Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indsatsprogram og vandhandleplaner

Statens vandplaner indeholder et indsatsprogram, som skal forbedre vandmiljøet. Aalborg Kommunes Byråd har den 19. oktober 2015 vedtaget vandhandleplan for Aalborg Kommune omfattende vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden.

Indsatsprogram i Aalborg Kommune

Vandplanerne, som staten har udarbejdet, indeholder et indsatsprogram som Aalborg Kommune skal gennemføre. I

Indsatsprogrammet er:

  • Indsats mod udledning af organisk stof på 4 ferskvandsdambrug.
  • Spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i 20 områder.
  • Indsatser over for 35 regnbetingede udløb fra fælles kloakerede områder.
  • Åbning af 4,5 km rørlagte strækninger, 18 indsatser.
  • Fjernelse af 50 spærringer.
  • Restaurering i 27 km vandløb, 14 indsatser.

I Limfjordens opland skal der fjernes 415 ton kvælstof/år ved etablering af vådområder. Der skal ikke etableres kvælstof-vådområder i oplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak. Aalborg Kommune indgår i arbejdet med at nå dette mål sammen med de øvrige kommuner med opland til Limfjorden.

 

Del indhold