Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Duer, måger og råger

Duer, måger og råger, der samler sig i større flokke, kan indimellem være et problem i byen. Når generne bliver for store, kan det være nødvendigt at regulere bestanden.

Regulering af duer og måger

Forvildede tamduer kan være et problem, da de kan optræde i store flokke og dermed både larme og svine.

Måger hører egentlig hjemme i det åbne land, på holme og strandenge, men flere måger end tidligere har fundet ud af, at byens høje tage kan være et sikkert og godt sted at bo. Flere mågearter kan yngle i kolonier, og derfor kan det blive problematisk, hvis mange ynglepar slår sig ned det samme sted.

Regulering af måger kan kun ske, hvis kravene i bekendtgørelse om vildtskader er opfyldt.

Bekendtgørelse om vildtskader

Hjælp til regulering af duer og måger

Har du som ejer et ønske om at få gode råd eller direkte hjælp til regulering af duer eller måger på din ejendom, kan du kontakte kommunens ansvarlige via Aalborg Borgertip, hvor man kan angive kontaktoplysninger m.m.

Se også hvad du selv kan gøre, hvis du har problemer med duer og måger.

Print alle punkter

Fjernelse af reder

Fjernelse af reder på tage, lofter, gesimser og altaner sker kun, hvor man ubesværet kan skaffe sig adgang uden brug af stiger/hydrauliske lifte o.lign.

Det er ejeren af en ejendom, der er ansvarlig for, at der hos eventuelle lejere er indhentet tilladelse til, at man må skaffe sig adgang gennem lejemålet til altaner, gesimser og lofter.

Der gives ikke kommunal støtte til regulering af måger og duer på/ved korn- og foderstoffirmaer.

Regulering af råger

Rågen er fredet som spurvefugl iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men den danske lovgivning giver alligevel mulighed for forårsregulering af ungerne.

I et forsøg på at holde rågebestanden på et for alle parter acceptabelt niveau reguleres bestanden af råger med beskydning af rågeunger ved reden, fra den 1. maj til den 15. juni efter regler, der er fastsat i "Bekendtgørelse om vildtskader". Regulering på kommunale arealer i Aalborg Kommune ledes af Park & Naturs ansvarlige for området.

Nedskydning af rågens reder

På dispensation fra Naturstyrelsen og kun i helt særlige tilfælde, kan Park & Natur fjerne mindre kolonier ved nedskydning af reder. Dispensationen gives kun til helt små kolonier med 20-25 reder og kun på steder, hvor rågerne plager og forstyrrer eksempelvis sygehuse, plejehjem, daginstitutioner og villahaver helt urimeligt. Rederne må kun nedskydes tomme for æg.

Ved kolonier med over eksempelvis 100-200 reder, er det ikke praktisk muligt, uagtet hvor plagsomme rågerne måtte være, at nedskyde rederne. I store kolonier er det kun praktisk muligt at regulere ungerne ved bortskydning. 

Politik vedr. regulering/bekæmpelse af dyr og fugle

Det er Aalborg Kommunes politik ikke at ville regulere/bekæmpe dyr og fugle, men i enkelte tilfælde kan generne blive så store i de centrale bydele, så kommunen må gøre en undtagelse.

Byrådet har vedtaget, at kommunen vil gå ind i en regulering af due- og mågebestanden i de centrale bydele, hvor duer og måger måtte være til stor gene for beboerne.

Kommunen tager ikke selv initiativ til denne bekæmpelse, men vil på opfordring fra en ejendoms ejer foretage en vurdering af generne og derefter få fjernet reder og æg jf. gældende lovgivning.

Del indhold