Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandplanprojekter

Kommunen skal restaurere de vandløbsstrækninger, der er udpeget i vandområdeplanerne. Formålet er sikre god økologisk tilstand i de målsatte vandløb. Herved skabes bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

Inden kommunen gennemfører en udpeget indsats, foretages en forundersøgelse af forudsætningerne for at udføre det pågældende projekt. Kommunen kan både søge om tilskud til forundersøgelsesprojekt og tilskud til gennemførelsesprojekter.

 
Det er Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen, der administrerer tilskudsordningen og som dermed kan meddele tilsagn eller afslag på de ansøgte projekter. Ordningen finansieres delvist af EU (75%) via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist at nationale midler (25%).

Igangværende realiseringer:

  • Vår Å
  • Øster Å
Skriv til os, hvis vi skal sende dig beskrivelse af projekterne.

Husk at skrive vandplanprojekter i emnefeltet. Du kan også bestille materialet ved at ringe på 9931 2000.  

Del indhold