Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Duer, måger og råger

Duer, måger og råger, der samler sig i større flokke, kan indimellem være et problem i byen. Når generne bliver for store, kan det være nødvendigt at regulere bestanden.

Generet er det Aalborg Kommunes politik ikke at regulere dyr og fugle, men i enkelte tilfælde kan generne blive så store, at vi kan gøre en undtagelse.

Regulering af duer og måger

Aalborg Kommune tager ikke selv initiativ til regulering i de centrale bydele, men det er muligt for dig som ejendomsejer at gøre os opmærksom på en problematik via selvbetjeningsløsningen TIP Kommunen. Herefter foretager vi en vurdering af generne.

TIP Kommunen 

Aalborg Kommune har ikke lovhjemmel til at gå ind på privat ejendom og foretage en regulering uden ejerens tilladelse. Bor du til leje, og er du generet af duer eller måger, skal du derfor tage kontakt til ejendomsejeren og bede vedkommende tage affære. 

Aalborg Kommune fjerner kun reder på tage, lofter, gesimser og altaner, hvis vi ubesværet kan skaffe os adgang uden brug af stiger eller hydrauliske lifte. Det er ejeren af en ejendom, der er ansvarlig for, at der hos eventuelle lejere er indhentet tilladelse til, at vi må skaffe os adgang gennem lejemålet til altaner, gesimser og lofter. 

Gode råd til selv at afhjælpe problemet

 • Undgå fodring af småfugle på åbne foderpladser, som er tilgængelige for måger og duer.
 • Fjern redemateriale fra dag 1, når ynglesæsonen starter i
 • februar/marts.
 • Sørg for at forhindre fuglenes adgang til lofter og andre ubenyttede rum.
 • Brug fysiske forhindringer som fuglepigge, net eller stålwirer.
 • Anvend forskellige former for fugleskræmsler.
 • Beskyt skraldesække med trailernet, således at især måger ikke kan komme til denne fødekilde.
 • Hold altid containere med madaffald helt lukkede med fast låg.
 • Beskyt foderbrættet mod store fugle med hønsenet.
 • Opsaml madrester på åbne pladser.
 • Henstil venligst til dine nærmeste omgivelser, at der ikke henkastes madaffald på gader og åbne pladser. 
 • Tænk problematikken ind allerede fra projektfasen, når der skal bygges nyt eller renoveres.

Herudover kan enhver husejer eller lodsejer (privat eller virksomhed) søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering ved fjernelse af æg og unger.

Ansøgning - regulering af skadevoldende vildt (åbner i nyt vindue)

Regulering af råger

Rågen er fredet som spurvefugl iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men den danske lovgivning giver alligevel mulighed for forårsregulering af ungerne.

I et forsøg på at holde rågebestanden på et for alle parter acceptabelt niveau reguleres bestanden af råger med beskydning af rågeunger ved reden, fra den 1. maj til den 15. juni efter regler, der er fastsat i "Bekendtgørelse om vildtskader". 

Nedskydning af rågens reder

På dispensation fra Naturstyrelsen og kun i helt særlige tilfælde, kan Aalborg Kommune fjerne mindre kolonier ved nedskydning af reder. Dispensationen gives kun til helt små kolonier med 20-25 reder og kun på steder, hvor rågerne plager og forstyrrer eksempelvis sygehuse, plejehjem, daginstitutioner og villahaver helt urimeligt. Rederne må kun nedskydes, når de er tomme for æg.

Ved kolonier med over eksempelvis 100-200 reder, er det ikke praktisk muligt, uagtet hvor plagsomme rågerne måtte være, at nedskyde rederne. I store kolonier er det kun praktisk muligt at regulere ungerne ved bortskydning. 

Del indhold

Selvbetjening