Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nedsivning af regnvand

Her kan du læse om fordelene ved nedsivning af regnvandet. Hvordan du håndterer regnvandet på din grund, og hvordan du praktisk kan gribe problemet an i forhold til anmeldelse m.m.

Fordele ved nedsivning

Håndtering af regnvandet

Anmeldelse til Aalborg Kommune

Tjek om din grund er egnet

Udførelsen af arbejdet

 

Fordele ved nedsivning

Miljømæssigt er det fordelagtigt at nedsive tag- og overfladevand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. 

Du skal se nedsivning af regnvand, som et alternativ og supplement til den traditionelle kloakering.

Håndtering af regnvandet

Du kan håndtere regnvandet vha. faskiner eller regnbed:

En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand fra taget og hårde overflader (f.eks. flisebelagte arealer) i haven opsamles og langsomt siver ud i jorden. Faskinens hulrum kan opbygges med faskinekassetter i plast, letklinker (leca) eller sten. Da faskiner ligger under jorden, er den ikke synlig i haven.

Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvand fra tage og hårde overflader (f.eks. flisebelagte arealer) i haven opsamles og siver ned i jorden. I et regnvandsbed kan du plante buske, stauder og prydplanter, som kan tåle at stå i vand og stå tørt.

Anmeldelse til Aalborg Kommune

Hvis du ønsker at nedsive regnvand via faskine eller regnbed på din grund, skal du først og fremmest undersøge, om din grund er egnet til nedsivning og anmelde det hos Aalborg Kommune.

Anmeldelsesskema for nedsivning af tagvand og/eller overfladevand 

Færdigmeldingsblanket for faskiner

Tjek om din grund er egnet

På grunde, der ligger i en lavning eller i områder, hvor grundvandet står meget højt, er nedsivning af regnvand ikke nogen god løsning. Et tegn på dette kan være, at der står vand på din plæne, specielt i vintermånederne. Hvis du er i tvivl om grundvandet står højt, kan du grave et 1 meter dybt hul og se, om der samler sig vand i det.

Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Her er særligt sand og grus meget velegnet. Morænejord med ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ud af faskinen.

Når det drejer sig om tagarealer og befæstede arealer større end 500 m2 og dermed større mængder regnvand, skal der udarbejdes et konkret projekt, som skal indsendes til godkendelse.

Nedsivningsanlægget skal overholde afstandskravene f.eks. til skel/bygning. Regnvandet må ikke nedsives i nærheden af vandboringer, hvor der indvindes drikkevand, eller i nærheden af søer eller vandløb.

Jorden må ikke være forurenet, da forureningen kan transporteres med regnvandet og forurene grundvandet. Regnvand til nedsivning må ikke være forurenet med f.eks. olie, vejsalt, pesticider og midler til bekæmpelse af mos på tage.

Udførelsen af arbejdet

Som grundejer må du selv udføre arbejdet med faskine til tagvand. Etablering af faskine til overfladevand fra befæstede arealer kræver en autoriseret kloakmester.

Du må dog ikke selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem. Dette arbejde er forbeholdt en autoriseret kloakmester.

De arbejdsopgaver, som bliver udført af en autoriseret kloakmester, skal efterfølgende færdigmeldes til Aalborg Kommune.

Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for, at etableringen af anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har ligeledes ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.

Vejledning for nedsivning for tag- og/eller overfladevand

Vejledning til dimensionering af faskiner

Vi sender det du mangler

Skriv til os, hvis vi skal sende dig vejledningerne

Du kan også ringe på tlf. 9931 2050

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil. 

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed
Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 9931 1619

Del indhold