Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Indberetning af problemarter

For at kunne planlægge ordentligt og bekæmpe invasive- og andre problemarter i Aalborg Kommune, er det afgørende at have en god og opdateret registrering.

På kortet herunder kan du se hvilke forekomster, vi allerede kender til (flader), se andres indberetninger (punkter) og selv indberette i portalen.

Når du har lavet en indberetning, vil en medarbejder efterfølgende verificere forekomsten ved en besigtigelse. Herefter vil der blive tegnet et polygon (en flade) som så erstatter dit punkt på kortet. Nu er forekomsten registreret og vil herefter indgå i den prioritering og bekæmpelse, samt planlægning af eventuelle indsatsområder som kommunen laver.

Tiden fra indberetning til endelig registrering og eventuel handling i marken, vil variere meget afhængig af placering og sæson, men målet er, at alle indberetninger er behandlet i løbet af efteråret og kan bruges i forbindelse med planlægning af næste sæson.

Indberetning er ikke ensbetydende med bekæmpelse, da bekæmpelse fortsat foregår inden for de nuværende økonomiske rammer. Aalborg Kommune bekæmper ikke på private arealer.

Indberetningsportal

Indberetning via smartphone:

Her kan du downloade Aalborg Borgertip app hvis du bruger IOS

Her kan du downloade Aalborg Borgertip app hvis du bruger Android

Aalborg Qr Hvid

Indberetning via PC

Du kan lave din indberetning i kortet nedenunder eller i et  åbnet stort kort

Glansbladet hæg

Planten er en en invasiv art og betragtes som ukrudt i landskabet. Glansbladet hæg invaderer især heder, overdrev og plantager. Glansbladet hæg bør ikke plantes i det åbne landskab. Planten etablerer sig let i skygge under andre træer. Arten er næsten fast inventar i moderne flerrækkede løvtræshegn.

Fugle er især glade for frugterne, som så kan spredes til nye lokaliteter, bl.a. hedeområder på lette jorder, hvor opvækst af Glansbladet hæg giver store problemer for karakterplanter som hedelyng, revling og andre hedeplanter.

Glansbladet hæg

Japansk pileurt

Japansk pileurt er uønsket i naturen. Den kan danne flere meter høje og meget tætte bestande. Under planterne er der er meget mørkt, og næsten ingen andre planter, dyr eller fugle kan trives.

Langs vandløb, hvor der gror pileurt, kan der desuden komme problemer med erosion om vinteren, når der ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden. I dag ses japansk pileurt langs banestrækninger, ved vandløb, i klitlavninger, levende hegn, vejkanter og skovbryn, hvor den kan udkonkurrere naturligligt hjemmehørende arter.

Japansk pileurt

Kæmpe-pileurt

Kæmpe-pileurt er endnu ikke så stort et problem som japansk pileurt, da den formerer sig langsomt og derved spredes dårligt ved egen hjælp. Desværre ses den ofte i bunker af haveaffald, som folk har smidt i vejkanten, hvorved den spredes hurtigere.

Kæmpe-pileurt kaldes undertiden også kæmpe-boghvede. Kæmpe-pileurt danner flere meter høje og tætte bestande, hvor under der er meget mørkt, så næsten ingen andre planter, dyr eller fugle kan trives. Når pileurterne vokser langs vandløb, kan der desuden komme problemer med erosion om vinteren, når der ikke er nogen planter til at beskytte brinkerne og holde på jorden.

Kaempepileurt

Gyldenris

Canadisk gyldenris og sildig gyldenris udkonkurrerer, i lighed med Kæmpe-bjørneklo, stort set alle andre plantearter i deres nærhed og udgør et stigende problem for alle naturtyper.

Arterne af gyldenris danner tætte bestande, hvor ingen andre planter har mulighed for at etablere sig. Planterne har en kraftig formeringsevne, og de spreder sig let, hvis de først er til stede og udkonkurrerer oprindelige plantearter.

Gyldenris

Rynket rose (Rosa rogusa)

Rynket rose anses for at være en invasiv art og bekæmpes flere steder, især på kystnære arealer. Planten sætter mange og tætte rodskud, så den nemt kan udkonkurrere den naturlige vegetation i et område. Spredningen af rynket rose medfører en markant nedgang i tilgængeligheden af lys, hvilket medfører, at andre arter skygges væk fra deres levested.

Rosa rugosa

Kæmpe-Bjørneklo

I Aalborg Kommune arbejdes der med helt konkrete indsatsplaner for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo. Også private lodsejere er forpligtet til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på deres ejendom, hvis området er omfattet af en indsatsplan. 

Kæmpe-Bjørneklo har en kraftig vækst i foråret, og sammenholdt med den enorme frøproduktion kan planten hurtigt etablere sig og danne dominerende bevoksninger, der fortrænger andre plantearter. I mørket under Kæmpe-bjørneklo kan andre planter ikke trives. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under Kæmpe-Bjørneklo.

Kæmpe-Bjørneklo visner helt ned om vinteren og efterlader jorden bar, hvilket kan give risiko for udvaskning af jord og ødelæggelse af eksempelvis vandløbsbredder.

Kaempe Bjoerneklo

Fotos på denne side: Copyright: Biopix

Del indhold