Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spildevand og kloakering

Din ejendom skal være tilmeldt et kloakeringsanlæg - privat eller offentligt - for at lede spildevandet bort på en forsvarlig måde.

Spildevandsplan 2016-2027

Kloak på din adresse

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i sommerhusområder

Kloakering af sommerhusområder

Spildevandsplan 2016-2027

Aalborg Kommunes byråd har på byrådsmødet den 13. juni 2016, punkt 4 godkendt Spildevandsplan 2016-2027. Spildevandsplanen fastsætter de overordnede rammer for håndteringen af spildevand i Aalborg Kommune.

Se Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende kortvisning

Se beslutningsreferatet fra Byrådets møde den 13. juni 2016, punkt 4

Kloak på din adresse

Hvilke krav til kloakering er der på din adresse? Du kan søge på din egen eller en anden adresse i kommunen, hvor du vil have overblik over kloakeringsprincip, der er gældende nu og i fremtiden.

Se kravene til kloakeringen på din adresse - nu og i fremtiden

Rensning af spildevand i det åbne land

En hel del vandløb og søer forurenes af spildevand, fordi spildevandet fra ejendomme i det åbne land ikke bliver renset godt nok. I Aalborg Kommune er der derfor krav til forbedring af spildevandsrensningen på en række ejendomme.

Se nærmere om spildevandsrensning i det åbne land og udpegede områder i Spildevandsplan 2016-2027

Se om din ejendom er omfattet af kravene om forbedring af spildevandsrensningen

I det åbne land kan spildevandet renses på forskellige måder:

En obligatorisk tømningsordning sikrer, at alle bundfældningstanke i Aalborg Kommune tømmes én gang om året i perioden marts til november.

Rensning af spildevand i sommerhusområder

Grundvandstanden er i nogle af Aalborg Kommunes sommerhusområder høj. Det giver flere steder problemer med at rense spildevandet fra sommerhusene.

I sommerhusområder renses spildevandet typisk i nedsivningsanlæg. Men et nedsivningsanlæg fungerer kun optimalt, hvis der er en vis afstand (helst 2,5 m) imellem sivedræn og højeste grundvandspejl.

Denne afstand er ofte ikke mulig at få i sommerhusområder, og dispensation er derfor en mulighed i lovgivningen. Det betyder, at der kun skal være 1 meter mellem sivedræn og højeste grundvandsspejl.

Ansøg om tilladelse til nedsivningsanlæg

Kloakering af sommerhusområder

Aalborg Forsyning har i 2019 færdigetableret kloaksystemet i sommerhusområdet Hals-Hou. Ultimo 2019 udløb tidsfristen for tilslutning af spildevand til kloaksystemet for berørte grundejere i de sidste etaper.

Aalborg Kommune har i henhold til den gældende spildevandsplan gennemført en forundersøgelse af forholdene for afledning af spildevand i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse. Forundersøgelsen viste, at der skal ske en forbedring af spildevandsrensningen i disse områder. Miljø- og Energiudvalget har således den 4. december 2019 (punkt 8) besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen om en planlagt spildevandskloakering af sommerhusområderne. Miljø- og Energiforvaltningen har på den baggrund igangsat udarbejdelsen af et tillæg til spildevandsplanen, der forventes fremlagt til politisk behandling i 2. halvår 2020.

Spildevandskloakeringen af sommerhusområderne Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse forventes gennemført i årene 2021-2025.


Del indhold

Spildevandsplan 2016-2027

Drift og anlæg