Skip til hoved indholdet
  Hjem Min virksomhed Byggeri og erhvervsgrunde Rådgivning om byggeri og anlæg Rådgivning om fysisk tilgængelighed Retningslinjer og kriterier for Tilgængelighedspuljen

Retningslinjer og kriterier for Tilgængelighedspuljen

 • Titel: Retningslinjer og kriterier for Tilgængelighedspuljen.
 • Vedtaget: 20. august 2020.

1. Formål

Puljen skal sikre, at der løbende arbejdes med tilgængelighedsforbedringer, der gør det muligt for mennesker med nedsat funktionsevne at færdes og deltage i alle dele af samfundet på lige fod med andre i henhold til Aalborg Kommunes Handicappolitik. 

Grupper af mennesker med nedsat funktionsevne omfatter:

 • Kørestolsbrugere
 • Gang-, arm- og håndhandicappede
 • Synshandicappede
 • Hørehandicappede
 • Hjerneskadede
 • Personer med astma/allergi
 • Personer med læsevanskeligheder.

2. Der kan søges medfinansiering til

 • Forbedringer af tilgængelighed i eksisterende byggeri med offentlig adgang.

 • Tilgængelighed ud over bygningsreglements minimums niveau til nybyggeri eller ombygninger med offentlig adgang.

 • Ved offentligt tilgængelige udearealer kan der på elementer, der ligger ud over bygningsreglementet, søges tilskud til at forbedre anvendeligheden for personer med nedsat funktionsevne.

 • Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner.

 • De ansøgte projekter skal have placering i Aalborg Kommune.

3. Kriterier for at søge puljen

 • Puljen kan søges af private, hvor bygningerne er åbne for offentligheden samt offentlige institutioner med borgerrettet servicefunktion.

 • Der kan søges om tilskud til materialer, håndværkere samt nødvendig projektering.

 • Er projektet et byggeprojekt, kan der søges om tilskud til at opfylde et eller flere af tilgængelighedsbestemmelserne i nyeste bygningsreglement udover minimumskravene samt til tilgængelighedselementer, der er beskrevet i anvisninger og vejledninger på tilgængelighedsområdet.

 • Til offentligt tilgængelige udearealer, kan der søges om tilskud til tilgængeligheds elementer, der er beskrevet i anvisninger og vejledninger på tilgængelighedsområdet.
 • Projektet må ikke være igangsat ved ansøgningstidspunktet.

 • Der kan opnås støtte til projekter med et budget på mindst 5.000 kr.

 • Dokumentet er udarbejdet i Sundheds- og Kulturforvaltningen og gældende fra august 2020.

 • Som udgangspunkt støtter puljen med højst 75% af udgiften.

 • Det er en betingelse, at projektet på ansøgningstidspunktet har opnået byggetilladelse, hvis byggetilladelse kræves.

 • Det er en betingelse, at projektet på ansøgningstidspunktet har al finansiering på plads og er klar til igangsættelse.

 • Projektet skal være planlagt færdiggjort inden for en tidsramme på 1 år fra bevillingstidspunktet.

4. Kriterier for udvælgelse af projekter

 • De projekter, som søger at opfylde flere tilgængelighedskrav, anvisninger og vejledninger prioriteres højere end projekter, hvor tilgængeligheden forbedres på færre områder.

 • Projekter, hvor der opnås gode muligheder for at anvende en bygning, et areal eller et område som helhed prioriteres dog også højt, selvom der kun opfyldes få eller ingen af bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

 • Alle ansøgninger bedømmes på baggrund af princippet om mest tilgængelighed for pengene. Det vil sige, at der i bedømmelsen lægges vægt på forholdet mellem pris og resultat, og at tilgængelighedsforbedringerne tilgodeser flest mulige borgere.

5.  Ansøgning og bedømmelse af den

Udover, at opfylde kriterierne for ansøgning om puljens økonomiske midler, skal ansøgningen også beskrive, hvodan tilgængelighedskravene forventes løst i det enkelte projekt. Ansøgere skal benytte det digitale ansøgningsskema for at søge puljen.

Aalborg Kommunes Tilgængelighedsudvalg foretager en faglig vurdering af ansøgningerne.

Efter forelæggelse for Handicaprådet videresendes ansøgningerne til vurdering og bevilling i Sundheds- og Kulturudvalget.

Tilgængelighedsudvalget består af repræsentanter fra:

 • Handicaprådet
 • By og Land
 • Tilgængelighedsauditøren fra Sundheds og Kulturforvaltningen.

Handicaprådet består af repræsentanter fra Aalborg Kommunes byråd og forvaltninger samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Sundheds- og Kulturudvalget består af rådmand og seks byrådsmedlemmer.


6. Kontrol og udbetaling af tilskudsmidler

Tilgængelighedsudvalget modtager projektets budget og regnskab og udfører tilsyn på projektet. Tilskudsmodtageren er ansvarlig for, at oplysninger om eventuelle væsentlige ændringer i projektets indhold, forløb og tidsfrister i forhold til den indgåede aftale hurtigst muligt forelægges tilgængelighedsauditøren, der tager ændringerne op i Tilgængelighedsudvalget.

Ved store ændringer sender Tilgængelighedsudvalget projektet til Sundheds- og Kulturudvalget til ny vurdering. Udvalget kan efterfølgende trække tilsagnet om tilskud tilbage, hvis det skønnes, at projektet er væsentligt ændret, og således ikke længere opfylder tildelingskriterierne.

Tilskudsmodtageren erklærer ved sin underskrift på tilskudsskrivelsen at ville overholde gældende skatte og afgiftslovgivning, herunder reglerne for betaling af moms. Tilskudsmodtageren kan ikke overføre støtten til anden institution eller foretagende uden Sundheds- og Kulturudvalget tilladelse, medmindre en sådan overførselsret fremgår af tilskudsskrivelsen.

Tilskuddet udbetales først, når projektet er færdiggjort, medmindre særlige forhold gør sig gældende og er godkendt af Tilgængelighedsudvalget. Her skal tilskudsmodtageren indsende projektregnskab, hvoraf det fremgår, hvilke udgifter, der er afholdt. For at modtage tilskuddet skal projektet være færdiggjort senest et år efter bevillingsdatoen og ansøgning om udbetaling sendes til tilgængelighedsauditøren et år efter bevillingsdatoen.

Det færdige projekt kan kontrolleres af en repræsentant fra Tilgængelighedsudvalget. Såfremt det færdige projekt ikke er udført i overensstemmelse med ansøgningsmateriale og bevilling, trækkes tilskuddet tilbage. Ovenstående betingelser skal være opfyldt, ellers bortfalder retten til at modtage det endnu ikke udbetalte tilskud automatisk.

Ansøgere tilbydes Tilgængelighedsrådgivning fra Aalborg Kommunes tilgængelighedsauditør og By- og Landskabsforvaltningen. Rådgivningen kan eksempelvis bestå i kortlægning af, hvordan en given bygning kan komme til at leve op til bygningsreglementets tilgængelighedskrav eller hvilke behov, de forskellige handicapgrupper har.

 

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivning

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59

Skriv til os

Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere