Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spildevand og kloakering

Din ejendom skal være tilmeldt et kloakeringsanlæg - privat eller offentligt - for at lede spildevandet bort på en forsvarlig måde.

Spildevandsplan 2016-2027

Kloak på din adresse

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i sommerhusområder

Kloakering af sommerhusområdet Hals-Hou

Spildevandsplan 2016-2027

Aalborg Kommunes byråd har på byrådsmødet den 13. juni 2016, punkt 4 godkendt Spildevandsplan 2016-2027. Spildevandsplanen fastsætter de overordnede rammer for håndteringen af spildevand i Aalborg Kommune.

Se Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende kortvisning

Se beslutningsreferatet fra Byrådets møde den 13. juni 2016, punkt 4

I perioden 2008-2016 er der vedtaget ændringer til den tidligere spildevandsplan, Spildevandsplan 2008-2019. Flere af disse ændringer sikre ekspropriationsgrundlag for endnu ikke udførte kloakeringsprojekter, og er derfor fortsat gældende under Spildevandsplan 2016-2027.

Se liste med vedtaget ændringer til Spildevandsplan 2008-2019 (listen revideres løbende)

Kloak på din adresse

Hvilke krav til kloakering er der på din adresse? Du kan søge på din egen eller en anden adresse i kommunen, hvor du vil have overblik over kloakeringsprincip, der er gældende nu og i fremtiden.

Se kravene til kloakeringen på din adresse - nu og i fremtiden

Rensning af spildevand i det åbne land

En hel del vandløb og søer forurenes af spildevand, fordi spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. I Aalborg Kommune er der derfor krav til forbedring af spildevandsrensningen på en række ejendomme.

Se nærmere om spildevandsrensning i det åbne land og udpegede områder i Spildevandsplan 2016-2027

Se om din ejendom er omfattet af kravene om forbedring af spildevandsrensningen

I det åbne land kan spildevandet renses på forskellige måder:

En obligatorisk tømningsordning sikrer, at alle bundfældningstanke i Aalborg Kommune tømmes én gang om året i perioden marts til november.

Rensning af spildevand i sommerhusområder

Grundvandstanden er i nogle af Aalborg Kommunes sommerhusområder høj. Det giver flere steder problemer med at rense spildevandet fra sommerhusene.

I sommerhusområder renses spildevandet typisk i nedsivningsanlæg. Men et nedsivningsanlæg fungerer kun optimalt, hvis der er en vis afstand (helst 2,5 m) imellem sivedræn og højeste grundvandspejl.

Denne afstand er ofte ikke mulig at få i sommerhusområder, og dispensation er derfor en mulighed i lovgivningen. Det betyder, at der kun skal være 1 meter mellem sivedræn og højeste grundvandsspejl.

Ansøg om tilladelse til nedsivningsanlæg

Kloakering af sommerhusområdet Hals-Hou

Spildevandskloakeringen af sommerhusområdet Hals-Hou er opdelt i 10 etaper. Aalborg Forsyning har færdigetableret kloaksystemet for etape 1-5, mens etaperne 6-10 forventes etableret løbende frem til sommeren 2019 - se nærmere i tidsplanen nedenfor.
Miljø- og Energiudvalget godkendte på udvalgsmødet den 9. maj 2016, punkt 4 ekspropriationsgrundlaget for etaperne 8,9 og 10. Dermed er den sidste ændring af spildevandsplanen gennemført, og der er derved fastsat forventede tidsfrister for kloakering på egen grund for alle grundejerne - se tidsplanen nedenfor for nærmere oplysninger om tidsfrister.

Se uddrag af tidsplan for gennemførelse af spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou

Se etapeplan for spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou

Del indhold

Sommerhusområdet Hals-Hou