Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tomgangsregulativ

Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højest nødvendigt og højest et minut.

Tomgangsregulativ for Aalborg Kommune

I medfør af Bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 16 har Aalborg Byråd fastsat følgende bestemmelser for Aalborg Kommune:

§ 1 Formål
Regulativets formål er at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift.

§ 2 Anvendelse
Regulativet finder anvendelse inden for Aalborg Kommunes samlede geografiske område.

Regulativet er således gældende for såvel vejareal som for privat område.

§ 3 Bestemmelser
Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt, og højst 1 minut.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse i følgende tilfælde:

  1. for motorkøretøjer der befinder sig i trafikkø
  2. så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til eksempelvis af- og pålæsning, til komprimering af affald og ved tilvejebringelse af lufttryk eller lignende.
  3. busser, der holder ved endestation og busterminal
  4. for udrykningskøretøjer
  5. den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

Stk. 3 Undtaget fra bestemmelserne er endvidere motorkøretøjer, som i forbindelse med sygetransport befordrer personer, for hvem konstant varme er påkrævet som følge af varige lidelser, som eksempelvis lunge, nyre og kredsløbsfunktion.

§ 4 Overtrædelse
Overtrædelse af bestemmelserne i § 3 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 5 Ikrafttrædelse
Dette regulativ trådte i kraft den 1. marts 2012

Del indhold