Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Eternitten

Find nye informationer om flytning og håndteringen af jorden på grunden samt følg med i de tilladelser, der bliver givet.

Anvendelse af jord til trappeanlægget på Eternitgrunden

Op til 235.000 m3 rent og lettere forurenet jord fra diverse bygge- og anlægsarbejder kan bruges til opbygning af trappeanlæg på Eternitgrunden.  Det er godkendt efter miljøbeskyttelsesloven. 

Godkendelsens omfang

Godkendelsen omfatter anvendelsen af rent jord og lettere forurenet jord, herunder jord med risiko for asbestfibre, til etablering af et trappeanlæg på Eternitgrunden. Den asbestfiberholdige jord må kun tilføres fra eternitgrunden.

I lokalplanen er det forudsat, at asbestforurenet jord kan bortgraves fra dele af lokalplanområdet og deponeres/indarbejdes i trappeanlægget/"Refugiet".

Mængden af afgravet jord fra lokalplanområdet er ikke tilstrækkelig til den planlagte landskabsmodellering. Der er derfor givet tilladelse til kunne tilføre yderligere rent jord og lettere forurenet jord fra byggepladser uden for lokalplanområdet.

Påfyldning af jord

Ca. 235.000 m3 jord vil i perioden 2011-2019 blive påfyldt. Heraf forventes 15.000 m3 at omfatte asbestholdig jord, mens 220.000 m3 vil omfatte rent jord eller lettere forurenet jord. Projektet forventes at forløbe over en periode på op til 8 år.

Vilkår om driftstid, tilkørselsvej og etablering af et vandoverrislingsanlæg er fastsat af hensyn til støj og støv ved anlægget af trappen.

Naboorientering den 26. maj 2014

Mødet vedrørte nyt byggeri "Bella Vista", Kridtsløjfen 21-23

Ca. 40 beboere deltog i besigtigelsen/mødet, hvor der var en god dialog.

Nogle af mødedeltagerne udtrykte bekymring for støv og støj i forbindelse med jordhåndtering og jordkørsel på grunden.

Kommunen oplyste at gener imødegås under skærpede krav, jfr. indlæg fra mødet.

Ved evt. gener kan kommunens tilsyn kontaktes på tlf.  9931 2419. 

Jordflytning - midlertidige aktiviteter 
Tidsrum                     Aktivitet                       

-

-

 

Aktive tilladelser
Tidsrum                     Aktivitet

25-01-2017

Tilladelse til at ændre arealanvendelse fra erhverv til bolig på Alexander Foss Gade 18, 9000 Aalborg

17-08-2016

Tilladelse til at ændre arealanvendelse fra erhvervsareal til boligareal på Kildevældet (etape 1 og 2), 9000 Aalborg

01-07-2016

Tilladelse til etablering af oplevelsestrappe i skrænt

18-01-2016

Tilladelse til at ændre arealanvendelse fra erhvervsareal til boligareal på Visionsvej 1-3, 9000 Aalborg

02-12-2015

Tilladelse til at ændre arealanvendelse fra erhvervsareal til boligareal på Overblikket, 9000 Aalborg

16-06-2015 Tilladelse til ændret anvendelse fra erhverv til bolig af det tidligere Mølleværk - Alexander Foss Gade 6, 9000 Aalborg
18-05-2015 Tilladelse til at etablere alment tilgængelige friarealer i tilknytning til kontorbygning - Tankedraget 1, 9000 Aalborg

 06-01-2015

Tilladelse til nyttiggørelse af fyldjord fra Visionsvej 1-3 på ejendommen Visionsvej 2-6, 9000 Aalborg

12-09-2014

Tilladelse til at ændre arealanvendelsen fra erhvervsareal til boligareal på ejendommen Visionsvej 2-6, 9000 Aalborg

20-08-2014

Tilladelse til mellemoplag og nyttiggørelse af fyldjord på ejendommen Visionsvej 2-6, 9000 Aalborg

27-06-2014

Tilladelse til at ændre arealanvendelsen fra erhvervsareal til boligareal på ejendommen Kridtsløjfen 21-23

18-06-2014

Tilladelse til nyttiggørelse af 720 tons jord til terrænregulering på Alexander Foss Gade 6, Aalborg

07-02-2014

Tilladelse til at ændre arealanvendelsen fra erhvervsareal til boligareal på ejendommen Alexander Foss Gade 10

23-10-2013

Tilladelse til at afdække de ubebyggede flader og skrænter på en del af område S med ren jord

03-07-2013

Tilladelse til at ændre arealanvendelsen fra erhvervsareal til rekreativt areal - sydligste del af matr. nr. 1ait, Sohngaardsholms Hgd, Aalborg Jorder (Trappeanlæg)

03-07-2013

Tilladelse til ombygning og indretning af legeland i tidligere farveribygning samt etablering af tilhørende alment tilgængelige arealer

01-07-2013

Tilladelse til at afdække en stor del af de ubebyggede flader og skrænter på den østlige del af Eternitgrunden med ren jord og derved ændre arealanvendelsen til alment tilgængeligt rekreativt areal

11-06-2013

Tilladelse - Nyttiggørelse af 1600 m3 brokker, beton og sand under p-areal,  Alexander Foss Gade 16, 9000 Aalborg

10-06-2013

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra tømning af midlertidige bassiner på Sønderbro/Eternitgrunden. Vandet pumpes til Østre Landgrøft der er en del Øster å Vandsystem.

Udledningen forventes at vare ca. 9 dage

30-05-2013

Tilladelse - Nyttiggørelse af 300 m3 jord med indhold af brokker og knust beton bag støttemur, Alexander Fossgade 16, 9000 Aalborg

17-04-2013

Tilladelse til ændret anvendelse til alment tilgængeligt areal i tilknytning til kontorbyggeri på Alexander Foss Gade.

Tilladelse meddelt under forudsætning af, at der på de fremtidige ubefæstede arealer udlægges markeringsnet, hvorefter der indbygges minimum 0,3 m rene materialer

01-06-2012

Tilladelse til ændret anvendelse til boliger i 1 plan uden kælder med tilhørende gårdhaver på Kridtsløjfen.

Tilladelse meddelt under forudsætning af, at der på de fremtidige ubefæstede arealer udlægges markeringsnet, hvorefter der indbygges minimum 0,5 m rene materialer

01-03-2012

Tilladelse til ændret anvendelse til ungdomsboliger med tilhørende rekreative fællesarealer på Ditlev Bergs Vej.

Tilladelse meddelt under forudsætning af, at der på de fremtidige ubefæstede arealer udlægges markeringsnet, hvorefter der indbygges minimum 0,5 m rene materialer

Del indhold