsforsikret og 390 timer som deltidsforsikret nedsættes din dagpengesats.

Hvis du er under 30 år og ikke har forsørgelsespligt udbetales satsen med 49,17 pct. af højeste dagpengesats. Det er 9.700 kr. (2023) pr. måned for fuldtidsforsikrede og 6.467 kr. pr. måned (2023) for deltidsforsikrede. Hvis du er fyldt 30 år og ikke har forsørgelsespligt udbetales satsen med 62,11 pct. af højeste dagpengesats. Det er 12.253 kr. (2023) pr. måned for fuldtidsforsikrede og 8.169 kr. (2023) pr. måned for deltidsforsikrede. 

Hvis du er under 25 år
Som ung under 25 år får du i visse tilfælde dagpenge på 50 pct.- eller 49,17 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 9.864 kr. og 9.700 kr. (2023) pr. måned. Det er som deltidsforsikret 6.576 kr. og 6.467 kr. (2023) pr. måned. 
Hvis du er ledig og deltager i erhvervsuddannelse mv.

Hvis du er ledig, og deltager du i et tilbud om en erhvervsuddannelse mv. efter reglerne om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager du dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 15.782 kr. (2023) pr. måned. Det er som deltidsforsikret 10.522 kr. (2023) pr. måned.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Dagpenge er skattepligtige og bliver udbetalt bagud for én måned. Du skal udfylde et dagpengekort for hver måned, du skal have udbetalt dagpenge for.  Pengene overføres som udgangspunkt til din NemKonto.

Karens

Når du modtager dagpenge, vil du som udgangspunkt få karens hver fjerde måned. Karens består i, at dine dagpenge bliver nedsat med værdien af én dagpengedag, dvs. med højst 911 kr. (2023).

Du kan imidlertid undgå karens, hvis du er i job i løbet af de fire måneder. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du have arbejdet i mindst 148 timer. Hvis du er deltidsforsikret skal du have arbejdet i mindst 97 timer. 

Afkortning af dagpengeperioden

Din dagpengeperiode afkortes med én måned, hvis du inden for de sidste otte år har modtaget dagpenge i fire år. Afkortningen sker i din nuværende dagpengeperiode. Hvis du har under én måned tilbage af din nuværende dagpengeperiode, sker afkortningen i en evt. efterfølgende ny dagpengeperiode. Hvis du efter udløbet af din nuværende dagpengeperiode har ret til en forlængelse af din dagpengeperiode, kan afkortningen også foretages i din forlængelsesperiode.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Som nyuddannet – dimittend – har du ret til dagpenge, en måned efter du har afsluttet din uddannelse. Som udgangspunkt skal uddannelsen være en af disse:

 • en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til at vare mindst 18 måneder
 • en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse
 • en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsuddannelse – IGU
 • en erhvervskandidatuddannelse påbegyndt efter 1. juli 2018 i henhold til lov om universiteter.

For at få ret til dagpenge som dimittend, skal du:

 • have bestået Prøve i Dansk 2 med en karakter på mindst 02 på 7-trins-skalaen eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, eller
 • have fået indberettet mindst 600 løntimer som fuldtidsforsikret og 400 løntimer som deltidsforsikret i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Du skal søge om optagelse i en a-kasse, senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, du har gennemført uddannelsen.

Som nyuddannet modtager du dagpenge med en fast sats, der afhænger af, om du er forsørger eller ikke-forsørger. Størrelsen af dine dagpenge fremgår af afsnittet ”Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?”.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Krav til jobsøgning

Senest efter to ugers ledighed bliver du indkaldt til en cv-samtale i din a-kasse. Her påbegynder du sammen med a-kassen en personlig plan, ”Min Plan”, og I udarbejder individuelle ”Krav til jobsøgning” for dig. ”Kravene til jobsøgning” danner udgangspunkt for a-kassens vurdering af, om du er til rådighed på arbejdsmarkedet.

Registrering af jobansøgningsaktiviteter i joblog

Du skal dokumentere din jobsøgning ved løbende at registrere jobsøgningsaktiviteter og uploade ansøgninger i joblog på Jobnet eller i a-kassens eventuelle egen digitale joblog.

Du skal uploade det antal jobansøgninger i jobloggen, som din a-kasse har besluttet. Det skal du, for at a-kassen og jobcenteret kan vejlede om, hvordan du evt. forbedrer din jobsøgning, og så de samtidig kan vurdere kvaliteten af din jobsøgning.

A-kassen kan forlange, at du uploader kopier af samtlige ansøgninger i en bestemt periode. Det kan ske, hvis a-kassen er i tvivl om, hvorvidt din jobsøgning er tilstrækkelig og realistisk.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For at have ret til dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det afgør din a-kasse, om du gør. For at være til rådighed skal du bl.a.:

 • aktivt søge arbejde med fuld arbejdstid
 • være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit jobcenter
 • oprette et CV på Jobnet.dk, som skal godkendes senest to uger efter tilmelding på jobcentret.
 • have bopæl og opholde dig i Danmark
 • kunne og ville overtage arbejde dagen efter, at arbejdet er henvist af jobcenteret eller a-kassen
 • kunne og ville møde til samtaler og tilbud dagen efter, du har modtaget indkaldelsen
 • selv booke dine samtaler inden for en fastsat frist
 • deltage i kurser og andre tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde.
Ikke at være til rådighed

Du står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du fx er syg, ikke er aktivt jobsøgende, ikke ønsker et fuldtidsarbejde eller kun vil arbejde på bestemte tidspunkter eller for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads.

I de tilfælde mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder - eller indtil årsagen til, at du ikke står til rådighed, er bortfaldet. Det er fx tilfældet, hvis du var syg og derfor ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode.

Du kan forsætte med at modtage din ydelse under de første 14 dages sygdom, hvis du er fuldt ledig og modtager af dagpenge.

Du skal melde dig syg hos din a-kasse på første sygedag. Du kan også sygemelde dig første sygedag hos jobcenteret eller på Jobnet.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du skal lægge dit CV på Jobnet.dk. Hvis du ikke gør det senest to uger efter din registrering som arbejdssøgende, risikerer du at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge.

Selvforskyldt ledig

Du er selvforskyldt ledig, hvis du fx:

 • uden gyldig grund opsiger dit arbejde
 • selv er skyld i afskedigelsen
 • uden gyldig grund afviser at tage et arbejde, der henvises af jobcenteret eller a-kassen, eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver.
 • uden gyldig grund afslår eller afbryder et tilbud.
Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud

Du kan sige dit arbejde op, afslå et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud uden at få karantæne, når du har en gyldig grund. Det kan fx være, når du opfylder en af betingelserne:

 • du har lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom, og du har gjort rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen
 • du har ikke mulighed for at få passet børn, der kræver særlig pleje.

Du skal være opmærksom på, at selvom du har en gyldig grund, skal din a-kasse altid vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kontakt din a-kasse, inden du opsiger dit arbejde eller afslår et arbejde eller et tilbud mv. Så ved du, om det får konsekvenser for din dagpengeret.

Karantæne

Hvis du ikke har en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig, og du får en karantæne. Det betyder, at du mister dine dagpenge i tre uger.

Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder.

Kontakt a-kassen på forhånd

Din a-kasse kan oplyse dig om konsekvenserne, hvis du afslår et arbejde eller et tilbud, eller hvis du siger op.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du skal afmelde dig i dit jobcenter med det samme, hvis du som ledig kommer i arbejde og ikke skal modtage dagpenge længere.

Du kan dog vente med at afmelde dig i dit jobcenter til udgangen af den måned, hvor du kommer i arbejde, hvis arbejdet påbegyndes i løbet af måneden.

Husk, at du skal logge ind på Jobnet.dk for at tilgå ”Min Side”.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Jobhuset

Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 90 00

Rådgiver telefontid

Mandag-fredag 8.15-9.00

Åbningstider

Telefontider

Det med småt

Læs Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. på retsinformation.dk

Du skal sende din klage over din a-kasses afgørelse til din a-kasse senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Giver a-kassen dig medhold i din klage, får du direkte besked fra a-kassen. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal a-kassen sende din klage videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (CKA).  Det skal a-kassen gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

Du skal være opmærksom på, at en klage, der sendes videre til CKA ikke forlænger nogen frister, med mindre de beslutter det. Det betyder, at den afgørelse, a-kassen har truffet, gælder frem til det tidspunkt, hvor der falder en afgørelse fra CKA.

Hvis du ønsker at klage over CKAs afgørelse, kan du inden fire uger indbringe afgørelsen for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du skal sende klagen til direktøren for CKA. Giver CKA dig medhold i din klage, får du direkte besked fra CKA. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal CKA sende din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Det skal CKA gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Arbejdsløshedsdagpenge kaldes i daglig tale bare dagpenge.

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang