Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Varme

Læs om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning og forbud mod elopvarmning. Kravene til etablering af kollektiv varmeforsyningsanlæg finder du også her.

Etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg - projektforslag

Tilslutningspligt eller forblivelsespligt

Forbud mod direkte elopvarmning

Jordvarmeanlæg

Etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg - projektforslag

Et projektforslag om etablering af et kollektivt varmeforsyningsanlæg kan blandt andet laves af

 • borgergrupper
 • fjernvarmeværker
 • kommuner
 • naturgasselskaber
 • elselskaber

En række krav om brændselsvalg og samproduktion af el og varme skal overholdes, og projektforslaget skal indeholde beregninger af de samfunds-, bruger- og selskabsøkonomiske, miljømæssige og energimæssige forhold.

Kun anlæg, som producerer både el og varme (kraftvarmeanlæg), kan godkendes. Dog kan spids- og reservelastanlæg blive undtaget fra kravet om at producere både el og varme.

Et nyt varmeforsyningsanlæg må kun anvende naturgas eller mineralsk olie, hvis området, hvor anlægget skal etableres, allerede bliver forsynet med varme fra et naturgasfyret værk. Hvis anlægget etableres som kraftvarmeanlæg, kan biomasse også godkendes som brændsel. I områder, der bliver forsynet med varme fra et centralt kraftvarmeanlæg, er der ikke krav til at bruge bestemte brændsler.

Projektforslaget sendes det til Miljø- og Energiforvaltningen, og efter en høringsperiode er det Aalborg Byråd, der skal godkende projektforslaget.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Tilslutningspligt og forblivelsespligt

En ejendom kan blive pålagt tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning, hvis

 1. Aalborg Kommune udsteder et påbud om tilslutning
 2. Den pågældende ejendom ikke er tilsluttet på det tidspunkt, hvor påbuddet bliver udstedt

Det er byrådet, der kan pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt på baggrund af et projektforslag, der udarbejdes af det kollektive forsyningsselskab eller i en lokalplan.

I særlige tilfælde kan byrådet give dispensation for tilslutnings- eller forblivelsespligten. Ønsker du at få dispensation, skal du indsende en ansøgning til Miljø- og Energiforvaltningen.

Hvad er tilslutningspligt?

Tilslutningspligt betyder,

 • At et forsyningsselskab kan opkræve tilslutningsafgift eller en fast årlig afgift hos en ejendomsejer. Tilslutningsafgiften er en engangsbetaling
 • At der er ikke aftagepligt. Det vil sige, at du godt kan etablere en alternativ varmekilde, for eksempel en varmepumpe, og aftage varme derfra, men afgifterne til den kollektive forsyning skal du fortsat betale

For eksisterende ejendomme træder forpligtelsen i kraft senest 9 år efter, at byrådet har truffet beslutningen, mens tilslutningspligten for nybebyggelse gælder fra det tidspunkt, hvor ejendommen tages i brug.

Hvad er forblivelsespligt?

Ejendomme, der frivilligt har tilsluttet sig et varmeforsyningsanlæg, kan blive pålagt forblivelsespligt. Det betyder, at ejendommen skal forblive tilsluttet anlægget. Et forsyningsselskab kan ikke opkræve tilslutningsafgift ved påbud om forblivelsespligt.

Forblivelsespligt gælder med det samme.

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Forbud mod direkte elopvarmning

Der er nedlagt forbud mod etablering af elopvarmning i både eksisterende og nye ejendomme i områder, der er eller vil blive forsynet via kollektiv varmeforsyningsanlæg. Forbuddet gælder i hele Aalborg Kommune.

I eksisterende ejendomme må radiatorer, varmtvandsbeholdere mv. derfor ikke fjernes for i stedet at installere elvarme.

Forbuddet gælder kun for

 • Elopvarmningssystemer, der ikke eller kun vanskeligt vil kunne tilsluttes det kollektive forsyningssystem
 • Installation af elopvarmning som ejendommens primære varmekilde. Du må derfor godt bruge elradiatorer som supplement, f.eks. i yderrum eller loftsrum

Forbuddet gælder ikke for ejendomme, der allerede har elvarme. Disse kan fortsat anvende el til opvarmning.

Fritagelse og dispensation

Der er en række undtagelser og dispensationsbestemmelser for elopvarmning, som alle findes i bekendtgørelsen om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

En ansøgning om fritagelse/dispensation skal sendes sammen med ansøgning om byggetilladelse til By- og Landskabsforvaltningen

Hvis ansøgningen ikke sker i forbindelse med nybyggeri, skal ansøgningen i stedet sendes til Miljø- og Energiforvaltningen.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Oplysninger (adresse og/eller matrikelnummer) på den ejendom ansøgningen vedrører
 • Begrundelse for ønske om fritagelse/dispensation
 • Periode som fritagelse/dispensation ønskes for
 • Det årlige varmeforbrug i bygningen
 • Overslag over udgifter ved installation af kollektive varmeforsyning i bygningen
 • Ugentlig benyttelsestid
 • Eventuelle planer om og tidsplan for nedrivning eller erstatning af bygningen med permanent bygger (gælder kun for midlertidige bygninger)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Jordvarmeanlæg

Ønsker du at etablere jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse.  Når vi har modtaget ansøgningen, vurderer vi følgende i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordvarmeanlæg:

 • Vandindvinding inden for 50 m (der kan lempes fra afstandskravet ind til 5 m fra egen vandindvinding, når varmeslangerne som er nærmere vandindvindingen end 50 m lægges i bøsningsrør)
 • Almene vandindvindinger inden for 300 m
 • Beskyttet natur
 • Fortidsminder

Grundprincipper for anlæg med jordvarmeslanger

Jordvarme

Nedenstående finder du ansøgningsskemaer om etablering af jordvarmeanlæg. Der kan også være andre papirer, du skal have i orden, når du skal have jordvarme - for eksempel byggetilladelse eller dispensation for tilslutning til kollektiv varme.

Der skal ansøge om jordvarmeanlæg via Byg og Miljø

Færdigmelding af jordvarmeanlæg sker via Byg og Miljø

Uheld med jordvarmeanlæg

Hvis du får mistanke om eller konstaterer, at jordvarmeanlægget er utæt, skal Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø straks kontaktes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, for eksempel ved tømning af anlægget.

Du kan kontakte Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø og Plan på telefon 9931 2050.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Anvendes et jordvarmeanlæg ikke længere, skal det sløjfes og afmeldes hos kommunen.

Sløjfning foretages ved at tømme anlægget for jordvarmevæske, og efterfølgende skylle anlægget igennem med rent vand. Herefter aflukkes jordvarmeslangerne.

Væske fra anlægget (inkl. skyllevand) skal bortskaffes som farligt affald og afleveres i tætsluttende beholder med tydelig mærkning af indhold.

Affaldet skal bortskaffes jf. kommunens anvisning, kontakt evt. Renovation, tlf. 9931 4955.

Private kan dog afskaffe op til 200 l jordvarmevæske på den kommunale genbrugsplads.

Afmelding vedlagt dokumentation for korrekt bortskaffelse af jordvarmevæske, skal ske senest 14 dage efter sløjfning, og sker ved at skrive til Miljø og Plan

Del indhold