Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg kan være løsningen til bortledning af husspildevand, hvis du bor uden for et kloakeret område. Husspildevand er spildevand, der ikke indeholder andre stoffer end, hvad der sædvanligvis er i spildevand fra husholdninger.

Ansøgning

Tilbagekaldelse

Opbygning af nedsivningsanlæg

Regler og vejledning

Ansøgning

Ønsker du at etablere et nedsivningsanlæg, skal du søge om tilladelse. Ansøgningsskemaet skal udfyldes af eller sammen med en autoriseret kloakmester. Når du etablerer et nedvisningsanlæg, skal du tage hånd om følgende:

 • Ansøgningsskema skal udfyldes af ansøger og kloakmester
 • Oversigtstegning og kloaktegning vedlægges
 • Sigteanalyse af jord/sand, hvori spildevandet skal nedsives, skal udarbejdes
 • Færdigmelding skal underskrives af autoriseret kloakmester

Ansøgningsskema til nedsivningsanlæg

Færdigmelding af spildevandsoplæg i det åbne land

Tilbagekaldelse

Det skal bemærkes, at nedsivningstilladelser til hver en tid kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning af hensyn til:

 • Fare for forurening af vandforsyningsanlæg
 • Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan (miljøbeskyttelseslovens § 32)
 • Miljøbeskyttelsen i øvrigt, herunder fare for sundhed

Opbygning af nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg er typisk bygget op med en bundfældningstank (tidligere kaldet septiktank) og et siveareal med sivestrenge. Alt husspildevand skal passere bundfældningstanken, før det ledes til sivestrengene.

Nedsivningsanlæg mindre formatBundfældningstanken skal sikre tilbageholdelse af bundfældeligt stof (suspenderet stoffer) og flydestoffer, før det ledes til sivestrengene, så nedsivningen ikke hæmmes eller hindres.

Bundfaeldningstank

En bundfældningstank skal være tilmeldt kommunens tømningsordning for at sikre:

 • At bundfældningstanken fungerer optimalt 
 • At slam og spildvand renses korrekt

Nedsivningen kan ske, hvor jordbundsforholdene tillader det, og det skal dokumenteres ved jordbundsprøver. Nedsivning kan finde sted, hvor jorden har karakter af sand og/eller grus.

Regler og vejledning

Miljøministeriet har lavet en vejledning, hvor blandt andet reglerne om etablering af nedsivningsanlæg kan findes. Du kan læse om:

 • Afstanden fra nedsivningsanlæg til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet henholdsvis ikke-drikkevandskvalitet
 • Afstand til højeste grundvandsspejl
 • Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb, søer eller havet
 • Udformning af nedsivningsanlægget
 • Jordens egnethed til nedsivning
 • Afstand til andre nedsivningsanlæg, bygninger, skel mv. 

Formålet med bestemmelserne om afledning af husspildevand til jorden er at sikre, at afledningen sker på en forsvarlig måde. Det betyder blandt andet:

 • at sikre beskyttelse af overfladevand og grundvand
 • at sikre mod hygiejniske risici.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE

Del indhold