Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Samletank

En samletank kan være løsningen til opsamling af husspildevand, hvis du bor uden for et kloakeret område. Husspildevand er spildevand, der ikke indeholder andre stoffer end, hvad der forekommer i spildevand fra husholdninger.

Ansøgning

Færdigmelding

Opbygning af samletank

Regler og vejledning

Ansøgning

Ønsker du at etablere en samletank, skal der søges om tilladelse. Du skal tage hånd om følgende:

  • Ansøgningsskemaet skal udfyldes af eller sammen med en autoriseret kloakmester
  • Oversigtskort med angivelse af placering af samletanken skal udarbejdes

 Ansøgningsskema til samletank

Færdigmelding

Når anlægget er etableret, skal du indsendes den færdigmeldingsblanket, som er vedlagt tilladelsen. Færdigmeldingen skal være underskrevet af en autoriseret kloakmester.

Når kommunen modtager færdigmeldingen, ændrer vi BBR-koden for spildevandsrensning på ejendommen. Du skal herefter betale spildevandsafgift svarende til standardsatsen for rensemetode.

Opbygning af samletank

En samletank har typisk udseende som en bundfældningstank og bliver oftest delvis eller helt nedgravet. Tanken har til formål at kunne opbevare det tilledte husspildevand på forsvarlig vis uden at forurene grundvand, jorden og undergrunden. Eksempel på samletank kan ses på nedenstående skitse.

Skitse af samletank

 

En samletank skal jævnligt pejles med henblik på en hensigtsmæssig tømningshyppighed.

Regler og vejledning

Miljøministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse, hvor du blandt andet kan læse om krav til:

  • Kvalitet af tanken
  • Tankens størrelse
  • Tømning 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Del indhold