Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg kan være løsningen til bortledning af husspildevand, hvis du bor udenfor et kloakeret område. Husspildevand er spildevand, der ikke indeholder andre stoffer end, hvad der sædvanligvis forekommer i spildevand fra husholdninger.

Ansøgning

Færdigmelding af anlægget

Prøveudtagning

Andre alternativer

Opbygning af et minirenseanlæg

Regler og vejledning

Ansøgning

Ønsker du at etablere et minibiologisk renseanlæg, skal du søge om tilladelse. Når du ansøger om etablering af et minirenseanlæg, skal du tage hånd om følgende:

  • Ansøgningsskemaet skal udfyldes af ansøger og en autoriseret kloakmester
  • Oversigtskort med angivelse af placering af anlæg og udløb skal udarbejdes

Ansøgningsskema til minirenseanlæg

Færdigmelding af anlægget

Når anlægget er etableret, skal du indsende en færdigmeldingsblanket, som er vedlagt tilladelsen. Færdigmeldingen skal være underskrevet af en autoriseret kloakmester.

Når kommunen modtager færdigmeldingen, ændrer vi BBR-koden for spildevandsrensning på ejendommen. Du skal herefter betale spildevandsafgift svarende til standardsatsen for rensemetode.

Skema for færdigmelding af anlægget

Prøveudtagning

I forbindelse med den årlige prøvetagning på minirenseanlæg, skal Aalborg Kommune gøre opmærksom på, at disse skal udtages af akkrediteret laboratorium.

Andre alternativer til et minirenseanlæg

I områder hvor forholdene ikke tillader udledning fra minirenseanlægget, kan der søges om tilladelse til nedsivning af det rensede spildevand.

Hvordan du etablerer et nedsivningsanlæg

Opbygning af et minirenseanlæg

Et minirenseanlæg er typisk udformet med en indbygget bundfældningstank (tidligere kaldet septiktank) og et biologisk/kemisk rensende modul. Alt husspildevandet skal passere minirenseanlægget, før det udledes, se nedenstående skitse.

 MinirenseanlaegBundfældningstanken skal sikre tilbageholdelse af bundfældeligt stof (suspenderet stoffer) og flydestoffer før det ledes til sivestrengene således, at nedsivningen ikke hæmmes eller hindres

Bundfaeldningstank

En bundfældningstank skal være tilmeldt kommunes tømningsordning for at sikre:

  • At bundfældningstanken fungerer optimalt 
  • At slam og spildevand renses korrekt

Læs om tømningsordning for bundfældningstanke

Regler og vejledning

Miljøministeriet har udarbejdet en vejledning om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg Her kan du blandt andet læse om:

  • Udløbskoncentrationer
  • Anlæggets størrelse
  • Serviceordning

Formålet med bestemmelserne om udledning af husspildevand til vandområde er at sikre, at udledningen, sker på en forsvarlig måde, herunder at sikre beskyttelses af overfladevand og grundvand samt at sikre mod hygiejniske risici.

Vejledning om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Bekendtgørelse om typegodkendelsesordning om minirenseanlæg

Del indhold